گی دانشجویی

0 views
0%

می خوام یه داستان واستون تعریف کنم که عین حقیقته امیدوارم ابتونو بیاره سال ۸۶ دانشجو بودم تو خوابگاه تازه گوشی گرفته بودم یه روز اطاق چنتا عکس از کیرم گرفتم یادم رفت پاکش کنم یه پسره مشهدی متاهل گوشیو میگرفت با خط ایرانسل که رایگان بود به خانمش زنگ میزد یبار برد منم یادم رفته بود پاکشون کنم بعدا گفت که رفته بود فک کرده بود گوشی نو چیزی توش نیست گالری رو نگاه کرده عکسای کیرمو که سوراخش زیرشه رو دیده بود من مادرزادی سوراخ کیرم زیرش درست شده و از زیرش جیش می کنم مثه بقیه نوکش نیست بهش میگن هیپوسپادیاس بعد گوشیو آورد یاد عکسا افتادم از استرس مردم که نکنه دیده باشه دیدم تو پیام هاش که ارسال کرده واسه خانمش چنتاشو پاک نکرده و سکسی فرستاده بود از سایز کیرش و کلفتیش و خوش تراشیو این چیزا و گفته بود هوس کون کرده و اینبار بره خونه زنشو از کون میخواد بکنه یه چند روز گذشت تو خوابگاه داشتم میرفتم حموم دیدمش تو راهرو بعد چند دیقه رفتم حموم نگو از روزنه منو نگاه میکرده که ببینه کیر خودمه اون عکسا یا نه بعدا گفت یه ده دیقه نگاه کرده بود و مطمئن شده عکسا از کیر خودمه حمومم تموم شد رفتم اطاق چند دیقه بعد اومد تو اطاق منم فقط شلوارک پام بود و داشتیم حرف میزدیم که حرف سایز کیر انداخت بعد گفت تو بزرگتری ببینم مال کدوممون بزرگتره اون یه سال کوچیکتر بود ولی خیلی مردونه بود هیکلش گفت میخوای اول من نشون بدم و فوری درش آورد یه کیر با سر واقعا خوش تراش و کلفت سوراخشم دقیقا نوکش بود باهاش ور رفت سیخ که شد ۲۰ سانت بود گفت حالا تو دربیار من طفره رفتم که بهم گفت میدونم کیرت چه شکله هم عکساشو دیدم هم الان که حموم بودی دید زدم من دیگه استرس شدید اومد سراغم با خنده گفت به کسی نمیگم کیرت اونجوریه ولی باید ببینمش خودشم زیر پیراهنشو دراورد لخت لخت وسط اطاق وایساده بود با یه کیر فوق العاده خوش تراش و نسبتا کلفت با تخمای خوشگل منم یه جوری شده بودم شلوارکو کشیدم پایین لخت لخت شدم گفتم کسی نفهمه فقط اونم گفت چرا اینجوریه خلاصه گفت خیالت راحت باشه به کسی نمیگم کیرت اینجوریه بیخ کیرشو گرفت تکونش میداد زدش به کیرم خندید گفت زن بگیری ممکنه بره کوس بده هیچی تنمون نبود گفتم الان کسی میاد می بینه رفتم در اطاقو قفل کردم برگشتم کیر منم سیخ شده بود گفت ببینم مال کی درازتره روبرو هم وایساده بودیم کیرشو گذاشت کنار کیرم سر کیرم خورد به بدنش مال من تا نصف اونم نبود اون قدش کوتاه تر از من بود کیرش زیر کیر من بود نزدیک که شد کیرش زیر خایه هام حس کردم بعدم چسبید بهم کیر من رفت کنار کیر اونم زیر خایه هام بود شروع کرد عقب جلو کردن سرشو حس میکردم یه چند لحطه همونجوری بودیم خواست کیرمو نگاه کنه یه میز مطالعه بود تو اطاق رفتم وایسادم لبه اونم لخت لخت بود با یه کیر سربالا و واقعا به کیرش حسودیم شد نشستم رو میزه که کیرمو بهتر ببینه پاهامم از هم باز کرده بودم گفت یه کم برو عقب منم رفتم عقبتر که خم شد پاهامو از زانو گرفت آورد بالا انداخت رو بازوهاش گفت بخواب به پشت خودمم لم داده بودم سقفو نگاه میکردم اونم کیرمو با تخمام گرفته بود دستش میگفت چرا اینجوریه و چرا عمل نکردی با این نمیتونی زن بگیری و این حرفا گفت از کجا آبت میاد گفتم از سوراخ زیریه داشت معاینم میکرد انگار ضربان قلبم رفته بود بالا و یه حس کنجکاوی شدید داشتم گفت کیر منو نگاه کن زنا کیر اینجوری دوس دارن گفتم خانمت راضیه ازش گفت آره واسش له له میزنه گفتم پباماتو چنتاشو خوندم از کون هم میکنیش گفت آره بیشتر از کون میکنمش چون عاشق اینه کیرم تو کونش باشه بعد اوردش بالا گفت نگاش کن بگیر دستت منم سرمو آوردم بالا گرفتمش دستم خیلی خوب بود خم شد روم رونامو گرفت خواست بلند کنه گفت بیا بذارمت رو زمین منم دستامو انداختم دور گردنش بغلم کرده بود بلندم کرد گذاشت کف اطاق تو همون حالت کیرشو آورد تا رو شکمم منم مالوندم واسش شده بود عین سنگ انگار فنر بود کیرش گفت کیرت عجیبه و رفت پایین پاهامو انداخت رو روناش شروع کرد مالوندن کیرش به کیرم دیدم کم کم پاهامو با روناش میده بالاتر خم شد روم کمرمو