عشق اهورایی ۲

0 views
0%

8 9 8 4 9 82 8 7 9 87 9 88 8 1 8 7 8 8 قسمت قبل هوا گرگ و میش بود هر چی چپ و راست شدم خوابم نمیبرد اما باران اروم اروم خوابیده بود بعد این همه مدت اعصاب خوردی واقعا چجوری اینقدر معصوم خوابیده بود كنارم خودم باورم نمیشد اما با شنیدن همه حرفاش با همه حس بدی كه نسبت به رابطه قبلیش داشتم اما هنوز از شدت هیجان نگاه كردنش قلبم تو دهنم بود هر دفعه تا صبح نگاهم بهش میفته حشریت به بشریت غالب میشه اروم لبام و میكشم رو گردنش لاله گوشش و میك میزنم اروم اروم تا میرم پایین نوك سینشو میك میزنم _اه چیكار میكنی اهورا یكم جا به جا میشه تا ولش كنم عاشق صدای خواب الودشم وقتی با ناز كلمه ها رو میكشهههههه و اعتراض میكنه كه اذیتش نكنم پشت گردنشو لیس میزنم تا پایین زبونم و رو تمام كمرش میكشم دستمو بردم لای پاهاش یه دستمم گذاشتم رو سینش _ عزیز دلم خانمم میدونی من الان از هر موقعی بیشتر دوست دارم تو كه خیسی بیشرف پدر سوخته میخوای منو فقط اذیت كنی _ای یواش چوچولم درد میگیره میسوزه آی فك كنم زخم كردی دیشب _ای جونم اینا مال من فشارش میدم ابش دراد _اه اه اه اخ بمال كسم و بمال كمرشو تكون میداد كونشو میمالوند به كیرم هی رو كیرم بالا پایین میكرد كونشو فشار میداد عقب انگشتم و فشار دادم رو سوراخ كسش یهو خودشو كشید عقب _ای نه اهورا من خیلی وقت حرفشو خورد میدونم ترسید بایاد اوری وضعیت دوباره بهم بریزم و بزنم زیر حال خوبی كه داریم برگردوندمش لباشو كشیدم لای لبام و خوردم خوردم خوردم اووممم اوممم میك میزدم دو تادستم رو باسن قلمبش بود و هی اون همه نرمی و میچلوندم كیرم لای پاهاش فشار دادم پاهاش و وا كرد و گذاشتم لای پاهاش عقب جلو روی كس خیسش لیز میخورد لباشو گاز گرفتم اووم _ ای میخوام دیوونه حالم بده بكن میخوام تند تر رو كسش عقب جلو میكردم كونشو سینه هاشو میمالیدم گردنشو با ولع میخوردم انقدر عقب جلو كردم لای پاهاش كه ابم اومد ولش كردم چشامو واسه چند لحظه بستم اروم موهامو نوازش میكرد اهورا من ارضا نشدم هنوز میخوام _دوسم داری _نه عمتو دوست دارم _اونم تورو دوستداره _پس حله دیگه میام میگیرمش _اهورا _جان دل من _من حالم خوب نیست چرا انقدر زود اومد _باران من الان ٥ سال سكس نداشتم از وقتی كه با تو اشنا شدم این اولین بار بود ببخشید الان ردیفت میكنم رفتم لای پاهاش زبونم و میكشم دور سوراخش چوچولش و میك زدم اه كشید شروع كردم خوردن كسش از بالا تا پایین لیس میزدم زبونم كردم تو سوراخش اخ واوخش رفت هوااا تند تند عقب جلو كردم زبونمو تا لرزید و اروم شد چشاشو بست پاشدم سمت حموم دیگه باید میرفتم سر كار كلی زندگی رو هوا بود و شروع یه روز با خستگی و بیخوابی نفر بعدی بفرمایید همین طور كه سرم پایین بود اومد تو اتاق سلام اقا دكی خوبی _تو اینجا تعجب كردی چرا دیدم هر دفعه گول میخوری گفتم بییام كمك باز لازم داریا من نمیخوام