گی بیاد ماندنی ۲

0 views
0%

سلام ادامه داستان گی بیاد ماندنی ۱ رو خدمتتون ادامه میدم ماجرا اونجایی بود که دوست هم خدمتیم رو یه شب اوردم خونمون و شب رو با هم بودیم و حال کردیم و منو لاپایی کردش منم خیلی حال کرده بودم چون برا اولین بار بود که سکس میکردم خلاصه از اون شب چند هفته ای گذشت و اون دوستمون رفت مرخصی شهرستان و منم که تهران بودم و هرشب میومدم خونه یه روز که دوستم تو مرخصی شهرستان بود بهم پیام داد و از اون شب سکسمون صحبت کردیم و منم گفتم که خیلی حال داد اونم خوشش اومده بود بهم گفتش این دفعه اجازه بده بذارم تو کونت منم گفتم نه من تا حالا ندادم و کیر تو هم بزرگه میترسم کونم پاره بشه از اون اصرار و از من انکار چند شب پشت سر هم پیام میداد و میگفتش اجازه بده بکنم تو کونت و منم میگفتم نه از طرفی دوست داشتم باهاش سکس کنم از طرفی هم میترسیدم از کیر کلفتش بهش گفتم یه شب زودتر بیا خونمون و باهم سکس کنیم و صبح بریم پادگان اونم گفتش که اگه بیام باید بکنم تو کونت و منم قبول نکردم تا شب بعد پیام داد که شب میام و یواش امتحان میکنیم اگه کیرم نرفت تو کونت دیگه نمیکنم منم بهش اعتماد داشتم و میدونستم که اذیتم نمیکنه و قبول کردم رفتم و طبقه بالای خونمون رو مرتب کردم و رفتم تو اینترنت و یه فیلم سکسی نگاه کردم و حرکات مختلف رو نگاه کردم تا شب رو دوستم پیاده کنم رفتم حموم و خودم رو شستم و قیافم رو درست کردم و منتظرش موندم تا پیام داد که نزدیکه محلمونه و رفتم دنبالش و اوردمش خونه نزدیک غروب بود و نشستیم تلویزیون تماشا کردیم و شام خوردیم و ساعت شد حوالی ۱۲که گفتش بخوابیم منم اوردم تشک پهن کردم و چراغ هارو خاموش کردم و یه چراغ شب خواب بود به رنگ ابی بود رو روشن کردم و اتاق به رنگ ابی شد و اومدم دراز کشیدیم کنار هم و پتو رو انداختیم رومون دست هم دیگه رو گرفتیم و چشم تو چشم شدیم یه کم نگاه کردیم تو چشم هم دیگه و کم کم فاصلمون کم شد از هم دیگه و هم دیگه رو گشیدیم تو بغل هم و شروع به لب بازی کردیم با ولع لبام رو میخورد و منم خوشم میومد میگفت خیلی لبات خوشمزه هستش تو چشام نگاه میکرد و دوباره لبام رو میخورد و منو تو بغلش فشار میداد کم کم بوسم میکرد و رفت سراغ نرمی گوشم و به ارومی گاز میگرفت و زبون میزد و منم خیلی لذت میبردم و گاهی لرزم میگرفت و اونم میگفت جووون چیههه دستاش رو برد زیر لباسهام و سینه و زیر بغلم رو نوازش میکرد و من لذت میبردم منم دستام رو بردم زیر لباسش و نوک سینه هاش رو فشار میدادم و نوازشش میکردم و حواسم بهش بود که داره لذت میبره صدای اخ گفتن دو تامونم کم کم بلند شده بود و قربون صدقه هم میرفتیم لباسم رو داد بالا و سینه هام رو نگاه کرد با نوک زبونش اروم نوک سینه هام رو قلقلک میداد و منم چشام رو بسته بودم یکم سینه هام رو خوردش و لباسم رو در اورد از تنم کل بالا تنم رو با زبونش لیس میزد زبونش رو انداخته بود تو نافم وایییییی منم یهو لرزم میگرفت دوستم نگاهم میکرد و میگفتش جاننن من به پشت خوابیده بودم و دوستم روم خوابیده بود و لب میگرفت منم دستام زیر لباسش بود و بدنش رو نوازش میکردم لباسش رو دادم بالا و از تنش در آوردم و باز رفتیم تو بغل