عاشق کیر شق شدش بودم

0 views
0%

19سالمه قدم 170 وزنم 50 سایز کمرمم 34 سایز سینمم 60 پوستم گندمیه اما رون ها و سینه هام سفیدن این خاطره اولین و تنها سکس منه با کسی که واقعا عاشقشم می دونم آخرش بعضیا فحش میدن ولی خب مهم نیست ببخشید اگه خیلی مفصل گفتم چقدر لب هاشو دوست داشتم بزرگترین ضدحال وقتی بود که میرفتم سراغ لب هاش و دهنش بوی سیگار میداد عاشق کیر شق شدش بودم که شلوار لیش حبسش کرده بود شب بود سوار ماشین شدیم و رفتیم یه جای خلوت بیرون شهر زل زده بود بهم از اینهمه احتیاط و ترسش بدم میومد همیشه باید خودم شروع می کردم سکوت کلافم کرده بود دستشو گرفتم توی دستم از تفاوت سایز دستمون خندم گرفت سرمو که گرفتم بالا باز با چشمای خندونش مواجه شدم چقدر چشماشو دوست داشتم ترکیبی از سبز و قهوه ای دستمو گذاشتم پشت گردنش و تکیه دادم به صندلی و همین طور نگاهش کردم حالا بینمون فقط چند سانت فاصله بود سرش رو آورد جلو و باز نرمی لباش بود که داغم کرد خیلی سعی می کردم همون جور که اون دوست داره رمانتیک ببوسمش اما اصلا بهم حال نمیداد دست کردم توی موهاش و محکم شروع کردم به مکیدن لباش زبونش رو وارد دهنم می کرد و میچرخوند به صندلی تکیش دادم و خودم خم شدم روش حتی یک ثانیه هم لباش رو ول نمی کردم زود نفس کم میاورد و دست میکشید منم با دندونام لباش رو نگه داشتم آهش تو دهنم پیچید خیلی لوس بود اما در عوض من مغرور و خشن بودم و به قول اون بهش تجاوز می کردم یکم نگاهش کردم و این بار محکم تر از قبل بوسیدمش دستش رو گذاشته بود روی سینه هام و فشارشون میداد منم که چراغ سبز رو گرفتم دستم رو گذاشتم رو کیرش و محکم فشارش دادم احساس شهوتش رو دوس داشتم آروم لباش رو ول کردم تا یکم نفس بکشه رفتم و نشستم رو پاش تکیمم دادم به فرمون یکم که حالش جا اومد رفتم جلوتر حالا قشنگ روی کیرش نشسته بودم کسم تیر می کشید و منم مدام روی کیرش وول میخوردم دکمه های مانتومو باز کرد و آروم شروع کرد به خوردن سینه هام هرچند کوچیک بودن اما محکم و خوش فرم بودن که اینم بخاطر استفاده مداوم از سوتین های جک دار بود آه آهم بلند شده بود انگشتامو خیس کردم آروم کمربند و دکمه های شلوارش رو باز کردم و دستمو کردم تو شرتش انگشتای خیس و سردم که به کیرش خورد یه آه کوچولو گفت و به کارش ادامه داد منم هم ناله می کردم هم کیرشو فشار میدادم از درد خیلی حس بدی بود هم لذت میبردم هم درد داشت یه لحظه واقعا دردم گرفت یه آخ گفتم و خودمو کشیدم عقب از روی پاهاش بلند شدم و پریدم روی صندلی عقب اونم از ماشین پیاده شد و اومد عقب سوار شد وای که چقدر از این کاراش بدم میومد خودش فهمید چی میخوام یکم شل نشست از ساک زدن خوشم میومد همیشه تو فیلم های سوپر فقط ساک زدن ها شهوتیم می کرد سرکیرشو گذاشتم تو دهنم و زبونمو کردم تو سوراخ کیرش که آب شهوتش اومد واقعا ضدحال بدی بود اما بازم ادامه دادم تا ته کیرشو کردم تو دهنم و در آوردم از خایه هاش لیس زدم و اومدم بالا تا سر کیرش باز سرشو میک زدم که یکم آبش اومد گلوم واقعا میسوخت لعنتی صداشم در نمیومد ساکت ساکت بود یه چند بار دیگه هم میک زدم و سرشو خوردم واقعا دهنم خشک شده بود کیرشو ول کردم با دستمال دهنم رو پاک کردم و ایندفعه وحشیانه کیرشو کردم تو دهنم دستمم محکم حلقه کردم ته کیرش شاید این شیلنگش بسته شه با اون دستمم خایه و تخماشو محکم فشار دادم رسما به گا رفت نالش بلند شده بود آخ آخش دیوونم کرده بود منم ولش کردم نمی خواستم ارضا بشه از چشاش شهوت میبارید خوابوندم روی صندلی و افتاد به جون سینه هام واقعا درد داشتم حس می کردم کبود شده که واقعا هم شده بود دکمه و زیپ شلوار لیم رو باز کرد و همزمان شلوار و شورتم رو کشید پایین کیرش رو گذاشت بین کسم کمرم از شهوت درد گرفته بود آهم و نالمون یه لحظه قطع نمیشد بعد 2 دقیقه بلند شد و کیرش رو آورد جلو صورتم هنوز لیسش نزده بودم که آبش خالی شد تو دهنم همشو تف کردم تو دستمال رفت سراغ کسم و شروع کرد به خوردن هنوز به یک دقیقه نرسیده بود که ارضا شدم یکم نشستیم و بعد حرکت کرد و رفتیم هنوز باهم دوستیم اما بخاطر شرایط چندین ماهه ندیدمش نوشته

Date: September 29, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.