Tags

,سوییت:سلامچند:نميدونم:چشماتanalassass fuckassholebabebathroombigbig assbig dickblondebrazzersbustycreampiecumcum insideczechdickdominatedfingersfuckedfuckshardcoreincredibleinsidelargemilfmilf pornnymphopleasepornstarpoundingridesexsexyslutteentittit fucktitswithyogayoung                                                        صورتی ظاهرن«كیارشآآآآآآآآآآآآآآآههههههههههآئودیوآااااخآبادانآبداريآبدیده‬آبروریزیآبروشوآبروشونآبروماآبرومندانهآبروموآبروییآبمونوآبمیوهآبنباتآبهخلاصهآب کسآب کیرآب کیر مالیآبیهمانآتشفشانآخآخآخآخرشبهاآخرهایآخهخونهآخهمنمآخهپشتآخه………منآخوندآدرستوآدرنالینآدریاناآدریانوآدمهایآذربایجانیآراستهآرایشمآرایشگاهآرایشگاهشآرایشیآرتیستیآرزوئیآرزوستآرزومهآرزوهاشآرزوی‬آرماناآرمانمآرنجشوآرومترآرومي‬آرژانتینآزادانهآزمایشآزمایشگاهآزیتایهوآسانسورآسایشگاهآسایشگاهیآستانهآسفالتآسموناآسموناسآسمونمآسمونیآسمونیشآشامیدنآشتیانآشنائهآشناهاآشناهامونآشناهایآشناهمآشنایانآشناییآشناییتونآشپزخانهآشپزخونهآشپزخونهحمومآشیانهآفتابیآفلاینمآقابزرگیآقاجونآقامهدیآقایانآقایونآلاسکاآلاچیقآلبالوآلبرایتآلفردوآلمانيآلمانیآلمانیاآلودگیشآلکسیسآماتورآمادگيآمادگیآمارشوآمباسادورهآمدهایآمریكاییآمریکاییآمریکاییهاآموزشیآمپرش‬آمپولتآمپولتوآمپولشوآمپولمآمپولوآمپوليآناتوميآنالآنانبهشونآنجاییآنجاییکهآنجلیناآنچنانآنچنانيآنکاراآهاناوكیآهانگفت:آهمعلمآهنگو‬آههههههههآههههههههههههکشیدآوردمافتادمآوردمبدونآوردمتآوردمتابستونآوردمخوردشآوردمشآوردمفرشتهآوردمنهایتاآوردموآوردیمآوردینآووردمآووردمفرشتهآووردهآویزونآویزونتآویزونهآپارتمانآپارتمانشآپارتمانیآپشتامونآژانسهآیدآرومئنداریائودیواااااایابتداعابتدايابتدایابتداییابجیمهابجیموابداعیابروریزیابروشونابرومهابروموابروهاابروهاشابروهامابروهايابروهاییابزاراابلهانهابوقراضهاتاقاموناتاقتون‬اتاق خواباتاقشاناتاقشمناتاقشنواتاقشواتاقمامانماتاقموناتاقمونماتاقوایاتاقياماتاق‬‫خواباتانولاتفاقااتفاقاتاتفاقاتیاتفاقایاتفاقياتفاقیاتوباناتوبوساتوبوسشاتوبوسیاتومبیلاثاثیهاجبارااجتناباجراییاجرا‬‫میاحتراماحترامشاحترامیاحتمالاحتمالااحتياطاحتیاجاحتیاجیاحتیاطاحساساتاحساساتیتااحساسشاحساسماحساسمواحساسهاحساسیاحساس‬احمرراهي‬احمقانهاحمقگفتماحوالمواحوالپرسیاحوالپریاحیانااختراعاتاختصاصاختصاصیاختلافاختياراختیاراختیاربهاختیارتاختیارشاخراجماخرچشمامواخریاشاخریهااخماتواخماشواخوانبارونیادارهادامشو‬ادامه:صبرادامهدادیمادامه‬ادبهاینادبیاتادبیاتتادراروادرسشوادرسشونوادمیزاداذیتشوناذییتوناذییتیارایشگاهارایشیامارباباربابشوناربابمارتباطارتباطیارتفاعارتفاعاتاردوگاهاردیبهشتارزانیارزوهامارضاء‬ارضاهاارغوانیارنجاموارهالهام:ارهبعدارهیهوارومارکسترارگاسمازازادانهازاینکهازجیغشازخجالتازخونهازدستمازدواجازدواجتازدواجشهمازدواجمانازدواجمونازدواجمونهازراپلهازروسریازشهرایازشوناوایلازشگفتمازطرفیازغرفهازفرداازفیلمازلبهاشازمخواستازمون‬ازموهاشازمیترااز نزدیکازهيكلازونجاییازچشماشاز کساز کوناز کون