نگهبان کارگاه کونمو گایید

0 views
0%

سلام سپهر هستم اول دبیرستان ترم دوم بود که ترک تحصیل کردم و افتادم دنبال کار خونمون نزدیک یه شهرک صنعتی بود و یه روز بادوچرخه رفتم تو شهرک که به کارگاهها سر بزنم ببینم کدومشون کارگر ساده میخاد و یعد از ظهر بود و تازه هوا گرم شده بود توی یکی از خیاببونها دوچرخه رو گرفته بودم دستم و میرفتم که توی یه کارگاه چند تا سگ شروع کردن به پارس کردن و من وایسادم نگاشون کنم که از کارگاه روبه رو یه مرد تقریبا سن بالا صدام زد و گفت با کسی کار دارید برگشتم نگاش کردم و رفتم سمتش و براش توضیح دادم که دنبال کار هستم بعد از کمی صحبت کردن درو باز کردو منو تعارف کرد که برم داخل و میگفت که میتونه یه کار برام پیدا کنه رفتم داخل یه کارگاه جوشکاری بود یه سوله خیلی بزرگ و یه حیاط داشت که این اقا اونجا نگهبان بود و این شرکت فعلا تعطیله ولی از چند روز دیگه میخاد شروع کنه و استخدام داره و منو برد داخل و گفت که بیا تا چند تا از تستهایی که میگیرن رو برات توضیح بدم اول چندتا از دستگاهها رو معرفی کردو از کارکردشون گفت و بعضی وقتا به من میگفت که داخل دستگاههارو سرک بکشم و خودش میومد پشتم و خودشو به من میمالوند متوجه شدم که برام نقشه کشیده برگشتم دیدم کیرش زیر شلوار بلند شده بود تا کیرشو نگاه کردم رفت ودرو بست و اومد و گفت کسی اینجا نیست بزار یه کم کیرمو بمالم بت و صداش داشت میلرزید و خودشو عصبانی جلوه میداد و من فقط التماس میکردم که بزاره برم ولی اونم شروع کرد به التماس کردن و کیرشو از شلوارش کشید بیرون و میگفت فقط کمی با دست بمالش بعد میزارم بری منم فکر کردم فقط با مالیدن و جق زدن تموم میشه یه نگاه کردم اطرافم و ازش قول گرفتم که فقط دستمالی کنم براش یه کم دست کشیدم به کیرش که گفت اینجا فایده نداره بریم اون پشت و یه زیر انداز برداشت و منو برد بشت دستگاه خم ورق بود و دراز کشید و کیرشو داد دست من منم بدون اینکه خیسش کنم با دست میکشیدم به کیرش مرد تقریبا چاقی بود و بدنش خیلی مو داشت دستام یخ کرده بود کیر مراد داغ بود من ساکت بودم و اون داشت صحبت میکرد که زن نداره و چند ساله که تنها زندگی میکنه و خیلی به اینکار نیاز داره و قول میداد که برام کار جور کنه و به کسی چیزی نگه همینطور که داشتم کیرشو میمالیدم دستشو میکشید رو کمرم و بعدش هم رو کونم ولی لباسام تنم بود کیرش خیلی بزرگ بود جوری که دستم به دور کیرش نمیرسید کم کم اب کیرش اومد بیرون و تقریبا کیرش لیز شده بود بدنم مثل بید میلرزید و دیگه دلم نمیخاست کیرشو ول کنم ولی خجالت میکشیدم که کار دیگه ای بکنم و منتظر بودم خودش بگه با دستش منو کشید جلوترو جوری که دستشو از زیر شلوارم میمالید رو کونم گفت کیرم درد گرفت یه کم خیسش کن منم از خدا خاسته سریع تف انداختم تو دستم و شروع کردم به مالیدن و دودستی کیزشو میمالیدم که بدون اینکه چیزی بگه دکمه شلوارمو باز کردو شلوارمو کشید پایین و یه کم دست کشید رو لپای کنم و مطمعن