عشق و مستی و سکس

0 views
0%

نزدیکش شدمو شیشه رو گذاشتم زمین دست آزادمو کشیدم روی سینه ی محکم و پهنش ـ منو اوردی اینجا چیکار کنی برسام فکر می کنی می تونم بخوابم ـ تو حالت خوش نیست سارا تا خرخره خوردی شوکه ای هنوز حالیت نیست قرار بود چه بلایی سرت بیاد خندیدم چسبیدم به سینه اش چقدر گرم بود داغ شدم ببرسام از جاش تکون نخورد مثل یه دیوار عضله ای بود ـ اگر اینجام یه معنی داره می خوای باهام باز زدم زیر خنده برسام هلم داد عقب دو قدم رفتم عقب و در حال یکه قهقهه می زدم گفتم ـ خشونت هم تو اینجور روابط خوبه تننوع جالبیه خم شدمو شیشه رو برداشم سر کشیدمو خندیدم ـ اون دختره چی شد همون که داشتی می بوسیدیش ـ من هیچ خری رو نبوسیدم باز خندیدم ـ حتی باهاش می رقصیدی بردیش توی اون اتاقای بالا چیکارش کردی مثل آتنا لاس زدی یا باز زدم زیر خنده اما خنده هام حین مستی واقعا تلخ بود برسام با عصبانیت بازومو گرفت و گفت ـ تو حالت خوش نیست سارا بیا برو یه آبی به دست و صورتت بزن دستمو کشید اما من به دنبالش کش اومدم می خندیدم هق می زدم خنده و بغضم مرز نداشت ـ توی اون اتاق چیکارش کردی برسام لباش طعم لبای منو داشت براسم با عصبانیت نگام کرد اما من کوتاه نیومدم ـ میلادم گفت لبام خوشمزه اس واقعا خوشمزه اش به سمتم هجوم اورد ـ میلاد گه خورد باز خندیدم خنده ای که بغض داشت دستمو از جلوی لباسم ول کردمو چسبیدم به سینه ی لخت برسام ـ منو ببوس نذاشتم اون منو ببوسه چنگ زدم به بازوهای عضلانیش نفسای تند برسام نشون می داد عصبیه ـ سارا ـ می خوام دوباره تجربه ات کنم برسام صدام کش اومد لبامو جلو بردم اما برسام سرشو عقب کشید اشکام ریخت و قهقهه زدم برسام با نگای عصبی و دلگیر بهم زل زد ـ فقط اورمم کن مثل لاس زدنت با آتنا توی امفی تئاتر خواست عقب بره اما منم باهاش جلو رفتم لباسم اومده بود پایین تر و نیمی از سینه هام معلوم بود وقتی چسبیدم به برسام سینه هام چسبید به تن داغ اون مچ جفت دستامو گرفت و با عصبانیت زل زد توی چشام ـ یادت رفته ازم بیزاری به خودت بیا سارا خنده ام از سر مستی و داغی مشروب بود لبامو گذاشتم روی چونه ی مربعیش و بوسه ی عمیقی بهش زدم سعی کرد منو عقب بزنه اما جوری نبود که نشون بده دلخواه خودشه بیشتر بهش چسبیدم ـ نوازشم کن برسام مثل اون دختر زشتی که توی مهمونی چسبیده بود بهت این بار محکمتر هولم داد عقب لباسم از روی سینه ام افتاد و سینه هام که یه سوتین نیمه ی توری داشت کاملا در معرض دید اون قرار گرفت چشمای سرخ برسام از روی سینه هام گذشت و به چشمام رسید ـ روی اعصابم راه نرو سارا تو مستی ـ مست و هوشیار چه فرقی داره من تو هر شرایطی باشم می خوام که تو ارومم کنی خواستم بهش نزدیک بشم که برسام با عصبانیت بهم پشت کرد و رفت سمت اتاقش با غروری جریحه دار شده به جای خالیش نگاه کردم پسم زد پسم زد و رفت با عصبانیتی که حتی ریختن اشکام ارومم نمی کرد رفتم سمت اتاق و در نیمه باز رو کامل هول دادم وباز شد برسام لبه ی تخت خوابش نشسته