هم گرمای بدنش لذت بخش بود منو تو بغل خودش فشار میداد و لب میگرفت بهم گفت بخواب رو شکم منم رو شکم خوابیدم و شروع کرد به خوردن پشتم از گردنم خوردش و رفتش به سمت پایین زبون میزد و قلقلک میداد بین مهره های ستون فقراتم رو با زبود لیس میزد دستاش رو میمالید زیر بغل هام و کم کم کیرش رو از رو شلوار میمالید به کونم تا کم کم نشستش رو باسنم و شروع کرد به نوازش بدنم دراز کشیدش روم و کیرش رو از رو شلوار تکون میداد رو کونم و ازم لب میگرفت و گردن و گوش هام رو میخورد خسته شد از خوردن و یهو از روم اومد پایین و به پشت خوابید منم یاد فیلمی که بعد از ظهر دیده بودم افتادم دستم رو بردم رو کیرش که یهو یه تکون خورد و دستش رو گذاشت رو دستم نگاهش کردم و یه لب از هم گرفتیم و نشستم وسط پاهاش و با دهنم از رو شلوار کیرش رو گاز گرفتم یه اخ ریز گفت و ادامه دادم با دست براش مالیدم و اروم شلوارش رو در آوردم کیرش یه ذره شورتش رو خیس کرده بود با زبون مزه کردم یه کم به شوری میزد اما خوشمزه بود خوابیدم روش و یه لب گرفتم ازش بهش گفتم که میدیش به من با چشم اشاره کرد که اره اروم شرطش رو کشیدم از پاش در آوردم اوففففف یه کیر کلفت و حدود ۱۵سانت تو نور آبی میدرخشید بی اختیار بوسش کردم و کم کم لیسش زدم و شروع کردم به خوردن گاهی عمدا دندون میزدم که یه تکونی بخوره زبونم رو دور کلاهک کیرش میکشیدم و حال میکرد چشماش رو بسته بود وحال میکرد و اه اه میکرد کیرش رو از دهن در میاوردم و دوباره میکردم تو دهنم بیضه هاش توجهم رو جلب کرد یه زبون بهش زدم دیدم خودشو تکون داد بیضه هاش بزرگ بود یکیش رو کردم دهنم که دیدم فرار میکنه دستش رو گرفتم و نگهش داشتم و دوباره بیضش رو خوردم میخواست فرار کنه که دید نمیتونه که یهو صداکرد اخخخخ سعیددد که دیگه خسته شدم و دراز کشیدم رو زمین دوستم بلند شد و نشست روم دو باره لب گرفت ودستش رو برد رو کونم و شروع کرد به مالیدن منم گردنش رو میخوردم آروم دستشو برد زیر شلوار و از روی شورتم میمالید میگفت عجب کونی داری شلوارم رو کامل در اورد و پاهام رو لیس میزد قلقلکم گرفته بود و تو اوج شهوت بودم خوابید روم و از رو شورت کیرشو میمالید به کونم و پشت گردنم رو میخورد اروم در گوشم گفت که اجازه هست منم سرم رو تکون دادم شورتم رو کشید پایین و شروع به خوردن کونم کرد لمبره های کونم رو آروم گاز میگرفت و لیس میزد چاک کونم رو لیس میزد هر از گاهی هم زبونشو به سوراخم میزد کم کم کمرم رو لیس زد و امود سمت گردنم که کیرش ساییده میشد به کونم کیرش رو گذاشت لای پام و ازم لب میگرفت خیلی داغ بود کیرش یکم تکون داد وبلند شد یه تف به چاک کونم زد و کیرشم تف زد و گذاشت لای پام آرون لا پایی میزد خیلی حال میکردم عمدا کیرشو میمالید به سوراخم و لاپا میزد از کیرش میترسیدم و نگران بودم اما بهش اطمینان داشتم خودم رو شل کردم کیرشو میمالید به سوراخم و منم اخ و اوخ میکردم و دو باره لاپایی میزد بهم گفت امتحان کنیم منم گفتم یه زره دیگه لاپایی بزن یه خورده لاپایی زد و دیگه کم کم کیرش رو که میمالید به سوراخم بیشتر فشار میداد منم خودم رو شل کرده بودم و سر کیرش رو احساس میکردم میره تو کونم این بین مدام تف میزد