من و زنم و دوست قدیمی

0 views
0%

من و زنم ده ساله که ازدواج کردیم و خیلی باهم راحت و تو سکس مشکلی نداریم ماجرا از این قرار بود که یه شب با دوست قدیمیم داشتم چت میکردم و درباره کس و کون و اینکه دلش میخواست یه کس مشتی بکنه اخه دوستم مجرده خلاصه شوخی میکردیم و منم به شوخی گفتم بیا من و بکن گفت ایییی سگ تو رو میکنه بعدش یکم روش باز شد گفت راستی تو سکس با زنت راحتی مشکل نداری منم براش توضیح دادم نه خیلی خوبه گفت میشه برام تعریف کنی منم گفتم که خیلی حشریه و همش دوس داره سکس کنه خلاصه اونشب گذشت و یه مهمونی یکی از دوستان مارو دعوت کرد و هم دعوت بود مردها رفتیم سمت اشپزخانه رو میز نشستیمو مشروب خوردیم و بعد زنها هم چند تا پیک خوردن بعد همه وسط میرقصیدن هم همش بیشتر با من و میرقصید دیدم همش زنم رو دید میزنه خوشش اومده بود زنم هم بدش نمیومد باهاش میرقصید اون شب مهمونی تموم شد و رفتیم خونه خیلی خسته بودیم و خوابیدیم مدتی بود تو فکر اونشب بودم که دوستم همش دورو بر زنم بود یک ماه بعد میخواستیم بریم مسافرت این رو بگم که دوستم اون شب که مهمونی بود از اصفهان اومده بود چون مدتی بود رفته بودن اصفهان خلاصه وسایل روجمع کردیم و حرکت کردیم رسیدیم اصفهان گفتیم یه سری به دوستم بزنیم بهش تماس گرفتم خیلی خوشحال بود اومد دنبالمون و رفتیم منزلش احوالپرسی و این حرفها گفت اتفاقا خیلی تنها هستم چون کارم تمام شده و پروژه ساختمانی هم تموم شده و مدتی هست بیکار بود یه دوش گرفتیم و ناهار خوردیم و استراحت کردیم عصر شد با دوستم و زنم رفتیم بیرون گردش و برگشتیم بعد شام نشستیم حرف زدن و از گذشته صحبت کردن دوستم گفت شراب میخورین گفتم اره شراب رو اوردو سه نفری با زنم خوردیم خیلی فاز داد بعدش اهنگ گذاشتیم و شروع کردیم رقصیدن منم همش شراب میریختم و میخوردم خیلی مست بودم دیدم دوستم بازنم دارن میرقصن یهو دیدم زنم دستش رو انداخت دور گردن دوستم هم کمرش رو گرفته بود یه جوری شدم تا حالا این صحنه رو ندیده بودم که یهو دیدم دوستم از زنم داره لب میگیره و دوستم هم دستش رو برد سمت سینه های زنم و داشت حسابی حشریش میکرد همین جورداشتن حال میکردن که دوستم به من گفت با اجازه و دست زنم رو گرفت برد تو اتاق رو تخت و دکمه لباسش رو باز کرد و دراورد منم دم در ایستاده بودم کیرم راست شده بود دوستم سوتین زنم رو دراورد داشت سینه هاش رو میخورد زنم هم حسابی حشری بود زنم لباسای رو دراورد و چشمش به کیر دوستم افتادالبته کیرش از من کوچکتر بود چون کیر من بزرگتر و کمی کلفت بودو کیر دوستم اندازش خوب بود وسفیدتر و شقتر از کیر من بود زنم کیرش رو کرد تو دهانش شروع کرد به ساک زدن دوستم دیوونه شده بود تخماش رو هم داد براش خورد بعد شرت زنم رو دراورد و کسش رو خورد دقیقا نیم ساعت داشت میخورد زنم از حال رفته بود زنم رو از پشت خوابوند و کیرش رو کرد تو کسش و افتاد روش زنم یکم براش سخت بود چون تاحالا از پشت اینجوری نداده بود بعد برگردوندش و هفتی زد براش دوستم گفت بیا دوتایی بکنیم منم اومدم کیرم رو گذاشتم تو دهان زنم و رفیقم هم داشت سگی میزد بعد من خوابیدم وزنم کیرمن رو تنظیم کرد ونشست روش وکیرم تا ته رفت توش و بعد زنم افتاد روم و کونش سمت بالا قرار گرفت دوستم سر کیرش رو تف زد و یواش کیرش رو کرد تو کون زنم و زنم یه اهی کشی اولش بعد کیر دوستم جا افتاد تو کونش و دوتایی عقب و جلو میکردیم و من احساس میکردم کیرم به کیر دوستم برخورد میکنه دوستم داشت ابش میومد و ابش رو خالی کرد تو کون زنم منم ابم داشت میومد و خالی کردم تو کس زنم خیلی حال عجیبی بود و بعد سه تایی افتادیم روتخت و بعد رفتیم حمام و دوش گرفتیم خلاصه چهار روز اونجا بودیم دوستم حسابی زنم رو کرد اینم داستان من و زنم و دوستم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.