گی بازی با دوستم

0 بازدید
0%

سلام این داستان در مورد گی دوتا پسره هر کی دوست نداره نخونه یه روز که خیلی حشری بودم تو فکر این بودم که یکیو بکنم تو فکر این بودم که با کی برم که یاد یکی از دوستام افتادم بهش یه زنگی زدمو باهاش صحبت کردم آخه قبلا مثل اینکه با یکی دیگه رفته بود باهم قرار گذاشتیم که بعد از ظهر بریم خونه ی یکی از فامیلاشون که رفته بودن شهرستان و کلیدو به این داده بودن که به باغچشون آب بده ساعت 3 من رفتم همون خونه محمد مستعار از من زود تر رفته بود اونجا خلاصه منم رسیدمو با هم رفتیم داخل خونه شروع کردیم به لباس در اوردن فقط شورت پامون بود یکم با هم بازی کردیمو همدیگر مالیدیم و بعدش شورتامون رو هم در اوردیم کیرامون رو چسبوندیم به هم و همدیگرو بغل کردیم اینم بگم که دوستم یکم چاق و تپله و منم کمی لاغر و به قول دوستم کون خوبی دارم و هر دومون 17 ساله بعد از اینکه باهم ور رفتیم دوستم گفت خوب حالا کدوممون بخوابیم منم دست زدم به کونشو یه لیس به پستونای برجستش زدمو گفتم تو اول بخواب اون خوابید و منم خوابیدم روش وای چه گوشتی داشت کلی حال کردم باهاش کیرمو گذاشتم لای پاش یکم براش لا پایی زدم یکم که حال اومد کیرم و گذاشتم در کونش آروم فشار دادم دادم تو کونش اولش یکم دردش گرفتو آه و اوه کرد ولی بعدش صداش افتاد بعد چند دقیقه گفت حالا تو بخواب من خوابیدم گفت کونت تمیزه گفتم آره گفت بیا بریم خودم بشورم مطمئن شم گفتم چطور مگه گفت تو بیا کاریت نباشه منو بورد دستشویی و آب و باز کرد و تمیز کونمو شست و بعد برد منو خوابوندو یه تیغ از جیب شلوارش در اوردو اومد گفتم میخوای چیکار کنی اومد یه ضربه به کونم زدو گفت میخوام بزنم موهاشو تو که مشکلی نداری منم گفتم نه ولی چرا پس برا خودتو نزدی گفت برا منو تو بزن منم قبول کردم بعد رفتیم حموم مو های منو تراشید و گفت برا من و بزار بعد از اینکه کار من تموم شد بزن منم قبول کردم بعد شیر حمومو باز کردو موهارو شست بعد برد منو رو تخت خوابوند صورتشو اورد نزدیک سوراخمو شروع کرد به لیس زدن منم کلی داشتم حال میکردم بعد از اینکه سوراخه کونم حسابی تف مالی شد کیرشو گذاشت لبه یوراخمو شروع کرد به فشار دادن من داشت آهم هوا میرفت که جلو دهنمو گرفتو یه دفه کیرشو تا آخر کرد تو کونم داشتم جر میخوردم خودمو از زیرش کشیدم بیرون گفتم چته وحشی بغلم کرد و دستشو گذاشت رو کونمو انگشتشو کرد تو کونم گفت ببخشید نمیدونی چه حالی میده تو رو بکنی گفتم انگشتتو در بیار گفت تگه در بیارم سوراخت باز تنگ میشه باید باز این درد و بکشی گفتم من دیگه کون نمیدم گفت من که زورم از تو بیشتره یه کار نکن به زور مجبور شم بخوابونمت بعد یه ضربه به کونم زد و منو رو زمین خوابوندو باز کیرشو کرد تو کونم ولی این دفه اونقدر درد نداشت کلی تلنبه زد بعد منو پشت و رو خوابوند و پامو داد بالا و باز کرد تو کونم وسط اون کار یه دفه تف کرد رو صورتم منم که شهوتی شده بودم چیزی نگفتم و تفشو با زبونم جمع کردمو قورت دادم اونم از این کار خوشش اومد تومد کنارمو گفت دهنتو باز کن دهنمو باز کردمو تف کرد تو دهنمو گفت قورت به منم قورتش دادم بعد گفت بریم حموم اگه آبم اومد نریزه زمین رفتیم حمومو آب گرمو باز کردو زیر دوش داشت منو میکرد بعد از چند دقیقه گفت داره آبم میاد منو خوابوندو نشست رو شکمم کف دستی زد تا آبش اومد آبشو ریخت رو شکمم بعد با دستش آبشو جمع کرد از رو شکممو مالوند روی صورتم گفت میخوریش گفتم نه بعد که یه کم به خودم اومدم گفتم حالا نوبته منه اول موهای کونشو زدم بعد تمیز شستمش بعد لیسیدمش و بعد کردم تو کونش بهم حال داد ولی اون اندازه که اون منو میکرد وقتی آبم اومد خالی کردم تو کونش بعد شوراخشو با دستم باز نگه داشتم که آبم بیاد بیرون بعد تو همون حتا که داشتیم همدیگرو میشستیم من پستوناشو یکم خوردمو گفتم نمیخوای باز منو بکنی گفت چرا که نه ولی این دفه هر طور که دلم بخواد منم قبول کردم موهای منو کشید و نشوند منو جلوی کیرشو گفت برام ساک بزن منم براش ساک زدمو بعدش منو بغل کردو برد کنار دیوار حموم چسبوندو رو هوا داشت منو میکرد بعد منو به حالت سگی خوابوندو اونقدر به کونم سیلی زد که قرمز قرمز شده بود بعدش کلی منو کرد و گفت برگرد آبمو بریزم رو کونت منم به پشت خوابیدم و آبشو ریخت رو کونمو بعد کونمو ماساژ دادو بعد با هم دوش گرفتیمو رفتیم تو اتاق لخت تو بغل همم خوابیدم و بعد از یه ساعتم از اونجا رفتیم نظرم یادتون نره ممنون نوشته 2012

Date: August 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.