کردناساسیاگهاسانسوراسبابهااسبوزااستادانهاستادماستادموناستادیاستارااستارتاستارهااستارهایاستالیناستانبولاستایلاستایلزاستایلزواستثنااستثنائیاستخداماستخدامشاستخواناستخوناستخونیاستراحتاستراحتیاسترسیاستريلاستریپاستریچهااستغفاراتاستفادهاستقبالاستقبالماستكاناستمنااستنکنداستواراستوانهاستوریاستچیناستکاناستگاهاستیشناستین‬استیکراسفالتاسفنجیاسفندهاسلامیاسلامیهاسماعیلاسمتوناسمشوناسمونااسنمیفهمهاسپانیاییاسپایساسپرمایاسپرمجیغاسپروزااسپورتجاسکناساسکندراسکورتاشاراتیاشارمواشتباهاشتباهمواشتباهیاشتراکاشتهاییاشتياقاشتیاقاشكالیاشناستواشناییاشناییموناشپزخانهاشپزخونهاشپزخونهیکیاشکاشواشکالشاشکالیاشکهاشاصالتاًاصرارشاصرارهااصراریاصفهاناصفهانماصفهانیاصفهانیشاصفهانیهاصلاااااصلاباورماصلاغلطاصولاًاضطراباطرافشاطرافیوناطره سکسیاطلاعاتاطلاعاتیاطمیناناعتباریاعتراضاعتراضیاعترافاعتقاداعتماداعتمادیاعتناییاعتیاداعصابماعصابمواعمالماغراقیافتادبلهافتاددستموافتادكهافتادمافتادمائدهافتادماولینافتادمحسافتادمپسرافتادنافتادندافتادهافتادهاخهافتاديمافتادیافتادیمافتتاحافتخارافتخارعنوانافتخارهافزاریافزایشافزودهافسایدافسردهافسرشونافشین‬افغانهمینطورافغانیافکارمواقاتوناونماقتصادیاقوام جندهاقیانوسالانصافالاچیقالبالوالتحصیلالتماسالتماساروالتماساشالتماسشالجزایریالجوادالعادهالعملیالمللیالمیراالمیراآرهالنازمالهام:الهامالهامالهامدخترالهاممالهاموالهامووقتیالهامگفتالهامیهالواطیالوصفیالکسیسالیسانتیالیمرابلهامااینامااینجوریامادگیامامزادهاماهواامبدبختانهامتحانامتحاناتامتحاناتهامتحانایامتحانموامتحانیامتدادامتناعامتیازامددوبارهامدهمینطورامروزهامریکاامریکاییامشبسهامضاش‬املاكیاملاییامنیتیامونشوامونش‬اميدجوناميزبهامپولتامکاناتامکانشامیدمریماامیدوارامیدوارمامیرحسابیامینداداشماناریشانالانباربودانباریانتخابانتخاباتانتخابمانتخابیانتظارانتظارشانتظارمانتظارمونانتظارمونه‬‫روابطانتظاماتانتظاميانتقالانتقالیانتقامانتهايانتهایانجامشانحصارانحصاریانداختانداختباانداختمانداختمشانداختموانداختنانداختندانداختنشانداختنوانداختهانداختوانداختیماندازتاندازستاندازشاندازماندازهاندازیاندامشاندامماندامیاندختهاندروزاندرونانرژیمانرژیکانزجارانصافاانصافیانفجارانقدریانقدر‬انقلابانقلابتوانماتنقیهانچنانانکارکردانگارابیانگارهمهانگاریانگار‬انگشاتانگشامانگشتاانگشتاتانگشتاشانگشتاشوانگشتامانگشتاموانگشتانمانگشتايانگشتایانگشتتانگشترانگشترهانگشتشانگشتشوانگشتمانگشتممانگشتموانگشتيانگشت کردنانگشتیانگشت‌هامانگلیسانگلیسیانگولکانگیزدانگیزیاهمیتیاهههههشاهوازیماوبامااودادماوردمبهاوردمشاوردمنماوردمو‌اوردمو‌بااوردیشاوردیماوردیناورژانساورگاسماوضاعشوناولتهگفتاولموناولگفتاولیشهاومداگفتماومدبالاخرهاومدبهاومدتاپتواومدجقیاومدداخلاومددولااومدزیرشاومدسریعاومدسمتماومدشروعاومدم:اومدمنماومدمواومدمواقعااومدمیخوایاومدم‌اومدن آب