کردن مامانم تو تالار

0 views
0%

مثل داستانهای دیگه زیاد مقدمه چینی نمیکنم عروسی دختر یکی از دوستای مامانم بود و قرار بود که شب مامانم بره تالار عروسی و قرار بود شب من برسونمش طرفای عصر داشت حاضر میشد بعد از این که آماده شد و به من گفت که ببرمش دیدم مامانم یه لباس مجلسی مشکی تنگ پوشیده که تا زانو هاش اومده بود و یه جوراب بلند مشکی هم پوشیده بود با آرایش غلیظ که اونقدر سکسی شده بود همونجا ادم دلش میخواست بکنتش مامانم یه زن ۳۹ ساله با قد ۱۷۵ و وزن ۷۶ با بدن خیلی سکسی ومن هم ۱۹سالمه بعد مامانم سوار ماشین شد که ببرم برسونمش رفتیم وقتی رسیدیم مامانم پیاده شد و خداحافظی کرد رفت تو تالار من دم در تالار بودم و میخواستم برم که از قضا یکی از اشنا هارو دیدم و اومد تو ماشین و همونجا مشغول شدیم به صحبت کردن بعد از حدودا نیم ساعت حرفامون تموم شد و اون رفت منم میخواستم برگردم برم خونه که دیدم مامانم اومد بیرون ورفت پشت تالار بعد از چند دقیقه یه پسر حدودا ۳۰ ساله اومد و اون هم رفت پشت تالار و منم از ماشین پیاده شدم و رفتم اروم پشت تالار اونجا چنتا ماشین پارک بود من پشت یکیشون مخفی شدم تا مامانم منو نبینه دیدم داشتن باهم لب میگرفتن و یه دست پسره رو کون و دست دیگش رو سینه مامانم بود و میمالید بعد از چند دقیقه پسره شمارشو داد به مامانم و رفتن تو تالار و منم بدون هیچ عکس العملی برگشتم و رفتم خونه خلاصه شامو خوردمو خوابیدم و مامانم هم ظاهرا با آژانس اومده بود از صبح فرداش مامانمو زیر نظر داشتم تا ببینم کی به اون پسره زنگ میزنه مخفیانه دید میردمش تا اینکه رفت حموم و من گوشیشو برداشتم و دیدم که به پسره پیام داده که عزیزم فردا صبح خونمونو خالی میکنم شوهرم که سر کاره و پسرم هم یکاریش میکنم سعی کن زود بیای و اون هم تو جواب نوشته بود چشم جنده خانوم حتما فردا میخواام جرت بدم منم گوشیو گذاشتم سرجاش و رفتم نقشه بکشم یه گوش لمسی اضافه خونه داشتم اونو برداشتم و بردم تو اتاقی که تخت دو نفره بود و احتمال میدادم اونجا سکس کنن بالای چوب پرده جاسازی کردم وشب برای اینکه خیال مامانم راحت بشه گفتم من فردا صبح با دوستام میخوام برم بیرون و تا ظهر هم نمیام صبح که شد وقتی میخواستم برام گوشیو پلی کردم و شروع کرد به فیلم گرفتن تقریبا خالیش کرده بودم و چهار پنج ساعت فیلم میگرفت بعد از اینکه کارم تموم شد رفتم از خونه بیرون بعد از ظهر که اومدم خونه و مامانم از شدت خستگی خواب بود رفتم و گوشیو برداشتم و رفتم تو اتاقم و درو بستم حالا از تو فیلم بگم براتون بعد از گذشت حدودا یک ونیم ساعت توی فیلم هیچی نبود فقط چند دقیقه مامانم اومد تو و آماده شد و رفت خلاصه رسیدیدم به اصل داستان پسره که مامانم نوید صداش میکرد اومد تو و مامانم هم بغلش بود وسینه های ۸۵شو گرفته بود و فشار میداد نوید مامانمو هل داد رو تخت و لباساشو در اورد مامانم یه سوتین صورتی که با شورت ست کرده بود پوشیده بود با یه جوراب مشکی توری بلند که تا زیر کونش اومده بود تنش بود نوید نمیذاشت مامانم تکون بخوره سوتین و شورتشم در آورد و فقط جورابش مونده بود منم وقتی فیلمو میدیدم جق میزدم بعد نشست و شروع کرد به خوردن کوس مامانم وای چه کوسی داشت صورتی و تپل که موهاشو زده بود بعد کیرشو انداخت دهن مامانم و مامان جونم براش حرفه ای ساک میزد مامانم داد میزد بکن توو نوید بکن دیگه بسه اونم گفت چشم الهام جووون الان جرت میدم بعد کیرشو کرد او کوس مامانم و اه الهام بلند شد طاقت نمیاورد چون کیر نوید خیلی بزرگ بود بعد از چند دقیقه که جا باز کرده بود الهام داد میزد بکن تو کونم بکن تو کونم نوید جووون نوید اما گوش نمیداد و کوسشو میکرد تا بعد از چند دقیقه کیرشو در اورد و مامانمو چهار دستو پا به پشت خوابوند و کیرشو اروم کرد تو کون مامانم وقتی تا ته کرد تو الهام داشت گریه میکرد از درد بعد نوید سرعتو زیاد کرد و محکم تلمبه میزد پ الهام هم از دردداشت بالشو گاز میگرفت و گریه میکرد ولی بعد از چند دقیقه معلوم بود داشت حال میکرد ولی صدای اه اوهش همه جا پیچیده بود بعد از حدودا نیم ساعت که نوید مامانمو از کسو کون کرد چند دقیقه ای مامانم با جوارابی که پوشیده بود و با کف پاش کیر نویدو میمالید اونم خیلی حال میکرد بعد از مدتی نوید بلند شد و کیرشو انداخت لای ممه های مامانم و جلو و عقب میکرد مامانم هم ممه هاش رو با دست به هم فشار داده بود و زبونشو میزد به کیر نوید بعد نوید دوباره بلند شدو کیرشوکرد تو کوس الهام جون و فشار داد چنتا که تلمبه زد نوید گفت ابم داره میاد الهام و اونم گفتم منم داره ابم میاد و همه ی ابتو بریز تو کوسم بعد یک دقیقه مامانم اه بلندی کشیدو بی حال افتاد رو تخت نوید هم بعد چند ثانیه ابشو کامل خالی کرد تو کوس خوشکل الهام جون و افتاد روش وازش لب گرفت بعد دو سه دقیقه بلند شدن خودشونو تمیز کردن و از اتاق رفتن بیرون مامانم وقتی داشت از اتاق میرفت بیرون یه قرص که روی میز بود و انگار قرص ضد بارداری بود برداشت انداخت و رفت بیرون و من هم وقتی ابم اومد فیلمو حذف کردم تمام تو این خاطره نه اسم کسی واقعیه و نه باعث رفتن آبروی کسیه پس مودب باشید امیدوارم نظراتون مثبت باشه نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.