ممه هاش

0 views
0%

سلام من محمدم البته محمد نیسم اسممو عَوَض کردَم ۱۷ سالمه بچه اردبیلم ن خیلی سکسیم نه جشام رنگیه سیکس پَکَم نعرَم یه خاله داشتَم ک شَهرِستان بودن هر از گاهی میومدن خونه ما و فقط ی خاله داشتَم ک ۲۹ سالش بود این خاله ما خیلی پر رو بودم یعنی تا وقتی ۱۴ ساله بودم هی به شوخی میگیرفت از کیرم میگفت بِکَنَم گذشت چند سالی و صدا تلخ شُد و قد دراز اندازه خر شده بودم این خالم اومد خونمون ۳۱ سالش شده بود حرضت عباسی سوتین سایز ۹۰ میپوشید باز نصف ممیش میزد بیرون اومده بودن خونه نا خودشو دختر کوچیکش شوهرش گذاشتشون برگشت شهرستان حشرم زده بود بالا تا خرخره چیکار کنم چیکار نکنم تخمو زدم ب دریا پاشدم گوشیو ورداشتم بهش تو تلگرام پی ام دادم خاله یه چیز بگم بگو عشقه خاله قول میدی بینمون باشه اره حتما خاله میشه سینتو بخورم خخخ بیا بخور جدی میگم منم جدی میگم شب میای اتاقم محمد چت شده خاله دلم میخواد ممه هاتو بلیسم پرررروووو گمشو مرگ من تورو خدا فقط ی دفعه فعلا خاااالههههه زر نزن ننم صدا کرد پاشو بیا شام بخور میزو چیدیم رفتم نشستم خالم درس سمت راستم نشست دختر کوچیکشم سمت چپم نمیدونم عمدا یا غیر عمد دسته خاله خوردو نمک دون افتاد زمین گفت ور میدارم رفت زیر میز دستشو گذاشت از رو شلوار رو کیرم هی پایین بالا کرد زود کرد تو شلوار گرفت کشید بیرون سرشو کرد تو دهنش میک زد زود کرد تو شلوار اومد بالا نشست شامو خوردیم مامانم گفت پیش خاله تو حال میخوابن بابام رفت تو اتاق ساعا ۳ بود کلش با ی میکردیم همه خواب بودن به جز خاله تلگ ام پی ام دادم خاله مرگ من پاشو بیا من مردم گفت واقعا میخوای بخوری گفتم اره گفت باشه میام یه اتک زد گوشیشو زد تو شارژ اومد گفتم دراز بکش رو تختم ماشدم درو بستم در صدا داد گفت احمق ننه بابات بیدار شن چیکار میکنی گفتم هیچی ننم بود ک هیچ بابام اومد اون یکی ممتو میلیسه خندید گفت خجالت نمیکشی گفتم تو خجالت نمیکشی کیرمو کردی تو دهنت سر شام گفت من فرق دارم گفتم منم فرق دارم از رو بلیزش ممشو مالیدم وووی چقد نرم بود اولین بارم بود از نزدیک ممه میمالیدم پیرهنشو دادم بالا سوتینشو دراوردم گفت کافیه میخوام برم گفتم من هنوز شروع نکردم گفت زود باش من رو زانو بودم رو زمیت داشتم ممه هاشو میلیسیدم اونم دیتشو دراز کرده بود کیرمو از رو شلوار میمالید گفتم دلت میخوادا گفت یچیز بگم گفتم بگو گفت من دراوردم توهم شلوارتو در بیا گفتم نه اول تو گفت من فرق دارم دیدم در بیارم ب سود خودمه دراورد با شورت هفتی بودم دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم مالید سیخه سیخ ک شد دراورد از بقل شرت گفت وایسا وایسادم سر پا رو تخت نشست واسم ساک زد وایییییی شوهرش چ کیفی میکرده منم راستش یکم حسه فوت فتیشی دارم و این خالم واسه مرطوب و نرم بودن پاهاش همیشه جوراب میپوشید تا زیر زانو ی جوراب راه راه صورتیو و سیاه کیرم ک شق شده بود رو کشیدم بیرون از دهنش گفتم به شکم درا بکش پاهاشو داد بالا رفتم رو تخت کیرمو گذاشتم رو کف پاهاش مالید واسم دیدم داره ابم میاد گفتم بسته دیدم یواشکی داره کصشو میماله و یواش یواش میناله یهویی شلوارو شورتشو با هم کشیدم پایین گفت چخبرته وحشیییییی پاره کردی شوتو گفتم هیس یواش پاشو دولا شو گفت من به شوهرم از کون ندادماااا درد داره گفتم من فرق دارم خندید گفتم بلیسش خیس شه ساک زد ی کوچولو دستمو بوردم جلو دهنش گفتم تف کن تف کرد تو دستم مالیدم ب سوراخه کونش سره کیرمو کردم توش وای تنگ بود انگار کیرمو گذاشته بودن لا انبر دست با یه نصیبتی کردم توش تلنبه زدم یه ۵ دیقه ای دیدم کیرم داره منفجر میشه گفتم داره میاد خودشو کشید جلو کیرم در اومد نشست با دستاش واسم جق زد کلشو کرد تو دهنش هی جق زد دیدم داره میاد موهاشو کشیدم کردم دهنش ابمو ریختم تو دهنش بعد تف کردو مالید به سینه هاش بی حال شدم دراز کشیدم کف اتاق گفت پاشو بریم حموم گفتم تو برو من صبح میرم با اسرار گفت پاشو پاشدم رفتیم لخت مادر زاد بودیم فقط خاله جونم جورابش پاهاش بود گفت در بیار دراوردم واسش گفت دوس داری بلیسی پاهامو گفتم اره عزیزم گفت اون یکی جورابم در بیار تا اونو در بیارم نشست اینیکه جوراب نداشتو گذاشت رو کیرم کیرم دوباره شق شد نیم ساعتی پاهاشو لیسیدم واییی مرده بودم از لذت ناخونایه لاک سیاه زده بود کیرم شق شد گرفت تو دستش جق زد ریخت ابمو رو پاهاش پاهاشو بلند کرد ابمو لیس زد قورت داد رفتیم تو حموم ابو باز کردیم دوش گرفتیم گفت محمد من ابم هنو نیومده ها از فیلم سوپر یاد گرفته بودم ۲ تا انگشتمو کردم تو کوسش تند تند بالا پایین کردم لیسیدم انقد ادامه دادم ک دوبار پشت سر هن ابش اومد ریخت رو صورتم کیره تخمیم دوباره شق شد پاشد کردو تو دهنش تند تند ساک زد ولی مگه ابم به این زودیا میاد پاشد چون گشاد شده بود دراز کشید پاهاشو داد بالاگفت بکن توش کردم تو کونش از مچ پاهاش چسبیدم تلنبه زدم همزمان ماهاشو میلیسیدم حس کردم ک ابم کم مونده بیاد زیر دوش بودیم کیرم گذاشتشم چسبوندم کف پاهاش مالیدم به پاهاش دیدم ابم داره میاد ریختم کف پاهاش زود دوش گرفتیم در اومدیم بریم بخوابیم دیدم عافتاب در اومَدِع اغا چَسبید جاتون خالی نوامیسا فهش ندید غلط املاییعَم بود ببخشید نوشته

Date: April 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.