کیراومدنتاومدنداومدنشاومدنشستاومدنماومدن‬اومدهانقدراومدهقشنگهولیاومدهگفتماومدهیعنیاومده‬اومدواوناومدوزدزیرگوشماومديماومدگفت:اومدیداومدیماومدیناومدیهاوممممممماونارواوناهاشاوناهماونايياوناییاونجائیاونجاتاونجارواونجازنگاونجاست‬اونجاماونجامواونجاهااونجاهاییاونجاهماونجایاونجاییاونجاییكهاونجوریاونجوریهاونحاتاونروزاونشمارشواونطرفاونطوراونقدراونقدرااونموقعاونهاماونوتحریکاونودوستاونورماونورواونوریاونوقتاونوقتماونيکياونچناناونیكهاونیكياونیکیاوهووواوهوووماوه…مرسیاووردماووووفاووووماووووهاوووووجاووووووووووووووفاوکیهبااوکی‌شدهاویزوناویزونیايستادمايستادهاينباراينجوريشوايندفعهاينطورياينفدراينقدراينكارااينكارستاينوریاينکاراينکارواپارتماناپارتمانشاپلگیتاکانشااکثرشوناکسیزنایتالیاایتالیاستایتالیاییایتالیاییهاایراديایرادیایرانهایرانیایرانیاایرانیتایرانیهاایران‬ایستادایستادمایستادنایستادهایستادیدایستادیمایستگاهایشالاایشاللهایشونمایمانهایناروایناییاینباراینبارفرداشاینترنتاینجابازماینجاتاینجارواینجاساینجاستاینجاشاینجامن:مریمااینجامنماینجام”اینجام‬اینجاناینجانباینجاهااینجایاینجاییاینجوراینجورماینجورياینجوریاینجوریماینجوریهاینجویاینحالایندفعهایندفهایندیانااینزنماینستااینستاگرامیاینصورتاینطوراینطوریاینطوریهاینقدراینقدریاینقدهاینكارستچندباریاینكارواینكه‬ایننننقدراینهروسریتاینهمهاینورواینوریاینوهواینوگفتماینچیااینکاراینکارارواینکارماینکارهاینکارواینکاروکاینگونهاین‌حرفاایهامیدوارمایهکشیدمشاییستادهاییییییاییییییییییییبااینکهبابابابا،دختربابائیباباتمباباتوباباشونباباصداتوبابامآرومباباموبابامگهبابانوئلباباهاباباییباتجربهباتمامباجاناقمباجناقباجناقمباحالتباحالهباحاليباحالیباحالیهبا حجابباخبرندباخندهباخودمبادبادکبادرایتيبادستامبادستاممبادستمبادستهایباديدنبادکردهبادکنکباربریبارخواستمبارداربارسلونبارضایتبارونیبارونیهباریدنباریكشباریكلاباریکهبازاريهابازاری‬بازاونمبازبودبازتاببازدم‌هایبازدیدبازرسيبازرگانیبازشونبازكندخترهبازموندهبازنداییبازهایبازهبابازهترسیدمبازهخدابازوهاشبازوهامبازوهایبازویمبازکردمبازکنمبازکنیدبازگشتهبازیبازیدیگهبازیشوبازیشونبازیمثلبازیهایبازیهایی‬بازیهبرامبازیو‌بازیگرایبازیگرهبازیگوشيباسلامباسلاماینباسنشوباسنموباسنم‬باسوادباسینهباشخصیتباشدولیباشلوارکباشماینباشماینوباشمخلاصهباشمخیلیباشممائدهباشندمنهمباشنقدمباشنكمیباشهاومدباشهاونباشهبعدباشهبهباشهتقریباباشهخلاصهباشهخوبباشهدلمباشهدوبارهباشهسرباشهسریعباشهمنباشهمنمباشههمهباشهپوفیباشهگفتمباشهگوشیوباشوهرمباشيمنمیباشچشمکیباشگامیرهباشگاهباشگفتم:باشیتمومباشیمآقاباشیم‬باشیناسممباشینقشباشینمثلباشین‬باشیگفتباصفایباغببخشیدباغبونباغشونباغمونباغيهایبافتنیموبافتنیوبافیدهبافینقشهباقالیباقیشمباقیشوباقیموندهبالائیبالابلندبالاتازهبالاتربالاترایبالاترشبالاحالابالاخرهبالاستبالاسرشبالاشمبالامانتوموبالامنبالامنمبالانمیومدحسبالاهایبالاهمیشهبالاوپایینبالاپایینبالاچندبالاچنگیزبالاگفتمبالاییبالاییهابالای‬بالبخندبالتونبالشتموبالعکسبامنخلاصهبانفوذبا نمکبانوانبانوسرموبانکهاباهاتونباهاشونباهامنددیگرمطمئنباهامو‌باهانهباهتونباهرکیباهشونباهمجنسباهمیهباورتونباور