من و محمد

0 views
0%

حدود شش ماه از دوستی من و محمد میگذشت خیلی همو دوس داریم قصدمونم ازدواجه همدیگرو توی عروسی یکی از فامیلای دورمشترکمون دیدیم بگذریم من قدم ۱۷۵ وزنم ۶۳ پوستم سفید و ازعشقم محمد بگم قدش ۱۹۰ وخیلی هم خوش هیکله من خیلی داغم و همیشه از سکس خوشم میومد داستانا و فیلمای سکسی زیاد میدیدم و همیشه هم تو کف محمدو اندامش بودم برادرم سربازی افتاده بود بوشهر و خانوادم چندروزی خواستن برن پیشش و من بخاطر دانشگاهم نرفتم محمد واسه اینکه تنها نباشم اون دو شب رو اومد پیشم شب اول کاری نکردیم و تو بغل هم خوابیدیم دستش توی موهام بود و گرمای بدنش دیووونم میکرد فرداش که رفتم دانشگاه واونم رفت سرکار تلگرام بهش پیام دادم از دیشب گفتم که خیلی حس خوبی داشتمو بهش گفتم کاش میشد زودتر زنت میشدم که اونم جواب داد تو همین الانم زن منی فقط یه فرقی با بقیه زن وشوهرا داریم که اونم تو بخوای من از خجالتت در میام عصر که اومدم خونه یکم خوابیدم بعدش رفتم حمام اومدم به خودم رسیدم یه تاپ قرمز با ساپورت مشکی که محمد عاشقشه پوشیدم لاک زدمو ارایش کردم ساعت ۹ بود محمد اومد پیتزا گرفته بود خوردیم بعدش اون نشسته بود روی مبل که اشاره کرد برم بشینم روی پاش منم دستمو انداختم گردنش و پامو گذاشتم بین پاش بدنمو بو کرد نفساش داشت دیووونم میکرد لبشو گذاشت رو گردنم و شروع کرد بوس کردن منم دستمو از زیر بلیزش بردم و بدنشو میمالیدم در گوشم گفت امشب میخوام با زنم عشق کنم میخوام حسش کنم با حرفاش دیوونم میکرد دست کرد زیر تاپم بدنمو میمالید منم تاپمو دراوردم که خودش سوتینمو باز کرد و سینه هامو که سایزش ۷۵ کرد توی دهنش یکیشو مک میزد اون یکیو میمالید داشت دیووونم میکرد منم موهاشو مشت کرده بودم یدفعه بغلم کرد رفتیم توی اتاقم ایستاد شلوار و شورتشو دراورد و منو خوابوند ساپورتمو دراورد و پامو کرد توی دهنش انگشتامو یکی یکی میخورد و کف پامو لیس میزد وای داشتم دیووونه میشدم سینه هامو فشار میدادم بعد اینکه حسابی پامو خورد منم بلندشدم کیر کلفتشو تو دهنم کردم خیلی کلفت بود سعی کردم همشو بخورم که خودشم سرمو گرفت و تو دهنم تلنبه میزد بعدش دوباره منو خوابوند پاهامو با ز کرد زبون داغشو گذاشت رو کسم و تند تند لیس میزد چوچولمو گاز گرفت و من همونجا ارضا شدم بعدش برم گردوند یه بالشت گذاشت زیر کمرم و از کمرم تا سوراخ کونمو لیس زد حسابی لیس زد بعد انگشتشو اروم فرو کرد تو کونم بعدش یکی دیگه تا کونم جا باز کرد کیر کلفتشو که داغ داغ بود گذاشت رو سوراخ کونم خم شد خوابید روم درگوشم گفت نمیخوام تا شب عروسی کستو پاره کنم عشقم بعد ازم لب گرفت و یهو کیرشو کرد تو کونم جیغ کشیدم گفتم درش بیاره خیلیییی میسوخت باز رفت کونمو لیس زد کرم اورد زد به سر کیرش یکمم به کونم زد و دوباره کیرشو کرد تو کونم ایندفعه دردم کمتر بود اروم اروم عقب جلو می کرد دیگه دردم کمتر شده بود حسابییی از اینکه کیر عشقمو حس میکردم سرکیف بودم شروع کرد تلنبه زدن حسابی کونمو جر داد اه و ناله جفتمون بلند شده بود که گفت داره ارضا میشه آبشو تو کونم خالی کرد داغ داغ بووود بعدش برم گردوند انقد کسمو خورد و مالید تا دوباره ارضا شدم بعدش باهم رفتیم حمام اونجا هم از هم کلی لب گرفتیمو بعدشم اومدیم خوابیدیم داستانم واقعی واقعی بود امیدوارم خوشتون اومده باشه ماه دیگم عقدمونه امیدوارم همتون به عشقتون برسین نوشته

Date: July 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.