ماساژ فراموش نشدنی

0 views
0%

ظهر روز یک شنبه بود بدجور دلم هوا ماساژ کرده بود و طبق معمول به ارایشگاهی که 3 تا اتاق ماساژ داشتن رفتم کسی که همیشه میرفتم پیشش و یه شیمیل فلیپینی 40 45 ساله بود نبوودش یک شنبه ها اف بود ناچارن به اتاق کناریش که به پسر خوشکل تایلندی بود رفتم من 26 سالمه هیکل ورزشکاری و باسن برجسته ای دارم همین طور که لخت میشدم جلوش کیرم راست بود و نیمه راست نگام کرد گفت که خیلی هات هستی من رو ندادم چون اولین بار بود خابیدم یه حوله گذاشت رو کونم و روغن شروع کرد ماساژ دستش از پاهام که میکشید بالا وسط کونم خیلی خیلی تحریک میشدم و با تخمام بازی میکرد بدتر میشدم چند بار عمدی انگشتش که از سوراخ کونم رد میکرد دیونه میشدم و یکم پاهامو باز میکردم تا بفهمه داره خوشم میاد دوزاریش افتاد یکم با روغن ریخت رو سوراخ کونم ماساژ داد خیلی خوشم اومد و یکم اه اه کردم تا بفهمه خیلی خوشم اومده ادامه بده که اومد جلوم منم با دستام شیتونی کردم پاهاشو لمس کردم که کیرش و مالید تو دستم تا کیرشو گرفتم دیگه مطمعن شدن و سریع لخت شد اومد رو تخت تو بغلم لب گرفت ازم و خوابید ازش خاستم براش ساک بزنم قبول کرد اولین بارم بود خیلی کنجکاو بودم کیرشو گذاشتم تو دهنم خیلی خیلی حال داد واقعا ساک زدن خیلی حال میده 3 بار حسابی ساک زدم اودم تو بغلش دوباره پشیمون میشدم برمیگشتم ساک میزدم بهش گفتم میکنی تو کونم گفت اره اما قیافش مشخص بود پول می خاست گفتم بعد ماساژ میدم بهت خوابیدم رو شکم اومد پشتم روغن پاشید رو سوراخم خیلی خشن و با بی میلی انگشت بزرگش و محکم میکرد تو سوراخم تا یباره همه کیرشو تا اخر کرد تو کونم خیلی دردم گرفت یکم یوری شدم از درد خودمو دادم بالا اما می خاستم ادامه بده خابید روم انگشتاشو گذاشت رو نوک سینه هام و محکم تا اخر میکرد تو کونم خوشم اومد یکم کیرشو دراورد یکم روغن زد به کونم دوباره کرد تو بعد از ده دقیقه هوسی شدم دستم بردم پایین با کیرم بازی کنم ابم بیاد که فهمید برگدوندم رو کمر کنار تخت پاهامو داد بالا کیرشو کرد تو کونم و تونستم راحت با کیرم بازی کنم که سریع ابم اومد ریخت رو شکمم یباره دستم گرفت کشیدم کنارش کیرشو دراورد ابشو ریخت رو چشمام و تو دهنم رو دماغم یکمشو خوردم شور بود دستمال داد بهم یعنی تمیز کن دوش حموم رو باز کرد که یعنی برو دوش بگیر بعدش خیلی عذاب وجدان گرفتم انا پشیمون نیستم تجربه خیلی خوبی بود بعضی وقتا خیلی دلم هوس میکنه دوباره برم نوشته

Date: May 12, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.