گی من و محمد

0 views
0%

از اول بگم این داستان گی هست هر کی بدش میاد نخونه سلام من سروش و این خاطره ادامه کون دادن های من به محمد هست سنم ۲۶ ساله و معمولی با یه کون گرد و تنگ محمد هم تازگی ها ۳۷ سالشه داستان من و محمد از اونجا شروع که با هم یه جا کار میکردیم یه روز همه چی دست داد به دست هم ک اولین سکس منو محمد اتفاق بیفته اینو تو داستان 8 8 8 1 9 85 8 9 84 9 8 7 8 1 گی در محل کار کامل توضیح دادم بریم سراغ خاطره یه روز اخر هفته سر کار بودیم ک محمد گفت زنمو و بچه هام رفتن خمین خونه باباش اینا امشب بیا با هم باشیم منم ک هر موقع کیرش راست میکنه به محمد میدم قبول کردم بعد از اینکه کار ک تموم شد رسیدم خونه رفتم حموم طبق معمول به خودم رسیدم و اومدم بیرون لباس پوشیدم رفتم خونه محمد ساعت ۱۰و خورده ای بود ک شام خوردیم و وسیله ها جمع کردیم بعدش چایی خوردیم مثل بغییه داستانها مشروب این جور چیزها نبود نشتیم رو مبل ماهواره تماشا کردن محمد میدونست قبل از کون دادن پشتم آب میگیرم ک تمیز بشه یکم ک فیلم دیدیم گفت پاشو برو خودتو اماده کن ک بد جور کونتو میخوام امشب رفتم خودمو تمیز کردم و اومدم بعدش محمد رفت کیرشو شستو اومد لباسامونو در آوردیم خوابیدم تو بغل هم ک محمد یکم بوسم کردو کونمو مالید مثل بغیه داستانها سوراخ لیسی و کون لیسی تو سکسمون نیست محمد هم بعد از اولین سکسمون دیگه قرص میخوره ک دیرتر ارضا بشه از خاطرمون دور نشیم بعدش گفت بخور مشغول خوردن شدم کیرشو انداختم تو دهنمو شروع کردم سرشو مک میزدم از پایین لیس میزدم تا بالا زبونمو دور کلاهک کیرش میچرخوندم تخماشو میخوردم در همین حین هم انگشتاشو تو کونم بازی میداد ک باز بشه بعد از اینکه سوراخم با انگشت باز کرد گفت حالت سگی بگیر یکم وازلین به سوراخ منو کیرش زد سر کیرشو داد تو چون باهاش زیاد بودم دیگه باز شده سوراخم با یه فشار کیرشو داد تو کونم کمرمو گرفت تلمبه هاش شروع شد منم سرم رو تشک بود کونم بالا ک بعد از چند دقیقه من ارضا شدم ولی محمد در حال کردن بود کیرشو کامل در میآورد دوباره میکرد ک گفت بشین روش خودش طاق باز خوابید منم نشستم رو کیرش اینبار تلمبه من میزدم رو کیرش یکم ک زدم گفت بسه خوابوندم پاهامو گرفت بالا از جلو جا کرد کلی تلمبه زد کونم کامل باز باز بود محمد هم قربون صدقم میرفت و منم واسش آخ و اوخ میکردم ک برم گردون رو شکم گفت پاهاتو باز کن منم همین کارو کردم خوابید روم و کیرشو فرستاد تو منم کونمو دادم بالا جفتمون خیس عرق شده بودیم بعد از چند دقیقه تلمبه زدن ابشو خالی کرد تو سوراخم ولو شد بغلم منم همون حالت خوابیدم بعدش رفتم دستشویی خودمو خالی کردم و اومدم تو بغلش خوابیدم یه چندتا بوس ازم کرد منم با کیرش بازی میکردم ک بعدش محمد خوابش برد منم ک سوراخم باز بود هنوز طالب کیر محمد ک منم خوابیدم صبحش تا ۱۰ ۱۵ خواب بودم بیدار ک شدم دیدم محمد نشسته پا تلویزیون شرتمو پام کردم اومدم بیرون ک گفت صبحونه میخوری گفتم ن ساعت نزدیک ۱۱ ۳۰ بود ک گفتم میخوام برم کاری نداری منظورم از کاری نداری نمیخوای بکنی ک گفت چرا کارت دارم بمون تا قرص اثر کنه میخوام بکنم منم چون بدنم بو عرق میداد گفتم میرم حموم دوش بگیرم اومدم بیرون ک مشغول شدیم تا نزدیکهای ساعت یک داشت میکردم همیشه هم ابشو خالی میکنه تو کونم منم بدم نمیاد از این کارش گرمه حس خوبی داره محمد تو کون کردن عالیه اصلا عجله نمیکنه نمیذاره طرفش اذیت بشه اونروز تا غروب همش با شرت تو خونه بودم و محمد دوبار منو کرد هر دفعه هم با رضایت کامل زیرش میخوابیدم و میخوابم از روزی ک محمد کیرشو فرستاده تو کونم دیگه بجز محمد با کسی نیستم چون همه جوره ارضام میکنه ادم مطمئن و راز داریه عاشق اینم ک تو کونم تلمبه میزنه شب هم موندم اونجا ک صبح با هم بریم سر کار محمد خوابید منم خوابیدم بغلش از رو شرت کیرشو مالیدم گفتم بکن گفت بسه کمر نمونده ک خودمو زدم به ناراحتی گفت قهر نکن بیا کیرشو خوردم راست شد بعد جا کرد تو کونم شروع کرد تلمبه زدن ابشو ک اومد گرفتیم خوابیدیم صبح هم قبل از رفتن رفتیم حموم دوش گرفتیم ک یکم تو حموم واسش خوردم راه افتادیم رفتیم سر کار با محمد تو اون هفته دیگه سکس نداشتیم ولی هفته بعدش جبران کرد نوشته

Date: March 3, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.