نکردنیباورنکردنیباورکنباورکنمباورکنیدباپاهاشباپسرایباکرهباکلاسباکیرمباگریهبایدیهبایستمبایستیببافنکندبببینمبببینیمببخشیدببخشیداونببخشیداونمببخشیدمببخشینببخشینشببرمشونببرمیاببرههمينجوریببوسمالبتهببوسمتببوسمتونببوسمشببوسیشونببینم»ببینماونببینمتببینمتونببینمدیدمببینمسینببینمشببینمشاونمببینمششونببینمشوببینممنببینممنمببینندببینندیهببیننشببینهبالاخرهببینهخوبببینهخودتببینه‬ببینیدببینیدشببینیمببینیموقتیببینینببینییدببینی‌ببیینیشبترسونمشبترسونهبترسينبتركمداشتبتركون……بتوانیدبتونیدبتونیمبحثشونبحثمونبحثهایبخاري‬بخاطراینبخاطرهبخاطر‫ماشینبخدااااابخداخودمبخدالباسبخداپارشونبخرآرهبخشهخالهبخشیدهبخندانمشبخندیدبخوابمبخوابمالهامبخوابمبابخوابممنبخوابمگفتم:نمیدونمخندیدبخوابن‬بخوابهبخوابهحالابخوابههی‌بخوابونمبخوابچراغبخوابیبخوابیدبخوابیمبخوابینبخواب‬بخوامهمزمانبخوانندبخواهدبخواههمینبخواهيمبخواهیدبخوایدبخوایدیدمبخواینبخواییبخوربخورشونبخوربعدمبخوردرمغازهبخوردنبخوردنشونبخورماصلابخورمشبخورمشونبخورمشگفت:بخورمصدابخورموندهبخورمیبخورهدیگبخورهمشوبخورهمنبخورهمنمبخوریدبخوریشبخوریمبخوریمسینیبخوریمنبخورینبخوری‬بخونخلاصهبخونمشبخونیدبخونیمبخونیمدرسبدبختابدبختربدبختمبدبختمونبدبختوبدبختیبدبختیمبدترینبدجنسیبدجورامابدجورمبدجوریبدخلقیبدخواببدخودشونبدددددوووونبدشدبهبدماینمبدمخداییشبدمخلاصهبدمزیربدموایسادهبدمگفتبدمگفتمبدمیعنیبدم‌کهبدنامونبدنسازیبدنشازبدن قشنگبدنمونبدنهامونبدنهایبدهاونمبدهایمانبدهبهشبدهجندباربدهخالهبدهمادرمبدهمهسابدهکاربدهکاریجونبدهگفتبدوستمبدونمگفتم:بدونیدبدونینبدونیچیتوبدیچقدبذارازبذارمشبذارمنمبذارندبذاریدبذارینبرآمدشبرآمدگیبراتوتبراتونبراتونمنبراتگفتمبرات‌چیزیبراحتیبرادربرادرابرادراشبرادرانهبرادرایبرادرتمبرادرشبرادرشونبرادرمبرادرموبرادرنداشتبرادرهبرادریبرادزشایدبرازارزبرازرزبرازرز ، مامان ،براشحتیبراشهیچکسوبراشونبرافراشتهبرامونبراندازبراندازمبراوردهبرایتانبرایشانبرجستهبرجستگیبرجستگیشبرخلافبرخوردبرخورداربرخوردشبرخوردهبردارمبردارهبرداریبرداریمبرداشتبرداشتمبرداشتممراسمبرداشتموبرداشتمیگفتبرداشتنبرداشتنشبرداشتنیکمبرداشتهبرداشتیبرداشتیمبردبعدبردصبحبردمباورمبردمشونبردمنهبردنزدیکبردهبردهمنمبردیامبردیایبرزیلیهبرزیلیهابرسانیمبرسهبابرسونشبرسونمبرسونمتبرسونمتونبرسونمتونبابرسونمشبرسونهبرسونيمشبرسیآیدابرشكستبرشمردهبرعلیهبرعکسهبرقراربرقرارهبرقراریبرقصیمبرقصیمهمینبرلیانبرمراستشبرمودابرميگردهبرمگردوندبرمگفتبرمیادبرمیخوردمبرمیدارمبرمیدارهبرمیگرددبرمیگردمبرمیگردنبرمیگردهبرمیگردونمبرمیگشتبرمیگشتمبرمیگشتیمبرم‌دنبالشبرناممبرنامهبرنخورهبرنداشتبرنمیادبرنمیدارهبهبرنیباورمبروامابرومنمبرگذاربرگرداندمبرگردد‬برگردمبرگردنبرگردهبرگردونبرگردوندبرگردونددستشبرگردوندمبرگردوندمشبرگردوندوبهبرگردونمبرگردیبرگردیدبرگردیمبرگردینبرگزاربرگشتبعدبرگشتمبرگشتنبرگشتنشستیمبرگشتنمبرگشتنمونبرگشتنیبرگشتهبرگشتيمبرگشتگفتبرگشتیبرگشتیمبرگشتیمابریزمشبریزندبریزهاونبریزه‬بریزیمبریماونبریمخلاصهبریمخواهرمبریمماشینوبریمهومسرموبریمیهبزارمتبزارممریمابزاریدبزاریمبزارینبزرگانبزرگایبزرگتربزرگترشوبزرگترمبزرگترهبزرگترهابزرگترینبزرگراهبزرگشومیبزرگشونبزرگهاینبزرگیتبزرگیتونبزرگیوبزرگی‌بزرگ‌برندهبزممونبزناولبزنمتویبزنمحتیبزنمماشینوبزنمولیبزنمگفتمبزنهآرومبزنهاونبزنهکیرموبزنيالهام:بزنياميد:بزنينهبزنیفورابزنیموبزنیم‬بسازیدبسازیمبسازیگفتمبسازی‬بساطتوبساطمونوبستاومدبستمپارسالبستگفتبسمتمتابسوزونهبسیاربسیاربسیاريبسیاریبسیجیبشاشیدنسبتبشكونیبشمامشببشماونمبشمتویبشمخلاصهبشمراستیبشمشمارهبشناسمتبشناسهبشناسیبشنوندبشنویدبشنویمبشهآروومبشهدستموبشهمنمبشهمهسابشهنبایدبشهگفتمبشورخونهبشورراحلهبشورندبشورهاببشورهبعدبشورهمنمبشوریمبشوریهبشیبشیبعدبشیخاکبشیدبعدبشیدوستبشینمزنگبشینموبشینهمثلبشینه‬بشینیمبشینیمنمیفهممبشینینبطوریکهبعدبعدابعدازاینبعدازاینابعدازدقیقهبعدازظهربعدازظهربایدبعداولینبعدحمومبعدظهربعدواسهبعدیمونبعضیاشونمبعنوانبغلشونبغلمشوهرشبغلمونبــــردیـــــابفرستشونبفرستمبفرستمتبفرستنبفرستهبفرمائیدبفرماید‬بفرماییدبفرمایینبفرما‬بفروشمبفشاریبفلعادیبفهمم‬بفهمندبفهمونمبفهمونهبفهمینبفکرتونبقایایبقدرتیبقلشونبكشمكسیبكنتماینبكنمتاونبكنمت‬بكنمشونمنمبكنیمامیربلاخرهبلافاصلهبلللللللهبلندبلندتربلندتربودفقطبلندشدبلندشدمبلندشوبلندشوبرپابلندممبلندهاینابلندکردنبلندی‬بلهمریما:باهامبلورينبلوریشبلوریشوبلوزتوبلوزشوبلوغشهبلونبلوندبلوند دختر کوچولوبلیزشوبلیطهابمالشوناینوبمالمشونبمالمش‬بمالهخواربمالونمشبمالونهبماليمبمونهگفتبمونينبمونیدبمونیمبنابراينبنابراینبندازمبندازموبندازنبندازیبندازیمبندمساعتبنظرتونبنويسمبنویسمبنویسمفکربنویسممنبنویسیبنویسیشبنویسیمبنویس‬بنگاهشبنگاهیبنگاهیابنگلوربهبهانبهترالانبهترشدهبهترهبابهترهبعدازبهتره‬بهترينبهترینبهخودشبهداشتیبهرحالبهروز‬بهزادعبهزیستیبهشتشوبهشتیشبهشخلاصهبهشخودشبهشخوششبهشهمونجابهشون‬بهمبعدبوئیدنشبواسطهبواسیربوجود‬بوخورمبوخوریشبودبودآخرهبودآروم‬بودارومبودازشکمبودالانبودالبتهبودانداختمشبوداهنگبوداولبوداونبوداونابوداونمبوداونوبوداینروبوداینقدربودبالاخرهبودبرامبودبعدبودبهشبودبهشونبودبچهبودتازهبودتویبودحتیبودخلاصهبودخودموبودخیلیبوددادبوددامنشوبوددستبوددلمبوددلوبوددوبارهبوددوستبودديدمبوددیدمبوددیگهبودرفتمبودسفیدبودسلامبودسوتینشبودسوراخبودشرتشوبودشونبودصداشبودصورتیبودفلشبودفهمیدمبودفکربودقرارهبودكاستیبودكیرمبودلباسبودم:/كشیدمبودمآقابودمآووردمبودمازبودمانتوبودماندازهبودماومدمبودماونمبودمبردمشبودمبعدبودمبلافاصلهبودمبهشبودمتوبودمجایبودمخانوادهبودمخلاصهبودمخندهبودمداستانبودمداشتبودمداشتمبودمدگبودمدیدمبودمساعتبودمسعیدبودمشایدبودمششببودمشونبودمعصبانیبودملاکبودممامانموبودممنبودمموهاشوبودمنمبودمواقعابودمولیبودموهایبودمکهبودمیهبودمیهوبودمیکمبودناونروزبودنایناروبودنحتمابودند‬بودنشتابودنشستهبودنمنمبودنمهسابودهمونبودهمی‌رفتبودهنوزبودهگفتبودواسهبودواقعابودوبالاخرهبودورزشکارهبودوریشبودوقتیبودولیبوديم:بودپاهشوبودپشتهبودپنجرهبودچندروزبودکارمبودکسشبودکیرشبودکیرشوبودگفتبودگفتمبودگفتم:اگهبودگوشتهبودگوشمبودیدفعهبودیكمبودیمبودیماصلابودیمبهشبودیمیهبودیهوبودیکهوبودیگفتمبودییمبود……تابوسمونهبوسيدمبوسيدمشبوسيدنبوسيديمبوسیدحسبوسیدمبوسیدمتبوسیدمشبوسیدموقتیبوسیدنبوسیدنشبوسیدنمبوسیدیبوسیدیمبوسیلهبوشهرزندگیبوشهروبوفالوبوقبوقبوقلمونبومهایبویناکبوییدنبياريمبياممنوبيرونزنداداشبيشتريبيشترپيدابيشتریبيمارستانبيوتيكبيچارهبپرسینبپوشمبابپوشمبیابپوشمشبپوشمنبپوشموبپوشناونجوریبپوشونهبپوشيمبپوشیدبپوشیشوننمیدونمبپوشیمبپیچونمشبپیچونهبچرخیمبچسبونبچسبونمبچسبونهبچمهبچهبچه