دانلود

هنوز عاشق کیر

0 views
0%

براتون آسانتره 1دستاتون روبديدبمن تاباهم فیلم سکسی بريم به گذشته: روز اول مدرسه،

لباس نو، محيط نو. مارو كه فرستادن سركلاس والدين هم رفتند خونه انگار دنيابر سکسی سرم خراب شده. چنددقيقه بيشتر دوام

نياوردم شاه کس گفتم اجازه خانوم برم سرويس ازكلاس بيرون اومدم فاصله

مدرسه تاخونمون دوكوچه بودباپاهاي كوچولوم دويدم کونی چندبارنزديك بود برم زيرماشين مامان من فراركردم چرا تنهام گذاشتي؟ مامان توداري گريه ميكني

آره جنده عزيزم دلم برات تنگ شده بودكارخوبي كردي اومدي مامان

اونارو ميخوام دكمه هاي پيرهنشوبازكرد دستموكردم پستون توسينه هاش و به خوابي شيرين وعميق رفتم. 2سه روزازنامزديم باسحرگذشته بود كه

متوجه شد کوس و گفت هومن جان نگراني مادرت غيرطبيعيه مگه

توبچه اي كه اينقدر زنگ ميزنه. گفتم ببين عزيزم سعي كن احترام مادرمو هميشه داشته باشي تنهادلخوشي وتكيه گاهش منم تنهاخواهرم شوهر سکس داستان كرده داداش بزرگم

آلمانه ازبچگي كه بابام سكته كرد و مرحوم ایران سکس شدعمرشو بپاي

من گذاشت. بقالي ميخواست بره ازم اجازه ميگرفت. سحر و مادرم كارشون اگرچه به مشاجره نكشيداما درنهان مثل دو رقيب ازهرفرصتي براي تخريب يكديگراستفاده ميكردند.از روز ازدواجم مادرم يه خط درميون دكتر بود. ناراحتي اعصاب گرفته بود. 3همسايه طبقه بالايي شيرين خانوم ودخترش رويامهمونمون بودن تلفن زنگ زدمادرم بودميگفت دوباره حالش بدشده ماشينو ازپاركينگ درآوردم باران تندي ميومد وبه شيشه هاميكوبيد حالم بدبودخسته بودم بيست وهفت سالم بودبعدازدواج مشكلات ريزودرشت خودشونونشون دادن خسته بودم از مرد زندگي ازپسرك مامان ازحفظ تعادل ازصلح دلم ميخواست يه گوشه نگه دارم وبزنم زير گريه 4عكس باباتوهال لبخندميزدخواستم دادبكشم مردحسابي چه موقع سكته كردنت بود. چايتو بخورهومن جان سرد شد. گفتم پاشويه سر بريم دكترگفت چه فايده روزبروزحالم بدترميشه بهش گفتم نونت كمه آبت كمه غصه چيوميخوري حرفهاي تكراري روپيش كشيدخواهرت نمياد داداشت زنگ نميزنه بلندشدم گفتم كارنداري سحر تنهاست سرخ شد قاطي كردازشنيدن نام سحرگفت تنهاست ياميري بكنيش؟‌ منم بدتر داد زدم آره بكنمش مگه گناهه زنمه باهاش راحتم مثل خونه تو نقش كسي روبازي نميكنم. سرمو گرفتم بين دستام. اومدبغلم كردگفت شرمنده متاسفم عزيزدلم منم زندگيمو بپات گذاشتم يه شب پيشم بمون روزاول مدرسه يادته. ياداون روزافتادم كه چطور توآغوشش پناهم داده بود. ازخودم بدم اومد بهش اينهمه بي توجهي كرده بودم گفت ميموني ياميري پيش سحر؟ گفتم اون يه غريبست آغوش مامان خودم ميخوابم بوسيدمش دستم توموهاش بودسرش روشونه ام بود تي شرتم رودرآوردم دستشوكردتوموهاي سينه ام لباشوبوسيدم دستاشوحلقه كرد دورگردنم تحريك شده بود. داشت ميسوخت پشتشو ماليدم دستموبردم پايين تركمرشو گرفتم دستش تو شلواركم بودلخت شدم كيرموگرفت تودستاش وباهاش ورميرفت بلندشد روبروم ايستادتاپشو درآورداومدجلوبه دامنش اشاره كرد دامنش رودرآوردم شورت تنش نبود دستموگذاشتم روكسش وماليدم غرق عرق شده بوديم نشوندمش توبغلم دودستي باكيرم ورميرفت آبم داشت ميومدكيرموگذاستم روپشمهاي كسش وآبموخالي كردم نفس نفس ميزدتو اين دنيانبودانگشتمو خيس كردم فشار دادم توسوراخش وباكسش وررفتم چيزي نميگفت چشاش بسته بود مث ماربه خودش مي پيچيدسه تا تكون شديدخورد وارضاشد. سخني ردوبدل نشد. دامنش روتنش كردم. خودمم شورتموپوشيدم رو زمين درازكشيديم. دستموكردم توسينه هاش خيلي زودبه خواب عميقي رفت امادرهمون حالت انگارداشت لبخند ميزد. باد و باران زوزه ميكشيدند مث سمفوني يك جشن.

