کون دادن به کیر کلفت حشری

0 views
0%

سلام اسم من امیر قدم ۱۸۰ وزن۷۰ سن۲۰ بدنم کم مو پوستممم سفید کونم بقول فاعلام گوشت یا بغصیا بهش میگن دمبه خالص میخوام داستان اولین کون دادنم و اشناییم بایکی از بچه های توی این سایت براتون بنویسم بهمن سال۹۷ بود ک توی این سایت عضو شدم و دنبال فاعل میگشتممم دوست داشتمم زیرخواب ی کیر کلفت حشریی بشم ک ۲۴ساعته دوس داشته باشه فقط بکنمم ولی پیدا نمیکردم تو سایت معمولا هرکی پیدا می شد یا کیرش کوچیک بود یا هم دوتا تلمبه ک میزد ابش می اومد دیگه یجورایی پیش خودم داشتم میگفتم ب خیار هویج و بدم بهتر تا این ک با یکی اشنا شدم توی سایت همونی بود ک میخواستمم ی کیر کلفت ودراز۱۸سانتی داشت توی سکس با تجربه بود جوری ک خودش میگفت سنشم ۲۴بود و زیاد ازم بزرگتر نبود توی ایام عید بود باهام اشنا شدیم و پدر مادر منم مسافرت رفته بودن کسی نبود بهم زیاد گیر بده بجز خواهرم ک اونم کار ب کارش نداشتم کاریم نداشت باهاش قرار گذاشتم با ماشین اومد دنبالم و رفتیممم مکانش توی راه ب حدی حشریی بود ک شلوارمم توی همون ماشین از پامم در اورده بود و انگشت میکرد سوراخم رو خیلی بهم داشت حال میداد و لذت میبردم از این کارش ب خونش ک رسیدم درب پارکینگ رو با ریموت باز کرد ی ساختمون ۵طبقه بود ک خونش طبقه سومش بود از ماشین پیاده شدیممم رفتیم سمت اسانسور اوی اسانسور ک رفتیمطبقه سوم رو زد و یهو محکممم بغلم کرد لباش رو گذاشت رو لبامم اروم گازشون میگرفت و میکشیدشون زبونش رو تو دهنمم میکرد و مک میزدم زبونش رو رسیدیم ب طبقه سوم و در اسانسور باز شد محکم با دستاش گلوممم رو گرفت و فشار داد پرتم کرد بیرون بهش لبخند زدممم گفتممم اروم وحشی گفت خفه شو کونی دوست داشتممم باهام اینجوری حرف بزنه در خونه رو باز کرد رفتیم تو سریع لخت شد و لباسام رو کمکم در اورد چشمش ک ب بدن سفید و بی موم افتاد کیرش م سنگ سفت شده بود و بد حشریممم کرده بود دلم میخواست همون لحظه مث وحشیا کونممم رد پاره کنه با دستمم کیرش رو گرفته بودممم ومیمالیدممم سرممم رو بردمم پایین ک ساک بزنممم براش ک جلوم رو گرفت گفتممم چرا نمیذاری ساک بزنمم گفت التماس کن کونی شروع کردمم قسم و خواهش کردن ازش بهش میگفتمم توروخدا بذار خیسش کنمم برات دلم کیر میخواد توروجان هرکی دوس داری بذار خیسش کنم ک بکنیم خندید بهم گفت بخور اروممم سر کیرش رو مک میزدمم با زبونم با سر کیرش باز میکردمم وای خدا بد حشریممم کرده بود کیرش یهو سرممم رو گرفت تند بالا و پایین میکرد کیرش تا ته تو حلقم میرفت و در می اومد کیرش خیلی بزرگ بود نمیدونم چجوری تو دهنم حا شده بود همزمان ترس ب وجودم افتاده بود و چ غلطی کردم قبول کردم بیام بکنمم جر نخورم با این کیرش ک یهو گفت بسه داگ استایلم کرد و گفت مث سگ میخواممم بکنمت کونی محکم سیلی زد در کونممم دوتا انگشتتش رو یهو تا ته تو کونممم کرد جیغمم رفت هوا گفتممم اروم تر وحشی چته گفت خفه شو تند انگشتش رو تو کونم عقب جلو میکرد یهو درشون اورد کیر کلفتش رو مالوند ب سوراخممم دستاش رو ب پهلوهاممم گرفت و فشار داد کیرش بره توممم انقدر برای من کیرش کلفت بود ک لبام رو گاز گرفته بودمم و اه و نالممم نرفته توش بلند شده بود سرکیرش رفت تو کونم یذره ک جا بار کرد تومم کل کیرش رو تو کونم کرد تند تلمبه میزد تو کونممم با دستش محکم سیلی میزد ب