كردن كون مريم با مصرف قرص و كرم

0 views
0%

سلام مجيد هستم متولد ٦٤ از يكي از شهرهاي اطراف تهران بعد از اينكه از همسرم جدا شدم و تو يه اداره دولتي تو تهران مشغول كار شدم و تنها زندگي كردم اين داستان مربوط ميشه به ٣ سال بعد از طلاق ميرم سر اصل مطلب با دختري دوست شدم به اسم مريم يك سال از من كوچكتر و چند بار آوردمش خونمون و چون اپن نبود هميشه سكسمون جوري بود كه لاپا و لاي سينه و لاي باسن و اواخر سكس دهاني داشتيم همش سكس از پشت ميخواستم ولي مخالفت ميكرد و ميگفت ضرر داره و درد داره و از اين حرفا نگو خانم كلاً كوني بوده و خيليا از عقب تكونش داده بودن و جلوي من طوري وانمود ميكرد كه مثلاً قبلاً سكس نداشته تا من براي ازدواج بهش فكر كنم چون همش بحث ازدواج دوباره منو ميكشيد وسط خلاصه گفتم از پشت و اونم مثلاً با اكراه قبول كرد من آبم تقريباً بعد از ٥ تا ١٠ دقيقه ميومد و اون روز كلي تحريكش كردم و آمادش كردم گفتم دمر بخواب گفت نه دمر درد داره گفتم تو از كجا ميدوني دمر درد داره گفت دوستم كه از پشت داده بهم گفت درصورتي كه خودش اين كاره بود و وقتي دليل گشاديه كونشو ازش ميپرسيدم ميگفت يبوست داشته ولي معلوم بود تركوندنش خلاصه به پهلوي چپ خوابيديم و تف زد به كونش و منم كيرمو تف زدم چند بار مالوندم لاي باسنش و سرشو گذاشتم رو سوراخ كونش و فشار دادم نميرفت تو بهم گفت اول با انگشت بازش كن كسي كه ادعا ميكنه تجربه نداشته اينو بهم گفت اين كارو كردم و دوباره شروع كردم كيرمو بكنم تو كونش اين بار خودش كيرم گرفت و سرشو گذاشت دمه سوراخشو گفت تو كسمو بمال منم اين كارو كردم و كمر و باسنشو داد عقب سرش رفت تو و من فشار دادم يه دفعه خودشو داد جلو و بلند شد باسنشو گرفت و آي بلند كشيد كه مثلاً خيلي دردش گرفته در صورتي كه كير من خيلي بزرگ و كلفت نيست كه وقتي سرش بره تو انقدر درش بياد خلاصه دوباره خوابيد و اين بار سرش رفت تو و آروم چندتا تقه كوچيك زدم كه آبم اومد و ريختم توش اونم فهميد كه آبم اومد و هردو تعجب كرديم كه چقدر زود خلاصه كنار هم دراز كشيديم و پشتمون رو به زمين بود من ازش پرسيدم آبمو كه ريختم تو كونت اينجوري كه به پشت خوابيدي آبت نميريزه رو زمين گفت نه و ديگه صد در صد مطمئن شدم قبلاً از كون داده بعد از چند دقيقه با دست كسشو مالوندم و آبش اومد براي سري بعد براش برنامه داشتم دفعه بعد كه ٥ شنبه ٢ هفته بعدش بود اومد خونم چون من ٥ شنبه و جمعه تعطيل بودم و اون هم ٥ شنبه رو از شركت خودش مرخصي ميگرفت و خانوادش فكر ميكردن سر كاره ولي اصولاً زير كير بود اومد خونمون من قبلش قرص خورده بودم كه بيشتر رو كار باشم لطفاً مسخره نكنيد و فحش نديد چون واقعيتو ميگم وقتي اومد و بعد يكي دوساعت كه رفتيم براي سكس بهش گفتم اين بار به جاي تف شامپو بزنيم و اصرار ميكرد كه شامپو نه و دليلش رو نميگفت فهميدم ميدونه كه شامپو ميسوزونه و به من دليلش رو نميگه كه شك نكنم كه اين كارس خلاصه بعد از كلي مالوندن و ليس زدن و ساك زدن دمر خوابوندمش و نشستم روي پشت زانوهاش به هواي ماساژ باسن و كمرش رو با كرم چرب كردم و ماساژ دادم لاي باسن و سوراخ كونش رو حسابي چرب كردم وقتي خواستم شروع كنم گفت دمر نه گفتم فقط ميمالم رو سوراخت اونم قبول كرد كيرم شق شده بود ميزدم رو باسنش بعد سوراخشو با كيرم ميمالوندم گفتم آروم سرشو بزارم تو گفت فقط سرشو آروم بزار و خودش هم با دست كيرمو گرفته بود كه فشار محكم ندم بعد از اينكه تقريباً نصف كيرمو كردم تو گفتم ميخواي مدلو عوض كنيم گفت نه بعد يه بالش گذاشتم زير شكمش و كمر و كونش حسابي اومد بالا اونايي كه تجربه اين مدل رو دارن ميدونن چه حالت خوبيه بازم كرم زدم به كونش و كيرم و تف هم زدم حسابي ليز شده بود از ترس اينكه سر نخوره نره جلو يه دستش به سوراخ كسش بود و همزمان خودشو ميمالوند نصف بيشتر كيرمو ميكردم