کاندوم تاخیری

0 views
0%

سلام دوستان سکس دوست من شانو هستم 28 سالمه این اولین داستانیه که براتون مینویسم البته کاملا واقعی و مال 08 10 91 هستش من تو غرب ایران زندگی میکنم حدود 7 سال و نیم هست که با دوست پسرم دوستم ما سکس های زیادی رو با هم داشتیم به قول خودش دست همه ی فیلم های پرونو رو از پشت بستیم شب جمعه بود من و پویا مدتها بود یه کم بینمون شکراب شده بود بماند چی شد که برگشت تو این مدت یه چند باری بهم زنگ زد و کمک کم داشت همه چی به روال عادی برمیگشت عصرش بهم زنگ زده بود و از اونجا که میشناسمش میدونستم حتما شب میاد پیشم مهمونی خونه دوستم بودم اومد دنبالم عادت داشت میرفتیم خونه هرچی میخواستیم میخریدیم من بخاطر کارم توی یه شهر دیگه تنها زندگی میکنم دور از خانواده ام از وقتی با پویا آشنا شده بودم با هم حتی وسایل خونه مون رو خریده بودیمو چیده بودیم خلاصه تقریبا یک ماهی میشد من و پویا همدیگه رو ندیده بودیم رسیدیم خونه وسایل ها رو گذاشتم و اومدم کنار بخاری یه کم گرم شم از پشت بغلم کرد لبش رو از بغل سرم به گوشم نزدیک کردی و لیس زد تو به حرکت برگشتم و بغلش کردم بلمامون رفته بود توی هم و خیلی با ولع لب میگرفتیم فقط از شدت دلتنگی یه جوری منو به خودش میچسپوند که داشتم میمردم یه کم که لب گرفتیم من پالتو و شلوارمو در آوردم که بهم مجال نداد کل شلوارمو در آرم بغلم کرد و گذاشتم رو کاناپه با حرس نوک زبونش و به لاله گوشم میزد و از رو لپم برمیگشت دور لبام میچرخوند و دوباره ازم لب میگرفت داشتم دیونه میشدم زبونش یا دستش به هر جای بدنم میخورد انگار برق میگرفتم از جام میپریدم ضعف کرده بودم تو همون حالت بلندم کرد منو ببره تو اتاق خواب رو تخت یک نفره مون که تو تمام این سالها با هم صمیمی خوابیده بودیم روش به محض اینکه منو گذاشت رو تخت یه پاشو گذاشت این ور کمرم و رو زانوهاش رو به من نشست هنوز لباس تنش بود بلوزم و درآورد و و با انگشتاش شروع کرد نوازشم از شدت شهوت تمام پوست بدنم مور مور میشد دستاش رو گذاشت روچشام و آروم لب هاشو آورد نزدیک لبم گرمای لباش داشت دیونه ام میکرد با نوک زبونش رو لب پاینی ام میکشید و جدا میکرد منم تا سرمو میآوردم جلو لباشو دور میکرد چون نمیدیدمش حشری تر شده بودم دستاشو ور داشت و با زبون از کنار گردنم به پاین لیز میخورد جز نفس های من و اون چیزی شنیده نمیشد زبونش رو کشید از وسط سینه ام به زیر خط سینه ام و قسمت خارجی سینم رو با زبون دایره ای لیس میزد فقط لبام به لاله گوشش رسیده بود که فقط میتونستم لب بازی کنم باهاش دستم از رو پلیورش میکشیدم به پشتش تو همون حالت که سینه هامو لیس میزد با اون یک دستش با ناخن میکشید رو پوست پام از زانوم تا انتهای رانم تحمل نکردم پلیورش و با زیر پیرنی اش یه جا از تنش در آوردم و نشسته شده بودم که برگشت و خوابید رو تخت امونش ندادم و با دندونام از رو شلوارش چند تا گاز کوچولو از کیرش گرفتم خودش دست آورد جلو کمربندو شلوارش و باز کرد منم براش کشیدم پاین عاشق این بدن پر و گندمی اش بودم کیرش شق کرده بود و از رو شرتش میشد قشنگ دید صورتمو بردم جلو و با تمام وجود بوش کردم یه بوی خاصی داره که من عاشقشم پویا صدام زد گفت بده بالا جوابشو ندادم دوباره یکی زد به بازوم گفت میگم بده بالا توله سگ اما من بیشتر از اینها دلم واسه کیر و خایه هاش تنگ شده بود زبونم و از خط کش شرتش دادم تو یه آه بلند مردانه کشید نگاش نکردم با ناخنم خیلی آروم انتهای کشاله رانش به سمت کیرش و نوازش کردم و انگشتم از از لای شرتش دادم تو دیگه صداش در اومده بود که کشیدم