آورد بالا یه بالش کف اطاق بود کشید زیر کمرم گذاشت منم بی حس شده بودم مقاومتی نمیکردم میخواستم ببینم چکار میکنه که دیدم مچ پاهام رو شونه های زمختشه کونم تو بغلشه یه کم مالوند بعدم کلاهک کیرشو توف زدو رو سوراخم تنظیم میکنه شروع کرد فشار دادن خیلی درد داشت بی اختیار جیغ کشیدم گفت آروم باش الان بچه ها میشنون اولش درد داره بعد خوشت میاد چندبار سعی کرد بفرسته توش که داخل نرفت پاهامو جمع کرد رو سینم کلی توف کرد رو سوراخم دوباره کیرشو گذاشت درش آروم فشار میداد به زور سرش رفت داخل نگهش داشت دوباره فشار وارد میکرد گفتم بابا نمیشه مردم از درد کلی گریم گرفت و گریه کردم بدجور میسوخت بعدا گفت هیچوقت فک نمیکردم یه روزی تو زیرم گریه کنی خلاصه ازش خواهش کردم که نمیخوامو نمیتونم اونم منو گرفته بود تلاش میکرد راضیم کنه با کیرم ور میرفت منو برگردوند دمر افتادم افتاد روم گفت نمیدونستم بار اولته وگرنه میرفتیم حموم اول بازت میکردم بذا دردش آروم شه بریم حموم و من از تو تنگتر هم باز کردم و واردم خوشت میاد و همزمان از پشت بغلم کرد بود کیرش لای پام بود کیرمو میمالید حشریم میکرد گفت بپوش بریم حموم منم قبول کردم فقط شلوارک پوشیدم رفتیم تو حموم کسی نبود رفتیم تو آخری کیرشو درآورد گفت قمبل کن منم پشتمو کردم بهش چسبید بهم لختم کرد گفت جیغ نزنی آبرو جفتمون میره واست بد میشه قمبل کردم اونم نشست پشتم سوراخمو توف زد با انگشت باهام ور میرفت درد داشت کم کم ۲ انگشتو تو کونم جا داد گفت الان دیگه دردت نمیاد سر کیرشو توف زد کلاهکشو کرد داخل گفتم آخ نگهدار خلاصه یواش یواش همه ۲۰ سانتو فرستاد داخل نگهداشت شروع کرد عقب جلو کردن روناش میخورد بهم لذت میبردم میگفت خیلی تنگی از این به بعد همیشه میکنمت گفتم من دوس ندارم گفت الکی نگو میدونم دوس داری اگه دوس نداشتی الان زیر کیرم نبودی گفتم پس به شرطی که کسی نفهمه گفت مگه دیونم به کسی بگم گشادت کنن تو رو خودم باز کردم مال خودمی دیگه زن من شدی خودم پردتو زدم کمرش سفت بود واقعا خودم از شدت لذت ابم اومد ولی اون همچنان داشت میکرد گفتم من دیگه نمیخوام پاشو تمومش کن محکم گرفته بود داشت میکرد گفت حرف نزن منم باید ابم بیاد گفتم خب زود تمومش کن الان کسی میاد گفت من نیم ساعتی میکنم تو هم باید تحمل کنی دستشو گذاشت رو کتفام فشار داد پایین که خوب قمبل شم کیرشم محکم میزد تا بیخ خایه کلی که کرد گفت برگرد به پشت بخواب لنگاتو هوا کنم درش آورد سرش خیلی بزرگ شده بود واقعا عالی بود باورم نمیشد اینو تو پشتم جا داده باشه حشری شده بودم سریع کف حموم انداخت منو پاهامو انداخت رو دوشاش خودم کیرشو با دست چپ گرفتم تنظیم کردم رو سوراخم حس کردم پسره رو دوسش دارم اولین بار بود کسی بدون اینکه به کیرم دست بزنم آبمو آورده بود اونم کیرشو فشار داد رفت داخل شروع کرد تلمبه زدن دست میذاشتم در کونم تا بیخ خایه میکرد داخل چیزیش بیرون نمیموند دستامو انداختم دور کمرشو پهلوهاشو میمالوندم آهو ناله میکردم اونم تند تند تلمبه میزد بازوهاشو گرفته بودم اونم کارشو بلد بود منو مچاله کرده بوده همشو میکرد تو و درمیاورد تو صورتش نگاه کردم مثه مردای واقعی بود لنگام رو دوشش بود با احساس میکرد کمر سفتی داشت از طرفی میترسیدم کسی بیاد تو و صدای شالاپ شلوپ که پیچیده بود رو بشنوه گفتم نیومد آبت گفت الان میاد یه ۵ دیقه تو اون حالت کرد گفت داره میاد بریزمش توش گفت خوشت میاد گفتم باشه همونجا خالیش کن همشو اون تو با فشار خالی کرد یه چند دیقه روم بود تو نگهش داشته بود خیلی دوسش داشتم از روم بلند شد منم کمی نشست م بلند شدم کیرش هنوزم راست بود که شروع کرد شاشید خیلی خوشگل شاشید سوراخش نوکش بود بازوهاشو دست کشیدم اونم به کمر و باسن من دست میکشید گفت خوشت اومد گفتم آره خیلی خوب بود خوش بحال زنت گفت تو هم دیگه زنم شدی کیرش آویزون بود هی دست میزدم بهش پشتمو میکردم بهش اونم بغلم میکرد میذاشت لای رونام دوش گرفتیم سریع زدیم بیرون یه ساعت بعد اومد اطاق دوباره که سر فرصت ادامشو میگم نوشته

Date: February 25, 2019


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.