دانلود

معلم,به شاگرش سکس رو یاد میده

0 views
0%

یه بار سکسی تو خیابون یكی از دوستای دوره

دبیرستان شاه کس رو دیدم چند سالی بود از احسان خبر نداشتم

خلاصه بعد از سلام و احوال کونی پرسی تعارفم كرد كه برم دفتر كارش و نهار با هم باشیم احسان از

اون جنده اولش وضع مالیش خوب بود یعنی بابای پولداری داشت

كه حسابی بهش حال میداد اون پستون تو كار واردات و صادرات بود واسه خودش كسی شده بود تا موقع رسیدن

به محل کوس كارش كلی با هم یاد قدیما افتادیم و

خندیدیم احسان خیلی دوست دختر داشت و خیلیاشونم كرده بود ولی به هیچ كدوم قول ازدواج نمی داد اون روز یاد تموم سکس داستان اون دخترا كردیم

وقتی رسیدیم دفترش تموم كارمندا ( البته خیلی ایران سکس نبودن شش

نفر ) جلوی پاش بلند شدن اونم كیرش حساب نكرد و رفتیم تو اتاق اون كه سر درش نوشته بود مدیر عامل تو اول باید از اتاق منشی رد میشدیم تا در باز شد رفتیم تو اتاق منشی چشمم به یه خانم زیبا افتاد كه توجه من رو جلب كرد یه زن قد بلند حدود 185 سینه های درشت و یه كون تاقچه كه دهن هر مردی رو آب می انداخت و یه آرایش اساسی نه زیاد ولی با ظرافت كه حكم منشی احسان رو داشت تو دفتر احسان نشسته بودیم و سیگار می كشیدیم كه در زدن احسان با صدای بلند گفت بفرمائید در باز شد دیدم همون خوشگل خانم اومد تو با یه ببخشید رو به احسان گفت آقای مهندس چند تا بارنامه مونده كه باید شما امضا كنید احسان تموم برگه ها رو امضا كرد بدون هیچ حرفی برگه ها رو به سمتش گرفت اونم برگه هارو گرفت تشكر كرد رفت بیرون به احسان گفتم كونده عجب گوشتی منشیتهخندید و گفتم راستی تا اونجا كه من یادم میاد تو دیپلمتم به زور گرفتی كی مهندس شدی?گفت بابا تو این زمونه مدرك پول تو جیبته تو اگه دكتر بشی پول نداشته باشی هیچ كس تحویلت نمیگره واقعا راست می گفتبهش گفتم اینم كردیگفت نه بابا من تو محل كارم مثل سگ میمونم اگه اینجوری نباشه نمیشه كار كردگفتم پس من می تونم مخ این بابا رو بزنمگفت این بابا اسمش سحره و سنش 32 ساله و حدود 3 ساله كه طلاق گرفته شوهرش رفته سرش هوو اورده اینم طلاق گرفتهگفتم عجب شوهر كسخولی بوده زن به این باحالی دوباره رفته زن گرفته از احسان یه كم آمار گرفتم گفت كه این بدش نمیاد با یه نفر آدم حسابی رفیق باشه و لاس بزنه ولی دادن رو نمیدونم بهش گفتم تو ردیف كن كه این با من رفیق بشه كردنش با من!خندید گفت كونده مگه من كسكشمخندیدم و گفتم بابا تو رفیق قدیمی منی درسته حالا كلی وضعت خوب شده ولی رفاقتمون كه سر جاشهكلی خایه مالی كردم و تا قبول كرد تو همین حرفا بودیم كه سحر دوباره در زد اومد تو اتاق به احسان گفت كامپیوتر دوباره خراب شده نمیتونم كار كنم احسان می دونست من لیسانس كامپیوتر دارم خنده ای كرد و رو به من به سحر گفت آقای … از رفیقای قدیمی منه و مهندس كامپیوتر الان میاد براتون درستش میكنه بعد به من گفت اگه زحمتی نیست یه نگاهی بهش بنداز شاید درست شد و یه چشمك به من زد بلند شدم دنبال سحر رفتم بیرون تو اتاق منشی در اتاق احسان دوباره بسته شد حالا من با سحر تو اتاق تنها بودیم اون روبروی من رو مبل نشسته بود نشستم پای كامپیوتر یه مرتبه بدون اینكه متوجه حضور سحر باشم گفتم این احسان كسكش از اون اولشم فرصت طلب بود وگرنه به اینجا نمیرسید كه دیدم صدای خنده سحر بلند شد و گفت خاك بر سرم شما دارید چی میگید میشنون یه دفعه!