کردن مینا دانشجوی مامانم

0 views
0%

سلام علی هستم عضو شدم تا داستان شیرین سکسم رو براتون بگم اول از خودم میگم قدم 181 وزنم 96 مربی پرورش اندام تو شیرازم سکسم از جایی شروع میشه که مادرم اینا تهران زندگی میکنن و فرهنگی هستند اما چون اصالتا شیرازی هستیم من شیراز تنها زندگی میکنم دوران سربازیم تهران افتادم و با ماشین مامانم میرفتم پادگان یه روز از زمستون مامانم زنگ زد از راه پادگانم برم دم دانشگاه دنبالش وقتی رفتم داشت با یکی از دانشجوها حرف میزد اندام دختره خیلی تو چشم میزد دختری با قد حدودا 170 چشمای مشکی و پوستی گندمی با لبای خوردنی کیرم راست شد تو راه اسمش رو از مامانم پرسیدم گفت اسمش میناست منم شب شمارش رو از گوشی مادرم برداشتم و شروع کردم به اس دادن خلاصه بعد از چند روز ک راحت شدیم باهم و حرفای نیمه سکسی میزدم باهاش خودم رو معرفی کردم شوکه شد اما رابطش رو قطع نکرد بعدا بهم گفت اون روز منو دیده بوده و از هیکلم خوشش اومده چون من تک فرزندم واسه همین راحت میتونستم بکشونمش خونمون چند روز تو مخش بودم تا راضی شد بیاد مامانم کلاس داشت و میدونستم نمیاد خلاصه شب قبلش رفتیم ترو تمیز کردیم و آماده فردا شدم اولین بارم بود سکس میکردم اون موقع 25 سالم بود اما بی نهایت سکسی بودم و حشری از در که اومد کیرم راست شد اندامش بی نهایت سکسی نشوندمش تو کاناپه ها و گفتم راحت باش اونم مانتو و شالش رو باز کرد وای هنوز لخت نشده بود داشتم دیوونه میشدم کونه جنیفری سینه هاشم از زیر تاب بدجوری تو چشم میزد یه کم باهم شوخی کردیم و دستامو گذاشتم روی رونش نزدیک کوسش دیدم تا اومد تکون بده لبامو گذاشتم رو لباش اوووف داغه داغ بود لباش دستامو انداختم دور کمرشو و لباش رو میخوردم اونم همراهی میکرد دستمو بردم پایین تر لپای کونش رو گرفتم اما چون شلوار لی بود نمیتونستم اون هندونه هاشو بمالم بغلش کردم بردمش تو اتاق مامانم اینا ک تخت دونفره بود یه کم لاس زدم باهاشو گردنش رو لیسیدم یه ادکلن خیلی سکسی زده بود ک بیشتر حشریم میکرد اول لباسش رو در آوردم و زبونم رو کردم تو نافش کمرشو بلند کرد از زمین فهمیدم خوشش اومده دکمه ی شلوارش رو باز کردمو شلوارشو کشیدم پایین پاهای کشیدش دیوونم میکرد همه جاشو لیس زدم دیگه صداش در اومد و آه آه میکرد و موهامو چنگ میزد کیرم دیگه داشت منفجر میشد روی شرت کوسش رو با زبون گاز گازی کردم و اون جیغ میزد بسه علی اووووووه درش بیار آآآآه جووووووونم قربونت برم منم بیشتر میمالیدم میخواسم دیوونه شه شورتشو آروم در اوردم جووووووون چی هلویی میدیدم چ کس سفیدی چه چوچوله نازی اووووووف چوچولش رو بین انگشتام گرفتم و میمالیدم دیگه ناله هاش شده بود جیغ رفتم پسوناشو کردم تو دهنم سایزش 80 بود خیلیم گرد و خوردنی آب کسش دیگه در اومده بود ک منم شورتو رو در اوردم کیرم 16 سانته اما خیلی کلفت زانوهامو این ورو اون وره سرش گذاشتم و کیرمو مالوندم به صورتش خیلی لذت میبردم وقتی میمالوندم به اون لبای نازش یه کم کردم تو دهنش تف زد سرشو لیزش کرد منم رفتم واسه کردن به شکم خوابوندمش و دوتا بالش گذاشتم زیر شکمش تا کونش قشنگ واسم قنبل شه از کنار میز کرم برداشتم مالوندم به دوره سوراخ کونش خیلی تنگ نبود معلوم بود بازم داده خلاصه کردم تو کونش جیییییغ میزد ک داشتم کر میشدم دستامو کنار پهلوهاش گذاشتم و تلمبه میزدم تو کونش آه آه آه آه آه آه جوون سفت قربون کیرت برم جوون اشکش در اومد فضای اتاق پر شد از صدای ناله هاش اما کم نمی آورد لپای کونشو با دستام باز میکردم و کیرمو ک عقب جلو میشد توش رو میدیدم داشت آبم میومد ک کشیدم بیرون نمیخواستم بیاد نمیشد از کس کردش اما گذاشتم لا پاش پوزیشن رو عوض کردم به کمر خوابوندمش لب تخت خودم رفتم از تخت پایین با یه دست کف پاهاشو گرفتم بردم بالا فقط یه چاک میدیدم با یه کس کیزمو گذاشتم لا کوسش یه کم تکون دادم سر کیرمو مالوندم بخ چوچولش ک دیگه تختو چنگ میزد و هی میگفت کیرت تو کوسم کیرت مال منه آه جوون کیرتو بمال بهم اوووووه کیرتو بخورم یه جیغ کشید و بدنش لرزید دیدم ارضا شد منم بلند شدم نشوندمش پایین تخت و کیرم و کردم تو دهنش اوق میزد اما باید ساک میزد تو دهنش مثل کس کردن تلمبه میزدم زمستون بود شفاژ ها روشن با اینکه لخت بودیم اما داشتیم عرق میریختیم کیرم تو دهنش تلمبه میزدم تخمام میخورد زیر چونش خیلی حال میداد دیگه داشت آبم میومد گفتم میخوام خالی کنم تو حلقت ک قبول نکرد منم در اوردم ریختم رو صورتش و با سر کیرم میزدم رو آبام ک رو بینی و لپاش بود و میکردم تو دهنش یه ربع تو بغلم خوابید یه کم نازو نوازشش کردم و لباشو بوسیدم اما چون دیگه نزدیک برگشتن مادرم بود آماده شد رفت تا چند وقت بعدش ک سربازیم تموم شد الان 2ساله برگشتم شیرازو توی این دوسال خیلی سکس داشتم اما هیچ کدوم سکس با شاه کس تهرون نشد اونم رفت استرالیا زندگی کنه امیدوارم از ماجرای اولین سکسم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: August 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.