بود و سرش بین دستاش بود با دیدن من با دلخوری گفت ـ برو به مادرت پیامک بزن سارا بعدم بگیر یه گوشه بخوابو دست از سر من بردار چون به اندازه ی کافی از دستت عصبی هستم با عصبانیت این بار به جای لوندی داد زدم ـ اگر قرار بود با این حال منو بیاری اینجا و ولم کنی غلط کردی منو از بغل میلاد کشیدی بیرون عصبانی بهم زل زد برق خشمناک چشماش برای دیونه کردن یه دختر کافی بود اما من انقدر سرم دااغ بود که متوجه ی عصبیانتیش نشم ـ لااقلش این بود میلاد ارومم می کرد می ذاشتی هر بلایی می خواست سرم می اورد اصلا به توچه تو هم می رفتی با اون دختره ی زشت ایکبیری حال می کردی به سمتش هجوم بردمو به بازوش مشت زدم ـ می شنوی نه اینکه مثل یه دختر دستمالی شده بیاریم اینجا و از سر دلسوزی بهم پناه بدی وقتی سکوتشو دیدم اشکام دوباره ریخت و این بار سرش جیغ کشیدم ـ حالم از خودتو دلسوزیت به هم می خورده برسام با خشم بلند شد و مقابلم وایستاد گلومو توی مشتش گرفت و تنمو چسبوند به دیوار به سرفه افتادم اما برسام با عصبانیت زل زد بهمو گفت ـ هوس کردی ارومت کنم هوس کردی همون بلایی که میلاد قرار بود به سرت بیاره و روت پیاده کنم باشه حرفی نیست پشت گردنمو محکم گرفتو منو کشون کشون برد سمت دری که توی اتاق بود بازش کرد که فهمیدم حمامه شوک زده بودم و نمی تونستم از دستش خلاص بشم برسام هلم داد توی سرویس و گفت ـ ارومت می کنم اما به شیوه ی خودم وقتی که مستی از سرت پرید تا ببینی می تونم بلا به سرت بیارم دختره ی خیره سر در حال یکه از رفتار تندش شوکه بودم هولم داد عقب تر و نزدیکم وایستاد هنوز از شوک رفتارش در نیومده بودم که با باز شدن دوش آب سرد روی سر و بدنم درجا کپ کردم و خواستم بیام کنا ر اما برسام محکم نگهم داشت زیر دوش اب از شدت سردی آب و خیس شدنم داشتم دیوونه می شدم دندونام به هم می خورد و تقلاهام برای اینکه بذاره بیام کنار فایده ای نداشت انقدری اون جا می مونی تا مستی از سرت بپره تا بفهمی کجایی و من کی ام و داشتی چه غلطی می کردی لبای یخ زده ام لرزید التماسش کردم ب ب برسام یخ زدم بذار بیام بیرون اما اون محکمتر نگهم داشت از شدت سرما و شوک دندونام به هم می خورد تمام وجودم داشت یخ می زد دستام دیگه جون نداشت اون لعننتی رو کنار بزنم تا از زیر دوش بیارتم کنار ـ برسام برسام نفس نفس می زدم برسام مقابلم وایستاد و بازوهامو محکم گرفت درست روبروم بود و اونم زیر دوش آب داشت خیس می شد با چشمای سرخ شده از عصبانیتش زل زد تو چشمای ملتمسم ـ الان آدم شدی الان فهمیدی داشتی چه غلطی می کردی فهمیدی چطوری پا گذاشته بودی روی رگ گردن من در حالی که می لرزیدم توی چشماش زار زدم ـ تو رو خدا بذار برم چنگ زدم به سینه ااش پیراهنش کامل خیس شده بود و چسبیده بود به بالا تنه ی عضله ایش ـ گفته بودم نمی خوام بری اون مهمونی لعنتی گفتم یا نه ـ برسا ـ بگو غلط کردم بگوووو لعنتی چشمای سرخش مثل آتیش بود زیر اون اب سرد فشار دستاش روی بازوهای یخ کرده ام اذیتم می کرد ـ بگو غلط