یادم افتاد كه اونم تو اتاقه از خنده اش معلوم بود بدش نیومده بود منم گفتم بفهمه به تخمم اونم فقط می خندید تو هین درست كردن كامپیوتر ازش در مورد حقوقش پرسیدم گفت ماهی 150 هزار تومان میگیرم گفتم این كه فقط پول لوازم آرایش و لباس زیر میشه بقیه اش چی?گفت چی كار كنم دیگه مجبورمگفتم میخوای من با هاش صحبت كنم حقوقت رو زیاد كنه؟خیلی ذوق كرد گفت میشه؟گفتم آره ولی من یه شیرینی درست و حسابی میخوام!گفت هر چی بگید میدمگفتم هرچی؟ با یه لحنی گفتم كه یه كم خودش رو جمع و جور كرد و گفت هرچی هرچیم نه باید بتونم از پسش بر بیام!بلند شدم بدون حرف رفتم طرفش دستم رو گذاشتم روی شونه اش و گفتم بر میای دیدم هیچ مخالفتی نكرد منم یه فشار و اومدم كنار زیاد خوره بازی در نیاوردم كه دیدم سرش پائینه گفتم حالا صحبت كنم یا نه؟گفت نمیدونمفكر كنم متوجه منظور من شده بودگفتم این شماره موبایل منه هر وقت تصمیم گرفتی به من یه زنگ بزنبعد رفتم تو اتاق احسان تا ساعت چهار كه اونجا بودم دیگه سحر نیومد تو اتاقمنم بعد از نهار كلی كس و شعر گفتن با احسان خداحافظی كردم و اومدم بیرونبه سحر گفتم من دارم میرم ولی منتظر تماست هستم دوسه روز گذشت یه شب ساعت نه بود دیدم تلفنم زنگ خوردجواب دادم تا گفت الو شناختمشتو كونم عروسی بود بعد كلی حال و احوال گفتم فكر نمیكردم دیگه زنگ بزنگفت چی كار كنم نیاز آدم رو به هر كاری وا میداره از سر و صدا معلوم بود تو خیابونگفتم كجائیگفت تو میرداماد نزدیك شركت دارم میرم خونهگفتم خوب از خون زنگ میزدیگفت تلفن قطع پولش عقب افتادهگفتم از شركت زنگ میزدیگفت مهندس هر دوره كه قبض میاد پرینت میگرهگفتم عجب با این همه سرمایه اینقدر گدا بازی در میاره بهش گفتم با مادرپدرت زندگی میكنی؟گفت برا چی؟گفتم میخوام امشب بیای پیش من!گفت مگه تنهائی؟گفتم آره!گفت من می تونم به ماردم اینا بگم شب میرم خونه دوستم ولی تو تا صبح تنهائی؟خندیدم گفتم من تا هر وقت كه بخوام تنهام چون من تنها زندگی می كنم!قرار گذاشتیم ایستگاه مترو رفتم دنبالش بهش دست دادم بعد شام رو با هم بیرون خوردیم اومدیم خونه دیدم با مانتو روسری نشستهگفتم تو خونه دوستت میری لباس در نمیاری؟خندید گفت لباسم مناسب نیست!گفتم خوب اونارو هم دربیار!گفت چه كم توقع!بلند شد مانتو وروسریش رو در آورد دیدم یه تاپ جلو باز تنشه كه چاك پستوناش معلوم بود با یه شلوار تنگ كه كونش قشنگ زده بود بیرون اومد كنار من رو مبل نشست دست انداختم گردنش یه ماچ از لپش كردم!دیدم اخم كرد و گفت من كه موافقت نكردم با درخواست تو!گفتم بودنت اینجا یعنی رضایت صد در صد!یه مرتبه زد زیر خنده گفت به خدا من اینكاره نیستم اما هم از شما خوشم اومده هم واقعا نیاز دارم به حقوقم!منم گفتم خوب منم میدونستم كه تو خیلی خانمی بهت شماره دادم من به هر كسی كه شماره نمیدمگفت مرسی بعد یه لب ازش گرفتم گفت اگه مهند
