دانلود

مامانی دوست داره بده

0 views
0%

چهارتا مرد هم روی رديفهای فیلم سکسی آخر کنارهم نشسته بودند، مشغولخوش و

بش و بگو و بخندبودند. هوا تاريک شده بودنمیتونستم روزنامه ای رو کهدستم گرفته سکسی بودم بخونم.حوصله ام سر رفته بود

ومونده شاه کس بودم چکار کنم؟ تویهمين فکرا بودم که صحبتهایچند نفری

که انتهای اتوبوسنشسته بودند توجه ام کونی رو جلبکرد. يارو داشت يه چيزی رو بالهجه غليظ ترکی واسه اون سهتای ديگه

تعريف جنده ميکرد:چند شب پيش يکی از رفيقامنزديکی غروب داشت ازمسافرکشی

بر ميگشت خونه،طرفای جاده مخصوص چشمشميفته پستون به زن و مرد جوونی کهکنار جاده منتظر ماشینايستادن. نگه ميداره وسوارشون ميکنه. هنوز

خيلینرفته بودن کوس که مرده به رانندهميگه: ببينم واسه امشبخانوم ميخوای؟

راننده گفتکيه؟ مرده اشاره ای به زنی کهتوی ماشين بود ميکنه و ميگهاينه، شبی بيست هزار تومن.خلاصه چک و چونه ميزنن تااينکه سکس داستان آخرش به ده

هزار راضیميشن. مرده وسط راه پيادهميشه و راننده ایران سکس هم زنه

رو ميبرهخونش. خلاصه چه درد سرتونبدم؟ دختر رو ميبره تو رخت وخواب و شروع ميکنه به عشق وحال، داشته سينه های دختره روميخورده که ميبينه سرش دارهگيج ميره و ديگه چيزینميفهمه. وقتی به هوش ميادميبينه افتاده روی تخت و تمامخونه و زندگی و ماشينش روبردن. ميفهمه که دختره يهچيزی به خودش ماليده بوده کهبيهوش شده.پا ميشه ميره کلانتری کهشکايت کنه، اما روش نميشدهبه يارو بگه که چه غلطی کرده.به افسره ميگه مردهميخواسته جايی بره، گفته منزنشو ببرم دو سه ساعتیپيشم باشه تا بياد دنبالش.اونم تو چاييم يه زهر ماریريخته که از حال رفتم. اینو کهمیگه افسر نيشش تابناگوش باز ميشه، ميگيرهلپ ياره رو ميکشه ميگه: راستبگو بينم پدر سوخته تو همممه خوردی؟

Date: June 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.