مالوندن خاله جونم

0 views
0%

سلام من علی م امیدوارم از ماجرایی ک براتون مینویسم خوشتون بیاد راستش من الان سی سالمه ازوقتی یادم میاد ی خاله داشتم ک یه سال ازم بزرگتره ومن ناجور تو کف کردنش ازخالم بگم ک ی خانم ساده بابدنی نرمال ولی یه کون تپلیه ازوقتی بچه بودم خیلی دلم میخواس برایه بارم ک شده ی دست بکنمش واسه همین تمام تلاشموتاالان کردم تا ک به این خواستم برسم ولی نشده یادمه وقتی بچه بودم هروقت میدیدمش ب هربهونه ایی شده میمالوندمش واونم انگاری بدش نمیومدوخداییش بهم راه میدادواجازه میدادسینه ها و کونشو ب بهونه خوردنای اتفاقی بدنمون بهم لمس کنم ولی هربار ک میخواستم برم سرکاراصلی انگاری نمیشد و ی دلهره ایی تمام وجودمو ورمیداشت یا اینکه اون نمیخواست بده وازم فرارمیکردوانگاری به همین مالوندن همدیگه راضی بود خلاصه اینکه شل بازی وفرارای خاله جانم ازم باعث شدک چن سال قبل شوهرکنه ومن داغ کردنشو کماکان ب دل داشت باشم راستش دیگه ناامیدشده بودم ک چن شب پیش ک اومدخونمون دوباره ب یاد قدیمارفتم تو کارش هرجوربود شروع کردم ب مالوندش اولش دستشو گرفتم ولمسش کردم بعد دستمو ب سینه هاش مالوندم و چندین بارم از عقب کیرمو زدم ب کونش ک ایندفعم مث بچه گیامون تونستم شهوتی ش کنم و اینو از نگاهش میشد فهمید و یا ی بارم ک جلو پنجره بیرونو تماشامیکردرفتم از پشت خودمو بهش چسبوندم که اونوقت از لرزش تنش وشونه هاش شهوتی شدنشوکاملا میشد فهمیدوانگاری اماده بود ک یه دستمو بندازم دور کمرش وبادست دیگم سرشو بچرخونم و لبو بذارم رولبش و برااولین بارازته دل ببوسمش ولی بازم این دلهره لعنتی م نذاشت اونم ی چن دقیقه مکث کرد و دید خبری نیس رفت دیروزم ک دوباره دیدمش اومدکنارم نشست و بهونه اینکه عکسای گوشیشو نشون میداد جوری نشسته بود ک سینه هاشوبابازو هام قشنگ لمس میکردم دم رفتنم جلو اینه داشت خودشومرتب میکردم جوری از پشت سرش رد شدم ک باکیرم خط کونشولمس کردم واونم کونشوداد عقب ک کیرمو خیلی راحت به کونش مالوندم بعدشم ک تو ماشین کنارم نشسته بودمن بادستم رون و پاشو میمالوندم واونم سینه شو چسبونده بود به بازوم خلاصه ک ناجور تو کف شم وفک میکنم اونم میخواد ک همینجوری مالودن باشه وبس حالاشما عزیزا بگید من چجوری به دلهره م غلبه کنم یا ک چجوری ب خواستم برسم باورکنید تاحالا صدباربیشتربراش زدم لطفا کامنت ممنون نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.