و خیس میکرد کیرش رو دوباره کیرش رو تنظیم کرد و اروم فشار داد سر کیرش رفت تو شاید دو سانت بهم گفت درد داری گفتم نه خیلی حال میده کیرش رو در اورد و یه تف انداخت رو سوراخ کونم و دوباره با احتیاط سرش رو کرد تو خیلی لذت داشت دستش رو برد زیر کتف هام و ازم لب گرفت و همزمان یه کم کیرشو فشار داد که یه ذره دردم اومد و لبش رو که تو دهنم بود رو فشار دادم کیرشو در اورد و دوباره همون مقدار فرستاد تو لحضه کردن و در آوردنش خیلی لذت داشت از فرط شهوت بدنم شل شده بود و هیچ دردی احساس نمیکردم بهم گفت درد نداری که گفتم نه دو باره فشار بیشتری اورد و نصف کیرش رفتش تو یه خورده دردم اومد و خودم رو جمع کردم اونم متوجه شد و کیرش رو در اورد دوباره تف زد و فرو کرد تو اینبار خیلی راحت رفتش تو ازم لب گرفت و شروع کرد اروم عقب جلو کردن و تلمبه زدن تو اوج شهوت بودم که احساس کردم ابم داره میاد و دستمال دم دستم بود برداشتم گرفتم دور کیرم و یهو با یه صدا ابم با فشار پاشید رو دستمال اونم یه کم تلمبه زد و گفتش ابم داره میاد و گفتم توش نریز کیرش رو در اورد و ریختش رو کونم کونم رو تمیز کرد و لب گرفتیم نیم ساعت توبغل هم بیحال بودیم تا اینکه کیر دوستم دوباره راست شد و بهم گفت حال داری یه دست دیگه بکنم گفتم اره گفت میخوام سنگین بکنم اذیت نمیشی گفتم نه یه خورده کیرش رو خوردم و رو شکم خوابیدم تف به کونم زد و اینبار کیرش رو بی مقدمه کرد تو که انگار برق منو گرفت سریع از زیرش اومدم بیرون یه قطره اشک از گوشه چشمم سرازیر شد ازم عذرخواهی کرد و گفت ببخشید فکر چون یه بار کردم دیگه راحت میره دوبار شروع کرد و اروم اروم کرد تو کونم و شروع کرد به تلمبه زدن سرعتش رو زیاد میکرد و ازم لب میگرفت اوج لذت بودم گفتش به پشت بخواب خوابیدم به پشت پاهام رو داد بالا و کرد تو کونم اولش دردم اومد شروع کرد به تلمبه زدن پاهام رو باز کرد و تو همون حالت ازم لب گرفت کیرش رو تو حالت قبلی کامل نمیکرد تو اما تو این حالت یهو تا ته فشار داد که دردم گرفت و لباش رو گاز گرفتم تو این حالن چند دقیقه ای کرد منو سرعتش خیلی زیاد بود و خیلی حال میداد دیگه صدام اتاق رو برداشته بود و به خودم از شهوت میپیچیدم که کیرش رو در اورد و گفتش بلند شو وایسا یه خورده سرپا منو کرد و و سینه هام رو هم همزمان میمالید و لب میگرفت که دیدم خسته شد و گفتش بخوابیم رو شکم خوابیدم و دو باره خوابید روم و کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدن کمی تلمبه زد و تو همون حالت گفت پاهات رو باز کن پاهام رو باز کردم و تا ته فشار میداد تو کیرشو میاورد عقب و سنگین میکردش تو منم اخ اخ بلند میگفتم تو اوج بودم که یهو وحشی شد و با سرعت تمام منو میکرد نزدیک ۴دقیقه با سرعت کردش و ابشو با داد بلند ریخت تو کونم مثل جنازه افتادیم زمین تو بغل هم لب گرفتیم رفتیم خودمون رو شستیم و اومدیم تو بغل هم خوابیدیم تا صبح و بلند شدیم رفتیم پادگان امیدوارم خوشتون اومده باشه سکس های دیگه ای هم داشتیم که اگه خواستید دوباره براتون مینوسم نوشته

Date: December 28, 2018

One thought on “گی بیاد ماندنی ۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.