شد که من کونمو گذاشتم در اختیارش منو سرپا کردو خودش نشست پشتم و صورتشو میمالید رو کونم و لپای کونمو بوس میکرد یه کم تف انداخت لای کونم و با دست میکشید رو سوراخم منم لال شده بودم و داشتم لذت میبردم اولین باری بود که میخاستم کون بدم البته تو ذهنم این لحظه رو پیش بینی کرده بودم و خودم میخاستم که کون دادنو امتحان کنم مراد بلند شد و کیرشو گذاشت لای پاهام و یه کم عقب جلو کرد و گفت بیا بریم تو اتاق اتاقش توی حیاط و بیزون از سوله بود به من گفت برو توالت و خودتو بشور همینکه رفتم داخل توالت دیدم پشت سرم اومدو گفت خودم میشورمت وایساد کنار من دسشویی کردم و خودمو شستم اومدو شیلنگو برداشتو اب گرمو یه کم باز کرد و شیلنگو گذاشت در سوراخ کونمو پر کونم اب داغ کردو گفت با فشار خالی کن چند بار این کارو کرد احساس کردمدکونم گشاد شده بود و من برد داخل و یه پیک نیک گذاشت و تریاک و اورد و نشست رو تخت و به من گفت بشین و با کیرش بازی کنم مرادم کیرشو شسته بود و منم اول یه کم بو کردم و سر کیرشو زبون زدمدو شروع کردم به یاک زدن اونم شروع کرد تریاک کشیدن و اه و ناله میکرد صدای سگهای همسایه رو که میشنید بلند میشد و یه سرک میکشید و بازم حالتو عوض میکرد منو به حالت سجده قرار داد و انگشتشو میکرد داخل تا اینکه سر کیرشو احساس کردم اول خوشحال شدم و گفتم از انگشت بهتره ولی همینکه سرشو کرد داخل انگار داشتم پاره میشدم و فکر نمیکردم با این بیرحمی من بکنه همینکه دردم گرفت دوطرف منو گرفته بود و اومدم که خودمو بکشم پایین که کیرش دربیاد ولی اونم همزمان با من خابید و ولم نکرد هر کاری کردم نتونستم در برم دیگه داشتم قالی رو گاز میگرفتم ولی ولم نکرد و دستو پاشو حلقه کرد دورم و با اون وزنش افتاده بود روم و کیرش مثل چاقو رفته بود داخل یواش شروع کرد تلمبه زدن و بعد از یه رب التماس کردندکیرشو کشید بیرون دراز کشید به من گفت بشینم رو کیرش هر موقع که درد گرفت بلند شم اروم نشستم اولش یه کم درد داشت و انتظار داشتم دردش بیشتر شه ولی کیرش تا خایه تو کونم بود و درد خیلی کمی داشتم اروم شروع کرد تلمبه زدن موقعی که کیرش تو کونم بود احساس کردم دارم میرینم همینکه بلند شدم یه صدایی داد و کیرش اومد بیرون سبک شده بودم دلم میخاست بازم امتحانش کنم مراد یهدبالش زیر دستش و داشت میکشید و منم به کونمو کیر مراد حال میدادم که یه باره محکم منو گرفتو شروع کرد محکم تلمبه زدن و اب کیرشو تا ته خالی کرد تو کونم و یه کم منو نگه داشت و کیرش نرم شد و منو از رو خودش بلند کرد سوراخم باز مونده بود و اب کیر از لای پام سرازیر شد سوراخ کونم سر شده بود و نمیتونستم ببندمش اب کیرارو با پارچه پاک کردم و منتظر بودم که بازم کیرش بلند بشه و بازم بش بدم هرکی فوش بده برگرده به خودش و جد ابادش خواهشا فوش ندید میدونم کار بدی کردم و بد نوشتم و غلط املایی داشتم و کونی شدم ولی شما فوش ندید ممنون نوشته سپهر

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.