بازیبچه خوشگلبچه سالبچه‌هابچگانهبچگیمونبچگیمونگفتبچینه‬بچینیمبکشدیدمبکشمدرازبکشمگفتبکشهمائدهبکشونمشبکناشوبکناونمبکندیگهبکنمدقیقابکنمشمنبکنمشموقعبکنمشکپلبکنمش‬بکنمفقطبکنممنبکنمهمشبکنمکیرشبکنمگفتبکننولیبکنهبابکنهولیبکنکیرموبکنیاونمبکنیمادرتومنبکنیمنمبکنیم‬بکنینشبکنیپوزبکنیگفتمبکوبینبکونیمبگامشکیرموبگذارمبگذاريمبگذرمبعدبگذرونبگذرونیبگذريمحدودبگذریمبگردونتشبگردیدبگمخاطراتبگهمنمبگوآبموبگوگفتبگيريمتوبگيرييهبگیبدشبگیدگفتبگیرتشبگیرمآهبگیرماولبگیرمتبگیرمرفتیموبگیرمشبگیرمنامبگیرنتبگیرندبگیرهتاپشوبگیرهمنبگیرهیکیبگیره‬بگیریدبگیریشبگیریمبگیگفتیمبیابونبیابونابیاخلاصهبیادارهبیادامشببیاداونبیادتابیادتابستونبیادحالابیادرسیدیمبیادرفتیبمبیادكیرمبیادوایبیادگفتمبیاربنخریدبیارتابیارتانیابیاردربیارسهبیارمتبیارمشبیارمفردایبیارمنمبیارم۱بیارم‬بیارندبیارنوبیارهدربیاریدبیاریمبیافتهبیافتهاینوبیامادرسوبیامرفتمبیامنمبیاورمبیایمنمبیاینخلاصهبیایندبیاییدبیاییمبیایینبیتابیبیتمونبیحالیبیحجاببیحسابیبیخابیبیخودیبیخیالبیدادشبیدارشبیدارشدمبیدارشونبیدارمبیدارنبیدارهبیداریبیدار‬بیراه‬بیرود‬بیرونآرومبیرون از خانهبیرونبابیرونبدبیرونبعدبیرونتوبیرونسارابیرونشبیرونقدبیرونمبیرونمرتیکهبیرونمنمبیروننبیروننمی‌خونمبیرونهبیرونوبیرونکیرتبیرونگفتبیرونگفتمبیرونیهبیرون‬بیزحمتبیزینسیبیسكوییتبیشتراومدبیشتربهبیشترشونبیشترهبیشترهخلاصهبیشتروبیشترکردکونمبیشتریبیشترینبیشعوربیشعوریبیش‌تربی غیرتبیغیرتابیغیرتمبی غیرتیبیغیرتیبیفایدهبیفتهسهبیفتی”بیقراریبیمارستانبیماریبیناموسبیناموسابیناموساییبینشونبینمونبینهایتبینوایانبینیموبیهوششبیهوشهبیوفتمبیوفتهبیوفتهمیبیوفتیمبیوهبیچارهبیکارمبیکاریبیکاریدبیکبارهبیگاریبیگناهتائیدیهتااستادتابحالتابدارتابدارشتابستانتابستونتابستونهتابستونیتابلوئهتابلوئیتابلوشتابلویتابوندتاتوتاثیریتاجاییتاحالاتاخواهردارمتاخیریتاريكيتاریخه۹۸/۱/۳۰تاریخچهتاریخیتاریكیتاریکهتاریکیتاریکیشتاسوعاتاشکندتافرداهمتامونوتاندونتان سکسیتانیاستتاپوندتاکسیهمنمتایلندتایپیکتاییدشونتبریزیتبلیغاتهتجاربیتجاوزتجربموتجربگیتجربیاتتجربیاتمتحتمانتحریرشتحریكشتحریكشونتحریكمتحریکشتحریکمتحریکمونتحصیلاتتحصیلاتتونتحصیلیتحقیرشتحقیرشونتحقیرمتحقیریتحملشوتحویلتتحویلتونتحویلشتحویلشانتحویلمتحویل‬تختتختخوابتخت خوابتختخودمتختشونتختشونمائدهتختمامانمتختناگفتهتختپاهاشتخماممتخمایهتدارکاتتراشیدنتراشیدهترافیكتراکتورتراکتوریتربیتشترتيبشترتیبتوترتیبشترتیبشوترتیبموترجمشوترخیص‬تردیدشترسند‬ترسوندترسوندیترسونننندترسيدمترسيدهترسيديترسيديمترسیدمترسیدموترسیدهترسیدیمترشحاتشترشهاتتترشیدهتركوندهتركیدمترمینالترهمنمتروتمیزتروخداتروووخداترک جندهترکيبشترکیترکیدمترکیدنترکیدهترکید‬تریكویتزئینشتزريقاتتزریقاتیتستوسترونتسكينشتشویقشتصاحبشتصادفیه‬تصمیماتمونهتصوراتتصورشغلطتصویریتظاهراتانتخاباتتعادلشتعادلمتعادلموتعارفتتعارفیتعاروفتعاونیتعجباومدمتعجبگفتمتعدادیتعدادیشونتعریفاشوتعریفاییتعریف‬تعطیلاتتعطیلیتعقیبشتعقیبشونتعمیرگاهتغییریتفاصیرتفاهمیتفاوتاتفاوتيتفاوتیتفریحیتف