کونی شدن من قسمت اول – داستان ارسالی -۲۱ مرداد ۱۳۹۷

0 views
0%

داستان کونی شدن من.. دوستان مریم هستم ۲۵ساله از اهواز.هم بدن خوبی دارم هم قیافه خوبی.من ۳تا برادر دارم و خواهر ندارم برادر اولم ۲سال از خودم کوچیکتره اما بیش از حد و از سن پایین توی باغ دختر بازی کردن دخترا بود.من یه دوستی دارم به اسم انیسه که از دوران مدرسه با من بود تا اخر دانشگاه.منو انیسه خیلی باهم صمیمی هستم.خیلی راحتیم باهم.زمانی که پیش دانشگاهی بودم متوجه شدم وقتی خوابم برادرم منو میماله یواشکی.دیگه همیشه کارش این شده بود در حالی که من اصلا دست نخورده بودم یا به کسی اصلا نداده بودم.یه روز به انیسه گفتم وقتی میخوابم برادرم منو میماله که انیسه برگشت گفت مگه چیه.که بعدش برام تعریف کرد که اره حمید برادرش باهاش دوساله ارتباط سکسی دارن و انیسه از کون میکنه.خلاصه انیسه همه جریان رابطه سکسیشو با حمید برادرشو برام تعریف کرد.وقتی برام گفت اصلا یه جرقه ای درونم ایجاد شد خلاصه بهم گفت هروقت فرصت هست خودتو بزن به خواب رو شکم بخواب و شرت هم نپوش وووو.منم اینکارایی که گفت کردم چندباری حسین داداشم دست میکشید رو کونم یا لای کونمو باز میکرد یواش سوراخمو میمالید.خلاصه به همین منوال میگذشت برادرم فقط منو میمالوند حشری میکرد ولی کاری نمیکرد باهام تا یه روز که خانوادم همه میخواستن برن مراسم یکی از نزدیکانمون که گفتن به من بهشون گفتم من خوابم میاد میخوام بخوابم برا خودم که دیدم حسین هم برگشت به مادرم گفت منم زیاد حوصله ندارم نمیام باهاتون..دیدم بهترین فرصته که امروز بهش بدم.اخه بدطور کنجکاو شده بودم چون انیسه چیزهای خوبی برام گفته بود از کون دادن که چقدر لذت میده این حرفها..خلاصه اونروز شرت نپوشیدم یه دامن نازک هم پوشیدم رو شکم خوابیدم که همه رفته بودن که دیدم داداشم درو باز کرد صدام کرد که منم خودمو زده بودم به خواب یواش اومد یه بالشت گذاشت که یعنی بخوابه اینجا یواش اومد دامنمو زد بالا دید شرت نپوشیدم حس کردم نفسش تند تند میزنه یواش دست میکشید به کونم منم اینقدر تحریک شده بودم که قفل شده بود بدنم که یهو از پشت دستش خورد به کصم فهمید خیسه متوجه شد من بیدارم ولی خودم چیزی نمیگم اونم شجاع شد دیگه لای کونمو باز کرد انگشت کشید رو سوراخ کونم بعدش از روی میز تو اتاق کرمو برداشت مالید به سوراخ کونم متوجه شدم خودش هم شلوارکشو با شرتشو کشید پایین کرم هم میمالید به کیرش هی انگشت میکرد تو سوراخ کونم حدود ده دقیقه همینکارو کرد که خودم حس کردم سوراخم شل شل شده بعدش بازم کرم زد به کیرش یواش اومد بالای من کیرشو گذاشت در سوراخ کونم ولی واقعا وارد بود مشخص بود کارشو بلده یواش یواش سر کیرشو هل داد تو سوراخم من دردم گرفت تکونی خوردم که خودشو انداخت روم که تکون نخورم بعدش یواش یواش کیرشو جلو عقب میکرد ولی چون خیلی کرم زده بود خوب بود زیاد دردم نمیگرفت که متوجه شدم کامل خوابید روم کیرش تا ته کرده بود تو کونم هی جلو عقب میکرد که دیدم دستشو از زیرم رد کرد شروع کرد کصمو میمالید من دیگه تو این دنیا نبودم فقط نفس نفس میزدم هی ارضا میشدم که حدود یکربعی همینطور هی منو ارضا میکرد که دیدم یهو فشاراش محکمتر شد نفس زدنش تندتر که یهو اه ریزی کشید متوجه شدم ابش کامل خالی شد ته سوراخ کونم.دو دقیقه همینطور رو من خوابیده بود که کیرشو کشید از کونم بیرون دامنمو کشید پایین درست کرد لباسشو پوشید رفت بیرون من واقعا حال کرده بودم گیج گیج بودم همینطور دراز کشیده بودم حدودا نیم ساعتی گذشت که بازم اومد سراغم خلاصه اونروز سه دست دیگه همونکارو کرد که دست سوم کیرشو که فشار میداد تو کونم حال بیستی بهم داد که از کون ارضا شدم واقعا لذتبخش بود حتی لذتش از ارضا شدن کص بهتر بود محشر بود.خلاصه دیگه منو داداشم اوایل هروقت خواب بودم کسی نبود میومد منو از کون میکرد بعداز یه مدت حتی اگر خونه شلوغ بود منو میگرفت یه گوشه خلوت ایستاده از کون میکرد بعداز مدتی دیگه خودم صداش میکردم بیا منو بکن.دیگه منو داداشم خیلی راحت شده بودیم واقعا هرنوع حالی فکر کنید میکردیم باهم.خوب منو میکرد و میکنه واقعا راحتم میکرد.