من و دوست دخترم و دوستش

0 views
0%

سلام امروز میخوام داستان منو دوست دخترمو بگم که مال یه سال پیشه من با یه تور که داييم برای نوجوانان می برد با دوست دخترم و یکی از دوستانش که اسمش زیبا بود رفته بودیم سفر تو کویر نزدیک کاشان از اونجایی که من چهارمین پسر توی این تور بودن و چادر ها سه نفره بود به من یه چادر سه نفره دادن که فقط خودم توش بودم شب که شد با دوست دخترم که کون خوش فرمی داشت قرار گذاشتم که ساعت 12 شب بیاد چادر من تا با هم حال کنیم ساعت 12 شد و دوست دختر من اومد اول لب رفتم ازش بعدش لختش کردم و از سینه هاش شروع کردم به خوردن تا رسیدم به کسش یه چن دقیقه ای خوردم براش و اون هم برای این که چادر های دیگه نفهمن دستشو گذاشته بود رو دهنشو آروم آه و ناله می کرد خوردنم که تمموم شد لباسامو در آوردم و کیرم گذاشتم تو دهنش و اون یکمی برام ساک زد بعدش از پشت کیرمو کردم تو کسش که خیلی خیس و داغ بود و چون این سومین باری بود سکس می کردیم کسش تنگ بود بعد یه چن دقیقه ای پوزيشن عوض کردیم من خوابیدم زیر اونم نشست رو کیرم و شروع کرد به بالا و پایین پریدن داشتیم حال می کردیم که در چادر باز شد منو دوس دخترم خشکمون زده بود که دیديم زیبا دوست دوست دخترم که ممه های خوبی داشت اومد تو چادر انگار که نه انگار ما داشتیم سکس می کردیم در چادر رو بست و همون جوری زل زد به منو دوست دخترم و همین طور یه چند لحظه تو سکوت سپری شد که زیبا شروع کرد یه پایین کشیدن شلوارش و گفت منم راه میديد منو دوست دخترم تو تعجب بودیم که من یه نگاهی به شرتش انداختم و دیدم که کسش یکم خيسه دوست دختر من هم بدون اینکه به من توجهی بکنه گفت باشه خلاصه زیبا بخت شد و مستقیما اومد نشست روی سرم جوری که کسش تو دهنم بود آروم شروع کردم به خوردن و تلمبه زدن یه چن دقیقه ای خوردم که دیدم صدای زیبا داره در میاد اون موقع بود که گفتم وقتشه زیبا رو خوابوندم زمین و دوست دخترم هم به شيکم افتاد رو زیبا جوری که کس جفتشون رو هم بود کیرمو گذاشتم در مس زیبا سرشو کردم تو که فهمیدم زیبا هنوز باکرست گفتم آماده ای اونم جواب داد آره فقط آروم منم کیرمو کردم تو کسش می خواست جیغ بزنه که دوست دخترم دستشویی سریع گذاشت رو دهن زیبا تا صداش در نیاد من هم آروم شروع کردم به کردن بعد یه مدت تلمبه هام رو سریع تر کردم داشت کم کم آبم میومد که زیبا ارضا شد سریع کیرمو در آوردم میدونستم اگه درجا بکنمش تو کس دوست دخترم آبم زود میاد برا همین شروع کردم به انگشت کردن کس دوست دخترم یه کم که گذشت شروع کردم به کردن بعد چند دقیقه دوست دخترم هم ارضای شد و آب خودم هم داشت میومد پس کیرمو در آوردم و الموت ریختم روی کس دوست دخترم و آبم از روی کس اون آروم آرومر بخت روی کس زیبا بعدش ولو شديم بعد چن دقیقه بلند شدیم تمیز کردیم و جا اندختيم و تا صبح لخت کنار هم خوابیدیم و بعدش صبح ساعت 5 هر دو شون رو بلند کردم تا برن به چادر خودشون از اون روز به بعد یه سال گذشته و هنوز من هم با زیبا هم با دوست دخترم سکس دارم نوشته

Date: April 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.