کس دادنم به نادر

0 views
0%

سلام من نگارم ۲۱ سالمه و تهران زندگی میکنم اون شب بعد از یه هفته که پریود بودم قرار بود دوباره برگردم سر کارم خودم که حسابی دلم واسه کس دادن تنگ شده بود نمیدونم چرا توی پریودی بیشتر از هر وقت دیگه ای هوس سکس میکردم اما خب ناچار بودم صبر کنم تا زمانش بگذره صب رفتم پیش مریم و ادرس و شماره تلفن و اطلاعت کلی مشتری شبم رو ازش گرفتم یه مرد ۴۶ ساله به اسم نادر چی از این بهتر عاشق سکس با مرد سن دار و با تجربه بودم چون میدونن چطور به لرزه در بیارن بدنت رو و ارضات کنن رفتم حموم و حسابی واسه شب به خودم رسیدم یکم استراحت کردم تا غروب و حدودا ساعت ۸ بود که حرکت کردم سمت خونه ی نادر یه ساعت بعد در خونه بودم رفتم بالا در زدم و رفتم داخل قدبلند و چهارشونه بود خودم رو بهش معرفی کردم و راهنماییم کرد سمت سالن وقتی نشستیم روی مبل گفت به مریم خانم گفته بودم یه جا افتادش رو بفرسته نه یه الف بچه دستم رو از روی شلوار اروم گذاشتم روی کیرش و گفتم نترس از پَسِش بر میام با دستش دستم رو گرفت و روی کیرش فشار داد و گفت ولی فک نکنم جا بشه تو کس کوچولوت بچه سرم رو بالا گرفتم و اروم توی گوشش گفتم جرش بده تا جا بشه شالم رو از سرم برداشت و موهام رو نوازش گونه انداخت پشت گوشم و لباش رو به لاله ی گوشم نزدیک کرد و با خماری گفت میترسم کس و کونت یکی بشه و مریم خانم شاکی بشه ازم که چرا یکی از دختر کوچولوهاش رو پاره تحویلش دادم بعدش بلافاصله شروع کرد لیسیدن لاله ی گوشم و میک زدنش گوشم و گردنم رو میلیسید و از روی مانتو سینم رو توی مشت گرفته بود و فشار میداد بعدش بلند شد و دستم رو گرفت و بردم سمت اتاق خواب وارد اتاق که شدیم دوتاییمون شروع کردیم به لخت شدن میخواستم شرت و سوتینم رو در بیارم که اشاره داد دست نگه دارم و اومد چسبید بهم و کوبوندم توی دیوار و شروع کردیم لب گرفتن وحشیانه و با ولع لبای همدیگه رو میک میزدیم و میخوردیم اووم اووووم اووم زبونم رو توی دهنش میچرخوندم و بازی میدادم زبونش رو اوووم با دندون لبم رو میکشید و دوباره محکم میک میزد و زبونم رو بازی میداد حسابی داغ شده بودیم نادر دستش رو گذاشت روی کسم کسم خیس خیس بود و حسابی به شرتم اب داده بودم با دستش شروع کرد کسم رو مالوندن و همزمان لب میگرفتیم از همدیگه و سیر نمیشدیم خیلی حشری شده بودم و لبای نادر رو محکم میخوردم تا بفهش بفهمونم که محکم تر کسم رو مالش بده از کنار شرت دستش رو رسوند به کسم خیسم و یکی از انگشت هاش رو کرد توی کسم که من لبش رو ول کردم و یه نااااله ی بلند کردم توی گوشم با صدای بم و خمارش گفت جووووون ناله کن نگار که امشب میخوام حسابی کست رو بگام انگشتش رو از توی کسم در اورد و گذاشت توی دهنش و میک میزد و میگفت آخ که چه عسلی پس داده کست جنده دوباره دستش رو برد سمت کسم و شروع کرد محکم مالوندن و فشار دادن کسم با ناله گفتم نادر نمیتونم روی پاهام ب ایستم دیگه بلافاصله زیر بغلم رو گرفت و انداختم روی تخت و اومد روم و شروع کرد گردنم و خوردن میلیسید و میک میزد و من ناله میکردم و لذت میبردم سوتینم رو باز کرد و افتاد به جون سینه هام سینه هام توی دستای مردونه و بزرگش جا میشد و محکم چنگشون میزد و سرش رو اورد لای سینه هام و شروع کرد به خوردن نوکشون رو دندون میزد و مثل بچه هایی که دارن شیر میخورن میک میزد و با ولع میخورد دستم رو بردم توی موهاش و شروع کردم به نوازش کردنش اروم و با ناله میگفتم بخور عزیز دلم بخور مامانی تا سیر بشی هیششش ارروم بخور مامانی و ناله میکردم احساس میکردم که واقعا بچمه و داره از سینه هام شیر میخوره سینه هام رو ول کرد و اومد بالا و شروع کردیم لب گرفتن دوتامون خمار و مست بودیم و ارامش عجیبی داشتیم توی عشق بازی انگار که چندساله عاشق و معشوق همدیگه ایم و منتظر همچین فرصتی بودیم تا مال هم بشیم اروم چرخیدیم و من روی نادر قرار گرفتم دوپا تام رو به اندازه ی بدنش باز کرده بودم و روش بودم کسم روی شکمش بود و خم شده بودم و لب میگرفتم ازش و صورتش رو لیس میزدم چشماش رو با زبون لیس میزنم و بوس میکردم رفتم پایین سراغ کیرش که حسابی سفت شده بود شروع کردم به لیس زدن و زبون کشیدن روی