گی بیاد ماندنی

0 views
0%

سلام سعید هستم ۲۹سالمه این خاطره تی که میخوام بگم برای مدت ها پیشه یه دوست هم خدمتی داشتم که تو خدمت باهاش اشنا شدم بچه شهرستان بود قیافه منم بد نیست تو دل برو هستش این رفیقمون هم از من خوشش اومده بود و البته منم از اون بدم نمیومد خلاصه که رفاقتمون خیلی ادامه پیدا کرد تا اواخر دوران خدمت که من یه بار خونمون کسی نبود و این دوستمون رو دعوتش کردم خونه خلاصه شب رو با هم خوابیدیم و این دوستمون خیلی سعی میکرد منو بغل کنه منم بدم نمیومد و موافقت کردم که تو بغل هم بخوابیم منو کم کم بوس میکردو میگفت دوست دارم و این حرفها منم واقعیتش داشتم شل میشدم شهوت داشت بهم غلبه میکرد که یهو یه بوس از لبهام گرفت و من خودمو جمع کردم دوباره یه بوس کرد و این بار لبش رو گذاشت رو لبهام و نگه داشت چند دقیقه تو این حالت بودیم ودیدم زبونش داره میجنبه و لبخام رو میخوره دیگه مطمین بودم که اینکاره هستش محکم تو بغلش فشارم میداد و منم حالم عوض شده بود گردنم رو میخورد و گوشهام رو میخورد و قربون صدقه میرفت کم کم دستاش رو برد زیر لباسام و سینه هام رو نوازش میکرد منم دیگه تو حال خودم نبودم و صدام داشت درمیومد انم که دید من خوشم اومده پیرهن دوتامون رو در اورد و شروع کرد با نوک زبون سینه هام رو خوردن وای که چه حالی داشتم مدام منو میخورد و لیس میزد و قربون صدقه خودم و بدن سفیدم میرفت میگفت تو مو در نمیاری منم حندم میگرفت بالا تنش رو گذاشت رو بالا تنه من و اخ که چه حالی داد گرمی بدنش خیلی خوب بود ازم لب میگرفت نوازشم میکرد دیگه کیر هردو تامون راست شده بود که بهم گفت برگرد تا وشتتم بخورم منم برگشتم و اون شروع کرد از پشت گردنم تا کمرم رو با نوک زبونش خوردن و من داشتم لذت میبردم با نوک زبونش ستون فقراتم رو قلقلک میداد و صدام بلند میشد که یهو خوابیدش روم احساس خوبی بهم دست داد لذتبخش بود کیرش رو از روی شلوار احساس کردم که تکون میده به ارومی دوباره گردن و گوشهام رو تو همون حالت خوردش و منم دیگه تو فضا بودم از روم اومد پایین و دستش رو گذاشت رو کونم و گفت اینو میدی مال من باشه منم که سراپا هوس شده بودم گفتم مال خودت عزیزم یه لب ازم گرفت و اروم شارم رو داد پایین هی از بدنم تعریف میکرد و میگفت چقدر تمیزه دستش رو از رو شرت به کونم میکشید و با زبونش پشت پاهام رو تا پایین میخورد و لیس میزد که قلقلکم میومد و پام رو میکشیدم دراز کشید کنارم و دستش رو برد زیر شورتم و کشید به چاک کونم اخ که چه حالی داد بهم گفتش اجازه میدی نگاهش کنم یه لب ازم گرفت و گفتم باشه اروم شرتم رو کشید پایین دیدم کاری نمیکنه سرم رو برگردوندم و دیدم با بهت داره نگها میکنه به کونم اروم نوازشش میکرد و اوف اوف میگفت خیلی تو لذت بودم که با همون شلوارش خوابید روم و دوباره شهوتم زیاد شد که احساس کردم ابم میخواد بیاد که سر کیرم رو کمی فشار دادم تا نیاد در گوشم گفت اجازه میدی شلوارمو در بیارم با چشم بهش اشاره کردم و اونم شلوارش رو در اورد که دیدم کیرش داره منفجر میشه کیرش زیاد بزرگ نبود شایذود۱۵سانت اما خیلی کلفت بود خوابید کنارم و کیرش رو هم چسبوند به رون پام ودو باره ازم لب گرفت و کم کم خوابید روم وتیی که چه گرمایی داشت خیلی داغ بود کیرش دستش رو گذاشت زیر کتفم و کیرش رو گزاشت لای پام صدای خودشم دیگه در اومده بود یکم فشار داد و بلند شد یه کم تف زد به کون من و به کیر خودشم تف زد بهش گفتم چکار میکنی که گفتش نترس کیرش رو گذاشت لا پام و اروم بالا پایین کرد که دیگه صدامون بلند شد ازم لب میگرفت و لاپا میزد گاهی کیرش رو میمالوند به سوراخم که من خودم رو میکشیدم جلو از ترسم چون تا حالا کون نداده بودم از کیرشم میترسیدم خیلی کلفت بود همونجور به لاپایی ادامه داد سرعتش رو زیاد کرد همزمان دستش رو از زیر برد و کیرم که داشت منفجر میشد رو گرفت یه کم برام بازیش داد من از اوج لذت یهو ابم پاشید بیرون و ناخوداگاه یه داد بلند زدم با فشار ابم پاشید بیرون شاید ده ثانیه ازم اب میومد اونم سرعتش رو زیاد کرد و یه لحضه صداش بلند شد و ابش رو ریخت روی لای پاهام دوباره ازم لب گرفت و دوتامون افتادیم رو بغل هم و خوابمون برد تا صبح چند بار دیگه لاپایی کرد منو و ابش رو ریختش رو کونم از اون موقع چند بار بهم گفت که بزار بکنم تو کونت که من میگفتم نه کیرت بزرگه و نمیره و اذیت میشم و این حرفها امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه اگه استقبال کنید داستانهای دیگم رو هم مینویسم که با اون کیر کلفتش چجوری منو کرد موفق باشید نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.