کون دادنم به راننده تاکسی حشری

0 views
0%

سلام به بچه هایه شهوتیه شهوانی امیر هستم ۲۳ساله ازبیست سالگی کون میدم به طور کاملا حرفه ای قدم ۱۷۰ وزنم ۶۰کلیو باکون پهن وگوشتی وبی مو هست کلا بدنم بچه تهرانم بریم سره داستانم گی هست لطفا فحش ندید چون مهم نیست برام و واقعیته دوس داشتم بگم اینجا یه روز گرم تابستون بود داخل شهر بودم میخواستم برم اطراف تهران خونه عموم یه چندوقتی بود سکس نداشتم حشری بودم خلاصه رفتم تاکسی اون مسیرو سوارشدم جلو نشستم یه ۲۰دیقه ای توماشین منتظر بودم تا مسافر بیاد ولی کسی سوار نشد راننده عصبی اومد توماشین نشست روشن کرد راه افتاد هی غرغر کرد که تو گرما مسافر نیست حداقل برم ناهارمو بخورم ساعت ۲بود باهام حرف زد کمی از مشکلاش گفت مثله همه راننده ها تا رسیدیم یه جا یه زنه واستاده بود رفت سوارش کنه که زنه سوار نشد وراننده گفت تف تواین شانس ما کس هم نمیتونیم سوار کنیم بکنیم تا هی کلید کرد به من گفت دوس دختر داری منم گفتم نه اون گفت چرا منم گفتم حس به دختر ندارم گفت پس آره خلاصه فهموندم بهش که من کونیم یهو گفت به منم حال بده جا دارم منم گفتم باشه ازخدا خواسته بودم کیر مفتو حشری رسیدیم به خونش که آپارتمان رفتیم بالا طبقه سوم بود تا رسیدیم گفت حاضرشو الان میام اومد دیدم لخته بایه کیر نسبتا بزرگ ونیمه راست گفت چرا حاضرنشدی گفتم تولختم کن اومدسمتم لخت کرد دونه دونه لباسامو دراورد بدنه بی مو دید گفت جوننن از اون زنه که سوار نشد سرتری بدنمو بوس کرد لپه کونمو چنگ میزند و بوس میکرد کونمو لیس میزد سوراخمو حشری کرده بود حسابی منو داغ شده بود گفت ساکم میزنی گفتم آره حال به ساک زدنه وکیر تو دهن بزرگ بشه حال میده ایستاده جلوم واستاد زانو زدم جلوش کیرشو تاته کردم تو دهنم حسابی ساک زدم براش کیرش حسابی کلفت بود ولی کوتاه گفت بسه میخوام بکنم تو کونت گفتم شرط داره گفت چه شرطی گفتم سوراخمو باز بلیس و خیسش کن بعد بکن منو قبول کرد ۵دیقه اینکارو کرد داغم کرد جوری که گفتم بسه بیا بکن منو دیگه گف چه جوری دوس داری بکنمت گفتم میشینم روکیرت قبول کرد دراز کشید کیرشو و سوراخمو خودم تف زدم تنظیم کردم رو سوراخم آروم آروم نشستم رو کیرش احساسه جر خوردن بهم دست داد چندبار نشستم بلند شدم دیدم نمیتونم تحمل کنم گفتم دردم میگیره کلفته گفت قمبل کن خودم جاش کنم کیرمو یه کم کرم اورد مالوند به سوراخ کونم و کیرش انگشتم کرد کمی بایه انگشت با دوتا کمی رون شد کیرشو تنظیم کرد نم نم کرد توش داشتم جر میخوردم تاتهش کرد تو کونم کیرشو گفت واستا جا باز کنه کونم داغم شده بود نگه داشت توش جا باز کرد شهوت و کون درد حسابی حال میداد تحمل میکردم اینو کونیا میدونن چی میگم تلمبه میزد اروم آروم منم کیرمو میمالوندم نزدیک ارضا شدن بودم کیرمو ول میکرد تاآبم نیاد چون سخت میشه کون دادن اون موقعه تلمبه زدنایه شدید شروع بودم صدایه برخورد بدنامون تو سکوت خونه دلچسب بود دوسه بازی کیرشو در اورد وتا آخر کرد توکونم خیلی حال داد گفت برگرد آبمو بیارم برگشتم یه بالشت گذاشت زیر کمرم پاهامو حالته ۷باز کرد کیرشو گذاشت رو سوراخم ولی اینبار تا فشار داد کیرشو سوراخ کونم مشتاق کیرش کلفتش شده بود تاته قورت داد کیرشو یه جونی گفت راننده تندتند تلمبه زد منم کیرمو میمالوندم میگفت کونی به این باحالی ندیده بود جنده کونی ببین گشادت کردم آبم داره میاد کجات بریزم گفتم بریز رو شکمم شدید تلمبه زد آبش اومد ریخت رو شکم وسینه هام منم آبمو اوردم ریخت رو شکمم باآب راننده قاتی شده بود مالوندم آبمونو بهم درازکشید کنارم بوسم کرد گفت هروقت تاکسی خواستی سواربشی اینور بیا خودم میرسونمت الان ازتابستون باهاشم اینم بگم راننده تاکسی آزادیه و مسیره دومو نمیتونم بگم هرکیم خواست باهم سکس کنیم آیدی تلگرام بزاره برام ازتهران فقط فقط تهران و۳۰به بالا باشه متاهلم نباشه چون راننده تاکسی ۴۵سالشه ومجرده چون زنش طلاق گرفته ببخشید طولانی شد دوسداره کیرایه کلفتون امیرکون طلا نوشته امیرکون

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.