حرفی بشنوم فقط برو تا نریدم به هیكلت دفعه قبل كه زر زر كردی ٥ ماه زندگی من پرید نگاهم افتاد به سر تا پاش شلوار جین تنگ مانتو جلو باز و یه نیم تنه توری سینه هاش داشت میتركید از بزرگی كسش لباش افتاد بود تو شلوار اما خیلی وقت بود فقط به یك نفر فكر میكردم كه اونم ته دروغ بود برام رفتم جلو خیره به هیكلش كه فكر كرده بود براش شق كردم _اونجام درد میكنه دكی _كجات _دستشو كرد تو شلوارش مالید لای پاهاش در اورد دسش خیس شده بود مالید رو لبام كشید تو دهنم میك زدم انگشتشو _كسم درد میكنهه ببین چشه دردش تویی از روز اول دردش كیر تو بوود كسشو میمالوند كش و قوس میومد و خودشو میمالید به من و كیر شق شدم مانتوشو تو تنش جر دادم خوابوندمش كف زمین سرد شلوار ش و كشیدم پایین _اااااه ه ه ه چقدر حشری اوووومممم دوس دارم جرممممم بدیییی بدو بدو بدو چند بار محكم زدم رو كسش تا حسابی حال بیاد رفتم از تو كشو چراغ قوه رو اوردم بیرون افتادم روش چراغ قوه رو یهو تا ته كردم تو كسش تند تند عقب جلو میكردم و اون احممق _كیر كیر كیر تو رو میخوام ای درار این و كیر تو بكن ای دردم میادد چند بار لرزید و بی حال افتاد ولش كردم سپردمش به منشی و از مطب زدم بیرون كلا هیچی برام مهم نیست فقط میخواستم تو بغل باران اروم بگیرم نمیدونست چیكار كردم اما واسم مهم نبود بفهمه یا نه وقتی رسیدم باباش دم در بود سلام استاد _باران كجاست _بالاست بفرمایید بریم اینجا بد اخه بفرمایید _برو صداش كن منتظرم _ چشم همین الصاعه باران باران كجایی نیستی _سلام اینجام _پاشو بابات شاكی دم در حسابی توپش پر پر نمیرم نمیخوام برم میخوام بمونم پیشت كشیدمش تو بغلم سرش و بو میكشیدم بوسش میكردم و بوی خوبشو با تمام وجودم استشمام میكردم _اهورا كسی میاد این جا راستشو بگو _نه نمیاد لوس نشو برو زود همو میبینیم برو منتظرته لش كرده بودم جلو تلویزیون هی كانالا رو بالا پایین میكردم زنگ در خورد دو تا مرد بودن اینا كین بله میشه تشریف بیاری پایین كار واجبه میام الان رفتم پایین در و كه وا كردم درد زیاد و دیگه هیچی درد دارم نمیتونم چشمامو وا كنم تیر میكشه حال بدی دارم بزور باز كردم هیچ كس نبود تو بیمارستان بودم سلاممم عزیز دلم خوب شدییی بهترییی _باران درد میكنه سرم تیر میكشه _دكتر گفت بهتر ممیشی نرمال این دردا _كی بود چرا _ اهورا علی كرده همون عشق سابقت هِه ببین كارمون به كجا رسیده برو وكیل و زنگ بزن بیاد كار دارم باهاش چشمام و بستم فقط میخواستم بخوابم دلم یكم ارامش میخواد یكم زندگی بدون دغدغه لباسام و تنم میكرد و من زل زده بودم بهش به تموم انحنا های تن قشنگش و تو یك سانتیش نفس كه به تنم میخورد اتیش میگرفتم حال بد سر یه طرف حال بدتر كیر از دوری چند روز هم یه طرف میشه زودتر بیای بریم خونه من الان میخوام باران الان دلم میخوادت حشریم من نمیتونم كار دارم یه روز دیگه ناراحتیم و ازش پنهون كردم گفتم