مالیتقاضامتقاضایتقربیاتقريباتقریبآتقریباتقریبا۶۵تقصیریتقلاییتلاشمونتلاش‌هایتلفنتمتلوزیونتلويزيونتلویزونتلویزیونتلگرافیتلگرامتلگراموتماسشوتماسهاتماسهامونتماشامونتماشاچیتماشاگرانتماشایتمامترتمامشوتمامنوشته:تمایلاتتمایلیتمرکزمتمریناتتمریناشتمیزآخهتمیزترتمییزهتناسليتناسلیتنالسیتنباکوتنتبهترهتنتهمائدهتندترتوتندتردرتندتر‬تندتندتنشهداشتمتنهاخونهتنهاستتنهاستگذشتتنهاستگفتمتنهاصندلیتنهاييتنهایيتنهاییتنهاییمتنومندتنومندهتنگاروتنگهاخهتنگهرومتنگوقتیتنگگفتتهدیداشتهدیدشتهدیدیتهرانخیلیتهراندیگهتهرانمتهرانماتهرانهتهرانپارستهرانیهتهرونیتواتاقتوافقیتوالتمتوامضاتوانایتواناییتوانستتوانستمتوانستهتوانگاریتواوقدریتوباورتونتوبغلمتو تختتوجاشونتوجیهشمتوجیهیتوجیه‬توحالتتوحلقشتو خارجتوخیابونتوداشتتودوزیتورتونتورفتمتوروخداتوروخدااجازهتوروخداولمتوریستتوریستیهتوریسمتوستتاتوسوراخشتوشبعدتوشخیلیتوشدراوردمشتوشمیخوامتوشهسعیدتوشهوایدارمتوشچنانتوشکسیتوشیهوتوصورتمتوصیفشتوضیحاتتوكوچشونتولباستولدشهتولدمونتولیدیتومانهتونستمتونستهتونستيمتونستیتونستیدتونستیمتونمگفتمتونیستمتوهماتمتوههوایسادمتوهینحالاتوووهمنیتوووووتوپوستتوپولیتوپیدمتوچشاشتوکرستشتوکسم‬توکوستتوکونمتوکیرموتوگروهتوگفتمتپلتپلشمالتپلشو‬تکونشونتکونهاشتکونهایتکیلایتیرهوای‬تیشرتشتیشرتمتیشرتموتیشرتوتیشرتیتیموریتیپهایثارالهثارللهثانیاًثانیةایثانیه‌ایجاافتادهجابجاییجاخالیجاخوردمجاخوردهجادادمجادوگریدجادوییجادوییهجاروبرقیجاریهایجالبهمنجامایعیجامونوجانانهجانمیشهجاهاروجاهاشونوجاهامونجاکشاییجاگذاشتمجایگاهجایگزینجبرانیجداشدمجداشدنجداشیمجداگانهجداییشجديدوعجيبيجدیدالانجذابترجذابترینشجذابتوجذابیتجذابیتشجراتشوجرخوردنتجرخوردهجردیجررررشجریاناتجریانشومیگمجریانهجریانوجریان‬جزئياتجزئیاتشجزییاتجسبودنمجستجويجسمانیجسورترجشنوارهجفتتونجفتشانجفتشوسجفتشونجفتشونمجفتمانجفتمونجفتمونمجفتمونوجفت‬‫باهمجقجق زدنجق زدن دخترجقیجلقجلق زدنجلوبکنجلوبکنمشجلوخودمجلوشونجلومدستجلومونجلوگیریجمشیداونجاجمعمونجمعیتیجملاتشجمله‌اشجمهوریجمهوری چکجنابعالیجنابعایجنبندهجنجگوهاجندهجنده ، کس ایرانی ، داستان سکسی داغجندهایجنده ایرانیجنده بازیجنده تو خونهجنده تو فامیلجنده تو مامانجنده خانمجنده خنومجنده خونهجنده خیابونیجنده سیاهجنده عربجنده پولیجندهکونموجنده کوچولوجنسهجنگیدمجهانموجهانگیریجوابشوجوابممجوابموجوانجواهراتجواهراتيجورائیجوراباجوراباشجوراباشوجورابايجورابایجورابشجورابشوجوراييجوراییجورایییجوردیگهجورشونجورنشدجورهاییجورواجورجوكهایجونانگارجونخالهجونز‌نجاتمجونممممممممممممممممممجونمپاهامجونوایجونوریهجونگفت:جونیییییجوونایییچهجوونترجوونترهجوونیهجوووونجوووونقربونتجوووونیجووووونجوووووونجوووووووونجووووووووونمجووووووووووونجوووووووووووونجکامونجیغغغغیجیگرییییحاضربودمحاضرترحاضرشدحالادیگهحالاسریعحالاهاحالتذوقحالتموحالتونحالشونوحالمونحالهولیحالهیچحالوسطحاليکهحالیشهحالیکهحاملهحداققبلحداكثرحدود/زنگشحدودایحدودقدحدود۱۰حدود۱۵حرارتیحرفااخرحرفاروحرفاستحرفاشوحرفاشونوحرفاموحرفاهمینطورحرفاگفتحرفاییحرفتو‬حرفهاتونحرفهاخواهرمحرفهاشحرفهاشمحرفهامحرفهامونحرفهامونوحرفهایحرفهاییحرفیه»حرفیه‬حركاتشحركتی