دانلود

وای خجالت میکشه بکنه تو دهنش

0 views
0%

که اندامش همیشه توچشم بود فیلم سکسی آخه وقتی ازکوچه ردمیشدهمه باچشم همراهیش

میکردنزدبه سرمن که باهاش دوست بشمتاشبی که خونوادهامون رفتن شب نشینیومن خونه بودموآمارگرفتم دیدم سکسی اونم نرفت ازداداشم پرسیدم!بهش اس دادم

پرسیدشمامنم شاه کس معرفی کردم گفت کارتون گفتم ی حرفی پشت سرتون

شنیدم خواستم بپرسم بینم راستهبماندحرفه چی کونی بودگفت نهبعدخدافظی کردم آخه نیت فقط این بود که تلموداشته باشهکه اس دادمیشه هرکی

هرچی جنده گفت بهم بگی درعوض منم ازدخترابرات آمارمیارممام قبول کردیمودوستی

شروع شدبعدچندوقت دوستی یه شب بهش پستون اس سکسی یه جک دادم که اونم نامردی نکردجواب دادکم کم رفتم توفازسکس دیدم

بله مهین کوس خانومم پایستبهش گفتم میای خونه تابهم فیزیک یادبدی

آخه درسش خوبه گفت اگه ببینن چی گفتم حواسم هستقابل توجه دوستانی ک قراره نظربدن و دنبال سوتی میگردن بابامامان من کارمندن سکس داستان صبح هشت میرن

تا ساعت سهخلاصه اومد باهام فیزیک کارکرد موقع ایران سکس رفتن گفتم

خدافظی نمیکنی گفت منظورکه انگشتموگذاشتم رولبم فهمیدولی باخجالت بوسیدورفتتایروز که اس دادگفت بابام میخوادبره خونه عمه مامانم میره کلاس قالیبافی میای خونمونمنم باپرروی گفتم بشرطی که اون بلوزسفیده که دیروزروطنابتون بودبپوشیباکلی اسرارقبول کردشب قبلش رفتم حموموخودموصفادادم پشماروزدمو یه کیرتوپ واسه فرداش ساختمراستی ازکیرم نگفتمکیرم شانزده سانته و قطرش اگه انگشت اشاره ات روبچسبونی ب شصتت و یه دایره درست کنی میفهمی چقدرهصبح ساعت هشت بودکه گفت بیای آمارگرفتم دیدم کسی نیست رفتم توبایه مانتومشکی جلوم نشسته بودیکم حرف زدیم گفتم نمیخوای لباس سفیدت رو روی تنتم ببینمباخجالت مانتورودرآورد وای وای چی دیدم ی دره عمیق بین دوتاتپه لباسش بازبوداومدجلولباسوببینم داشتم میمردم بس که این مهین باحال بودبهش گفتم بیابشین روپاهام اومدنشست یکم حرف زدیم گفتم عزیزم دوست دارماونم گفت منم دوست دارملبامون رو گذاشته بودیم رو لب همدیگه که دستموگذاشتم روسینشخداییش سینه به اون بزرگی توعمرتون ندیدین سایز95بادوتادستام نمیتونستم یکیشوبگیرمگفتم بخواب خوابیدو من لباساشو درآورمسوتینش مشکی بودسایناخانماونم درآوردمو شروع کردم به خوردنوای که چه حالی میداد فکرشوبکن دوتاهندونه بزرگ که تودهنت جانشه بایه نوک قهوه ای که باهرنگاهم کیرموبیشترتحریک میکردبلندشدم گفتم لباسامودرمیاری مهین جونم پاشدلباسامودرآورد بجزشورتم که نذاشتم دربیاره آخه من که کس هلوشوندیده بودمرفتم سراغ شلوارش گفت نه شلوارم نه برات ساک میزنم آبت بیاد با پایین تنم کارنداشته باش مام فردین بازیمون گل کردگفتیم باشهنشست روزانومنم شرتوزدم کناروکیرمودرآوردم دادم دست خانم یکم بادست مالیدبعدکردتودهنش ولی نه همشوبخاطرهمین حال نمیدادیکم ساک زددیدم آره داره آبم میادبادستام سرشوگرفتموکیرموتاته میکردم توحلقش قشنگ وقتی سرکیرم میخوردبه گلوش میفهمیدم تااینکه آبم اومدوهمشو خالی کردم دهنشولی این تازه اول راه بودچون هدف من فقط کونش بود که تو محل که هیچ توشهرمون تکه و توکفشنبایکم منت کشی راضی شدشلوارشودربیارهدرآوردکم مونده بودمن بیهوش بشم رونای سفید با ی شرت مشکیخوابوندمش راضی شدکه منم ارضاش کنم شرتشوکه درآوردم ی کس دیدم مثل هلوی قاچ خورده تمیزوپف کرده چه چوچولی داشت صورتی روشنشروع کردم به خوردنش که تازه داشت سکس بهم فازمیدادآخه صدای مهین جونم تازه دراومده بودبااون اه اوفاش داشتم میمردماه ه ه ه هاووووووووفسپهربسته داری میکشیماینقدرلیس زدموانگولکش کردم که آبش شروع کرد به سرریزشدندیگه بایدنقشموعملی میکردم بلندش کردم چهاردستوپاخوابوندمش کیرموخیس کردم لبه کونشوبازکردموکیرموگذاشتم دم سوراخ کونشچه کونی داشت مثل یه طاقچه بودوقتی ایستاده بودالانم که بازش کرده بودم مثله دوتا بادکنکی که وسطش ی سوراخ نخودی قهوه ای داشتازکردن کونش بگم اولش هرکاری میکردم نمیرفت تواینقدرکه تنگ بوددیدم نه ایطورنمیشه گفتم مهین جون میخوابم بیابشین روکیرم که بره تواون سوراخ نازتخوابیدم اومدروم کیرموگرفت دستش باسوراخش میزون کردنشست روش تاسرش رفت تو گفت واییی درددارههرجوری بودنشست کیرم تاته توکونش بودگفتم بلندشوبشین دیگه میگفت نه نمیتونم دارم میترکمیکم که گذشت شروع کردبه بالا پایین کردن ولی خیلی آروم بودمنم اصلأ بااین مدل حال نمیکردمهمینجوری که کیرم توکونش بودبغلش کردمو بلندشدم اونوخوابوندم حالا پاهاش روشونم بودسینه هاش تودستامو کیرم تواون کون نرمشدیگه اخ و اوخ مهین جونم به گریه تبدیل شده بود فقط میگفت سپهرتوروخداتموم کن دلم داره ضعف میرهمنم اینقدرسرعتموبردم بالاکه دیگه حتی نمیتونستم سینه هاشونگه دارم که بالا پایین میشدگفتم من اومدموآبموبافشارتاآخرین قطرشوباتلمبه زدنم توکون مهینم خالی کردمپاشدم لباساموپوشیدمو یه لب گرفتم ازش اومدم خونهممنون ک نظر میدین

