5 سال در حسرت سكس

0 views
0%

سلام من اسمم شيماس نميدونم بعد از خوندن داستانم نظرتون چي ميتونه باشه ولي اميدوارم خوشتون بياد و فحشم ندين من يه دوست اجتماعي داشتم كه خيلي بهش حس سكس داشتم ولي نميدونم چرا وقتي به سكس باهاش فك ميكردم چندشم ميشد با چندتا پسر خوابيدم تا حالا ولي نميدونم با اينكه خيلي بهش حس داشتم ولي دوس نداشتم دستش بهم بخوره باهاش خيلي راهت بودم و از همه ي چيزام بهش ميگفتم اينم بگم كه وقتي طرف تو سكس بهم حال بده آبشو تا قطره ي آخرش ميخورم تا اينكه يه شب بهم گفت كه خواب ديده كه با من و دوستم سكس كرده و تو خواب من بهش خيلي حال دادم منم بهش گفتم كه بهش حس دارم ولي دوس ندارم كه بهم دست بزنه از اون روز هر روز التماس ميكرد كه باهام سكس كنه باورتون نميشه حتي حاضر بود فقط كسمو ليس بزنه ولي من قبول نميكرم تا اينكه يه روز ديگه واقعا طاقت نياوردمو ازش خواستم كه بياد خونمون وقتي اومد اول يكم حرف زديم بعد بهش گفتم كه نميخواي سكس كنيم گفت من از خدامه و شروع كرد به خوردن لبام تو اون لحظه احساس كردم هرچي شهوت توي دنياس ريختن تو وجودم با ولع تمام لبامو ميخورد منم دستمو رو شلوارش ميكشيدم و كيرشو ميماليدم خيلي دوس داشتم ببينمش رفتم سراغش و درش آوردم وااااي چي ميديدم يه كيره خوشگل و نسبتا بزرگ كه جون ميداد واسه خوردن تا ته كردمش تو حلقم يه آآآآآآه بلند كشيد و دراز كشيد گفت 69 بشيم منم نشستم رو صورتش و كسمو با دهنش هماهنگ كردم بعد كيرشو كردم تو دهنم يه ساك محكم زدم احساس كردم يه استكان شيره اومد تو دهنم توجهي نكردم و به خوردنم ادامه دادم نيم ساعت شايدم بيشتر كسمو ميخورد انقد خوب ميخورد كه همين الانم كه دارم داستانمو مينويسم خودمو ارضا كردم منم از اونور فقط حلق ميزدم صداي آه و ناله ي جفتمون تو كل اتق خوابم پيچيده بود تو اين نيم ساعت من 2 بار ارضا شدم ولي اون نشد ديگه وقته كس دادنم بود بلند شدم و نشستم رو كيرش و حسابي تلمبه زدم چندتا مدل عوض كرديم بعد از 10 مين گفت دارم ارضا ميشم منم بلند شدم و كيرشو كردم تو دهنم همه ي آبشو خوردم بلند شديم و با هم رفتيم حموم بعد هم اون رفت بعد از اين ماجرا يه اتفاق خيلي عجيب افتاد كه هم واسه ي من لذت بخش بود هم اون ادامه دارد نوشته

Date: July 31, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.