گی من و دوستم

0 views
0%

منو دوستم خیلی گی میکردیم که این یکی از خاطراتمون هست من خودم ۱۷ سالمه بدنم سفید و بی مو هیکل سکسی دارم هم سیکس پک دارم هم کون خوبی دارم کیر کلفت و درازی دارم دوستم همسن خودمه اون هیکلش عادیه کیر خوشگلی داره و لاغره ما همیشه باهم گی میکردیم عادی شده بود برامون اکثر اوقات خونشون دو سه روز خالی میشد یه روز خونه دوستم بودیم بهم گفتم بیا یکم حال کنیم گفتم بزار بگردم پوزیشن خوب پیدا کنم تا بیشتر حال بده اومدم تو سایت شهوانی بهش گفتم تا من دارم میگردم کونمو و کیرم برا خودت من شروع کردم گشتن رو شکم دراز کشیدم تا کارشو راحت بکنه اول شلوارمو دراورد بعد با دستاش کونمو بازی میداد کونمو چند دفه گاز گرفت و با زبون کونمو لیس میزد منو برگردوند و کیرمو گذاشت دهنش سرشو مک زد و تا ته خوردش بعد پاهامو باز کرد لاپامو خورد چنتا گاز از کشاله هام گرفت و دوباره کیرمو گذاشت دهنش من چنتا پوزیشن دیدمو و بهش گفتم که دیگه وایسه میخوام بهش بدم کونمو حالت ۶۹ دراز کشیدیم و کیرای همدیگرو خوردیم اون با دستاش کونمو میمالید بعد خوابید رو پشتش و منم یه جوری خوابیدم روش که کیرش دهنم باشه اونم کونمو بخوره یکمی گذشت و من روش چرخیدم و با دستم کیرشو کردم تو کونم اول سرش بود ولی بعد تا ته نشستم روش یکمی که گذشت همونطور کیرمو گذاشتم دهنش تا یکم بخوره برام دوباره کیرشو کردم تو کونم یکمی تلمبه زد و گفت ساک میخوام منم دراز کشیدم و اون کیرشو تا ته کرد تو حلقم تلمبه زد تا داشت آبش میومد نگهش داشتم تا آبش نیاد دوباره اون خوابید و منم کونمو گذاشتم جلو صورتش و شروع کردم ساک زدن آبش داشت میومد بهم گفت بزار پاشم برم خالیش کنم کیرش دهنم بود ولی نزاشتم اونم کلی کیف کرد یهو آبش اومد و منم سریع خوردمش چشماش برق میزد خندیدم و گفتم من مال خودتم دیگه داشت از حال میرفت از زور شهوت گفت بزار برات بخورم آبت بیاد منم دراز کشیدم و اونم سرشو گذاشت رو شکمم عین اینکه رو بالشت خوابیده شروع کرد خوردن ابم داشت میومد بهش گفتم کیرمو دراورد و گفت تو کارت نباشه ابمو خالی کرد تو دهنش و خوردش با خنده گفت منم باید آب داشته باشم برا دفه بعد که بریزم تو کونت خندم گرفت و اصولا چون آب رو بدنمون نریخت کثیف نشدیم لباسامون رو پوشیدیم و دیدم سریع لبامو گاز گرفت یکمی لب بازی کردیم و دیگه تمومش کردیم بعد یه ساعت دوباره دوستم هوس کون کرد ایندفه رفتیم تو حموم و قشنگ بدن همدیگرو شستیم طبق معمول شروع کرد کونمو خوردن انقد خورد تا لیز شده بود بعد سریع کیرشو ساک زدم تا حسابی حال کنیم حالت سگی وایسادم سر کیرشو گذاشت و هی میکرد تو و هی درمیاورد یکمی گذشت کونم آماده شده بود تا ته کرد تو کونم و برای اولین بار میخواست آبشو بریزه تو کونم انقد محکم خودمو میزدم بهش که صدای باحالی میداد آبش داشت میومد و چیری بهم نگفت یهو آبش خالی شد تو کونم سریع کیرشو دروارد و گذاشت دهنم و همزمان با کیرم بازی میکرد چون من سخت آبم میاد یکنی طول کشید آبم اومد و ریخت رو زمین از حموم اومدیم بیرون و دیگه از زور بی حالی خال هیچی نداشتیم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.