کون دادن آیدین به مشتری تو شرکتش

0 views
0%

سلام اولين داستانمه كه ميخوام بنويسم من ارين ٢٣ساله غرب تهران توى چت با كسى اشنا شدم فك ميكنم سومين مشتريم بود قرار گذاشتيم نزديكاى خونه اومد دنبالم رفتيم خونه خواهرش ميگفت خواهرش ميدونه سريع منو برد توى اتاق زانو زدم جلوش توى عكس كيرش كوچولو بود ولى زيپشو ك باز كردم شرتشو ديدم وااااااى از كنار شرت كيرشو در اوردم كيرش از اين موشكيا بود ١٥ ١٦ سانت بيشتر نبود ولى خيلى كلفت شكه شدم شرو كرم ساك زدن به اخراى كيرش ميرسيدم تو دهنم جا نميشد كلفتيش يخورده ليسش زدم با زبونم از پايينش ليس ميزدم زبونمو دور كيرش ميچرخوندم تخماشو ليس ميزدم با زبونم ميليسيدم تخماشو ميمكيدم اخراى ساكم ديگه به زور همرو ميكرد دهنم تا تخماش زير لبم بود تلمبه ميزد تا هلقم ميرفت تو منم دوس داشتم يهو كشيد بيرون صورتمو داد بالا ديدم داره ابش مياد سرى كيرشو گرفتم دستمو واسش عغب جلو كردم زبونمو اوردم بيرون زير كيرش ابش پاچيد رو چشمو دهنو زبونم با همون ابا واسش ساك زدم يخورده همرو از صورتم جمع كردم دهنمو ريختم دستشويى خيلي حال كردبود اونموقع ساك ٣٠ ميگرفتم پولمو همونجا دادو رفتيم بعد از چنوخت با يه ايديه ديگه پيام داد عكس كيرشو ك گرفتم فهميدى همونه اونم منو نشناختبود دوباره قرار گذاشتيم رفتيم شركتش سعادت اباد رسيديم من سريع شرتامو ساپورتامو در اوردم كه انتخاب كنه يه شرت لامباداى قرمز انتخاب كرد پوشدم وايساد كنار ميز زانو زدم جلوش كمرشو باز كردم شرت پاش نبود كشيدم پايين كير كلفتش افتاد جلو دهنم سريع ليسش زدم از همون اول رفتم رو تخماش انقد خوردمشون ك اب دهنم ميريخت ازش از پايين كيرش ليس زدم تا سرش سرشو كردم دهنم مكيدم زبون زدم شروع كردم عقب جلو كردن ديگه گلوم گشاد شدهبود كل كيرشو ميكرد دهنم تا تهشو ميخوردم وقتى ميومد بيرون انقد خيس بود اب دهنم كش ميومد بلندم كرد به حالت سگى رو مبل نشستم كاندوم گذاشتم يادمه كاندوم گوچيك بود از كلفتى كيرش نميرفت تو كاندوم بزور جاش كردم برگشتم كه بكنه تو حواسم نبود خشك بدون خيس كردن كرد تو كونم مامانم گاييده شد تا نصفشم كرد تو يهو سوراخم ميسوخت از كلفتى كيرش يخورده وايساد شرو كرد عقب جلو كردن داشت ميسوخت ينى مامانمم بوود با اون كون كندش بازم دردش ميگرفت يخورده كه گشاد شد تلمبه زد چنتا تلمبه كه زد ارومش كرد فهميدم ابش داره مياد يخورده اروم تكون ميداد كيرشو تو كونم دوباره شرو كرد تلمبه زدنو گتوى فيلمش كه ديدم گوشت كونم عقب جلو ميشد تا من گشاد شدمو داشتم حال ميكردم يهو كيرشو به او كلفتى كامل محكم كرد تو كونم ابش اومد خالى كرد توى كاندوم تو كونم خورد توى ذوقم ٦٠ گرفتم ازش لباسامو پوشيدم رفتيم نوشته

Date: August 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.