اكی هر جور راحتی چند روز بود به هر بهونه ای نمیومد حتی ببینیم همو كارای وكیل و شكایت درست شد علی اغا هم بازداشت شده بود واسه هزار تا كثافت كاری و لات بازی اما یه ذره بمونه با قید وصیغه ازاد میشه چه فایده اعصابم از این همه خالی بندی و پیچیدن بهم خورد بود ازم دوری میكرد تو اوج مریضی حتی كم كم میرفتم سر كار دیگه روال افتادم و روزمرگی خستم كرده بود دلم یه مسافرت ناب میخواست یجا دور كم و بیش با باران حرف میزدیم اما جز دو بار كه اومد كافی شاپ نه بیشتر در حد نیم ساعت زنگ زدم به باران سلام خوبی بیا دفتر یكم با هم حرف بزنیم كار واجب دارم باهات _اكی میام الان دفتر و خالی كردم و همرو فرستادم بیرون چایی اماده كردم و منتظر اومدنش شدم نشست رو مبل لم داد چی شده نگرانم كردی بگو بدون حرفی خوابوندمش رو مبل و رفتم روش شروع كردم لباش و خوردن از رو لباس سینه های گندشو مالوندن داشتم از حشر سوت میكشیدم با وحشی بازی لباشو میخوردم صورتشو لیس میزدم همه جاشو میخوردم هولم داد بزور عقب زد تو صورتم محكم فقط با تعجب نگاش كردم هیچی نمیگفت فقط جمع كرد خودشو _چی شده _هیچی چی بشه الان نمیتونم امادگی ندارم _ واسه دیگران داری همیشه واسه من نداری _فكر كردی من نمیدونم چه گهی میخوری آمارت میرسه همیشه بند و بساط حسابی از زیر شلوار خودنمایی میكرد سرمو تكیه دادم چشامو بستم تا ذهن داغونمو مرتب كنم و ببینم الان چند چندیم دستشو اروم گذاشت رو كیرم اروم اروم میمالید بالا پایین كردن دستش رو كیرم حالم و بدتر كرد داشتم پاره میشدم دیگه _نكن دستتو بردار حالم خوب نیست _این حرفا كه میزنی یعنی چی اهورا من به تو ندم بهت خیانت میكنم یعنی این منطقیه كی بهت چی گفته باز _میخوام برم مسافرت میای _معلومه كه نمیام تو نمیخوای بری مسافرت میخوای بیفتی از اول تا اخر رو من منم واقعا روحیشو ندارم الان _باشه به سارا زنگ میزنم بیاد باهام _تو غلط كردی محكم تخمام و كه زیر دستش بود فشار داد _آی چیكار میكنییی اخ درد میگیره روانی _تو گه خوردی بهش فكر میكنی حتی عوضی بیشتر فشار میدم كه ادب شی _میای یا نه یه كلمه من در هر صورت میرم اونجا كلاب هست نیاز به كس تو نیست هول نیستم _به خدا میزنم میكشمت اهورا خفه شو اكی میام فقط الان ولم كن هلش دادم دوباره رفتم روش بزور نگهش میداشتم گردنشو گاز میگرفتم و سینه هاشو میمالیدم كیرم فشار میدادم لای پاهاش اهورا دلم دلم اهورا پاشو حالم داره بهم میخوره پاشو دلم درد میكنه چی شده كجا بگو بزار معاینت كنم _دست نزن فقط به من دست نزن خواهش میكنم _چرا نمیگی هیچی به من دوید سمت توالت و حالش بهم میخورد رفتم تو ارومش میكردم فقط پاشو بیا بخواب رو تخت باران پریدم رو تخت _اخ بااارااااننننننن چقدر خستم تا رسیدیم خوابم نبرد اصلا 8 9 8 4 9 82 8 7 9 87 9 88 8 1 8 7 8 8 3 ادامه نوشته

Date: April 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.