کردم تا خود صبح اینجا زیر آب نگهت نداشتم لبام جون نداشت به زحمت صدا زدم ـ تو رو خدا ـناخونامو از درد فرو کردم توی سینه اش بهش چسبیدم درست زیر دوش اب چسبیدم به تن داغش که با وجود اب سرد مثل اتیش بود ـ برسام برسام فشار دستاش روی بازوهام بیشتر شد سرمو چسبوندم به سینه اش نگاش کردم ـ سردمه برسام سردمه زیر اون همه قطره ی آب زل زده بود به چشمام دوست داشتم تا ابد به سینه ی گرمش بچسبم ولی زیر اون اب سرد لعنتی نمونم ـ چرا انقدر عذابم می دی سارا بغض کرده بودم ـ سردمه سرشو آورد پایین ـ گرمم کن برسام دارم می میرم هق زدم برسام بازوهامو ول کرد و دستاش دور صورتم قاب شد صورتمو کامل بالا نگه داشت قطرات آب اجازه نمی داد بتونم نگاش کنم صورت برسام کامل بالای صورتم بود و جلوی ریزش اب رو به چشمام گرفت حرارت نفساشو روی لبام حس می کردم توی اون سرما با اون حال خراب بهش نیاز داشتم فقط به برسام نیاز داشتم به غرور وحشی و نگاه بی رحمش تو کمترین فاصله به لبهام خیره توی چشمای اشکیم نجوا کرد ـ چرا انقدر دیوونه ای تو سارا چرا و لبهاشو چسبوند به لبام دستام روی سینه ی پهنش چنگ شد باهاش همراهی کردم زیر دوش ابی که با بوسه ی داغ اون دیگه سرد نبود برسام لبامو محکم و داغ می بوسید و من تشنه تر از کویر ازش سیراب می شدم دستش از روی صورتم سر خورد و رفت پایین از روی شونه های برهنه ام رو نوازش کرد و کمرمو چسبوند به تنه خودش دستای من بی اراده پایین رفت و پیراهنشو چنگ زدم تشنه ی گرمای تنش بودم برسام تو یه حرکت پیراهنشو از تنش خارج کرد و منو کشید کنار در حال بوسیدنم دستشو سمت شیرآب برد لحظاتی بعد حموم از گرمای آبی که روی زمین می رفت گرم شد دست برسام سمت لباسم رفت زیپ لباسمو کشید پایین کشید و پیراهن دکلته ام تو یه لحظه با وجود خیسیش سر خورد و پایین پاهامون روی زمین افتاد تن برهنه مو چسبوندم به بالا تنه ی داغ برسام لبامون از شدت بوسه های عمیق و مکیدن های ماهرانه ی برسام سر شده بود دست برسام از روی کمر لختم لغزید و روی سوتینم رفت و تو یه حرکت و با دو انگشت بازش کرد و سینه ی سردمو گرفت کف دستش و فشار داد آه ریزی کشیدم که تو آتیش لباش خفه شد دست دیگه اش از پشت با نوازشی داغ رفت سمت باسنمو انگشتاشو کرد داخل شورت تورم و باسنمو نوازش کرد داشتم دیوونه می شدم این پسر با تمام جاذبه های مردونه اش دیوونه ام می کرد دستامو بردم سمت کمر شلوارش بهش نیاز داشتم دیوونه وار می خواستمش مثل یه مریض نیاز به داروی برسام داشتم دستشو برد پایین و روی دستم نگه داشت تا کمرشو باز نکنم اما من بی توجه به ممانعتش کمرشو باز کردم و با چشایی خمار زل زدم توی چشاش دکمه ی شلوارشو باز کردمو زیپشو کشیدم پایین دستمو کردم داخل شورتشو مردونه ی متورم شده اشو گرفتم توی دستام صورت برسام از لذت جمع شد و فشار دستش روی باسنم بیشتر شد چنگی که به باسنم زد رو دوست داشتم مردونه اشو توی دستام نوازش می کردمو لباشو محکمتر می بوسیدم برسام تو یه حرکت منو خوابوند کف حمومی که