Date: July 8, 2019
فیلم سوپر خارجی آمارگرفتم آمارمیارممام ازداداشم ازدخترابرات ازکوچه ازکیرم اسرارقبول اندامش انگشتموگذاشتم اومدروم اومدموآبموبافشارتاآخرین اومدنشست اومدوهمشو اونوخوابوندم ایستاده ایطورنمیشه اینقدرسرعتموبردم بابامامان باپرروی باخجالت بادخترهمسایمون بادکنکی بازبوداومدجلولباسوببینم بازیمون باسوراخش باشهکه باشهنشست بالاکه باهرنگاهم بایدنقشموعملی ببینمباخجالت بجزشورتم بشمتاشبی بلندشدم بلندشوبشین بلوزسفیده بودالانم بودبااون بودبپوشیباکلی بودبغلش بودبهش بودچون بوددیدم بودسایناخانماونم بودسینه بودگفت بودگفتم بودمرفتم بودمنم بودموآمارگرفتم بودنشست بودوقتی بودیکم بوسیدورفتتایروز بیابشین پاشدلباسامودرآورد پایستبهش پرسیدشمامنم پرسیدمبهش پشماروزدمو تااینکه تلموداشته تمیزوپف تواینقدرکه توبایه توحلقش تودستامو تودهنت توشهرمون توعمرتون توفازسکس توکفشنبایکم توکونش توهمسایگی چقدرهصبح چهاردستوپاخوابوندمش چوچولی حموموخودموصفادادم خانومم خدافظی خوابیدو خواستم خوردنش خوردنوای خونمونمنم خونهممنون خونوادهامون دادگفت دادمیشه دارماونم دارملبامون داستان داشتازکردن درآوردم درآوردمو درآورمسوتینش دراومده دربیاره درددارههرجوری دستموگذاشتم دهنشولی دوتاتپه دوتاهندونه دوستانی دیروزروطنابتون راستهبماندحرفه ردمیشدهمه روبچسبونی روبنویسم روپاهام روزانومنم روسینشخداییش روشنشروع روشونم روکیرم ‫زددیدم زدموانگولکش ساختمراستی سایزبادوتادستام سپهرتوروخداتموم سرریزشدندیگه سرشوگرفتموکیرموتاته سرکیرم سهخلاصه شانزده شدبعدچندوقت شدشلوارشودربیارهدرآوردکم شرتشوکه شرتوزدم شلوارش شلوارم فازمیدادآخه فکرشوبکن فهمیدولی قالیبافی قطرشوباتلمبه کارتون کارکرد کارمندن کارنداشته کردگفتیم کردمپاشدم کردنشست کردیمودوستی کناروکیرمودرآوردم کونشچه کونشوبازکردموکیرموگذاشتم کیرتوپ کیرموبیشترتحریک کیرموخیس کیرموگرفت گذاشته لباساشو لباساموپوشیدمو لباسامودرمیاری مالیدبعدکردتودهنش مامانم مانتورودرآورد مانتومشکی مشکیخوابوندمش منظورکه میادبادستام میترکمیکم میخوابم میخوادبره میخوردبه میرهمنم میشدگفتم میفهمی میفهمیدم میکردبلندشدم میکردم میکردنزدبه میکشیماینقدرلیس میگردن میمردم میمردماه نازتخوابیدم نامردی ندیدین نذاشتم نرمشدیگه نشینیومن نظربدن نکردجواب نگفتمکیرم نمیتونستم نمیتونم نمیخوای نمیدادیکم نمیرفت نمیکردمهمینجوری نمیکنی نهبعدخدافظی هاشونگه هاووووووووفسپهربسته هرکاری هستقابل هلوشوندیده همدیگه همراهیش همشوبخاطرهمین والیبالمیخوام یادبدی یکیشوبگیرمگفتم

One thought on “وای خجالت میکشه بکنه تو دهنش

Leave a Reply

Your email address will not be published.