گی ای که منتظرش بودم

0 views
0%

سلام اسم من مهران و هیجده سالمه خاطره ای که میخوام بگم مال همین 4 ماه پیشه حدود یه سالی هست که عاشق یکی از رفیقام به اسم امیرحسین شدم اول از خودم بگم که تپلم و سفید کون گنده ای دارم کیرمم 16 سانته تقریبا خوش قیافم از نظز خیلیا قدم 175 امیرحسینم اصلا خوش قیافه نیست ولی بدن بدون مو عضله ای خوبی داره با اینکه اصلا ورزش نمیکنه هم قدمه و کیرش حدود 13 سانت و پوست قهوه ای روشن با یه کون خیلییی لاغر ماجرا از اونجایی شروع شد که چندبار با رفیقام رفته بودیم بیرون و معمولا میرفتیم خونه یکی لش میکردیم دیدم که چندبار امیرحسین خودشو به من میچسبونه یا پاشو بهم میماله منم که یه سالی بود واقعا عاشقش شده بودم چون بچه باحالی بود و هرکاری میکردم بهترین رفیقم باشه نمیشد و دیگه بیخیال قضیه شده بودم کم کم گفتم من که به این نمیرسم حداقل به سکس باهاش برسم یه شب با بچه ها بیرون بودیم و خانواده من از شهر رفتن برا دو روز منم به بچه ها گفتن بیان اونا هم اومدن و شب موندن بعد 4 بازی رفتیم فیلم ترسناک گذاشتیم 4 نفر بودیم که منو امیرحسین بغل هم روی یه مبل نشستیم و اون دوتا دیگه هم هر کدوم ی جا نشستن فیلم شروع شد و اصلا ترسناک نبود اون دوتای دیگه تو چرت بودن و منو امیرحسینم حرف نمیزدیم من گفتم خستم به امیرحسین و جوری خوابیدم که کونمو برگردوندم به طرفش اونم برا اینکه جا بشه برگشت طرفم کیرش طرف کونم بود برگشتم بهش گفتم شق کردی گفت نیمه شقه منم دستمو بردم زیر پتو از رو شلوارش بدون اینکه کیرشو بگیرم زدم روش یه 10 دقیقه ای اینجوری بودم که هی دست میزدم به کیرش و اونم هر چند وقت یه بار کیرشو فشار میداد به کونم بعد یه مدت اروم دستمو کردم تو پیرنش زیر پتو بودیم با هم بقیه نمیدیدن منم اروم اون بدن صافو نرمشو ناز میکردم اروم اروم دستمو میبردم پایین اونم کیرشو هی میمالید بهم دستم بردم پایین تا رسیدم به شلوارش اروم با دور شلوارش بازی میکردمو کم کم دستمو کردم تو ولی کیرشو نگرفتم کلییی پشم داشت دور کیرش منم شروع کردم به ناز کردن پشماش و لای پاش که بی مو و نرم بود ی دفعه کیرش اروم خورد ب دستم منم دستمو سریع کشدم عقب و همدیگه رو نگا کردیم و خندیدیم دوباره دستمو کردم تو شلوارش با پشماش بازی کردن که دید اونم دستشو اورد تو دستمو برد سمت کرش خیلی اروم منم کیرشو گرفتم دستم اولین چیزی که خس کردم این بود که عجب کیر کلفتیه بعدش دستمو بالا پایین کردم دیدم اونقدرا هم دراز نیس ولی خیلی کلفته دیدم فیلم داره تموم میشه بقیه هم خوابن یه 20 دقیقه ای با کیرش بازی میکردم و اونم اروم اروم دستشو برد تو شلوارم و منم دستشو بردم طرف کیرم دستاش خیلی نرم و گرم بود شروع کرد بازی کردن با کیرم هردومون داشتیم کارمونو میکردیم و حرف نمیزدیم من اروم اروم صورتمو چسبوندم به صورتش بعد لبشو بوس کردم لبش خیلییی پهن و خوشگله اول یه نگام کرد و فک کردم ناراحت شده ولی