پایین وای این کیر خوش فرم یه رنک سفید و صورتی قشنگ با بیضه های کم مو کیرش زیاد بلند نبود اما کلفتی اش و رنگش و بوش رو دوس داشتم نوک زبونم رو از ته بیضه هاش از وسط کشیدم روش که تا ته با زبون میومدم بالا به نوک کیرش صدام کرد شانو یه دونه ای دردونی منی دوباره رفتم سراغ بیضه هاش و با تمام وجود میک زدم اودم بالا با زبونم دور کله کیرش رو لیس زدم و یه جا کیرش رو تا ته کردم تو حلقم همزمان سرمو میچرخوندم و کیرش تو دهنم چرخ میخورد از کردن بیشتر بهم حال میداد داد زد توله سگ بده بالا میگم دستش و گذاشت رو صورتش گفت کستو دقیق بده بیاد اینجا همون جوری رو تخت پا شدم و شورتم و در آوردم و برگشتم رو سورتش مجال نداد درست بشینم رو صورتش سرش رو آورد بالا یه لیس زد به تمام کسم که جیغم و در آورد کمرم رو گرفتم و فشارم داد به سمت صورتش پویا دومین سال رفاقتمون کس و کرده البته ارتجاعی ام ولی دیگه ارتجاعی نمونده بود برام بعد این همه سال زبونش رو تا جایی که میشد کرد تو کسم و به سمت چپ و راست کسم حرکتش میداد یه کم خم شدم و سرم و برم طرف کیرش که رو چوچولم مسلط شد و با نک زبونش روش حرکت میداد نذاشت براش ساک بزنم برم گردوند و سرم و گذاشت این ور تخت پاهامو داد بالا و شروع کرد خوردن کسم یه لیس به کسم میزد یه لیس اطراف کسم داد میزدم بکن تو کسم بکن دیگه که گفت شانو برات سورپرایز دارم کاندوم آورده بود از این تاخیری ها خلاصه کاندوم و باز کرد و قبلش مایع لیدو کاینشو پاک کرد و گذاشت رو کیرش که کیرش نخوابه یگی دیگه هم باز کرد و به من گف داگ استایل وایسم ما هر چند وقت یک بار با کاندم سکس میکنیم سر کیرش و گذاشت دم کس خیسم که نبضش و حس میکردم میزد یه کم که فشار داد تا ته رفت تو کسم با اون یکی انگشتشم مایع لیدوکایین کاندومو زد در کونم من زیاد کون نمیدم ولی خوب قبلا کرده بودیم اولش کونم داغ شد از این ور چون خیلی وقت بود کسم رو نکرده بود تنگی اش هم به خودم فاز میداد هم به اون احساس کردم لذت کردن کسم 1000 برابر شده پرسیدم پویا چه حالی میده گفت میدونی 2 انگشتم رفته تو کونت راست میگفت چون دستش تو کونم بود و کیرش تو کسم داشتم حال میکردم دیگه کاملا سر شده بود کونم و جا باز کرده بود گفتم میخوام خودم بایم روت چون حرکتمون زیاد بود خوابید رو زمین و منم پشن کردم به پویا و همونجوری رفتم رو کیرش کسم داغ شده بود زیر نافم خالی شده بود پویا صدام زد شانو دستم تو کونته و انگشتاشو تو معقدم رو به پایین فشار میداد و جلو عقبش میکرد که حس کردم یه چیزی از کل بدنم خالی شد انقد بهم فشار اور که نفسم بند اومده بود فقط با دست ران پویا رو فشار میدادم ارضا شدم اما خسته نبودم برگشت و بدون اینکه چیزی بگم کیرش و ته دسته جا دادم تو کونم یه کم کمرم و دادم قب و با فاصله بالا پاین میکردم پویا آه میکشید اونم مردونه عاشق آه کشیدناش بودم خدایی کون کردنم به من حال میداد بعضی وقتها یه جوری بهم حال میداد که احساس میکردم میخوام شاشم بگیره پویا یه 15 مین تو کونم دوم آورد همونجوری بلند شد و بغلم کرد هنوز کیرش تو کونم بود پاهام دورکمرش حلقه بود و با هر تکونی که میخوردم لباشو به سینه هام نزدیک تر میکرد یهو بغلم کرد و دیگه نذاشت کونمو تکون بدم یه کم دیگه کیرشو هل داد تو کونم و ارضا شد جفتمون از عرق خیس شده بودیم سرش و بالا آورد و ازم یه لب طولانی گرفت ببخشید طولانی شد یه سکس 2 30 دقیقه ای رو خیلی خلاصه کردم خوشتون اومد بگید بازم میذارم فش هم ندید چون واقعیه واقعیه نوشته

Date: August 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.