کیرش تا خیس بشه و بتونم راحت ساک بزنم با هر لیسی که زیر کلاهکش میزدم یه آاااااه بلندی میکشید و سرم رو فشار میداد روی کیرش کم کم کیرش رو کامل گذاشتم توی دهنش و شروع کردم ساک زدن کلفت بود و داشت دهنم رو جر میداد حسابی خمار شده بود و سرم رو محکم فشار داد و کیرش کامل رفت توی حلقم و عق زدم که ناله ی بلندی کرد که باعث شد من بیشتر حشری بشم میخواستم ساک زدن رو ادامه بدم که نذاشت و بلند شد و من رو خوابوند و مستقیم اومد سراغ کسم شرتم رو از پام در آورد و شروع کرد به لیسیدنش زبون داغش رو روی کس خیسم حس میکردم و ناله میکردم چاک کسم رو کامل لیس میزد و بو میکشید توی اسمون بودم و هیچی نمیفهمیدم فقط دوست داشتم محکم تر کسم رو بخوره و میک بزنه سرش رو توی دستام گرفتم و فشار میدادم توی کسم اونم محکم تر زبون میزد و میلیسید از لذت نمیتونستم چشمام رو باز کنم و اه و نالم کل اتاق رو پر کرده بود نادر چوچولم رو به دندون گرفت و محکم میک میزد و میخوردش دیگه داشتم کنترلم رو از دست میدادم مثل مار میپیچیدم به خودم و ناله میکردم دو تا از انگشت هاش رو کرد توی کسم و شروع کرد مالوندن دیواره ی بالایی کسم بدنم داشت منقبض میشد و نادر محکم دیواره ی کسم رو میمالوند داشتم دیونه میشدم و التماسش میکردم دست نگه داره دستم رو گذاشتم روی دستش و میخواستم از کسم جداش کنم ولی جونی توی بدنم نبود دیگه ناله هام به جیغ تبدیل شده بود و با تند تر شدن دست نادر یه جییییغ بلند کشیدم و بدنم شروع کرد به لرزیدن و شدید ارضا شدم و کسم رو خالی کردم دستش از اب کسم خیس بود اومد روم و شروع کرد بوسیدن و اروم کردنم بی جون زیرش خوابیده بودم و هنوز نفسم جا نیوفتاده بود اونم شکمم رو ماساژ میداد و گردنم رو بو میکشید و میک میزد تا اروم تر بشم توی گوشم اروم حرف عاشقانه میزد و قوربون صدقم میرفت و نوازشم میکرد یکم که اروم شدم دوباره شروع کردیم لب گرفتن و بوسیدن همدیگه روی پهلو و رو به روی همدیگه خوابیده بودیم و اروم کمرم رو ماساژ میداد و منم خودم رو توی بغلش جا داده بودم دستش رو اورد لای موهام و شروع کرد به نوازش کردن و حرف سکسی زدن گفت کس کوچولوی من حالش جا اومد تو چشماش نگاه کردم و بعدش لباش رو بوسیدم به نشونه ی تشکر دوباره بوسه و لب بازی و داغ شدن هردوتامون هنوز کسم کلفتی کیرش رو حس نکرده بود توی گوشش گفتم نمیخوای بازم کنی با مستی و خماری نگاهم کرد و گفت نگار گشادت میکنم میخوام امشب تخم دو تا بچه رو بکارم توی کست حاملت میکنم امشب خانم منی میخوام مامانت کنم کسپاره داغ شده بودم با یه حرکت پاهام رو از هم باز کرد و کیرش رو گذاشت روی کسم و شروع کرد به مالوندن چاک کسم با سر کیرش کسم دوباره خیس شده بود با یه حرکت کیرش رو فشار داد توی کسم و دوتا مون همزمان یه ناله ی بلند کردیم شروع کرد تلمبه زدن کسم داشت میترکید ناله میکردم و التماسش میکردم پارم کنه اااه جوووونم نادر جررم بده آااه ااااخ مامانی جووووونم نادر خمار شده بود و حرکتش رو تندتر کرده بود و نفس هامون تند شده بود با هر تلمبه ناله میکردم و نهایت لذت رو میبردم از کس دادنم نادر گفت جنده چه حالی داری میکنی جووون ناله کن زیر کیرم ناله کن که حاملت میکنم امشب کستو اماده بچه دار شدن کن هرزه میخوام امشب بابا بشم کسپاره دیونه میشدم از حرفا و صدای خمارش تلمبه های نادر دیگه به اوج رسیده بود و داشت پاره میکرد کسم رو که ارضا شدم و زیر کیرش بی حال شدم نادر از لرزش و بی جون شدن من بیشتر حشری شد و محکم تر تلمبه میزد تا اونم با یه ااااااه بلند ارضا شد و ابش رو خالی کرد توی کسم و افتاد روم تا چند ثانیه بی حرکت روم بود و چشماش رو بسته بود و بلند نفس میکشید میدونستم مردا بعد از ارضا شدن دوست دارن با نوازش اروم بشن واسه همین اروم دستم رو بردم توی موهاش و شروع کردم ناز کردن و نوازش کردنش قوربون صدقش میرفتم و اروم نازش میکردم اونم من رو بغل کرد و شروع کرد بوسیدنم ارامش عجیبی داشتیم هردوتامون خسته بودیم و بی جون توی بغل همدیگه خوابیدیم و میتونم بگم یکی از اروم ترین شب ها و خواب های عمرم رو با نادر تجربه کردم نوشته

Date: September 7, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.