لذت سکس با عشقم امیر

0 views
0%

سلام من نیلوفر هستمو 17 سالمه خاطره ای ک میخوام واستون تعریف کنم مربوط میشه به پارسال تابستون اون موقع 16 سالم بود و 2 سال بود ک با امیر دوست بودم اون 23 سالش بود و طبیعتا ب سکس و رابطه جنسی نیاز داشت اما تا اون موقع هیچ رابطه ای باهم نداشتیم من واقعا دوسش داشتمو فک میکردم اگه سکس کنیم از دستش میدم توی مدت رابطم باهاش با هیچ پسر دیگه ای نبودم اما میدونستم ک اون با چند نفر دوسته و حالو حول میکنه بذارید از خودمون بگو امیر 195 قدش بود و 80 کیلو بود کیرش تو اس ام اس بازیامون فهمیدم 22 سانت بود از نظر قیافه و هیکلم هیچی کم نداشت طوری ک شاید 98 دخترایی ک میدیدنش ازش خوششون میومد خودمم ک 168 قدمه 50 کیلوم هستو و ی دختر ریزه میزه ب حساب میام با پوست سبزه لبای گوشتی و چشم و ابروی مشکی باسنم خوش فرمو توداره سایز سینه هامم 75ه اون روز ب یاد موندنی ک جز یکی از بهترین خاطره هام با عشقمه 27 شهریور بود تازه از مسافرت اومده بوذم و 10 روز بود ک عشقمو ندیده بودم خیلی دل تنگش بودم با هزار بدبختی مامانو پیچوندمو سریع ب امیر گفتم بیا پیشم ی شلوارک کتون تنگ پوشیده بودم با ی تیشرت تنگ ک گردی سینه هامو خیلی سکسی نشون میداد با خودم گفتم این دفعه راضیش میکنم ک دیگه بهونه نگیره تا زنگ زد پریدم درو باز کردم و خودمو انداختو تو بغلش اون محکم بغلم کردو منو چرخوند رفتیم تو نشست رو مبل منم نشستم رو پاهاش و شروع کردیم حرف زدن یکم ک از مسافرت جرف زدم اومد جلو و لباشو گذاشت رو لبام محکم لبای همو میک میزدیمو زبون همدیگرو میخوردیم پاهامو دور کمرش حلقه کرده بودمو دستامو از پشت تو موهاش میکردم همینطور ک لبای همدیگرو میخوردیم دستاشو از پشت توتاپم برده بود و قوس کمرمو اروم نوازش میکرد از چشمای نیمه بازش شهوت میبارید اروم اروم تکون میخوردم تا کسمو ب کیرش بمالم کیرش عین ی تیکه سنگ شده بود لبامو ازش جدا کردمو تو چشماش نگاه کردم داشت از شهوت دیوونه میشد اروم گفت دوست دارمو دوباره لباشو رو لبام گذاشت یکم دیگه رو کیرش بالا پایین رفتم همونطور ک لبام رو لباش بودو پاهام دور کمرش بلندم کردو رفت تو اتاقم اروم باهم رو تخت خوابیدیم همینطوری پایین تر میومدو اول چونم بعد گردنم و زبون میزدو میخورد دیگه سرو صدام بلند شده بودو پشت سرهم ااااااه میکشیدم تاپم سه تا دکمه داشت ک اونارو باز کردو اروم رو خط سینم زبون کشید توی اوج لذت بودم حس میکردم شورتم داره خیس میشه منم تیشرت امیرو دراوردمو همینطوری ک تو موهاش دست میکشیدم ااااااهههه میکشیدم تاپمو در اوردو از رو سوتین محکم سینه هامو میمالیددوس نداشتم دستاشو برداره اروم سوتینمو دراورد و شروع ب مکیدن سینه هام کرد داشتم دیوونه میشدم ااااااه میکشیدمو اروم اسمشو خیلی سکسی صدا میکردم دستمو تو موهاش میکردم اونم ب نفس نفس افتاده بود با هر بار میک زدنش تو کل تنم خون میدوید دوس داشتم تا اخر عمرم تو اون حالت بمونم دستش رو کسم بودو داشت از رو شلوار واسم میمالید اروم اروم پایینتر رفتو همینطوری ک شیکممو میخورد ب شلوارم رسید اروم درش اورودو شروع کرد ب رونامو خوردن و بوس کردن گاهی وقتام دستشو اروممممممم رو شورتم میکشید ک خیسی شرتمو ب کسم میچسبوندو شهوتمو چند برابر میکرد بلند شدو شلوارشو دراورد منم رو زانوم وایسادمو با اینک یکم خجالت میکشیدم دستمو گذاشتم رو کیرش بزرگتر از اونی بود ک فکرشو میکردم چون بلد نبودم اونقد ک اون بمن حال داد واسش کاری بکنم گریم گرفت دستامو دور کمرش انداختمو سرمو گذاشتم رو شیکمش و یهویی اشکام ریختن رو پاهاش فک میکرد واسه این گریه میکنم ک نمیخواستم باهاش سکس داشته باشم سرمو بلند کردو گفت جته منم واسش توضیح دادم بعدش خندیدو هولم داد رو تخت خودشم اومد کنارم خوابیدو اشکامو پاک کرد همینطوری ک داشت لوسم میکردو قربون صدقم میرفت دستمو برد گذاشت رو