کون دادنم تو حموم

0 views
0%

من اسمم مبیناس و 19 سالمه و دوست پسرم 31 سالشه مادر و پدرم هردو شاغلن و منم هر صبح آرین رو میاوردم خونه و حسابی باهم حال میکردیم اوایل رابطه فقط واسه هم میخوردیم و ور میرفتیم تا ابمون بیاد من سینه هام 90 و هیکل پر و تپلی دارم و آرین هم همیشه کیرشو میذاشت لای ممه هام و تلمبه میزد تا اینکه بهش پیشنهاد دادم سکس داشته باشیم اولش ترسید گفت ما که نمیخوایم ازدواج کنیم چرا میخوای آیندت رو تباه کنی گفتم دیوونه از پشت منظورمه حالا تو دلم داشتم از ترس میمیردم که من تو سکس از پشت طاقت نمیارم تا حالا هم هیچ سکسی نداشتم این قرار بود اولیش باشه اونم از خدا خواسته قبول کرد آرین هم کیر نسبتا بزرگی داشت و برای کون آکبند دست نخورده من تقریبا یه هیولا بود صبح قبل اینکه بیاد رفتم تو حموم و موهام رو زدم حسابی با کسم ور رفتم و خودمو حشری کردم ولی نذاشتم ارضا شم تا وقتی آرین اومد حسابی مست حشر باشم بالاخره اومد و لباس درآوردیم رفتیم تو حموم لیف رو کفی کرد و روی تنم میکشید زبونشو میکشید رو گردنم و تنم رو کفی میکرد گوشم رو میمکید و میومد سراغ لبام منم با دستم با کیرش و تخماش ور میرفتم و لباش رو گاز میگرفتم زبونشو از رو گردنم کشید و آورد پایین روی سینه هام لیف رو انداخت کنار و با یه دست میکشید رو کس و چوچولم و تکونشون میداد و با زبونش با نوک بزرگ سینه هام بازی میکرد نوکشون رو میمکید و بعد محکم ول میکرد و از سینه هام گاز میگرفت منو گذاشت روی سکوی تو حموم و دهنش رو گذاشت رو کسم از کسم تا نافم رو یه لیس داغ و بزرگ کشید و بعد لبشو گذاشت رو چوچولم و میمکید با انگشت روی لبه کسم بازی میکرد زبونش رو میکرد تو سوراخم و دوباره میاورد بالا حسابی دیوونه ام کرده بود و سرش رو بیشتر رو کسم فشار میدادم بوی کسم وحشیش کرده بود و مثل یه آدم گرسنه کسم رو میخورد چوچولم رو میکشید و میمکید و بعد لبه های کس تپلم رو گاز میگرفت جیغم رفته بود هوا سرعت زبونش رو بیشتر کرد انقد ادامه داد تا آبم اومد و شل شدم بلندم کرد و کیرش رو گذاشت رو دهنم سرشو لیس زدم و سوراخ کیرش رو مکیدم گذاشتم تو دهنم و محکم و صدا دار میکیدمش سرمو بردم زیرش و تخماش رو لیس زدم و با دستم براش جق میزدم دوباره کیرش رو گذاشتم تو دهنم و با سرعت زیاد براش ساک زدم و با دستم جلوی دهنم کیرش رو عقب جلو میکردم سرمو محکم گرفت کیرشو تا ته کرد تو دهنم داشتم بالا میاوردم ولی بازم ادامه داد و تند تند دهنمو گایید بعد بهم گفت بلند شم تا کونم بذاره رفتم روی سکو و پشت کردم بهش و کونم رو گرفتم بالا سوراخ کونم رو لیس زد و کیرش رو گذاشت سر سوراخم گفت آماده ای بگامت عشقم از ترس دردش هیچی نگفتم کیرشو فشار داد ولی نرفت داخل سوراخم رو بیشتر خیس کرد و انگشتش رو اروم کرد تو کونم گفت جیگر من چه کونی داره خبر نداشتم کیرش رو دوباره گذاشت سر کونم و فشار داد داخل جیغم رفت هوا کونم رو با دو تا دستش محکم گرفت آروم تو کونم تلمبه میزد و منم فقط ناله میکردم آه آرین کیرت خیلی بزرگه اوووفف محکم زد رو کونم دستش رو آورد رو سینه هام که عقب جلو میشدن محکم گرفت و با یه فشار کیرش رو تا ته کرد تو کونم آهههههه اووفففف آرین دارم جر میرم آرین هم بلند گفت میخوام جر بری زیر من سرعت تلمبه اش رو زیاد کرد و بدنمون به هم میخورد و محکم صدا میداد دیگه داشت نفسم میرفت صدام در نمیومد دستش رو گذاشت رو کسم و همینجور که تلمبه میزد با کسم ور میرفت و میمالید انقد ادامه داد تا باز آبم اومد کیرشو کشید بیرون گفت بخوابم کف حموم پاهامو آورد بابا و تو دستش قفل کرد کیرشو فشار داد تو کونم خم شده بود رو صورتم و محکم تلمه میزد صورتم قرمز و کبود شده بود از درد آه میکشیدم و اون تلمبه میزد خم شد رو سینه هام و با زبونش با نوک ممه هام ور رفت گفت جون دلم درد داره خانمم گفتم همه چیم مال توئه گفت داره میاد آبم تلمبه زدنش رو سریعتر کرد و من جیغ میزدم کیرشو کشید بیرون و همه آبش رو رو شکمم ریخت لبمو بوسید و بعد تو بغلم کرد و قربون صدقه ام رفت و ماساژم داد بعد این بازم سکس کردیم شاید بازم نوشتم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.