عزیزم کیرش خیلی خوب بود نتونستم ازش بگذرم

0 views
0%

تمایل داشتم یعنی گی بودم فیلم سکسی و کون میدادم اما بعد…اولین سکسم

با همکلاسیم توی دبیرستان بود که پسر جذابی توی مدرسه بود واسمش پارسا بود سکسی دخترا تو خیابون جدبش میشدن ولی

نفهمیدم شاه کس هیچوقت که اون گی بود یا چیمن اون موقع

گی نبودم و بچه ی محبوبی کونی هم اصلا توی دبیرستان نبودمپارسا یه بار توی آزمایشگاه مدرسه که تنها بودیم و

مدرسه جنده تعطیل شده بود و گیر افتاده بودیم با اینکه

یک ساعت بعد بابای مدرسه برمیگشت پستون جایی تو دبیرستان بودیم که دکربین نداشت.اومد پیشم و بهم گفت میخای بری باشگاه

هیکلتو بسازی؟گفتم کوس اره ولی باید کامل لاغر کنم اولگفت لباساتو

درار ببینممن خاستم در نیارم ولی گفت تو که دختر نیستی چرا لوس میکنی خودتومنم لباسامو دراووردم و گفت بچرخ و چرخیدم سکس داستان بعد اومد نزدیک

و زانو زد و دست روی کل تنم ایران سکس چند بار

کشید و گفت توی دبیرستان درس میخونی و این قدر بدن سفید و بی مویی داری؟گفتم اره خب کلا کوسه امبعد گفت خیلی هم چاق نیستی. که بعد یهو لباساشو دراوورد گفت نگاه کن سیکس پکو نیگا دوس داری هیکلت اینطوری بشه؟گفتم اره که شرتمو تنها چیزی که تنم بودو دراوورد با شرت خودش گفت میخام چکت کنم دست روی کونم کشید بعد گفت بهم دست بزن ببین چقد سفته!!!منم همه جاش دست زدم که دستشو گذاشت روی صورتم و نزدیک صورتم شدمنم یکم حشری وجذب شده بودمبعد نوک دو تا ممه هامو گرفت و یکم باهاشون بازی کرد . ضربان قلبم بالا رفت و گفتم یه جوری شدم ((یکمم میخاریدم)) که تنشو چسبوند بهم و بردم عقب نشوندم روی تخت آزمایشگاه که هیچوقت تمیز نبود و من اهمیتی ندادم لای پامو وا کرد کیرمو گرفت و نوک ممه هامو میمالوندکه چشمامو بستم که دیدم لب ازم گرفت و منم با اینکه بلد نبودم دم به دنش دادمو لبو گرفتم و با اون دستم کیرشودستشو از کیرم ول کرد و برد پایین تر و به سختی سوراخمو پیدا کرد که فهمیدم میخاد چیکار کنه همونطوری انگشت به سوراخ دراز کشیدممیتونم بگم پنج دقیقه همینطوری انگشتم میکردکه یهو کیرشو مالید به سوراخمکیرش داغ داغ بود و تپش خونو توش حس میکردمکه وایسادمو پریدم پایین زانو زدمو از شدت حشریت با ولع شروع به ساک زدن کردمکه خودش بلندم کرد گفت وقت نیستیکم چسبوندم به دیوار کمرم یخ زد ولی اهمیت ندادمهی لب میگرفت ازم و پاهامو به هم فشار میداد و میذاشت لای پام پایین کیرمکه بقلم کرد و انداختم رو تخت به روی شکم و کرد تو کونم و هی تلمبه میزد که منم داشتم درد میکشیدم ولی حالم میدادکه گفت داره میاد بزنکه شروع کردم به ساک زدن و نگفت کی میاد و ریخت تو دهنم

Date: May 3, 2019
Actors: brooke wylde

Leave a Reply

Your email address will not be published.