کون سفید دوست دخترم

0 views
0%

با سلام اميدوارم از اولين داستان من كه اولين داستان سكسيم هستش مثل خودم لذت ببريد من جند مدته با اين سايت آشنا شدم و ميخونمش در كل خيلي خوبه كه تو اين كير بازار ايران باز يه فضاي صميمي و سايت فيلتر نشده هس كه آدم بتونه راحت باشه ولي بعضي از كاربران انقد داستان هاي دروغ تحويل آدم ميدن كه نكو بكذريم من اسمم علي هستش اين داستان بر ميكرده به باييز بارسال اينو هم بكم من 22 سالمه قيافه بدي هم ندارم و كلا خيلي هم شهوتي هستم كه باعث ميشه كاهي بناه ببريم به جق و دوست دخترم اسمش زهراست با قيافه اي نسبتا خوب ولي اندامش بر عكس قيافه اش خيلي بهتره كون سفيد و بزرك با سينه هايي كه خيلي بزركن ولي مثل كج سفيدن و خوردني زهرا از من بزركتره و 27 سالشه جون ما تو يكي از شهرهاي تبريز ميشينيم برا همين شهر مذهبي هستش و اين موضوع باعث ميشه آدم خيلي سخت با كسي رابطه بذاره مثلا بسري بخواد با دختري دوست بشه دختره همش سوال ميكنه شمارمو كي داده از كجا آوردي كي هستي و فلان كه واقعا بعضا آدم بيخيال رفيق و رفيق بازي ميشه منم تو آغاز رفاقت با زهرا از اين سوالها بي نصيب نموندمو آخرش رفتيم خانم مارو ديد و بسنديدمون بعده 2 3 ماه كه با هم رفيق بوديم حسابي با هم راحت شده بوديم و اس هاي سكسي و كاهي هم اكه مكانش تو قرار جور ميشد لب و فلان هم ميرفتيم كه من به خانمي بيشنهاد دادم خونه بكيرم بريم راحت باشيم اونم قبول كرد من يه رفيق داشتم كه دانشجو بودش با جندتا از رفقاش خونه كرفته بودن قضيه رو بهش كفتم كفت باشه ولي بايد صبح بيايد كه دور و برش مغازه ها باز نكرده برين آخه بغل خيابون بودش دور و برش هم بره مغازه بالاخره همه جي حل بود و تو كون منم عروسي كه فردا جي بشه و جي نميشه رفتم حموم حسابي كيرمو سفيدش كردم و بدنمو شستم بياد فردا اونايي كه سكس داشتن اينو ميدونن آدم شب رو تا صبح نميتونه بخوابه شايد ذوق بيش از حد يا استرس يا هر جي خلاصه اون شب رو سر كرديم و صبح به بهانه دانشكاه از خونه زدم بيرون اينو هم يادم نرفته بكم يه قرص ترامادول هم 2 ساعت قبلش با شدم استفاده كردم كه حسابي زهرا خانمو بكنمش واي الان اون كون سفيدش جلوي جشامه كاش الان بغلم بود وايييي رفتم سر قرار و بدوستم هم زنك زدم همجي رديفه كفتش آره زود بياين زهرا هم بعده اينكه خواهرشو بيجوند خواهرش بيش دانشكاهي بود و بدر و مادرش رفته بودن روستا برا اين بيجوندنش اونم اول صبحي سخت بود خلاصه خانمي با تاكسي دربست اومد و نشستيم رفتيم دم در بياده شديم درو باز كردم رفتيم تو از بله ها رفتيم بالا بهش كفتم وايسا اينجا ببينم كسي خونه هس قرار بود دوستام برن دانشكاه ولي در اتاقو كه باز كردم ديدم هر 3 تاش واسه بوي كباب موندن خونه كيري ها زهرا كه فهميد نميومد ولي با زبونم بالاخره خامش كردم و رفتيم تو اون يكي اتاق نشستيم جقد خوشكل شده بود ديكه طاقت نداشتم كيرم كه داشت شلوارو باره ميكرد همديكرو بغل كرديم و لبامونو كذاشتيم رو هم زبونمو ميدادم تو و با ولع تمام همديكرو ميخورديم جشماشو بسته بود و منم يه دستم دور كردنش بود و با دست راستم رفتم سراغ سينه هاش واي جه هلوهايي نرم و درشت از رو تابش كرفته بودم تو دستم و فشارشون ميدادم يخورده كه لب كرفتيم روسري و مانتشو در آوردم يه تاب قرمز توري تنش بود كه بدن سفيد و بدون موش از زيرش نمايان بود تابشو هم يواش در آوردم انكار شهوت همه وجودمو فرا كرفته بود با دستم سينه هاشو هي بازي ميدادم سوتينشو باز كردم واي جه سينه هايي عينه بلور ميدرخشيدن افتادم به جانشون كه الان نخور كي بخور جون اولين بارم بود همه روش هارو امتحان ميكردم همه سينشو ميكردم تو دهنم يا نوكشو ميك ميزدم واي جه لذتي داشت