تو و احساس درد ميكرد و منم بهش ميگفتم نترس عزيزم آروم ميكنم و مواظبتم تو اون حالت كيرمو كه ميكردم تو صداي چلق چلق كيرم تو كونش واقعاً تحريكمون ميكرد و وقتي كيرم با فشار از تو كونش درميومد صداي جالبي ميداد بعد از حدود ٤ ٥ دقيقه ديگه همه كيرمو ميكردم تو كونش البته آروم آروم و جالب بود كه ميتونست تحمل كنه چون ادعا ميكرد تا الان اين كارو نكرده چند لحظه اي صبر كردم كه همون اون استراحت كنه هم من ديرتر آبم بياد اين بار به پهلو خوابيديم و حركت هاي من تندتر شده بود ولي وقتي تا ته ميكردم تو اون خودشو ميداد جلو و يه جورايي كون به كار نميداد و از زير كار در ميرفت حدود ٧ ٨ دقيقه يه ور داد دوباره دمر خوابوندمش و بالش زير شكم اين بار پاهامو گذاشتم دوطرف بدنش و دستم روي شونه هاش كيرمو كردم تو يه خورده كه آروم كردم و خودشو شل كرد تقه هام محكم تر شد و دردش ميومد و ميگفت آروم آروم ميگفت توش نگه دار داره مياد من ديگه سوارش شده بودم و تا ته فشار ميدادم ديگه نميتونست تحمل كنه دستمو گذاشتم روي كمر و گردنش و كيرمو تا خايه ميكردم تو كونش ميخواست بلندشه ولي زورش نميرسيد و من محكم تر ميزدم صداي برخورد بدنم به باسنش بلندتر شده بود و با هر تقه باسنش ميلرزيد ميگفت تورو خدا پاشو بدنم يخ كرد گفتم ساكت باش خودتو شل كن تا آروم بكنم اونم به زور خودشو شل كرد ولي ترسيده بود ميگفت مجيد پاره ميشما خون ريزي ميكنما گفتم تو خونريزي هاتو كردي فيلم بازي نكن بعد تو همون حالت كه دمر افتاده بود نشستم رو پشت رونش و باسنش رو دودستي بازكردم كيرم رو تا ته ميكردم تو و تا سرش درمياوردم سوراخ كونش قرمز شده بود و وقتي باسنش رو با دست باز نگه ميداشتم و ميكردمش درد و سوزشش بيشتر شده بود و التماسش كم كم داشت تبديل به گريه ميشد چون قرص خورده بودم بدنم داغ شده بود و خيس شده بودم و با تمام قدرتم فشار ميدادم تو احساس ميكردم وقتي همه كيرمو ميكنم تو سر كيرم ميخوه به يه چيزي ميخواست بلند بشه ولي فقط ميتونست سرشو از رو زمين بلند كنه و از درد پاشنه پاهاشو ميزد به كمرم با هر فشار محكم رونم رو سفت ميكردم و كيرم تا ته تو كونش بود التماس ميكرد ميگفت تورو خدا تمومش كن دلم درد گرفت گفتم صبر كن تموم ميشه موهاش ريخته بود رو صورتش و خيسيه پيشونيش و موهاي لختش صحنه قشنگي رو درست كرده بود بعد از حدود ٥ دقيقه كه تقه ميزدم حس كردم آبم داره مياد اون خودشو سفت كرده بود ولي كيرم راهشو باز كرده بود گفتم خودتو شل كن تا آبم بياد و زودتر تمومش كنم هرچند دلم ميخواست چندين ساعت فشارش بدم وقتي آبم ميمومد كيرم تا خايه هام تو كونش بود و ديگه رو پنجه پا نشسته بودم و كيرم رو به پايين بود و كل وزنم رو باسنش بود واقعاً درد ميكشيد و اين حس درد كشيدن زن زير مرد باعث ميشه مرد بيشتر لذت ببره آبمو ريختم تو كونش و انگار جونم از بدنم خارج ميشد واقعاً ارگاسم شده بودم فكر ميكردم چون دارو مصرف كردم حدود ٢ ساعتي رو كارم ولي نميدونم طبعيش همين حدود نيم ساعت بود يا من به خاطر هيجانش زود تخليه شدم و وقتي از روش بلند شدم سريع بلند شد از ترس اينكه نكنه دوباره گيرش بندازم با گريه گفت خيلي بدي گفتي يواش ميكني ولي پدرمو درآوردي من كه ناي بلند شدن نداشتم رفتم بغلش كردم گفتم اين همه مدت لاپايي كرديم و نازت كردم اين بار نوبت من بود ديگه براش آب آوردم و نازش كردم تا آروم شد رفت دستشويي منم رفتم دوش گرفتم ميگفت نميتونم بشينم و راه برم حالا نميدونم راست ميگفت يا اينم فيلمش بود ولي بعد از اون روز ٣ يا ٤ بار ديگه اومد خونم ولي هيچ وقت موقع كون دادن دمر نخوابيد و همش جوري ميداد كه راه فرار داشته باشه بچه ها من عين واقعيت رو گفتم و باوركنيد چيزي كم يا زياد نكردم اميدوارم فحش ندين و انتقادتون واقعي باشه نوشته

Date: May 12, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.