کیر کلفت و کون گوشتی جر خوردن من

0 views
0%

سلام اسمم آرینه ۱۷ سالمه قدم ۱۷۸ بدن خیلی سفید و گوشتی دارم قیافمم خیلی خوبه یه مدتی بود تو سایت شهوانی دنبال یه فاعل پایه میگشتم که بعد از گذاشتن عکس کونم خیلیا پی ام دادن و خواستن باهام سکس کنن ولی همه سرکاری بودن بعد از چند روز که عکس گذاشته بودم همین امروز ینی یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ یکی خصوصی پی ام داد و شمارشو گذاشت زنگ زدم گفت مکان دارم قرار گذاشتیم و رفتم سر قرار ازم ۱۰ سال بزرگتر بود وقتی نشستم تو ماشینش خیلی حشری بود دستشو برد رو پاهام و کونمو میمالید منم براش کیرشو میمالیدم بعد از کلی راه رسیدیم به یه خونه رفتیم تو خونه که منو بغل کرد و ازم کلی لب گرفت انگار من بچش بودم کلی ازم بزرگتر بود منو بلند کرد برد تو اتاق پرت کرد رو تخت خودش رفت دسشویی معلوم بود میخواست اسپری تاخیری بزنه تا وقتی که اون بیاد من سریع رفتم سراغ میز لباسای توی خونه یه شورت زنونه و ساپورت و سوتین تنم کردم صداش کردم گفتم یکم دیرتر بیاد تو این فرصت خودمو ارایش کردم وقتی اومد و منو دید شهوت تو چشاش میبارید اومد نزدیکم و کلی بوسم کرد و گفت عین عروسا شدی بیا که میخوام جرت بدم حشریم میکرد یکم لب گرفت وقتی شلوارشو دراورد کیرشو دیدم یکم ترسیدم که با این میخواد جرم بده کیرش ۱۷ سانت حدودا بود ولی خیلی خیلی کلفت بود ده مین براش ساک زدم که حسابی خیس شد بعد گفت بسه ساپورت و تنم جر داد شورتو تا زانو داد پایین و پامو داد بالا پاهامو لیس میزد بعد انگشتشو خشک کرد توم که خیلی سوخت جیغ کوچیک زدم بعد شروع کرد کونمو خوردن کلی میخورد و زبون میکرد توم خیلی بهم حال میداد رو ابرا بودم دیگه از لذت زیاد داشتم زجر میکشیدم پرتش کردم رو تخت و شیش و نه شدیم کلی از کیرش اعتراف گرفتم و اونم از کونم با انگشت کونمو باز کرد کلی میسوخت و آه و ناله میکردم منو داگی بلند کرد کیرشو گذاشت رو سوراخم یکم فشار داد سرش که رفت نفسم بند اومد و اونم قربون صدقم میرفت بوسم میکرد کمرمو لیس میزد یکم که جا باز کرد تا دسته کرد تو کونم که چشام سیاهی رفت کلفتیش جرم داد و سر بزرگش خورد به معده ام اومدم در برم که خودشو پرت کرد روم شروع کرد تلمبه زدن دیگه دردی نداشتم فقط میسوخت و لذت زیاد منم قربون صدقه کیرش میرفتم اونم گردنمو از پشت میخورد برم گردوند وااای کیرشو از رو به رو میدیدم که میره تو کونمو پامو داد بالا تلمبه میزد هزار برابر حشریم میکرد بعد یربع تلمبه زدن کشید بیرون گفت داره میاد پاشد از جاش منم سریع کیرشو گرفتم ساک زدم ابش با کلی فشار میریخت تو دهنم شور بود یکم حالم بد شد ولی خوردمش دوباره ازم لب گرفت و در همین حین برام جق میزد که اب منم اومد نیم ساعت همون حالت دراز افتادیم که منو برد حموم و شست و خشکم کرد منو رسوند بعد ازم تشکر کرد و منم از اون ولی الان گذاشتمش رو بلک لیست چون واقعا روز عذاب اوری بود جر خوردم ممنون که خاطره امروزمو خوندید دوستون دارم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.