از جریان ملایم آب گرم شده بود و روم خیمه زد هر دو از شدت بوسه های پشت سر هم و تقلایی که برای نزدیکی داشتیم به نفس نفس افتاده بودیم برسام کامل روی بدنم بود و زانوهاشو طرفین بدنم روی زمین گذاشته بود حجم عضلانی تنش رو دوست داشتم یه دستشو گذاشته بود پشت گردنمو دست دیگه اش رو از پهلوم سر داد پایین و رونمو چنگ زد و پامو دور کمرش انداخت و دستش رو از بالای باسنم برد عقب و فشار داد لباش از روی لبام سر خورد و زل زد به چشمام جفت پاهامو دور کمرش سفت کردم و بیشتر به خودم فشارش دادم تن داغش لای پاهام دیوونه کننده بود دوست داشتم باهام حرف بزنه اما اون هیچی نمی گفت چشمای سرخش نشون می داد هنوز از دستم عصبانیه اما خماری نگاهش نشون می داد هنوز دنبال رابطه باهامه لباشو روی لاله ی گوشم کشید و آرام آروم رفت سمت گردنم داشتم دیوونه می شدم خصوصا وقتی گاز ریزی از بناگوشم گرفت و زبونشو با حسی پر از شهوت کشید روی قفسه ی سینه ام و نوک سینه ی چپمو لای لبای گوشتیش گاز گرفت آه هایی که می کشیدم دست خودم نبود دستامو گذاشته بودم روی کتف هاش و فشار می دادم با مکیدن نوک سینه ام تمام وجودم از لذت و نیاز به لرزه افتاده بود و لای پام خیس می شد وقتی زبونش از روی سینه هام که به صورت دورانی می کشید روی پوست شکمم کش اومد و دور نافم رو با لباش به ارومی مکید کم مونده بود از سر شهوت جیغ بکشم موهاشو چنگ زدمو سرشو که لای پام رفته بود به بدنم فشار دادم با نوک بینییش چوچولمو بازی می داد و با حرکت انگشتش لغزندگی وسط پامو بیشتر می کرد دیوونه شده بودم داغ داغ بودم مستی باقیمونده توی تنم و حالا شهوت و نیازی که توی وجودم فوران کرده بود و حرکات زبون برسام روی دخترونه ام باعث شد آه های کشدارم به ناله های بلند تبدیل بشه برسام جوووووون کشداری گفت و در حالی که دخترونمو لیس می زد و با زبونش و مالش انگشتاش سعی داشت به اوج لذت برسونتم با دست دیگه اش که خیس بود نوک سینمو گرفت و بازی داد به جنون رسیده بودم که حرکات دست و زبونش بیشتر شد و بازی انگشتش روی سوراخ باسنم مثل موجی از نیاز و لذت به صدام رسید و از سر شهوت جیغ کشیدم و تنم شروع به لرزیدن کرد برسام دست از مالش لای پام برنداشت و خودشو کشید لای پام دست و پاهام بی حس شده بود و تنم هنوز با مالش دست برسام لای پام می لرزید وقتی مردونه ی متورم شده و سفتش رو گذاشت لای پامو مالید بغلش کردمو ناخنامو فرو کردم توی کمرش از شدت شهوت و اوج لذت هم می خواستم گریه کنم هم بخندم ناله هام کنار گوشش داغ بود ـ برسام برسام نفس نفس می زدم کنار گوشم با لحن داغی نجوا کرد جوووونم جوووونم لبمو مکید و با لبخندی کمرنگ کیرشو لای پام بازی داد مثل یه قرارداد که انگار انتظاری ازم نداشته باشه فقط داشت لای پام که به هم چسبیده بود جلو عقب می کرد و صدای ناله های ضعیفی که از گلوش بیرون می زد منو بیشتر داغ می کرد لاله ی گوششو بوسیدمو گفتم ـ بازم می خوام برسام بازم دست انداخت زیر کمرمو بدون اینکه حتی به داخل کردن کیرش به