پرنسس درسا

0 views
0%

سلام من درسام ۱9 سالمه کسایی که تو این سایت می خوام دیگه لز نباشمو خوندن منو میشناسن و برای اونایی که نمیشناسن باید بگم من 2سال لز بودم اما حالا دیگه نمیخوام باشم . قدم ۱۷۲ سانته وزنم ۶۵ سایز سینه هام 70 باسنم هم معمولی بود در کل به خاطر بسکتبالیست بودنم بدنم رو فرمه . صورتم گرد بینیم عملیه چشام درشت و عسلی لبام کوچیک پوستم برنزه . بین دوست دخترام کلی خاطر خواه داشتم .بزارید تند برم سر سکسم . طبق همون موضوع انجمن یاشار بهم ایمیل زده بودو درخواست اشنایی کرده بود یاهومو که باز کردم منو ادد کرده بودو از شانس من آن بود باهاش 5 ساعت چت کردم حتی کارمون به سکس چت هم کشید عکسشو برام فرستاد خیلی جذاب بود و هات به نظر میومد عکس کیرشم فرستاد نه کلفت بود نه کوچیک اما سفید و بلند . تل دادیمو فرداش باغ ارم قرار گذاشتیم . جذاب تر از عکسش بود قرار شد بعد از شبای احیا برم خونشون واسه سکس . این روزا مدام فیلم سوپر میدیدم تا یاد بگیرم چی کار کنم یا تو سایتای اموزش سکس بودم . کلی اشتیاق داشتمو با فکر به سکس با یاشار شهوتی میشدم حتما میگید چه ندید بدید. خب وافعا هم بودم بعد از ۲سال لز بودن این یه تحول بزرگ تو زندگیم محسوب میشد راستی من زمان لز بودنم دوست دخترام پردمو با دست برده بودنو اپن بودم صبح 5شنبه ساعت 9 صبح باید میرفتم . صبح ساعت 7 از استرسو اشتیاق بیدار بودم هر چی بود اولین سکسم با یه پسر بود . رفتم حمام واسه تمیز کاری البته یه روز قبلش ارایشگا بودمو موم انداخته بودم . یه دکولته نیم تنه مشکی برم کردمو سوتین نپوشیدم از شهوت سر سینهام زده بودن بیرون که تو دکولتم ضایع بود یه شرت بندی مشکی با شلواره جین پام کردم موهای دکولوره عسلیمو که تا کمرم بودو به تازگی فر عربی کرده بودمو باز گذاشتم با مانتو بلوزی کرم و شال کرم . راه افتادم جلو اپارتمانش پارک کردم و ایفون زدم گفت بیام طبقه 3 واحد وسط …‏

با اسانسور رفتم بالا تا رسیدم جلو در یاشار درو باز کردو منو گرفتو کشید داخل . راستش از استقبالش تعجب کردم این دیگه چه جورش بود ؟ سلام چته ؟ ترسوندیم . سلام ببخشید گفتم همسایه ها میبینن ضایعست بشین واست شربت بیارم . بی زحمت فقط اب . تازه به سرتاپاش نگاه کردم یه تاپ وشلوارک ست سورمه ای برش بود از قلمبه جلوش هم فهمیدم شورت پاش نیست بازوای عضلاتیش دلمو برد و قلبم تند تند میزد . اب اوردو نشست کنارم و اروم کنار گوشمو بوس کرد لبای داغش یه تکون اساسیم داد . دستمو گرفتو برد تو اتاقش تا رسیدیم هلم داد رو تخت منم فوری مانتو و شالمو دروردم اونم تاپشو درورد و اومد روم بدنش مثل اتیش بود یه نگاه به نوک برجسته سینم کرد که از حالم میگفت اروم و نرم سر انگشتاشو از پیشونیم تا نافم بعد اوردشون رو لبام و هی میکشید روش و یه فوت ملایم رو گردنم کرد و لبمو نرم چند بار بوسیدو بعد به هم گره خورد دستش رو سینم بودو ماساژشون میداد از رو لباس و لبامو میخوردو اروم کیره شق شدشو از زیره شلوارکش میکشید رو شلواره جینم و کسم تو یه دنیای دیگه بودم حشرم حسابی زده بود بالا دستمو بردم پایینو از رو شلوارک با کیرش بازی میکردم از روم پاشد و با یه حرکت دکولتمو کشید بالا و درش اورد سر سینمو بوس کردو زیپ شلوارمو کشید پایین با بالا دادنه باسنم کمکش کردم و شلوارمو دراورد با دیدنه رونای پام اروم سره انگشتاشو کشید روش که مور مورم شد . بندای شورتمم باز کرد لخت جلوش خوابیده بودم شلوارکشو با پام پایین کشیدم کیرش از عکسش بزرگ تر بود 2باره اومد روم و کیرشو لای پام گذاشتو لبامون به هم گره خورد

سرشو برد پایین ترو شروع کرد گردنمو مک زدن کیره سفتشو فشار میداد رو کسم زبونشو اوردو زد به نوک سینه ام در مقابل یه اه ه بلند کشیدم که تحریکش کرد که کل سینمو بزاره تو دهنش و مثل بچه ها بمکه باره اولی نبود که کسی سینمو میخورد اما این یکی فرق داشت ای ی ی ی ی یاشار بخور همش ماله تو اخ خ خ خ کشتیم م م دارم م م میمیرم ای ی ی اونم سرعتشو بالا میبردو بیشتر کیرشو رو کسم فشار میداد اب اولیم اومده بود یاشار که از خوردن سیر شد لای سینمو بوسید و لیس زد تا نافم دستشو گذاشت رو کسمو انگشته اشارشو فشار داد روش منم کسمو فشار دادم رو انگشتش با دندون چوچولمو گاز گرفت تا بیاد بیرون چشامو بسته بودم پامو کامل باز کرد و کیرشو کشید رو چوچولم یه اه ه بلند کشیدم کسمو بوسیدم چوچولمو بوسیدو مک زد دیگه تو حال خودم نبودم مدام داد میزدم تندتر محکم تر دستشو کرده بود تو کسم داشتم اتیش میگرفتم نفس نفس میزدم احساس کردم جونم از تو کسم زد بیرون بی حال افتادم و چشامو باز کردم ابمو تا اخر خورده بود و داشت بهم لبخند میزد.

Date: February 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.