بعد اومد و لبمو بوس کرد شروع کردیم ب خوردن لب همدیگه و بعد چند دقیقه گفتم بیا بریم اتاق من خیلی اروم رفایم که بقیه بیدار نشن رفتیم اروم رو تختم دراز کشیدیم و لب بازی کردیم بعدش من پاشدم و با بوس کردن و ها کردن روی شیکمش رفتم طرف کیرش ها میکردم رویش نافش شلوارشو دراوردم و شروع کردم به بوس کردن کیرش ی کیره کلللفت و خوشگل با سر قهوه ای بود با بغل پاهاش بازی میکردم و اونم بعضی وقتا از لذت خودشو جمع میکرد کیرشو کردم دهنم وااای ک چ حس خوبی بود شروع کردم به ساک زدن براش کیرشو تا ته میکردم تو حلقم و درمیووردم و سر کیرشو هی لیس میزدم و گفت بذار وایسم پاشد و شروع کردم به ساک زدن که دیدم خودشم داره عقب جلو میکنه کیرشو تو دهنم با اینکه بعضی جاهاش نفسم میگرفت گذاشتم جلو عقب کنه دستشو اورد پشت کلم و فشار داد جلو و کیرشو تا ته کرد تو دهنم خیلی کلفت بود بعد گفتم بذار خودم برات ساک بزنم کیرشو با یه ستش گرفتمو کردم دهنم با یه دست دیگه با تخماش بازی میکردم و با دست دیگم براش جق میزدم و ساک میزدم خیلی تفم غلیظ شده بود بعد 5 دقیقه اینجوری گذشتن گفت داره ابم میاد منم از خدا خواسته کیرشو تو دهنم نگه داشتم و همه ی اب شیرینو خوشمزشو خلی کرد تو دهنم منم شروع کردم با همون دهن پر اب یکم براش ساک زدم که گفت نکن منم همه ی ابشو قورت دادم واقعا خوشمزه بود بعد 10 دقیقه ای کنار هم خوابیدیم و من رفتم بازم براش ساک زدم تا دوباره مثل قبل شق کرد گفت پاشو میخوام بکنمت پاشدم دولا شدم با دستم کونمو باز کردم اونم کیرشو که خیس خیس بود اروم گذاشت رو سوراخم اولین بارش بود که میکرد کیرشو فشار داد و من از درد منفجر شدم گفتم درش بیار درش بیار خیلی درد داشت بعد گفتم اول انگشتم کن یکی از چیزایی که دوس دارم شکل ناخن عه که شکل ناخناش گرد و خوشگل بود یه دستشو گذاشت دهنم و شروع کردم لیسدنش و با دست دیکه اگشت میکرد خیلی خوب بود اول یه اگشت بعد دوتا بعد سه تا دوباره کیرشو چسبوند به کونم و منم یه کوچولو دیگه ساکیدمش که خیس بشه کیرشو گذاشت رو سوراخم و فشار داد و کیر کلفتو نازش تا ته رفت تو من احساس میکردم رو آسمونم خیلی خوب بود شر ع کرد به تلمبه زدن و با یه دستشم کیر منو گرفته بود و برام میزد تلمبه ردنش تند شده بود که من گفتم داره ایم میاد اونم گفت منم داره میاد و من ارضا شدم و همشو زیختم رو فرش همونطوری مه تلمبه میزد شوع کرد به لب گرفتن باهام و یه دفعه احساس گرمی کردم تو کونم و امیر روم وا رفت بعد 1 دقیقه کیرشو که دیگه شق نبود کشید بیرون و همدیگه رو بوس کردیم و دستشویی و لباس پوشیدیم و رفتیم پیش بقیه خوابیدیم ازون روز به بعد زیاد با هم حرف نمیزنیم و فهمیدم که با بهترین رفیقش ریخته رو هم و سر کلاس هی انگشتشو لیس میزد و با کیرش بازی میکرد و منم خیلی عصبی میشدم ولی خب اخرم قرار نبود به ما برسه مگه نه نوشته

Date: June 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.