بدنم فکر کنه همون جور حرکاتشو بیشتر کرد و در همون حال انگشتشو از زیر بدنم سمت سوراخ باسنم برد و مالید حرکت آلت سفتش و انگشتش که اون پایین تکون می داد انقدر زیاد شد که لای پام سر شدو تنم زیر بدن داغش شروع به لرزیدن کرد رونامو به هم فشار دادمو مردونه ی برسام با حرکات تندی لای پای سفت شده ام بالا و پایین شد تا جایی که با نعره ای بلند از نفس افتاد و لای پام خیس شد وقتی کنارم کف حموم افتاد هر دو نفس نفس می زدیم زل زدم به سقف و به صدای ریزش آب دوش و نفسای برسام که کم کم اروم می شد گوش دادم تمام تنم از لذت کرخت شده بود پلکای سنگینمو بستمو دست برسامو که کنارش روی زمین بود گرفتمو فشارش دادم این مرد رو با تموم دیونه بازیاش می خواستم می خواستم می خواستم ـ تو دختر هاتی هستی سارا دستامو تو هم قفل کردم چی می خواست بگه ـ انقدر هات و خوش استیل و خواستنی که هر مردی رو وسوسه می کنی تجربه ات کنه ـ تو نوازش انگشتش روی رونای پام بیشتر شد و پوست تنم دون دون شد ـ ولی انقدر هاتی که تصورمی کنم هیچ کنترلی روی غریضه ات نداری ـ منطورت چیه خواستم بلند بشم اما باز نذاشت حرکت دورانی انگشتش از رونای چسبیده به هم من آروم اروم بالا رفت تماس دستش با دخترونه ام قلبمو لرزوند ـ سکس جزئی از وجودته سارا با یه فشار ملایم انگشتش لغزید لای دخترونه م چوچولمو به بازی گرفت ـ عشقبازی با دختری مثل تو حتی منم اروم می کنه اما با حرکت اروم انگشتش شل می شدم حتی از شدت تحریک نوک سینه هام زد بیرون و برجستگیش مشخص شد لبمو گاز گرفتم اما نتونستم مانع آه کشیدنم بشم بی اراده رونامو از هم باز کردم و حالا نوازش انگشت برسام وسط پام بیشتر شده بود از شدت حس نیاز و تحریک جنسی خیس خیس شده بودم دستمو روی بازوهاش گذاشتمو چشمامو که باز خمار شده بود بهش دوختم برسام با همون نگاه سکسی و جنون آمیز بهم زل زده بود و لای پامو بازی می داد و هر لحظه بیشتر دیوونه ام می کرد آه می کشیدم چنگ زدم به بازوهای برسامو لبامو نزدیک بردم برسام با یه لبخند خاص زل زد به لبام ـ چقدر خیسی سارا و حرکت انگشتشو بیشتر کرد جوری که دلم می خواست از زور نیاز جیغ بکشم لبمو چسبوندم کنار لبش اما برسام سرشو عقب کشید میخواست دیوونم کنه یهو از کف حموم بلندم کرد و روی شونه هاش انداختتم بدون اینکه حرفی بزنه روی پاهاش چرخید و به حرکت دراومد چشاش مستقیم روی باسن خوش فرم و سبزه ام زوم بود یه سیلی روی باسنم زد _آی _هیس در اتاق رو با لگد باز کرد و پشت سرش محکم بست ازم سیر نشده مگه من ازش سیر شدم با کمترین تلاشی منو از رو شونه هاش پایین کشید و روی تخت سفید پنبه ای و لوکس پرت کرد اولین چیزی که حس کردم بوی دیوانه کننده تخت بود بوی برسام رو میداد بوی خوش و تحریک کنندش رو اصلا یادم نبود که الان کجام و چیکار دارم میکنم دوست هم نداشتم درباره ش فکر کنم برسام با یک چشم به هم زدن خودشو بین پام جا کرد مردونه برجستشو لای پام فشار داد و دستاشو به دستام که دو طرف سرم دراز شده بود گره زد هر دو