Date: July 8, 2019
فیلم سوپر خارجی آسانتره آلمانه احترام ازبچگي ازپاركينگ ازپسرك ازخودم ازدواجم ازكلاس ازهرفرصتي امادرهمون انگارداشت اومدبغلم اونارو ايستادتاپشو اينقدر اينهمه باباتوهال باسحرگذشته باكيرم بالايي بخورهومن بدبودخسته بدترميشه براتون بكنيش‌ بلندشد بلندشدم بودباپاهاي بودبعدازدواج بودسرش بودكارخوبي بودلخت بودميگفت بوسيدمش پاشويه پيچيدسه پيرهنشوبازكرد تاباهم تاخونمون تركمرشو تكراري تنهاخواهرم تنهادلخوشي تنهاست توآغوشش توبغلم توداري تودستاش توسوراخش توسينه توموهاش جوركرد چندبارنزديك چنددقيقه چيوميخوري حرفهاي خودشونونشون داداشت دادبكشم داستان دخترهمسايه درآورداومدجلوبه درآوردم درازكشيديم درميون درنهان دستاتون دستاشوحلقه دستشوكردتوموهاي دستموبردم دستموكردم دستموگذاشتم دكترگفت دنيابر دنيانبودانگشتمو دوباره دودستي دورگردنم دوكوچه رابرام ردوبدل روبازي روبديدبمن روبروم روپشمهاي رودرآوردم روزازنامزديم روزافتادم روزاول روزبروزحالم روشونه رويامهمونمون ريزودرشت زدمادرم زندگيمو زيرماشين سحرگفت سركلاس سمفوني شدعمرشو شديدخورد شرمنده شلواركم شورتموپوشيدم شوهرمادرزنم عزيزدلم غريبست غيرطبيعيه فراركردم فرستادن كارشون كارنداري كردازشنيدن كردگفت كشيدخواهرت كوچولوم كيرموگرفت گذاشتم گذاشتي گذشته: لباشوبوسيدم لبخندميزدخواستم مادرمو ماشينو ماليدم متاسفم مردحسابي مشاجره مشكلات ميخوابم ميخواست ميخوام ميزدتو ميسوخت ميكردنداز ميكشيدند ميگرفت ميموني ميومدكيرموگذاستم ناراحتي نشوندمش نكشيداما نگراني نميزنه نميكنم نميگفت نياوردم هاميكوبيد همسايه وآبموخالي وارضاشد والدين وباكسش وباهاش ودخترش وررفتم ورميرفت وماليدم ياداون ياميري يكديگراستفاده

Leave a Reply

Your email address will not be published.