کونممم و کیرش تا ته کونم میرفت و می اومد نمیدونممم چشم شده بود ولی انگار فشارممم افتاده بودحال نداشتممم از جام تکون بخورمم اونممم تند تو کونممم تلمبه میزد در اورد کیرش رو بلندمم کرد بردممم سمت دیوار کونم رو داد عقب و سرممو با دستش چسبوند ب دیوار پاهمو از هم باز کرد و کیرش رو یهو تا ته تو کونم کرد با اینکه جا باز کرده کونمم ولی بازممم درد داشت این کارش تند کیرش رو تو کونممم عقب جلو میکرد ازش خواهش کردممم گفتممم توروخدا اروم تر محکممم فشار میداد سرمو ب دیوار یهو کیرش رو در اورد و ۳تا از انگشتاش رو تا ته تو کونم کرد تند تو کونم عقب جلوشون میکرد و با سوراخم ور میرفت وای خدا اولین بار بود داشتممم لذت میبرمم انقدر از کون دادن با اینکه حالم بد بود و از حال داشتم میرفتممم ولی دبم میخواست تا شب بکنه منو همینجوری دستش رو از تو کونم در اورد خوابید رو زمین گفت بیام بشینم رو کیرش بهش گفتممم دارم از حال میرمم ولی قبول نمیکرد کیرش رو سیخ نگهداشت ومنم از جایی ک خیلی بیحال شده بودمم و سوراخممم رو گشاد کرده بود یهو ی جا کل کیرش رو تو کونمم کردم پهلوهام رو گرفته بود کمکم میکرد تند رو کیرش بالا پایین بشم تند رو کیرش راشتم خودممم رو بالا پایین میکردممم صدای نالهام بلند شده بود ک یهو دیدم پهلوهاممم رو گرفت ب پایین فشار داد کیر۱۸سانتیش کامل تو کونم بود و ابش رو تو کونممم خالی کرد افتادم کنارش از پشت بغلممم کرد کونم پر اب شده بود و سوراخ کونممم خیس خیس اروممم با دستش با سوراخ کونممم داشت ور میرفت ک خوابم برد بیدارک شدممم دیدم نیس صدای دوش حموم می اومد ی نگاه ب ساعت کردم دیدمم ۱۰صبح ک اومدم الان ساعت۱ مث اینک نیم ساعت کونمم رو گاییده بود بعدشمم از خستگی از حال رفته بودم لخته لخت رفتم سمت هموم در رو باز کردمم لباممم رو اروممم گاز گرفتممم و بهش گفتممم جوننن چ کیر کلفتی داری شما بد گاییدیمااا سوراخ کونم بد درد میکنه فک کنم تا ی هفته باید گشاد گشاد راه برممم ک یهد دستمو گرفت کشوند تو حموممم از پشت بغلمم کرده بود کیرش لای کونممم داشت سیخ میشد دوباره در گوشمم گفت ی هفته کاری میکنممم تا اخر عمر درد کنه تا از الان تا اخر عمرت کونیه منی گفتم خداکنه خوابوندم رو کفنپ حموم کونمم رو یکمم دادم بالا کیرش رو تا ته یجا کرد تو کونممم ارومم تو کونمم تلمبه میزد و گردنممم رو مک و لیس میزد با زبونش سرعت تلمبه زدنش تو کونم رو بیشتر کرد بلند فریاد میزدممم بکنممم لعنتی جر بده کونممم رو بکن کونیت رو کونی منممم تو کیرش در اورد گفت دیره بیا ساک بزن بریم سریع مث اینک خانوادش قرار بود بیان خونه شروع کردم ب ساک زدن براش اون خودش رو میشست و تمیز میکرد و کیرش تو دهن من بودو ساک میزدممم براش ک یهو ابش اومد بیرون ک رفتیم ساعت۲بود سریع خودمون رو خشک کردیم لباسامون رو پوشیدیمرفتیم بیرون منو نزدیک خونمون پیدا کرد بد کونممم درد میکرد بزور تا خونه رفتممم جوری گشاد گشاد راه میرفتممم ک از کنار هرکی رد میشدمم بد نگاه میکرد رسیدم خونه رفتم تو خواهرم هنوز نیومده بود فک کنم خونه خالم عمم اینا بود رفتم دراز کشیدممم رو تخت وخوابم برد بیدار ک شدم ساعت۸بود بد گرسنمم شده بود ریحانه خواهرمم اومده بود خونه ی املت درست کرد خوردیم غذا رو ک خوردیم رفتمم سراغ گوشیمم دیدممم تلگراممم یکی۵۰تاپیام فرستاده پسره بود و گفته بود بازمم