س با اضافه حقوقم موافقت نكرد چی؟گفتم اون با من خودم كونش رو پاره میكنم!بعد دوباره ازش یه لب گرفتمگفت من صبح تا حالا سر كار بودم كاشكی میشد یه دوش می گرفتم!گفتم خوب برو یه دوش بگیر بعد راهنمایئش كردم سمت حموم تا خودش رو بشوره بهش گفتم ژیلت بدم؟خندید و گفت لازم نیست دیشب حموم بودم!فهمیدم دیشب به خودش صفا داده!منم یه اسپری اساسی به كیرم زدم كه بتونم باهاش یه حال اساسی بكنم چون نمیدونستم واقعا میتونم احسان رو راضی كنم یا نه و شاید این اولین و آخرین بار بود كه با سحر میخوابیدم تا سحر از حموم بیاد اسپری كار خودش رو كرده بود رفتم كیرم رو شستم و یه كم افترشیو به كیرم زدم كه خوشبو بشه!سحر از تو حموم صدام كرد و گفت حوله میخوام!منم حوله خودم رو بهش دادم گفتم تمیزه تازه شستم و ازش استفاده نكردم!راست می گفتم بابا چرا می خندید … حوله رو پیچیده بود دور خودش اومد بیروم براش یه شلوارك یه تیشرت خودم رو گذاشتم اومد پوشید ولی چون شرت و كرست نداشتم اونم نپوشید موقع راه رفتن كونش تو شلوارك من قشنگ بالا پائین میشد و پستونای بزرگش قشنگ توی لباس معلوم بود یه كم موهاش رو خشك كرد و یه كم خودش رو آرایش كرد با یه لحن حشری كننده ای گفت حالا خوب شدم ؟گفتم از اولش خوب بودی و همونجا توی حال خونه جلوی آئینه بغلش كردم یه لب اساسی ازش گرفتم و شروع شد اونم معلوم بود خیلی تو كف بوده چون از همون اول دستش رو گذاشت روی كیرم و شروع كرد به مالیدن!منم بعد از خوردن لب و زبون سحر رفتم سراغ گردنش و با یه دستم پستوناش رو میمالیدم بعد تیشرت رو از تنش در آوردم پستونش رو كردم تو دهنم شروع كردم به خوردن عجب پستونایی داشت سفت و بزرگ یه كم كه پستوناش رو خوردم سحر گفت میخوای تا آخرش همینجوری سرپا بمونیم رفتیم تو اتاقی كه مثلا اتاق خواب من بود خوابوندمش رو تخت یه نفره خودم افتادم روش باز شروع كردم به خوردن پستوناش دیگه صدای سحر دراومده بود رفتم پائین تر یه كم روی نافش زبون زدم گفت قلقلكم میاد منم گفتم پس بزار كست رو بخورم بعد شلوارك رو از پاش كشیدم بیرون سحر خجالت می كشید پاهاش رو جمع كرده بود كه كسش معلوم نشه گفتم چرا پات رو جمع كردی گفت تو من رو لختم كردی ولی خودت هنوز لباس تنته!دیدم راست میگه سریع لخت شدم تا كیرم رو دید گفت آخخخخخخخخخخخخخخخ جووووووووووون چقدر قشنگه گفتم دوستش داری گفت خیلی گفتم بوسش می كنی؟گفت هم بوسش می كنم هم میخورمش!منم رفتم روی پستوناش نشستم سحر سرش رو آورد بالا منم كیرم رو نزدیك دهنش كردم یه ماچ از سر كیرم كرد و بعد سر كیرم رو كرد تو دهنش گرما و خیسی دهنش كیرم رو حال آورد بعد یه كم رفتم جلو تر كیرم بیشتر بره تو دهن سحر دستم رو هم از پشتم گذاشته بودم رو كس سحر براش میمالیدم سحرم با اینكه كیرم تو دهنش بود باز ناله می كردبعد بهش گفتم منم میخوام كست رو بخورمگفت جون بخور!