مشتری توپ

0 views
0%

تو دفترم نشسته بودم که تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم دیدم زنی که خودشو مریم معرفی کرد و از طرف یکی از مشتریام زنگ زده بود گفت فلانی تلفن شما را دادند و من ماهواره ندارم و گفته که شما نصب میکنید پرسیدم چیا میخواین گفت هر چی خوبه خلاصه قرار شد دستگاه و دیش وال ان بی براش ببرم برای ساعت هفت تا هشت شب با هم قرار گذاشتیم رسیدم درب منزلش دیدم یه برج بعد از شهرک پاس هفتاد واحدی فهمیدم کارم در اومده مریم طبقه اول بود و برج 12 طبقه غیر از مسافت تا پشت بام فکر اینکه این متراژ سیم آیا جواب میده یا نه منو حسابی دمق کرده بود خلاصه زنگو زدم و رفتم تو دیدم مریم تقریبآ 25 سالشه وخیلی راحت با تیشرت ابی رنگ و یه شلوار خونگی سفید نازک که شرتش تو نور لوستر خوب معلوم بود اومد جلو و راحت بامن دست داد و رفتم تو بعد از سوار کردن بشقاب خواستم برم بالا که گفت سرایدارشون مریضه و کلید بالارو داده به مریم و خودش باید بیاد بالا منم رفتم سمت اسانسور تا خودش هم مانتو تنش کردو اومد با هم سوار اسانسور شدیم رفتیم پشت بام من اول سیمو انداختم و بقیشم بگذریم تا به تنظیم رسیدم که یک ساعتی گذشته بود خلاصه پدرم در اومد تا تصویرو تونستم تو بالا بگیرم مریم دیگه خسته شده بود و رفت پایین منم سیمو وسل کردمو رفتم پایین داشتم دستگاهو سرچ میکردم مریم پرسید شام خوردم گفتم که نه ولی باید برم خونه که گفت منم تنهام با هم شام میخوریم منم دیگه اسرار نکردم داشتم کانالارو مرتب میکردم که مریم گفت شام حاظره منم گذاشتم روی کانال تپش2 رفتم سمت میز همینجور که شام میخوردیم درباره کانالا صحبت میکردیم که پرسید کانال سکسی هم داره گفتم نیمه زیاد داره ولی کامل باید کارت بذاری پرسید داری گفتم اره گفت برام بذار منم کارتو گذاشتم و شماره کانالارو گفتم گفت بذار ببینیم منم روی فری ایکس گذاشتمو دوباره مشغول خوردن شام شدم دیدم محو تماشا شده بروی خودم نیاوردم ولی داستان از اینجا شروع شد که یه دفعه گفت این مرده چقدر نامرده مثل وحشیا میکنه من که هنگ کرده بودم و فقط با تعجب بهش نگا میکردم پرسید چیزی شده گفتم نه گفت خوب راست میگم دیگه ببین چه جوری این دختررو میکنه من یکم به خودم جرآت دادم پرسیدم شما چه جوریشو دوست داری گفت ادم موقع سکس باید با ملایمت و نرمی سکس کنه من نیش خندی زدم که پرسید شما حرف منو قبول نداری گفتم چرا ولی اولش با لطافت میشه وقتی به اوج برسه دیگه دست خود ادم نیست که الان این دختره خودش تو اوجه تازه به مرده التماس میکنه که محکمتر بکنه گفت راست میگی ناقلا تو هم واردیا گفتم من 28 سالمه دیگه جزو با تجربه ها به حساب میام گفت پس شامتو بخور اقای با تجربه تا امتحانت کنم من چون پول سیستمو هنوز نگرفته بودم کمی ترسیدم که نکنه این فیلمشه که پول نده ولی به خودم گفتم بابا این وضعش خوبه به خاطر این مبلغا خودشو خراب نمیکنه خلاصه شام تموم شد منم ظرفارو بردم اشپزخونه دیدم که نیست برگشتم سمت اتاق خواب دیدم داره جلوی اینه ارایش میکنه رفتم تو گفتم من حاظرم گفت بشین روی تخت منم الان میام10 دقیقه بعد اومد مثل این فیلما شروع کرد