کردن منشی تو جنت آباد

0 views
0%

رفتم تو جنت آباد انبار گرفتم جهت پخش جنسهای ارایشی بهداشتی بعدش اگهی منشی زدم چند تا امدن ولی به دلم ننشتن بالاخره ساعت 4 بعد از ظهر یه خانم با برادرش امد ازش خوش امد و پس از پر کردن فرم و گذاشتن شماره تلفن رفتند فردا صبح زنگ زدم و از ایشون دعوت به همکاری کردم وقتی امد باید اموزش حسابداری بهش میدادم گفتم صندلی را بیار کنارم بشین در حین اموزش یکی دو بار زدم رو پاش چیزی نگفت منم خیلی عادی رفتار کردم روز اول تمام شد شب بهش الکی اس دادم که رمز کامپیوتر چند بود جواب داد شب تو فکر بودم چطوری ترتیبش بدم فردا صبح که امدیم انباردار فرستادم دنبال نخود سیاه و بقیه اموزش دستم گذاشتم رو پاش دستم برداشت با لبخند منم خندیدم ولی چیزی نگفتم ساعت 10 صبح شد گفتم صبحانه خوردی که گفت نه منم رفتم بیرون خوراکی گرفتم امدم داشتیم صبحانه میخوردیم دستم انداختم گردنش و شروع کردم بخوردن گوشش سریع حشری شد منم یکم مالوندمش بهش گفتم عقب یا جلو گفت جلو حلقویه منم سریع یه کارتن انداختم لنگاشو دادم بالا و کردم توش عجب حالی میداد چند دقیقه ای تلبمه زدم دیدم ارضا شد در اورم کردم دهنش خوب که ساک زد ابم امد ریختم تو دهنش اونم تا اخرش خورد بعداز ظهر گفت کسی خونه نیست منم با ماشین بردمش دم خونه پیاده اش کردم رفت بالا اس داد که بیا منم مثل قرقی رفتم بالا حالا نونت کونش بود که جرش بدم یکم حال هول اولیه مالوندن دادم لیس زد یکم کردم تو نازش برشگردوندم با انگشت عقب نوازش کردم جک کردم توش تا امد بخودش بیاد منم تلمبه را بردم بالا چند دقیقه بعد اخ اوخش بلند شد منم ابم امد خالی کردم تو کونش تا دوسال باهم بودیم ولی بعد دوسال زنم فهمید منم مجبور شدم که کات کنم ولی هنوز دلم میخوادش نوشته

Date: April 12, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.