رو سفت و محکم و نگه داشته بود که بالا تنه تنومندشو تقویت میکرد حرکاتشو خیلی سریع و باعجله انجام میداد فکرشو که میکردم منم هنوز از برسام سیر نشدم با اینکه ارضا شدم نوک خیس آلتشو به سوراخ دخترونم مالید که تپش قلبمو زیادتر کرد حواسمو متمرکز چشماش کردم با نگاهی پر از شهوت و عشق بهم خیره شده بود پایین تنشو بهم فشار داد و آلتش تا ته داخل سوراخ باسنم فرو رفت که منو به مرحله ای ناباورانه و رویایی کشوند ناله های هردومون بلند شده و صداهامون یکی شده بود تمام آلتشو داخل باسنم فرو کرده و نگه داشته بود چشماش برق میزد واقعا نمیتونستم از برسام سیر بشم نفس عمیقی کشید درحالی که بهم خیره شده بود آلتشو درآورد دوباره با یک فریاد بلند داخل فرستاد جیغی کشیدم و صورتمو روی تشک تخت فشار دادم به من نگاه کن صداش پر از حس شهوت و لذت بود و نمیشد نادیده گرفت سرمو برگردوندم و به چشماش نگاه کردم همزمان آلتشو تا ته توی کونم فرو کرد و نگه داشت نفسام چنان به شماره افتاده بود که هرلحظه احتمال قطع شدنشو میدادم پایین تنمو یکم جابه جا کردم تا راحت تر بهم دسترسی داشته باشه مثل زن های هرزه داشتم جیغ میزدم و میسوختم باانتظار بهم خیره شد با نفس نفس گفتم برسام بکنمممم باورم نمیشد داشتم التماس و خواهش میکردم برای کردنم خب راستش اگه من خواهش نکنم اون هرکار بخواد بامن میکنه خواهش و التماس چیزی نیست که اون بهش اهمیت بده یه لبخند مغرورانه و زیرکی رو لبش نشست و بلافاصله آلتشو با قدرت بیشتر داخلتر فرستاد با آه و ناله گفت تو مال منی سارا فریادی از سر شهوت کشیدم و چشمامو بستم _اون چشمای بی صاحابو باز کن سارا _آه اصلا انرژی نداشتم که باز نگهشون دارم به سختی بازشون کردم آلتشو محکم داخلم بالا پایین میکرد و باهر ضربش حس فوق العاده ای بهم منتقل میشد بدن های عرق کرده و خیسمون به هم برخورد میکرد و نفسامون یکی در میون شده بود سعی داشتم فشاری که لای پام درحال افزایش بود رو کنترل کنم حتی بین حرکات سریع بدنای داغ و خیسمون برسام لحظه ای چشم ازم برنمیداشت پاهامو دور کمرش حلقه زدم و پایین تنشو به خودم فشار دادم با هر ضربش به سر حد انفجار میرسیدم و لذتی بی انتها در تمام وجودم جریان پیدا میکرد نمیدونستم باید باخودم چکار کنم در میان فریاد هایی شهوت آلود کلماتی رو به زور ادا کرد _آههههه دارم میمیرم سارا وای کیرم داره میترکه خدااااا و دیوونه تر شدم دستامو از میان پنجه هاش رها کرد در همین حال صدای مشتشو شنیدم که از شدت لذت به تشک کوبید جیغ زدم _تمومش نکن برسام دستامو بالا بردم تا شونه های خیس و عرق کردشو چنگ بزنم ناخونامو تو شونه هاش فرو کردم تا بتونم محکم بهش بچسبم در همین حال فریاد هاش بلندترمیشد و ضرباتشو محکم تر می کرد از شدت درد صورتمو روی تشک فشار دادم _سارا گفتم به من نگاه کن سرمو به سمتش چرخوندم و چشم تو چشم شدیم چشمای بزرگش بی فروغ و بی حال شده بود و کم کم داشت سبزی نگاهشو از من میگرفت متوجه عمیق تر شدن گره پیشونیش شدم عرق از سر و