از اون طرف منو انیسه دوستم هم باهم لز میکردیم بیشتر مواقع اول اون حال میداد بهم یه چیز کلفت میکرد تو کونم بعدش من بهش حال میدادم تا یه روز که انیسه بهم گفت مریم بیا یه کون به داداشم حمید بده؟اولش مخالفت کردم ولی دیدم انیسه گفت منم به حسین داداشت هروقت بخوای میدم اتفاقا حال میده کسای دیگه هم بکننت دیدم بدهم نمیگه قبول کردم.یروز قرار گذاشتیم رفتم خونشون حمید داداش انیسه کونمو جر داد ولی خیلی حال کردم چون کیرش بزرگتراز کیر حسین بود واقعا گشادم کرد حال داد بهم.یه مدت پشت سرهم حمید داداش انیسه کونمو بدطور جر میداد تا یروز که پسرعمش هم باهاش دوتایی منو از کون جر دادن.خوب جور شده بودم با حمید که یه روز حمید منو انیسه خواهرشو برد بیرون که تو راه برگشت گفت بهم مریم رسیدیم اونجا جلوشون نگی که انیسه خواهرمه بگو دوست دختر منه که منم گفتم باشه.رسیدیم خونه یکی از دوستاش که ۳نفر بودن اونجا.لباسامون دراوردیم با لباس خونگی بودیم که دیدم انیسه با دوتاشون رفت تو اتاق که صدای حال کردنشون میومد که شنیدم انیسه التماس میکرد که راه گوزمو جر دادید اخ محکمتر.بعدش حمید اومد سراغم شروع کرد به دراوردن لباسامو لیس زدن سینه هام منم که حشرم زده بود بالا از اطراف خودم بیخبر بودم که حمید شرتمو دراورد رفت لای پاهام شروع کرد لیس زدن کصم منم هی اخ و اوخ میکردم ارضا میشدم که حمید منو بصورت قنبل کرد لای کونمو کشید زبون میزد به سوراخ کونم که منم داشتم حال میکردم که متوجه شدم یه کیر اومد تو دهنم که من چشمامو باز کردم دیدم یکی از پسراست خودمو کشیدم عقب گفتم خجالت بکش که پسر از موهام گرفت یه چک محکم زد تو صورتم و تف کرد روم گفت خفه شو جنده کونی دهنتو باز کن منم قفل کردم اصلا دهنمو باز کردم اونم کیرشو تا ته حلقم فشار میداد حمید هم زبون میزد به سوراحم و محکم میزد سر لپای کونم که سرخ شده بودن از بس محکم میزد پنج دقیقه همینطور ادامه داشت که پسره رفت پشت سرم حمید اومد کیرشو کرد تو دهنم پسره هم که اسمش رضا بود انگشتشو میکرد تو سوراخم هی به حمید میگفت حمید این جنده عجب کونی داره راست میگفتی الان جرش میدیم من واقعا ترسیده بودم چون پسره کیرش بدطور کلفت بود اگر بصورت قنبل میکرد تو کونم واقعا جر میخوردم بهش گفتم بزار بخوابم رو شکمم زیر شکممو گرفت گفت نه جنده بیشرف قنبل کن یه روغن مانندی ریخت رو سوراخ کونم خوب انگشت کرد تو سوراخم که یواش سر کیرشو حس کردم در سوراخم که یه فشارش داد وقتی رفت تو کونم مغزم تیر کشید افتادم بصورت خوابیده رو شکمم که دوباره زیر شکممو گرفت گفت ابنه ای کثیف قنبل کن همونطور منو کشید بالا من التماسش میکردم جر خوردم توروخدا پاره شدم که حمید از موهام گرفت تف کرد تو صورتم گفت جنده تو بدرد همین میخوری بعداز دو دقیقه رضا دوباره یخورده فشار داد بیشتر رفت توکونم ولی واقعا درد داشتم دوباره یواش فشار داد کصکش یهو یه فشار بدطور داد که تا خایه رفت ته سوراخم من یه اخی کشیدم خواستم بیوفتم رو شکمم که خودش دستشو قبل رد کرده بود زیرم که نذاره من التماسش میکردم تکون نده خودش هم تکون نمیداد فقط محکم میزد سر لپای کونم بدطور که جند دقیقه همینطور ایستاد که خودم حس کردم کونم ازاد کرده اما وقتی شل شد سوراخم اینقدر داشت بهم حال میداد چون واقعا خودم شل شل کرده بودم سوراخ کونمو بعدش خودم بهش گفتم درش بیار دوباره بکن توش که برگشت بهم گفت ها جنده حال میده بهت داره توشو میخوارونه یهو کشید بیرون من یهو بلند دوبار پشت سرهم گوزیدم خودم یه جیغی کشیدم به التماس افتادم که بکن توش تا خایه دوباره کیرشو کرد تو کونم کامل ازبس بهم داشت حال میدا د بهش گفتم دوباره بکشش بیرون کشید بیرون دوباره ولی بلندتر از سری قبل گوزیدم که دیدم خودش گفت ابنه ای حال میکنی میگوزی زیر کیرم که هی فشار میداد تا خایه تو سوراخ کونم منم واقعا ازبس حال داشتم میکردم ارضا میشدم که متوجه شدم سرعتش بیشتر کرد برگشت گفت بهم جنده لای کونتو بکش که میخوام ابمو خالی کنم تهش که منم با دوتا دستم محکم لای کونمو کشیدم اونم فشار داد محکم تا ته یه داد کشید ابشو با فشار خالی کرد ته سوراخ کونم که منم یه جیغ بلند کشیدم نفس نفس میزدم ازبس بهم حال داد.

Date: August 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.