بلند شدیم چشمم كه به كس سحر افتاد داشتم میمردم كس سفید و گوشتی كه قشنگ از لای پاش زده بود بیرون بعد به حالت 69 انگلیسی خوابیدم من زیر سحر رو كسش رو گذاشت جلوی دهنم بوی شامپو میداد خیلی حال كردم با دستم لای كسش رو باز كردم زبونم رو گذاشتم لای كسش یه لیس زدم دیدم ناله سحر بلند شد اونم افتاد رو كیرم و شروع كرد به خوردن تخمام رو می كرد تو دهنش لباش رو به هم فشار میداد تخمام میپرید بیرون هم دردم میومد هم حال می كردم كسش رو هم به صورت من فشار میداد منم با تموم قدرتم كسش رو میخوردم زبونم رو می كردم توی كس سحر با دستم پستوناش رومی مالیدم كه معلوم بود خیلی بهش حال میده چون هر موقع این كار رو می كردم سحرم تموم كیرم رو می كرد تو دهنش نگه می داشت با این كارش آب دهنشم زیاد میشد حدود 5 دقیقه من كس سحر رو خوردم و سحرم برام ساك میزد كه دیگه سحر حالتش عوض شده بود كسش رو می چرخوند رو صورتم و كمرش رو تكون تكون میداد فهمیدم داره اورگاسم میشهبیشر زبونم رو می كردم تو كسشسحرم كیرم رو تو دهنش نگه داشت با گفتن اوممممممممممم به اورگاسم رسیهمونجوری بی حال افتاد روم بعد بلند شد یه لب ازم گرفت تشكر كرد و گفت بیا كیرت رو بكن تو كسم منم خوابوندمش رفتم لای پاش نشستم با دستش كیرم رو با سوراخ كسش تنظیم كرد و من با یه فشار نصفه كیرم رو كردم تو كه دادش رفت هوا می گفت كسم خیلی وقته كیر نخورده عادت نداره یواش تر!منم یه كم كیرم رو در میاوردم دوباره تا نصفه می كردم تو بعد از چند بار كیرم تا ته رفت تو كس سحر افتادم روش پستوناش رو می كردم تو دهنم خودم رو بالا پائین می كردم بعد یه كم بلند شدم لبه تخت نشستم سحر رو به من نشست و كیرم رو كرد تو كسش بالا و پائین كه میرفت پستوناشم بالا پائین میپرید خیلی به من حال میداد بعد بلند شدیم سحر پشتش رو به من كرد و خم شد با دست لبه تخت رو گرفت منم پشت سرش ایستادم كیرم رو از پشت كردم تو كس سحر هر چه اسرار كردم كه بذاره كونشم رو فتح كنم نذاشت كه نذاشت منم با دستم پستوناش رو میمالیدم و كیرم رو تو كسش عقب جلو می كردم حدود 10 دقیقه بود داشتم كس سحر رو میگایدم اونم همش برام حرف تحریك كننده میزد كه بكن بكن كسم رو بگا كیرت تو كسمه پستونام تو دستته بكن جربده كسم رو پاره كن كسم هوس كیر كرده بود بهش كیر بده بعد خودش رو چنان عقب و جلو می كرد كه تخمام میخورد به كونش ودردم می گرفت .معلوم بود از این حالت خوشش اومده بعد صدای جیغش در اومد و برای بار دوم اورگاسم شد منم پهلو های سحر رو گرفته بودم كسش حسابی خیس بود كیرم راحت توش حركت می كرد و این خیسی باعث شده بود كه دیگه آبم بخواد بیاد كیرم رو گذاشتم لای پستونای سحر بعد خ
ودم با دستم پستواش رو به فشار دادم چند بار بالا و پائین كردم از صدام فهمید دارم ارضاء میشم كیرم رو از لای پستوناش در آورد و كرد تو دهنش و تموم آبم رو خورد بعدشم از دهنش ریخت روی پستوناش مالید به خودش . دیگه نای حركت نداشتیم ولو شدیم روی زمین بعد از نیم ساعت بلند شدیم ورفتیم حموم خودمون رو شستیم اومدیم تا صبح لخت رو تخت یه نفره همدیگه رو بغل كردیم و خوابیدیم . چند روز بعدشم تلفنی مخ احسان رو زدم كه قرارشد از سر ماه 50 هزار تومان بذاره روحقوق سحر ولی به احسان نگفتم كه من با سحر سكس داشتم بعد ازون چند بار دیگه سحر به بهونه رفتن خونه دوستش شب پیش من بوده و كلی با هم حال كردیم ولی هنوز نتونستم كونش رو بكنم چون میگه خیلی بدش میاد .

