گی من و پسرعموم ۱

0 views
0%

سلام به تموم اعضای سایت خاطره ایکه میخام براتون بنویسم یکی از ماجراهای من و پسرعموم هستش اخه من اون از حدود 15 سالگی باهم دیگه شیطونی های زیادی کردیم خودم اسمم نیما هس 20 سالمه فیس جذابی دارم پسرعمومم اسمش امیره 1سال ازم کوچیکتره اولاش تو فرصت های مناسب که گیرمون میومد همو میمالدیم اون میخابید رو من منم رو اون تا اینکه کم کم لباس هامونو درمیاوردیم مثلا لاپایی میدادیم براهم کیرامونو میمالیدیم ب هم منم اکثرا موهای اطراف کیرمو تمیز میزدم امیرم گاها میزد که واقعا لذت میبردیم من دوس داشتم موقع حال کردنامون لب و گردن همو هم ببوسیمو و بمکیم ولی امیر خیلی انگار که دوس نداشت ولی با این حالی من گاهی گردنشو میمکیدم و محکم میگرفتمش بغلم و فشارش میدادم اونم کیرشو لای پاهام میزاشت و میکشید وسطش اون کیرش مثل من حدود 15 بود ولی مال اون کلفت و خوش فرم تر بود خیلی دوسش داشتم از هیکل هم خودمم 177 و 77 هستم امیرم تقریبا همینجوری امیر همیشه میگفت بیا براهم دیگه ساک بزنیم ولی من دوس نداشتم یا دلم نمیخاست ولی کم کم دیگه منم راضی شدم و اولین بار منم رو صندلی نشستم و پاهامو باز کردم امیرهم اومد وسط پاهام زانو زد کیرمو گرفت تو دستاش و خیلی اروم و دیوونه کننده خوردش خیلی حس عجیبی بود کیرم هی میرفت دهنش و درمیومد خیلی داغ بود تو دهنش گاهی همشو میکرد تو دهنش و لباش میخورد به پایین شکم و تخمام که دیگه واقعا دلم میخاس داد بزنم دستامو میکشیدم لای موهای نرمش قربون صدقش میرفتم سرشو میبوسیدم تا اینکه نوبت من شد اون رو زمین دراز کشید منم رفتم روش دل تو دلم نبود کیرش هنوز تو شرتش بود اون دراز کشید منم اول شرتش رو کشیدم پایین یهو کیر تپلش پرید بیرون و زل زد تو چشام خیلی سفت و شق و بزرگتر بنظر میومد با دستم گرفتمش و یکم مالیدم خیلی نرم بود پوستش بعد لبامو گذاشتم رو سر کیرش بوسیدم خیلی خوشش اومد دوبارع چنتا دیگه تندتند بوسیدم بعد کم کم کردمش تو دهنم خیلی هردومون لذت میبردیم شایدم من بیشتر نصفشو کردم تو دهنم زبونمو تو دهنم میکشیدم زیرش بعد دیگه همشو کردم تو دهنم و حس کردم دارم خفه میشم کشیدم بیرون و بعد دیگه تندتند براش ساک میزدم و میبوسیدم کیرشو زبونمو میکشیدم همه جاش حسابی خیسش کردم ابش قطره قطره میریخت بیرون منم پاک میکردم دوباره میخوردم خودمم خیلی حشری بودمو حتی تخماشم میلیسیدم هچوخ فک نمیکردم از خوردن کیرش لذت که میبرم هیچ سیرم نمیشم خودشم فهمید دوس دارم اون کلا حدود 4 دقیقه خورد ولی من شاید 10 دقیقه خوردم اون صورتمو نگاه نمیکرد منم راحت تر میخوردم تا اینکه یهو سرمو گرفت همشو کرد تو دهنم حس کردم تا حلقم رف یکم نگه داشت بعد دراورد و قربون صدقم رفت و صورتمو بوسید بعدش لخت کامل شدیم و رفتیم زیر پتو همیشع این کارو میکردیم خیلی حال میداد ولی ایندفه اون رفت زیر پتو و کیرمو گرف دستش و شروع کرد به خوردن فک کردم میخاد برام جبران کنه منم کونشو میمالیدم و انگشتمو دور سوراخش میچرخوندم اونم هرکاری براش کرده بودمو زیر پتو برا خودم تکرار میکرد خیلی حال میداد چشامو بسته بودم و نوازشش میکردم خیلی از ته دل میخورد کیرمو بوسشم نیکرد اونم بوس های محکم بعدش اومد بالا مثل همیشه لخت لخت همو بغل کردیمو بدنامونو مالیدیم به هم کیرش میرفت لای پاهام منم تازه تمیز کرده بودم خیلی لیز میخورد و به هردومون حال میداد کیرش با اینکه هم اندازه کیرم بود ولی حس میکردم نوکش از پشت رونام میزنه بیرون صورتمو گذاشته بودم رو صورتش یهو لباشو گذاشت رو گونمو بوسید خیلی کیف کردم منم برگشتم اونو همونجوری بوسیدم بعدش محکم تر چسبیدیم به هم من گردنشو بوسیدمو مکیدم اون اومد رورم هروخ ابش میخاست بیاد میومد روم کیرشو تف زدم کرد لای پاهام و شروع کرد به تلمبه زدن خیلی محکم عقب جلو میکرد منم اه و اوخ میکردم اخه خیلی حال میداد تا اینکه یهو کیرشو از لاپام کشید بیرون خابوند زیر نافم و آبشو پاشید رو شیکمم چنتا از قطره هاش تا روی سینم پرت شده بود همیشه اینجوری روم ارضا میشد منم چون خودش تمیز میکرد چیزی نمیگفتم همشو که ریخت خابید روم بی حال کیر من هنوز شق بود و بدجوری حشری بودم خودشو کمی روم حرکت داد چون آبش بینمون بود خیلی لیز بود منم یه لحظه حس کردم چشام داره سیاهی میره و بدنم حسابی سفت و شد لرزید بی اختیار بغلش کردم و با تموم قدرت آبم اومد اونم خودشو بهم فشار داد خیلی میلرزیدم که دیگه ریختم همشو دیگه نای بلند شدن نداشتیم لحظات خیلی خوب ولی کثیفی بود بالاخره از روم پا شد و رفت دسمال اورد و آبامونو از رو شیکمم پاک کرد خودشم پاک کرد افتاد بغلم کیرامون شل شده بود یهو گوشیم زنگ خورد بابام بود گف بیا خونه پا شدم که لباسامو بپوشم اونم پا شد شلوار خانگی و تیشرتشو پوشید باهاش خدافظی کردم اونم اومد جلو بغلم کرد صورت همو بوسیدیم و از خونشون اومدم بیرون این جریان مال حدودا 2 سال پیشه بعد چند هفته دوبارع رفتم خونشون و کارای بیشتری کردیم که میخام تو قسمت بعدی بگم الان گوشیم شارژ نداره به زودی مینویسم براتون شاید همین امشب نوشتم پس فعلا دوستان امیدوارم شماهم خوشتون بیاد اسم ها هم مستعار بود نویسنده گمنام

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.