فقط رفتم

0 views
0%

موبایلم زنگ خورد با چشمای نیمه باز ساعتو نگاه کردم ساعته 2 30 شب کیه آخه الو سلام داداش سلام عرشیا چطوری رفیق چاکرتم کجایی رفیق به نظرت الان کجام تو تختت آره حاجی همون چیزی شده راستش فردا شب داریم میریم ویلا با دنیا خب به سلامتی خوش بگذره داداش آتنا هم میاد یه لحظه دلم لرزید بازم به سلامتی توام میای نه داداش شما برین خوش بگذره بیا دیگه باو عن بازی در نیار داداش نمیام الو دیاکو سلام دنیا خوبی سلام قربونت میشه لطفا بیای نه نمیشه جای من نیس اونجا تو نباشی ما هم نمیریم مکث کردم باشه میام فرداشب میایم دنبالت بای بای یا علی کلی استرس داشتم قراره کسی رو ببینم که دنیامه ولی باهاش 1ساله تموم کردم فردا شب شد مثه همیشه تیپِِ مشکی زدم سَرِ کوچه وایسادم یه نخ سیگار روشن کردم داشتم با خودم زم زمه میکردم آهنگِ باد و بارونِ حصین رو یهو جلوم ترمز زدن به سلام آقا پسر سلام داداش رفتم که بشینم یهو گفت دیاکو بیا پشت فرمون چرا میخوام با عشقم عشق بازی کنم نشستم پشت فرمون آتنا اومد جلو یه سلامِ آروم کردم راه افتادیم وسطای جاده بودیم که آهنگ رو آتنا عوض کرد فدای سرت نباشه عزیزم غمت مدام باهاش زم زمه میکرد یهو گفت عوض شدی چطور کم حرف شدی خیلی دیگه شوخی نمیکنی زمان آدما رو عوض میکنه نه اوهوم رسیدیم ویلا شروع کردیم جوجه کباب کردن عرشیا هم که مثه همیشه باهام شوخی میکرد شام که خوردیم عرشیا علفو آورد وسط بکش بکشه بکشین حستون نـــــــــــاب شه کشیدم مثه همیشه من فازِ دپ گرفتم عرشیا هم فازِ سکس داداچ ما میریم بچه تولید کنیم موفق باشی رفیق منم میرم بخوابم شب بخیر شبت آروم آتنا 1ساعتی گذشت منم قفلی زده بودم رو ستاره های تخمیه آسمون یهو پشتم سرد شد دستِ سردشو ور داشت چرا نمیخوابی به تو چه بیشعور نباش لطفا باشه دلم هوای قدیمامون رو کرده تو چی نه اصلا چرا چون نمیخوام دوباره شاهد خیانتِ تو و خطای روی دستم باشم میدونم من عوضی بودم یهو بغضم ترکید خوبه که میدونی عوضی گریه نکن دیاکو به خدا اشتباه کرده بودم به خدا دوباره همه چیو میسازیم آتنا جانم برو بخواب نمیرم نری من میرم ازینجا اکی میرم اصلا آدم نیسی همون بهتره تو تنهایی هات بمیری میدونم 2ساعت گذشت لباس پوشیدم زدم بیرون یه دربست گرفتم رفتم دمه خونه لباسامو گرفتم ماشینمو روشن کردم رفتم تهران پیشِ بابام 2سال نیومدم شهرم دیگه دلتنگیم دیوونم کرد اومدم ساری مثه 2سال پیش رفتم تو محلمون قدم بزنم کامِ آخرِ سیگارم بود یه ماشین جلوم ترمز زد وایییییییی دیاکو باورم نمیشه که تویی کجا بودی تو اول شک کردم که تویی ولی وقتی یه لحظه عقبو نگاه کردی شناختمت سلام داش عرشیا چطوری کوفتِ چطوری کسکش چرا اینقد لاغر شدی زندگیه دیگه داداش دیاکو اِاِاِاِاِاِاِ سلام دنیا چطوری ببخشید ندیدمت خوبی قربونت آتنا چطوره اونم خوبه تازه نامزد کرده دنیا رو سرم خراب شد بغض کردم با یه لبخندِ تلخ گفتم خوشبخت شن به هر بهونه ای شد ازشون جدا شدم آهنگِ خوابم نمیبره رو پلی کردم سگیارمو روشن کردم ولی ایندفعه سنگین تر و با بغض کام میگرفتم به راهم ادامه دادم فقط رفتم رفتم رفتم نوشته

Date: July 29, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.