Date: June 11, 2019
فیلم سوپر خارجی آخخخخخخخخخخخخخخخ آرهگفت اتاقمنم ازدواج استفاده افتادم افتادهگفتم افتادیم افترشیو انداخت انداختم انگلیسی اورگاسم اومدیم اوممممممممممم اونارو ایستادم ایستگاه اینجوری اینقدر اینكاره باحالی بارنامه ببخشید بخوربلند بخورمگفت بدمخندید براتون بزنبعد بزنگفت بزنمگفت بشهسحر بفرمائید بمونیم بودگفتم بودمفهمیدم بیامبلند بیرونبه پائینه پرسیدم پستواش پستوناش پستوناشم پستونام پستونای پستونایی پستونش پولداری پیچیده تحویلت تعارفم تنتهدیدم تنهائیخندیدم تنهائیگفتم توقعبلند توگفتم جاشهكلی جووووووووووون چرخوند چیگفتم حقوقممنم خداحافظی خندیدیم خوابوندمش خوابیدم خوابیدیم خودمون خوردجواب خوردیم خونهگفتم خیابون خیابونگفتم خیلیاشونم دادهمنم دبیرستان دراومده دربیارگفت درخواست دفعهیادم دنبالش دوباره دوستای دیپلمتم راهنمایئش رسیدیم رسیهمونجوری رفاقتمون رفیقای روبروی روحقوق سرمایه شدیگفت شلوارك شناختمشتو شیرینی صادرات فهمیدم قرارشد قلقلكم كارمندا كامپیوتر كجائیگفت كردبعد كردگفتم كردمدیدم كردیگفت كسخولی كسشسحرم كسكشمخندیدم كشیدیم‬ كنمقرار كنهخیلی كنیگفت گذاشتم گذاشته گذاشتیم گرفتمگفت گرفتمگفتم گرفتهگفتم گفتبهش لیسانس مادرپدرت مالیدم مالیدنمنم مجبورمگفتم مخالفتی منخندید منشیتهخندید موافقت موبایل میاوردم میپرید میتونم میخوابیدم میخوام میخوامگفت میخواممنم میخوای میخورد میخوردم میخورمشمنم میداره میدمگفتم میدونستم میرداماد میزدیگفت میشدیم میشنون میشهبیشر میشهگفتم میكنمبعد میكنیگفت میگایدم میگرهگفتم میگیرم میمالیدم میمردم میمونم نپوشید نتونستم نخورده نداشتم نداشته نداشتیم نشستهگفتم نكردمراست نمیاریخندید نمیتونم نمیدمگفت نمیدونستم نمیدونم نمیدونمفكر نمیرسید نمیكردم نمیگره نیاوردم نیستگفتم نیومده همدیگه همونجا همینجوری واردات و‌رفتیم وروسریش

Leave a Reply

Your email address will not be published.