دانلود

میلف بلند حشری با سینه های بزرگ و ناز

0 views
0%

.من خیلی دوست داشتم اون فیلم سکسی دوست دختر خوشکلشو بکنم ولی روم

نمیشد به نوید بگم چون زیاد باهاش رو باز نبودم تا این که یک سکسی روز فهمیدم که این دو تا

به شاه کس حال چند باری با هم سکس داشتن بعد از

چند هفته من شماره ی سمانه کونی رو از تو گوشی نوید برداشتم وبهش زنگ زدم خودم رو معرفی کردم و

بهش جنده گفتم به نوید چیزی نگه اونم قبول کرد بعد

از چند هفته که باهاش اس پستون بازی و بهش زنگ میزدم تصمیم گرفتم که آبروی نویدو پیش اون ببرم کم

کم شروع کوس کردم از بد گفتن از نوید البته نوید

چند تا دوست دختر هم داشت بعد یک مدتی دیدم که سمانه خیلی با من خوب شده و منم از این موقعیت سکس داستان به دست آمده

نهایت استفاده رو کردم وبهش همه چیز رو ایران سکس درباره ی

نوید گفتم که اون چه کار هایی میکنه بعد سمانه این حرفها رو باور کرد واومد با من شد ولی با نوید هم کم و بیشی بود ولی نه مثل من تا این که یک روز من به سمانه زنگ زدم وبهش گفتم که خونمون خالیه و بیاد پیشم اونم قبول کرد و اومد قبل از اومدنش من کاندوم و اسپری تاخیری رو خریدم تا کاش رو تموم کنم بعدسمانه اومد خونمون و من با اون یک ساعتی با هم حرف زدیم که اون پیشنهاد داد بریم تو اتاق منم قبول کردم وقتی رفتیم تو اتاق یک صندلی بیشتر نبود من روی صندلی نشستم بعدش اون اومد روی پای من نشست تا نشست کیرم شق شد دیگه کنترل خودم رو از دست داده بودم بعد از ده دقیقه سمانه بهم گفت که فیلم سکس نداری منم از خدا خواسته براش فیلم آوردم تو کونم عروسی بود داشتیم فیلم نگاهمیکردیم که دیدمسمانه خیلی حشری شده بود و خودش رو میمالید و رو به من کرد که و گفت که بیا منو لخت کن منم هول شده بودم و سریع لباسشو دراوردم کرستش هم قرمز بود وقتی کرستش رو دراوردم و وقتی سینه های قشنگشو دیدم داشتم از حال میرفتم بعد دو تا سینه هاشو با دستام گرفتم و فشار دادم ومیخوردمشون وایییییی چه حالی میداد بعد سریع شلوارشو بیرون آوردم ودیدم که یک شرت صورتی خوشکل داره از روی شرت کسشو میخوردم و حال میکردم بعد شرتشو یواش یواش دراوردم و کس خوشکلش رو دیدم خیلی صاف بود منو دیوونه کرده بود بعد اونو درازکشوندمش و اون با دست سرم رو برد جای کسش و هی میگفت بخور منم کسشو زبون میزدم و کیف میکردم بعد از چند دقیقه ای دیدم اومده سراغ کیرم و هی با زبونش اونو لیس میزد منم هی کیرم رو تودهنش عقب و جلو میکردم بعد اونو دراز کشوندم و با یک اشتیاق خاص کیرم رو تو کونش کردم یواش یواش کیرم رو جلو میبردم و اون کونشو از شدت درد جلومیبرد و نمیذاشت من تا آخر ببرم بعد با دو تا دستم کونشو محکم گرفتم و یک تلمبه محکم زدم بعد یک جیغ از ته دل کشید و عادت کرد به دردش و بهم میگفت که بیشتر بزن منم ول نمیکردم با تلمبه های متوالی کونشو بدجور پاره کردم بعد کیرم رو دراوردم واونو به پشت دراز کشوندم و پاشو باز کردم و کیرم رو تو کسش کردم وای چه حالی داد

Date: July 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.