دانلود

چه کس خوشگلی داره این جنده خانوم تاتو باز

0 views
0%

می مالیدمآبش نمی اومد با فیلم سکسی تحکم بهم گفت پاشو این یکی

بشینهمثل گوساله اطاعت کردمتا بلند شدم چسبوند به در کونمدستشو گذاشته بود رو شونمیه سکسی دست دیگه شم گذاشته بود پهلوی

راستمهی شاه کس با کیرش تقه میزد به در کونمهمه نگاه می

کردنولی اون حالیش نبودمجبور شدم ایستگاه کونی بعدی پیاده بشماونم پیاده شد تو خیابون هی انگشت تو کونم می کردسوار ماشینم

کردمنو جنده بد تو یه حموم حوالی خیابون انقلابتو حموم هیشکی

نبودرفتیم نمرهشروع کرد به لخت شدنوقتی پستون لخت شدلباشو آورد جلو لبامو میک زددو تا تف گنده هم انداخت تو دهنممکیرمو

با دستش کوس از روی شلوارم گرفت دست راستمو از طرف

دیگه گذاشت رو کیرشیه دفعه موهای سرمو گرفت کشید پایینمثل شتر در مقابلش زانو زدمکیرشو تا ته کرد تو دهنمهمونجوری که موهامو سکس داستان گرفته بودکیرشو محکم

تا ته حلقم فرو كردمزه شاشش اب منی ایران سکس و بوی

پشماش داشت حالمو بهم میزدچند بار خواستم سرمو از دستش خلاص کنم نذاشت زورش به من می چربیدوقتی حسابی دهنمو گاییدبلندم کردشلوارمو کشید پاییندوتا اخ تف کنده چسبوند در کونمبعد سر کیر گنده شو تو کونم احساس کردمهمینکه سر کیرش رفت تو کونمبقیه شو با فشار داد تو سوزش شدیدی اطراف سوراخ کونم احساس کردمدرد بود که میریخت تو جونمپاهام ضعف رفتهمینکه دید دارم ناله میکنمموهامو کشید عقبپرتم کرد روی سکوی داخل حمامدروسطم بستاومد نشست رومموهامو گرفت دستشسرمو با فشار کوبوند به سنگدست چپشو برد پایین کیرشو گرفت با فشار هل داد داخل کونمبا هر بار فشار کیرش به داخل کونمبا غیظ سرمو محکم می کوبوند به سنگمثل اینکه داره با اسب یورتمه میرهاونجا روی سنگ کثیف و سرد حمام نمره وسط شهر فهمیدمسکس اسب سواریهبسته به اینکه چه موقعیتی در سکس داشته باشینقش اسب یا سوار را بر عهده خواهی داشتمن در اون لحظات اسب بودمکه سوارم به شدت هر چه تمامتر مرا میراندو عجیب اینکه از اینهمه وحشیگری لذت می بردم

Date: May 21, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.