کس دادنم به فرهاد

0 بازدید
0%

سلام اسم من نازنینه صورتم خوبه و تعریف از خود نباشه یه دختر همه چی تمامم و 24 سالمه داستانی که میخوام براتون بگم مربوط میشه به اوایل تابستان سال 90 بود تو اتاقم نشسته بودم که گوشیم زنگ خورد دیدم مینا دوستمه بعد از سلام و احوال پرسی بی مقدمه بهم گفت نازنین امروز میخوایم با یکتا بریم یه جایی تو هم میای گفتم کجا گفت نمیدونم چه جوری بگم بهت یکم مننو منن کرد و گفت یه اکیپن که با هر دفعه رفتن پیششون 200 300 کمتر نمیدن اگه بیای پشیمون نمیشی منم هنوز نگرفته بودم داره چی میگه تا یکم بهم توضیح داد تا برام حرفش جا افتاد منم که تا قبل از اون از این کارا نکرده بودم اگرم سکس داشتم فقط با دوست پسرم بوده خلاصه دلو زدم به دریا و گفتم میام گفت تا نیم ساعت دیگه میایم دنبالت مینا و یکتا دو تا خواهر بودن که من از سال دوم دبیرستان باهاشون دوست بودم ولی تا اون لحظه نمیدونستم اینکارن به فکر رفتنو نرفتن بودم که پیشه خودم گفتم رفتنش که ضرر نداره خلاصه پا شدم رفتم یه دوش گرفتم و به خودم رسیدم که زنگه ایفون زده شد دیدم مینا دم دره جواب دادم گفتم چند لحظه وایسا الان میام هنوز لباسی که قرار بود بپوشمو انتخاب نکرده بودم رفتم سره کمدم یکم نگاه کردم چیزی که میخواستمو دیدم یه تاپ جین داشتم که اصلا دکمه و زیپ نداشت جلوش باز بود وفقط با بند بهم وصل میشد یه شلوارک جینم داشتم که با تاپم ست بود خلاصه اونم برداشتمو گذاشتم تو کیفم لباسامو پوشیدمو رفتم پایین نشستم تو ماشین که بچها شروع کردن به تعریف کردن از جایی که قرار بود بریم بهم گفتن که رسیدیم با همشون رو بوسی کنم و خشک بر خورد نکنم منم قبول کردم رفتیم یه سفره خونه نشستیم منتطره بقییه بچها تا اومدن 8 نفر شدیم ورفتیم نزدیکایه کردان کرج بود بلاخره بعد 45 دقیقه رسیدیم کارگرشون در پارکینگ باز کرد ماشینو بردیم تو پارکینگ و به سمت ویلا در حال حرکت بودیم در حین راه رفتن یه نگاه به کل باغ انداختم که خیلی بزرگ بود دوره باغو درختای بلند پر کرده بود وسط باغ یه استخر بود کمی جلو ترش ساختمان قرار داشت کاملا معلوم بود که خیلی مایه دارن خلاصه رفتیم تو بچها راهو بلد بودن منم پشت سرشون راه میرفتم تا رسیدیم طبقه اول یکی از اونا درو باز کرد و رفتیم تو توی خود ویلا خیلی شیک بود با دیزاینی فوق الاده خلاصه رفتیم سمت اتاقها که لباسامونو عوض کنیم همه که اماده شدیم اومدیم بیرون و نشستیم رو صندلیهایی که رو به اوپن اشپزخونه بود همه دورهم بودیم که مینا شروع کرد به معرفی کردن همدیگه اسم یکی از اونا فرید بود که حدوده 32 سالش میشد که من از اول ازش خیلی خوشم اومده بود چون از بقییه سنش کمتر بود دوتا برادر دیگه هم داشت به اسمایه فرزاد وفریدون که سن اونا بیشتر بود ویلا هم برایه اونا بود 5 _6 نفر دیگه هم بودن که از دوستاشون بودن فرید اومد که برامون مشروب بریزه که در حال ریختن رو به مینا کرد و گفت خووووووووووب مینا خانوم این دوستتونو اشاره به من چرا زودتر معرفی نکردید مینا هم با خنده جوابشو داد مشروبامونو خوردیم من اون روز 8_9 پیک خوردم اخه همیشه با 3 پیک پر مست میشم ولی اون روز جوگیر شدم بیشتر خورم دیگه تو فضا بودم که مینا همرو بلند کرد تا برقصن همه وسط بودیم که فرید اومدو با من رقصید 1 ساعتی همینجوری گذشت که مینا اومد گفت که فرید میخواد با تو بره تو اتاق دست منو گرفت برد تو اتاق گفت همینجا بمون تا بیاد منم نشستم لبه ی تخت حشرییم شده بودم هروقت مشروب میخورم حشری تر از همیشه میشم چشام و بسته بودم که صدای بسته شدن درو شنیدم برگشتم دیدم فرید ه اومد جلو وخوابید رو تخت دست منم کشید و منم خوابوند پیشش یکم نگاهم کرد به هم خیره شده بودیم هر دومون میدونستیم برا چی اونجاییم پس بدون معطلی پاشد