کیرش و دست خودشم کذاشت رو دستم و شروع کرد ب مالیدن یکم ک گذشت و خودم یاد گرفت برگشتمو لبامو گذاشتم رو لباش و همینطوری ک واسه هم میخوردیم کیرشو تو دستام میمالیدم بعد از ی ده دقیقه گفت نمیخوای درش بیاری منم پاشدمو شورتشو کشیدم پایین وااااااای کیرش هم خیلی بزرگ بود هم واقعا خوشگل با اینکه از ساک زدن متنفرم اما چون با تموم وجودم دوسش داشتم سر کیرشو کردم تو دهنم ی اااااااااااااااههههههه بلند گفت منم ک از لذت بردنش خوشحال بودم سعی کردم بیشتر واسش بخورم اروم اروم سرمو تکون میدادم اما بیشتر از چند سانت نتونستم بخورم امیر تو اوج لذت بود اروم اااااااااه میکشیدو میگفت ممممممممممممممممم نیلووووووووووووو بخوووووووووررر جوووووونممممممم بعد از چند دقیقه سرمو بلند کرد نشست جلومو شروع کردیم ب لب بازی دستشو گذاشت رو کسم و میمالید واسم شورتم خیس شده بودو لذتمو هزاااار برابر میکرد بعدش هولم داد رو تختو پاهامو باز کردو انداخت رو شونه هاش کیرشو تو دستش گرفتو اروم از رو شورتم ب کسم میمالید وااااااااااااای داشتم دیوونه میشدم خودمو تکون میدادم تا بیشتر ب کیرش بچسبم اما همش میرفت عقبتر دیگه داشتم جییییییغ میزدم امیییییییییییییییررر اذیتم نکن شورتمو کنار زدو سر کیرشو اروووووممم ب کنارای کسم میمالید با تموم وجودم ااااااااه میکشیدم کیر میخواستم بعد از چند دقیقه کیرشو برداشت سرشو ب کسم نزدیک کرد از رو شورت اروم گازش میگرفت التماس میکردم شورتمو دربیاره همش میگفت ششششش ارومممم عشقم شورتمو میزد کنارو نوک زبونشو ارووووووم ب کنارای کسم میکشید نفس نفس میزدم یکم دیگه از رو شورت واسم مالید داشتم گریه میافتادم تا اخرش شورتمو در اورد از بالا تا پایینشو اروم زبون میکشید اااااااااههه میکشیدمو همش میگفتم امیییییییییییییییییییییییییرررر اونم میگفت جااااااانممممم دوس داری عشقم منم جوابشو با مممممممممممممممم میدادم کل چوچولمو تو دهنش کرده بودو میک میزد انگشتشو اروم دور سوراخ کسم میکشید داشتم بیهوش میشدم اروم اروم سرعتشو بیشتر کرد پاهامو دور سرش حلقه کرده بودمو سرشو ب کسم فشار میدادم تند تند کسمو میک میزد تا تا با ی لرزش شدید ارضا شدم کل بدنم مور مور میشد چند قطره اب از کسم بیرون ریخت ک امیر اونارم با ی زبون پاک کرد نفسم بالا نمیومد امیر اومد کنارم خوابید و یکم لوسم کرد بعد پرسیدم تو چی چرا اول تو ارضا نشدی گفت میخواستم اولین سکسمون واست خاطره خوبی بشه واسه من وقت هس گفتم مرسی عشقم اره لباشو ب لبام چسبوندو بعد از چند دیقه لب بازی منو برعکس کردو اومد روم و کیرشو گذاشت وسط پاهام اروم اروم تکون میخورد ومنم سرمو برگردونده بودمو لبامو میک میزد دستشو گذشتم رو سینمو واسم میمالیدش سرعتشو بیشتر کرد تند تند کیرشو بین پاهام تکون میداد بلند اااااااااااااااههههههههه میکشید اسممو صدا میکرد تا بعد از حدودا ده دیقه ارضا شد خودشو انداخت کنارم نفس نفس میزد حس میکردم بیشتر از همیشه دوسش دارم میخواستم تا همیشه پیشم بمونه بی اختیار اشکام رئ بالش میریخت رفتم نزدیکترو سرمو گذاشتم رو سینش گفتم امیر گفت جانم گفتم قول بده تنهام نذاری گفت قول میدم مردونه بعدش بوسم کردو محکمتر بغلم کرد بعد از ی رب پاشد لباساشو پوشیدو بازم بعد از کلی لب بازی رفت ما اون موقع ساری زندگی میکردیم اما بخاطر انتقالی پدرم الان اصفهان هستیم با کلی اشک و اه از امیرو شهرمون جدا شدم ب این امید ک امیر هرماه بیاد هم دیگرو ببینیم دوماه اول اومد اما یروز اس ام اس داد ک رفتو امد واسش سخته و باید همدیگرو فراموش کنیم الان ک دارم این خاطره رو مینویسم کیبوردم از اشک خیسه امیر اولین و اخرین عشق من میمونه واسش ارزوی بهترینارو دارم هرکجا و با هرکسی ک هست هیچ وقت نمیخوام با سکس با مرد دیگه ای لذتی ک عشقم بهم دادو از بین ببرم نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.