گاییده شدن من در حمام عمومی

0 views
0%

سلام این ماجرا کاملا واقعیه و آثار مخربی تو روحیه من گذاشت خواهشا کسایی که اهل همجنسبازی هستند به بچه ها رحم کنند چون زندگی هر دو طرف داغون میشه حدودا 13 سالم بود اون موقع ما تو خونه مون حموم نداشتیم و برای شستن خودمون باید به حموم عمومی میرفتیم معمولا من با پدرم میرفتم ولی یه بار یادم نیست به چه علت تنها رفتم اینم بگم من به خاطر کون خوش فرمم خیلیا دوست داشتند منو بکنند که متاسفانه بعضیها موفق شدند تو حموم رفتم زیر دوش حموم تا خودمو بشورم غافل از اینکه یکی منو هدف قرار داده تا وقتی رفتم زیر دوش دنبالم بیاد تا بتونه کونمو بکنه داشتم زیر دوش خودم میشستم که دیدم در باز شد و یه مرد تقریبا 30 ساله وارد اتاقک دوش شد منم اینقدر کمرو بودم روم نمیشد بهش بگم برو بیرون یا خودم برم بیرون به بهانه شستن من بدنمو میمالید و در نهایت شرتمو از پام درآورد و من لخت لخت شدم پشتم سمتش بود وقتی برگشتم کیر کلفت و شق شدشو زیر شرتش دیدم باز چیزی نگفتم ازم خواست دستمو بذارم رو در اتاقک دوش و کونمو بدم عقب تا بتونه خوب منو بشوره منم اینکارو کردم که باعث شد سوراخ کونم کامل معلوم و دم دست بشه اونم دید من مخالفتی ندارم اول کیرو خایه هامو شست بعد رفت سراغ کونمو و سوراخ کونم انگشتشو رو سوراخ کونم میکشید و آر وم آروم سعی میکرد انگشتشو تو کونم فرو کنه انگشتشو تا آخر تو سوراخ کونم فرو میکرد میگفت بذار خوب تمیز بشه دیگه سوراخم واسه یه انگشت کلفت جا باز کرده بود وقتی که کارشو تموم کرد گفت بریم لیف بزنیم دوباره بیاییم وقتی دراومدیم من رفتم ازش به فاصله دوری نشستم که شرش از سرم کم شه به شدت ترسیده بودم بعد از لیف زدن سعی کردم یواشکی برم زیر دوش تا منو نبینه ولی وقتی زیر دوش بودم دوباره اومد تو و همون اول شرتمو درآورد اینار ازم خواست کیر بزرگ و کلفتشو واسش باصابون بشورم چون اون مال منو شسته بود منم اینکارو واسش کردم بعدش گفت برگرد بذار با این کیرش لای پاتو بشورم تا کفیه کونمو کشید عقب و کیرشو داد لای پام شروع کرد تلمبه زدن من احمقم از ترس آبروم خفه خون گرفته بودم کمی که لاپایی کرد سعی کرد کیر کلفتشو تو سوراخ کون تنگ من جا کنه ولی هر کاری کرد تو نرفت آخرش با همون لاپایی آبشو لای پام خالی کرد خودشو شست رفت بیرون به منم گفت خودتو بشور بیا بیرون تا ماهها حالم از محوطه و محله اون حموم بهم میخورد اینجور آدما بعید میدونم عاقبت به خیر بشند خواهشا از این کارا نکنید نوشته

Date: June 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.