لباساشو در اورد و اومد سمته من اول تاپمو در اورد زیرش سوتیین تنم نبود شروع کرد به خوردن سینه هام وقتی زبونشو رویه نوک سینم حس کردم نفسه عمیقی کشیدم و شل شل شدم خیلی حال میداد تمامه سینم تو دهنش بود و با زبونش نوک سینمو قلقلک میداد دیگه اهو اوهم بلند شده بود رفت پایین ترو شلوارکمو شرتمو باهم در اورد و مثه وحشیا افتاد رو کسم و با ولع میخورد من دیگه حرکاتم دست خودم نبود مدام داد میزدم بخوووووور ااااه فریییییییییییید کسموبخور اونم میگفت دوست داری دارم میخورم کستوووو خیلی اون موقعیتو دوست داشتم که بلندم کردو به حالت 69قرارم داد منم کیرشو گرفتم تو دستم و کردم تو دهنم کیرش نه زیاد بزرگ بود نه کوچیک یه چیزه کاملا معمولی کیرش تو دهنم بودو براش ساک میزدم خیلی مرد تمیزی بود کیرشم بویه ادکلن میداد برا همین بدم نمیومد و براش خیلی راحت ساک میزدم اونم از اونور داشت کسم و میخورد یکم به همین حالت بودیم که بلندم کرد و کیرشو گذاشت دم کسم یکم مالوند به کسم که خیس خیس بشه بعد محکم کرد تو کسم یه داد بلند از زور شهوت کشیدم اولش یه ذره دردم اومد ولی بعدش خیلی حال میداد یه بالشت گذاشته بود زیر کمرم لبه ی تخت بودم و فرید وایساده بود جلوم برا همین کاملا مسلط بود روم خیلی تند تلمبه میزد و با یه دستشم سینه هامو میمالوند تند تند نفس میکشیدم و تو هر نفس همزمان میگفتم فرییییییییییییییییییییید تند تر بکن اااااااااه ههههههههه بکن بکن اره بکننننننننن اونم تندتر میکردو میگفت چه کسی دارییی میبینی داری کس مییدییی ااااااااااااااااااه ااااااااه جوون چه کسی داری همینجوری میگفت و نلمبه میزد خوشم میومد تو سکس خیلی وحشی بود موهامو گرفت تو دستشو به صورت داگ استایل قرارم داد گفت میخوام از کون بکنمت من از کون خیلی نداده بودم ولی اون روز نتونستم نه بگم رفت کرم اورد و زد دم سوراخ کونم منم دستامو گذاشتم دو ور کونم وتا میشد باز کردم اونم کیرشو گذاشت دم سوراخم و کم کم کرد تو درد داشت ولی حال میداد تند تند تلمبه میزد و ااااااه میکشید منم که دیگه تو فضا بودم کیرش تا ته تو کونم بود یه بار میکرد تو کونم یه بار میکر تو کسم منم با دستم شروع کردم چوچولم و مالیدن فرید همینجوری داشت میکرد که یه دفعه کیرشو در اورد و منو نشوند وکرد تو دهنم موهامو چنگ زد و خودش سرمو عقب جلو میکرد منم چوچولمو میمالیدم گهگداریم یه سیلی به گوشم میزد اووووووووووووف که چه حالی میداد دو باره خوابوندتم رو تخت خودشو اومد جلوم نشست پاهامو گذاشت رو شونه هاش کیرشو کرد تو کسم و شروع کرد به کردن کسم دیگه تو حال خودم نبودم من 2 بار ارضا شده بودم تند تند میکرد که یکدفه کیرشو کشید بیرون و تمام ابشو ریخت رو سینه هام و اومد کنارم دراز کشید و گفت خیلی خوش سکسی ازت خوشم اومد منم لبخند زدم رفت دستمال اورد و منو تمیز کرد خودشم رفت تو حمامی که تو اتاق بود بدنشو شست منم لباسام و تنم کردم اومد جلو یه لب ازم گرفت گفت شمارتو بهم بده منم دادم و 2تایی رفتییم بیرون بچها یه سری در حال رقص بودن و یه سری هم با کسایه دیگه تو اتاق وقتی همه اومدن بیرون رفتیم حاضر شدیم که بریم همه تو اتاق بودیم که فریدون اومد و نفری 300 بهمون داد ماهم تشکر کردیم و از در اومدیم بیرون و رفتیم سمت خونه مینا ازم پرسید چه طور بود منم گفتم که عالییییییی بود من از فرید خیلی خوشم اومد مینا هم گفت هر وقت زنگ زدن میگم تو هم بیای منم گفتم باشه و بهشم گفتم که شماره ی فرید و گرفتم منو رسوندن خونه و رفتن اون شب گذشت بعد چند وقت فرید بهم زنگ زد و گفت من تو ویلا تنهام میتونی بیای که منم از خدا خواسته رفتم از اون موقه به بعد من با فرید رابطم بیشتر شده و از لحاظه مالی کاملا ساپرتم میکنه بوس بوس به بچه هایه شهوانی نوشته

Date: آگوست 8, 2018