میخواد و میتونمم بیام یا نه بهش پیام دادم مکانت گفت ن خونه شلوغ بیرون یجای خلوت پیدا میکنیم یهو زد ب سرمم بهش گفتمم ک ن تو خیابون ک نمیشه یهو بگا میریمم شب میگم بیا خونمون ساعت۱۲بود بد حشریی شده بودم اصلا حواسمم ب ریحانه نبود ک جلو اون چجوری میخوام این پسره رو بیارم خونه درکل زدم خودمم رو ب خیالی و گفتم بیاد پیش خودم گفتم تهش تو پارکینگ یا انباریمون میرمم بهش میدم ۱۲شب ک کسی نیس ببینه اونم خونه ما ک۳طبقه بود یکیش ی پیرزن بود دومیرهم دکتر بود یارو و خیلی کم شبا خونه می اومد بهم پیام داد ک رسیده دم در خواهرمم خواب بود رفتمم سراغ لباسای مامانم ی لباس خواب قرمز رنگ مامانم داشت ک خیلی سکسی بود برش داشتم و بعد سراغ لباس زیر های ابجیمم رفتم و ی شرت و سوتین سکسی مشکی رنگ برداشتم ازش و پوشیدمشون یکم رژ ب لبام زدم ک یهو دیدممم پیام داد چی شدی خوابت رفت ده دقیقه دم در الافم گفتم در رو باز میکنمم بیا تو پارگینگ میام الان پیشت شماره پام تقریبا با اجیم یکی بود ی جفت گفش پاشنه بلند مشکی قرمز داشت ک پوشیدم اونارو وقتی پوشیدمشون نمیتونستممم رو پام وایسم چ برسه راه برم در رو باز کردممم چسبیدم ب نرده ها رفتمم زیر زمین در انباری رو باز کردم ی صندلی اونجا بود بازانو روش نشستم ب پشت و بهش پیام دادم بیا زیر زمین صدای پاهاش رو میشنیدم ک داره میاد پایین از رو پله ها دیده بودم و شوکه شده بود ک این منمم واقعا دیدم اروم داره صدام میزنه امیر امیر از روی صندلی بلند شدم رفتم سمت پله ها گفتمم امیر ن بگو کونیم بگو جندمم دهنش باز مونده بود وقتی دیدممم ی چند لحظه مکس کرد یهش سمتم اومد چسبوندممم ب دیوار لباش رو گذاشت رو لباممم مک زد لبام رو زبونم رو مک میزد و مک میزنم زبونش محکممم سرش رو با دستام چسبیده بودم و مک میزدمم لباشو پاهارو اوردم بالا و در کمرش گره زدمم بردم سمت انباری مث وحشیا داشت لبام و زبونمم رو میخورد و ولکنشون نبود خوابوندم رو زمین تو انباری وحشی وحشی شده بود یهو لباس خواب قرمز سکسی ک پوشیده بودممم رو پاره کرد سوتین رو زد کنارو محکممم نوک سینه هام رو مک میزد سرش رو محکممم چسبونده بودم ب سینه هام ک یهو محکم گازش گرفت و جیغم رفت هوا گفتمم اروم وحشی پرتش کردم اونور اومدم بلند بشم ک دستممم رو گرفت برمگردوندکیرش رو در اورد و اروم کیرش رو فشار داد تو کونممم کونمم هنوز از ظهر تا حالا خیس خیس بوداروم کل کیرش رو تو کونممم کرد شروع کرد ب تلمبه زدن محکممپپ ب کونممم سیلی میزد صداش رو برد بالا و شروع کرد باصدای بلند گفتن اینک جنده میگامت مال منی تو زن منی تو بهش گفتممم ارومممم عشقممم الان بیدار میشن همه گفت بذار بیدار بشن بفهمتپن کونیه منی شدی جنده من تند کیرش رو تو کونممم عقب جلو میکرد سرممم رو اوردممم بالا دیدممم خواهرممم جلو دم انباریه شوکه شده بود تا اومدم حرف بزنممم یهو ارضا شد و کل ابش رو باز تو کونممم ریخت ریحانه هم ک شوکه شده بود فرار کرد رفت بالا تو خونه سریع از زیرش بلند شدممم بهش گفتممم بره تا وضعیت بدتر نشده لخت رفتممم بالا در رو باز کردممم دیدممم ریحانه رفته تو اتاق رفتمم پیشش تا با شورت و سوتین خودش منو دید شرول کرد فهش دادن بهم ادامه دارد دوستان اگه راضی بودید بگید تا ادامش رو هم براتون تعریف کنم نوشته امیر

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.