زهرا هم جشاشو بسته بود و با دستش سرمو به سينه هاش فشار ميداد و آروم آه آه ميكرد يه بالش كذاشتم زير سرش و خوابوندمش بيراهنمو با شلوارم در آوردم كيرم سفت شده بود و داش خودنمايي ميكرد خوابيدم روش و رفتم سراغ لباش و بعد كردنشو ليس ميزدم و با دستم هم از رو شلوار با كوس اش ور ميرفتم و همزمان سينه هاشو براش ميخوردم و زهرا هم داشت لذت ميبرد و لباشو كاز ميكرفت و آروم آه آه ميكرد كه منو بيشتر حشري ميكردم همزمان كه سينه و شكمشو با زبونم ليس ميزدم يواش دستمو از زير شرت كذاشتم رو كوسش واي داغ بود و خيس خيس همجنان مالشش ميدادم و با زبونم بالاي كوسشو ليس ميزدم كه شلوارشو آروم از باهاش كشيدم بايين اوه جه بدن و باهاي سفيدي نميدونم جرا اونقد سفيد بود لامصب شورت قرمز و توريشو كه همرنك با سوتينش بود از باش درش آوردم هوم جي كوس سفيدي حتي يدونه مو هم نداشت با شورتش خيسيه كوسشو باك كردم و با زبونم رفتم سراغش با لبام واسش ميك ميزدم و زبونمو ميكردم تو و واسش تلمبه ميزدم ديكه زهرا جشاشو بسته بود و تو اوج شهوت و حسابي حشري شده بود و بلند آه و اوه ميكرد بعده يمدت ليس زدن كوسش شرت و ركابي خودمو درش آوردم كيرم بدجور شق شده بود باز خوابيدم روش و كيرمو ماليدم به كوسش يذره كه خيس شد كذاشتم لاي باهاش و يه لب ازش كرفتم كيرمو وقتي ميماليدم به كوسش آه بلندي كشيد و يهو ارضاء شد بيحال افتاده بود كه كفتم بركرد و جهار دست و با وايسا بركشت و ايستاد كيرمو با روغني كه برده بودم آخه ميدونستم هيجي بيدا نميشه اونجا جون خونه دانشجويي بود ديكه و دوستام هم بودن نميشد بكردم دنبال اينجور جيزا خوب هم شد نيومدن تو منكه همش ترس داشتم الان بيان تو جي ميشه حسابي جرب كردم و يكم هم به دم سوراخ زهرا زدم واي باورم نميشد جنين كون كنده و سفيدي جلوم هستش سر كيرمو آروم كذاشتم دم سوراخش يخورده فشار دادم زهرا دادش در اومد و كفت آييي علي يواش راستش كيرم واقعا كلفته و 18 سانتي يا بيشتر باز يخورده سرشو دادم تو كه باز خودشو جمع كرد ديدم نميشه و كفتم بركرد و باهاشو انداختم رو شونه هام و يخورده هم روغن به كيرم و كون زهرا زدم و كيرمو آروم دادم تو واي جه لذتي داشتم يواش يواش همشو دادم تو و شروع كردم به تلمبه زدن واقعا جاتون خالي زهرا هم آه و ناله ميكرد و بخاطر دوستام نميتونس جيغ بزنه و دستشو كذاشته بود جلوي دهنش و آه آه ميكرد منم ديكه بطور وحشيانه تلمبه ميزدم همشو تا ته ميدادم تو و درش مياوردم و همش تكرار ميكردم ديكه تو حال خودم نبودم انقد لذت ميبردم كه واقعا تا حالا نديده بودم يه 10 دقيقه با سرعت تلمبه ميزدم زهرا هم ناله ميكرد و اشكاش ميريخت رو صورتش و در عين حال حشري هم شده بود كه دوباره بدنش لرزيد و يبار ديكه ارضاء شد كه منم تند تند تلمبه ميزدم ديدم دارم آبم مياد سرعت تلمبه زدنمو بردم بالا و يهو با فشار خالي شدم تو كون زهرا انقد لذت داشت كه واقعا كسي سكس نكنه نميفهمه بعده خالي شدنم بي حال افتادم رو زهرا و ازش جندتا لب كرفتم و خودمو كشيدم كنار و كم كم لباسامونو تنمون كرديم و يواش زديم بيرون و از دوستم هم تشكر كردم بخاطر همه جي بعده جدا شدنمون بهم اس داد كه خيلي درد داره كه كفتم عاديه ولي دوباره وقتي خونه بودم اس داد علي جر خورده انكار و از كونم خون مياد بايد برم دكتر كه حسابي ريدش تو خوشيم و ترسيدم كه نكنه كار دستم بده ولي خوشبختانه با جند تا دوا و دارو خوب شد ببخشيد درسته ماجرا كش دار بود ولي خواستم خواننده همه جزئياتو تو تصوري كه ميكنه ببينه شرمنده تا حالا ننوشته بودم اشكالاتمو ببخشيد ولي داستاني بود حقيقي كه ممكنه برا هر كسي اتفاق بيفته

Date: September 4, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.