منشی بلوند میره زیر کیررییسش

0 views
0%

در همسايگي من يك زن فیلم سکسی و شوهر جوون زندگي ميكردند و

من با شوهره كه اسمش مجيد بود رفيق بودم. آنها زوج خوبي بودند و سکسی دو تا بچه هم داشتند من

هم شاه کس گاهي به آپارتمان اونها دعوت ميشدم. خانمش كه اسمش

آمنه بود زن خوب و مومني کونی بود و خيلي به من احترام ميذاشت.يك روز مجيد گفت كه از كارش بيكار

شده جنده و بدنبال يه كار جديد هست. من هم به

دوستام سپرده بودم كه براش كاري پستون پيدا بشه. مدتها گذشت و خبري نشد تا اينكه يه روز مجيد بهم گفت

كه يه کوس كاري تو ژاپن براش جور شده و قصد

داره در اولين فرصت به اونجا بره. دو سه هفته اي گذشت تا يه روز بهش گفتم كه جريان كار ژاپن چي سکس داستان شد كه جواب

داد حالا دنبالش هستم. دو ماهي گذشت ولي ایران سکس مجيد ژاپن

نرفت منهم زياد ازش سوال نميكردم تا اينكه يه روز تو راه پله مجيد رو ديدم و بهم گفت كه شب يه سري مياد پيش من. وقتي اومد پيشم ديدم ميخواد يه چيزي رو بگه ولي روش نميشه ازش پرسيدم كه كار ژاپن چي شد كه گفت: اين فرصت خوبي تو زندگيمه و وقتي برگردم صاحب همه چي ميشم بعد گفت: ولي يه سري مشكلات هست كه سد راه شده. من بهش گفتم كاري از دست من بر مياد؟ گفت والا نميدونم چي بگم يعني روم نميشه. گفتم ببين من مثل برادرت ميمونم به من بگو قول ميدم هر كاري بتونم برات انجام بدم. خلاصه با كلي اصرار گفت: رفتن من خيلي براي آمنه سخته اون بد جوري به رابطه زناشويمان عادت داره و اگه در هفته كمتر دو بار با هم باشيم اوضاع و احوالش ميريزه بهم. و من با آمنه صحبت كردم كه اگه تو راضي باشي تو اين مدت تو همسر موقت اون بشي بعد من گفتم: چنين چيزي امكان نداره چون آمنه زن مومنيه و با وجود داشتن شوهر راضي به مرد ديگري نميشه. بعد مجيد گفت كه….. مجيد گفت: من از زنم جدا مي شم ولي نه قانوني فقط از نظر شرعي(اين ديگه چه جورشه من نميدونم) و گفت: بعد از رفتن من شما با صيغه ازدواج موقت زن و شوهر ميشيد ولي بچه ها و هيچكس ديگه نبايد از اين قضيه بويي ببرند. من كه از تعجب نمي دونستم چي بايد بگم فقط بهش گفتم حالا تو برو تا من فكر كنم و جوابشو بهت بگم. بعد از رفتن اون من به فكر فرو رفتم كه اينكه چه روابط عجيبي بين زن و شوهراست و اين زنها چه خصوصيات عجيب و غريبي پشت اين ظاهر مظلوم دارند. خلاصه من تصميم گرفتم به مجيد قول بدم كه اين كارو براش عملي كنم تا اون هم بره و به كارش برسه. اين مسئله تموم شد و مجيد رفت من هم منتظر شدم تا چي پيش مياد. يك هفته گذشت و يك روز آمنه رو تو راه پله ها ديدم و با لبخندي سلام و احوالپرسي كرد و بعد هر كدوم به آپارتمان خودمان رفتيم و من فكر كردم كه آمنه يه جور با قضيه كنار اومده ولي چند روز بعد جمعه ساعت دو بعدازظهر ديدم در ميزنن وفتي در رو وا كردم ديدم آمنه با چادر جلوي در ايستاده و من بعد از سلام گفتم چه عجب از اين طرفا و اون گفت: آقا كامران خواستم بپرسم مجيد در مورد من چيزي به شما نگفته؟ من كمي فكر كردم بعدش گفتم: چرا يه صحبتايي شده و بعد ديگه چيزي نگفتم و اون گفت: پس ميشه تو يك فرصتي من بيام خدمتتون. گفتم باشه هر وقت كه دوست داريد منزل خودتونه و اون گفت امشب ساعت ده خوبه؟ گفتم: اره وگفت: پس تا ساعت ده و خداحافظي كرد. من هم مدتي بعد رفتم حموم يه دوش گرفتم و حسابي خودمو تميز كردم و بعد منتظر شدم. راس ساعت ده صداي زنگ اومد در رو باز كردم بله خودش بود و يك چادر سفيد سرش بود و خودشو هم محكم تا زير گلوش گرفته بود تعارف كردم بياد تو اومد و همونطور نشست و بعد گفت: بچه ها خوابند و بايد زودتر برگردم. من گفتم: من بايد چكار كنم گفت من صيغه رو بلدم و بعد چند كلمه عربي گفت كه من اصلا نفهميدم و گفت اين رو هم تو بايد بگي و من هم همونطور عين خودش گفتم و تموم شد بعدش ديدم سرش رو پايين انداخت و چادرش رو كه تمام اون مدت با يكدست سفت گرفته بود شل كرد و تازه داشت زير اون معلوم ميشد بعد من رفتم جلو و چادرشو برداشتم و كنار گذاشتم تازه داشتم ميديدم چه فرشته يي جلوم نشسته بدن زيبايي داشت مخصوصا سينه هاي درشتش سايز دلخواه من بود تا مدتي بهش خيره شدم تا ديدم داره به ساعت نگاه ميكنه تازه فهميدم كه بايد يه خورده عجله كنم و دستشو گرفتم بردمش سمت اطاق خواب و تو اطاق اولش بغلش كردم و به خودم فشارش دادم كه ناله اي كرد بعد لباساشو در آوردم و خودم هم سريع لخت شدم افتادم روش و شروع به بوسيدن بدنش كردم كم كم آه و ناله هاش در اومده بود اول رفتم سراغ سينه هاش كه بايد هر كدوم رو با دو دست نگه ميداشتم و نوك اون رو تو دهنم گذاشتم بعد همونطور پايين اومدم تا رسيدم به كسش و اون هم ديگه خجالت رو كنار گذاشته بود و همش ميگفت آره آره تا رسيدم به كسش ولي بجاي كسش اطراف اون رو خوردم و ليسيدم بعد لباي كسشو با دو انگشت باز كردم و مدتي صبر كردم كه ديدم كونش رو بلند ميكنه و ميكوبه به تخت كه دلم سوخت و زبونم رو گذاشتم رو چاك كسش كه يهو ديدم عربده اي كشيد كه من ترسيدم و گفتم چي شده و گفت: ببخشيد و بعد كه ديدم زياد وقت نداريم سريع يه كاندوم كشيدم رو كيرم و كيرمو سر دادم تو كسش همينطور كه تلمبه ميزدم چشماشو بسته بود و آروم آه ميكشيد من هم داشتم بهش نگاه ميكردم يه آن چشماشو باز كرد و گفت: يه ذره تند تر و من هم سرعت تلمبه رو زياد كردم و طولي نكشد كه بدنش شروع به لرزش كرد و همراه با جيغاي كوتاه ناخن هاشو فرو كرد تو كمرم بعد من بوسيدمش و از روش بلند شدم. ازش پرسيدم چطور بود؟ و در حالي كه لبخند ميزد گفت: مرسي عالي بود بعد سريع شروع كرد به لباس پوشيدن يهو يادش اومد و گفت: اوخ پس شما چي؟ من هم كه كيرم همچنان شق بود گفتم اشكالي نداره باشه دفعه بعد. و گفت: تو رو خدا ببخشيد من گفتم: اصلا مسئله اي نيست بزودي ميبينمت گفت باشه و خداحافظي كرد و رفت.

Date: June 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.