روش پایین میچکید دستامو به پشت سرش رسوندم موهای نمدارشو لای دستام مشت کردم و سرشو به سمت خودم کشوندم به طوری که لبامون به هم چسبید و زبونامون باهم گره خورد همچنان ضربات درد آورشو ادامه میداد و من دیگه بیشتر از این نمیتونستم مانع ارگاسم خودم بشم درحالی که کنار لبش نفس نفس میزدم باصدایی خفیف گفتم _برسام دارم ارضا میشم نوک انگشتام از شدت چنگ زدن حریصانه گردنش بی حس شده بود _لعنتی سارا باید باهم بشیم باشه دندوناشو روی هم فشار داد و محکمتر تلمبه زد پیشونیش عرق کرده بود صورتش سرخ بود و قطره های عرق از چونه ش میچکید بعد از چند ضربه فریاد کشید _حالا همه سنگینی لای پام وزن توی شش هام و آتیش توی سینه مو با یک فشار عمیق و جیغی بلند آزاد کردم _وای خدایاااا ناله ی بلند و شهوت آلودی کشید و اخرین و محکمترین ضربشو زد و سنگینیشو رو بدنم انداخت آب گرم و غلیظش ماهیچه های کونم رو میسوزوند زیر بدن عضلانیش گیر افتاده بودم با خستگی چشامو بستم سرشو روی بازوش تکیه داد نفساش تک و توک درمیومد و خیس عرق بود آلتشو اروم اروم بیرون کشید اما باز عمیق تر و محکمتر فشار داد و چند ضربه اهسته و منظم زد ماهیچه های باسنم دور آلتش منقبض میشد و با هر ضربش آب جمع شده داخلم رو بیرون میریخت دیگه مغزم کار نمیکرد این مرد منو به ارگاسمی قوی و لذت بخش رسونده بود ساعت یک بود فکر نکنم اصلا صبح بتونم راه برم مثل جنازه ها غش کرده بودم از شدت درد ناله می کردم و نفس نفس میزدم چشمام سنگینی میکرد با حس نشستن پیشونیش روی پیشونیم چشامو باز کردم و بهش خیره شدم یکم خودمو زیرش تکون دادم تا حواسشو به خودم جلب کنم برجستگیش داخلم جابه جا شد که از دردش ناله ی خفیفی کردم چشماشو باز کرد و بهم زل زد نگاهش رو صورتم چرخید و در آخر به لبام خیره شد سرشو خم کرد تا بوسه ای گرم و مهربون از لبای خشک و یخ زده ام بگیره بالاتنشو روی بدن کرخت و بی حسم فشار داد و ناله ام رو دراورد سینه های عضلانیش خیلی سنگین اما دوست داشتنی بودن سرشو توی گردنم فرو برد و من از این فرصت استفاده کردم دستمو دور کمرش حلقه زدم چونه ام رو روی شونش چسبوندم و به سقف چشم دوختم بدنش لرزه های خفیف داشت تاحالا انقدر توی تمام زندگیم خوشحال نبودم میدونم که این فقط یه سکس معمولی و بدون تأثیر نبود خوش ترین حس توی تمام جهان رو به من داد بایدم بده حرص این مرد اعتیاد اوره محبتش شیرینه و بدنش فوق العادست اون یه ترکیب کامل از جنس مردهاست همینجورکه دراز کشیدم دستمو دور کمرش حلقه زدم واقعا چشمام سنگین شده بود زیرش داشتم له میشدم و انگشتام از شدت ساییدن کمرش بی حس شده بود هرم داغ نفس های منظمش رو روی گردنم حس میکردم انگار خوابش برده بود و منم زیرش گیر افتاده بودم دست از نوازش کردنش برداشتم و اونم پایین تنشو لای پام جابه جا کرد و اروم کیرشو بیرون کشید کنارم بیهوش شد کنارش بیهوش شدم خوابیدیم یه خواب فوق العاده پایان نوشته

Date: February 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.