کردن کس بهاره

0 views
0%

سلام دوستان جوانی هستم ۲۳ ساله از جنوب ایران میخوام یکی از خاطرهای سکسیمو براتون تعریف کنم تو یکی از روزای گرم تابستون که داشتم با ماشین تو خیابونا کس چرخ میزدم رسیدم سر یک چهارراه که چراغ قرمز شد و وایسادم همونجوری که داشتم تو خیابونو دید میزدم متوجه نگاه عمیق دختری شدم که حسابی بهم ذل زده بود منم داشتم نگاش میکردم که لبخندی بهم زد که با خودم وای خدا عجب شانسی دارم چراغ سبز شد حرکت کردم و با دیدن اولین دور برگردون دور زدم و برگشتم سر چهارراه بله دختره هنوز همون جا بود دختری چادری با پوستی سبزه ولی عجب سر و سینه ای زیر چادرش پنهون کرده بود بهش اشاره کردم و امد سوار ماشین شد بعد از یه احوالپرسی خودشو بهاره معرفی کرد منم گفتم رضام خوشبختم راستی اینم بهتون بگم که من خیلی آدم رکی هستم یا بهتر بگم پر روام خلاصه بردمش به یه تریا بستنی و بعد ازخوردن یه هویج بستنی رفتم سر اصل مطلب بهش گفتم نظرت راجب سکس چیه که زد زیر خنده بهم گفت چقد پرویی از خندش معلوم بود که خودشم بدش نمیاد یه سکس داشته باشه سوار شدیدم و از شهر اومدیم بیرون رفتم سمت گلخونهای خیاری که داشتیم چون که اونجا یه اتاق خالی داشتم که فقط مال خودم بود یه ۱۰دقیقه ای تو راه بودیم تا رسیدیم پیاده شدم و درو باز کردم و بهش گفتم بفرمایید تو بهاره خانوم بهاره هم بدون معطلی اومد تو و درو از داخل قفل کردم نشستم کنارش و با کمال پرویی یه لب طولانی ازش گرفتم که دیدم بهاره هم همراهیم کرد ی دقیقه ای تو همون حالت از هم لب گرفتیم بعدش رفتم سراغ لباساش رسیدم به شلوارش باورتون نمیشه کون گنده ای داشت که بزور شلوارشو کشیدم پایین یه کون گنده سبز رنگ که همیشه آرزوشو داشتم سوتینشو در آوردم و شروع کردم به خوردن سینهاش عجب سینهای سفتی داشت اینقد خوردم که دیگه دادش بلند شده بود بلند شدم و وایسادم جلوش و اشاره کردم به کیرم که بدون معطلی شلوارمو همراه با شرتم کشید پایین که کیر شق شدمو دید سریع تا ته کردش تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن اینقد حرفه ای برام ساک میزد که داشتم دیوونه میشدم خلاصه بلندش کردم و بحالت سگی نشوندمش و یه تف پر مایه ریختم سر کیرم و گذاشتمش دم کسش و با یه فشار کوچولو سرشو کردم داخل که بهاره گفت همشو بفرست تو گفتم مگه بازی گفت آره بفرستش تو منم بدون معطلی شروع کردم به تلمبه زدن عجب حالی میداد یه ۵ دقیقه ای که تلمبه زدم آبم امد و سریع کشیدمش بیرون همش ریخت رو کمرش بعدش یه ساعتی باهم خوابیدیم بعد بردم رسوندمش نزدیک خونشون و شمارشم گرفتم و هر از گاهی باهاش سکس دارم نوشته

Date: July 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.