ادای استرپتیزارو دا بیاره خودشو ولو کرد رو زمینو هی ادا اتفار در میاورد منم داشتم نگاش میکردم که یواش یواش کاملآ لخت شد اومد جلوی من زانو زد هی دستشو به بدن من میکشید من دیگه طاقتم تموم شد پا شدم خودمم لخت شدم مریمو بردم رو تخت خوابوندم خودمم خوابیدم روش شروع کردم به لب خوردن زبونمو میکرد تو دهنش میمکید بعد رفتم سراغ گوشش ولیس میزدم همینجور که گوشاشو میخوردم مریم اوه اوه میکرد معلوم بود داره حال میکنهبعد گردنشو خوردم و بعد سینه هاشو میمکیدم مریم دیگه طاقت نداشت و هی به خودش میپیجید سینه هاش سفت بودند منم از خوردنش سیر نمیشدم اونقدر خوردم که یه جیقی کشید و شل شدم دیدم کسش خیسه خیسه فهمیدم مریم ابش اومده کمی با سینه هاش ور رفتم که دوباره اه و اوفش بلند شد رفتم سمت کسش اول با انگشتم کمی چوچولشو مالیدم بعد شروع کردم به خوردن کسش مریم داشت بلند بلند داد میزد منم هی کسشو لیس میزدم و زبونمو میکرئم تو کسش بعد 10 دقیقهای میخوردم دو باره ابش اومد و اینبار بیحال شد دیگه تقریبآ خوابش برده بود منم دیگه بیدارش نکردم رفتم تو حال روی مبل دراز کشیدم و ماهواره نگاه میکردم 2 ساعتی گذشت که ساعت خوب یامه 12 35 شده بود اومد گفت ببخشید من خوابم برده گفتم اشکال نداره حالا بهت حال داد گفت خیلی ولی تو که ابت نیومد گفتم اشکال نداره تو که الان خستهای میذاریم برای یه روز دیگه گفت مگه میخوای بری گفتم اره دیگه گفت نه من نمیذارم امشب همینجا با منی منم قبول کردم مریم با شربت اومد پیشم هنوز کسش خیس بود همونجا روی کاناپه خوابوندمش شربتو کم کم روی کسش میریختمو لیس میزدم بازم مریم صداش در اومد بعد لیس زدن بلند شد منو خوابوند کیرمو گرفتو شروع کرد به ساك زدن با شربت کیرم یهو یخ میکرد و بعد با دهنش گرم میکرد خیلی حال میدادبعد 69 شدیم من و مریم هی لیس میزدیم من تو اوج لذت بودن بعد خوابوندمش روی کاناپه کیرمو کمی به کسش مالیدمو کردم تو کسش مریم داشت عین دیوونه ها جیغ میزد منم داشتم تلمبه میزدم کمی که گذشت مریم هی میگفت بکن تند بکن جرم بده زود باش دارم میمیرم دوست دارم کیرتو دوست دارم مال خودمه پارم کن منو با این حرفاش حشریتر میکرد منم این وحشیا میکردم دیکه مریم یه ان هوار کشیدو بعد اروم شد منم تند تند تا ته میکردم تو کمی که گذشت یاد کونش افتادم پرسیدم کون راه داره کمی نگام کرد گفت هر چی تو بگی منم کیرمو در اودم مریمو چهار دستو پا کردمو اروم کیرمو گذاشم دم سوراخ کونش یه کم تف زدمو اروم سرشو بردم تو کونش دیدم طاقت نمیاره میخواد کیرمو بگشه بیرون دستاشو گرفتم کمی صبر کردم تا جا وا کنه کمی که اروم شد بقیشم کردم تو باز صبر کردم بعد شروع کردم به تلمبه زدن مریمم دیگه درد نداشت و داشت کیف میکرد بعد10 دقیقه تلمبه زدن منم طاقت نیاوردمو کیرمو کشیدم بیرون تمام ابمو خالی کردم رو سینش ودوباره روی کاناپه ولو شدیم 1 ساعتی چرت زدیمو بعد با مریم رفتیم حموم تا صبح 2 باره دیگه کردمش و فقط از کون کردمش خیلی حال داد صبح موقع خداحافظی پول سیستمو هم داد 20000 تومان هم انعام 1 تمـــام 1 نوشته

Date: August 12, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.