‬حرومزادهحرکاتشحرکاتمحرکاتمانحرکاتهحرکتروحرکتهاحرکتهایحسابتوحسابدارحسابداریحسابشوحسابیمیحسابی‬حسادتشحساسترینحساسیتحسودیتحسودیمحسیییینحشرشونحشرگیشحشریحشریترحشریترمحشریتشحشریتموحشریتوحشریهافتادمحشرییه‬حضورشونحضوریتونحقارتمحقوقتونحقیرانهحقیرگفتمحلاوتیحلفدونیحلقماونمحلقوممحلقویمحلقویماینحلقوی‌امحماقتمحمامتویهحمامدروسطمحمومحمومرفتیمحمومشونحموممونحمیدهمحنایی‬حوابيدحواستونحواسموحوسناکحوصلتونحوصله‌مونحوصلگیحولحیاطشونحیسابیحیواناتحیوانیهحیووناحیووننحیوونیهولیخخابوندمشخابیدمخارجخارجرکخارجیخارجیاخاستهکیرمخاصهبیاخاصواقعاخاطخاطراتخاطراتمخاطرتوخاطرخواهخاطرهخاطره سکسیخالدونخالهخالهبعدخالکوبیخالیآدمخالی کردن آب کیر توشخالی کردن آب کیر تو کسخالی کردن آب کیر داخلخاموششخانمایخانمهاخانمگفتخانهخانوادشخانوادشونخانوادمخانوادهخانوادگيخانوادگیخانوماخانوم رئیسخانوممخانومممخانومممنمخانومموخانومهخانوموخانوميهخانومیخانوم‌خاکبرسرخاکستريهخاکستریخاکشیرخبرايیخبردارخبرمونخبرههههههه‌خجالتتخجالتشخجالتمخجالتهخجالتیخخخخودشمخخخیلیخخدیگهخداااااااخدااینقدرخدابیامرزمخداحافظخداحافظيخداحافظیخداخداخداخواستهخداراشکرخدافظیخدافظ‬خدامرگمخدانگهدارخداوندخداوندیخداوکیلیخداپرستخدایامنوبکشخداییشخدمتتانخدمتتنوخدمتتونخدمتشونخدمتمگفت:خدمتکارخدمتکاراییخرابخرابترخرابكاریهاشونخرابکاريخراسونخراشیدهخراشیدگیخرافاتهاخرامانخرجشونوخرجمونخردادوخردینهمینطوریخرمائیخرماییخرمشهریخروجی‬خروسکشخروپفشخريدندخریدارانهخریداریخریدشوخریدمشخریدنمخریدیمخریدیمکمخزعبلیخستگیتونخشایارخشم:خفهخشکمونخشکیدهخصوصیاتخصوصیتخصوصیمنمخضیراویخطرناكهخطرناکهخطرناکهکیرموخفت گیریخلاصهباخلاصگفتمخلافکارخلوتامخماره,خندان:خنداندنخندشونخندمونخندهاموخندهبی‬خندهخواهرمخندهمنکهخندوندخندوندمخنديدمخنديديمخندیداینخندیدشبخندیدمخندیدموخندیدمیدونستخندیدنخندیدندخندیدنشخندیدنشستخندیدوخندیدواومدجلوگفتخندیدوگفتخندیدیمخوابالوخواببهخوابتونخوابشوخوابشونخوابممخوابمونخوابم‬خوابندمشخوابه‬خوابوندخوابوندشخوابوندمخوابوندمشخوابوندمشگفتش:مازیارخوابوندموخوابوندنخوابوندنمخوابوندهخوابيدخوابيدمخوابيدهخوابيديمخوابيمخوابگاهخوابگاهشونخوابگاهوخوابیدخوابیدمخوابیدمفرداخوابیدمنمخوابیدموخوابیدنخوابیدنمو‬خوابیدنکصیخوابیدهخوابیدهاولشخوابیدوگفتخوابیدیخوابیدیدمخوابیدیمخوابیدیمممنونخوابیدیمواردخوابیدینخوارکسهخواستمخواستماهنگخواستمخلاصهخواستنخواستندخواستنیخواستهخواستهگفتخواستوخواستيمخواستگارخواستگارمخواستگاریخواستگاریشخواستگاریمخواستگاریگفتمخواستیخواستیمخواستینخواست‬خوامیهخواندنخواندیدخوانسارخوانندهخوانوادسخوانوادشخواهانخواهرخواهراشخواهرامخواهربزرگترخواهرتخواهرتونخواهرزادهخواهر زنخواهرزنخواهرزنمخواهرزنهخواهرشخواهرشهخواهرشوخواهرشونخواهرمخواهرمآبجیبلهسینهخواهرمیخواهرهاخواهشاخواهشتخواهشیخواهیدخواهیمخواهیوخواهی‬خوایم‬خوایگفتمخوبخوبندارنخوبندمنخوبههیچیخوبهگفتخوبهگفت:خوبهخوبهگفتمخوبیهایخوبیهتویخوب…منخودآگاهخودارضائیخودارضاییخود ارضاییخودتانخودتهمنمخودتومنمخودتونخودتونهخودتونوخودشانخودشم‬خودشومیگرفتخودشونخودشونهخودشونوخودشونیکخودشو‬خودكارخودكارموخودمانخودماننخودممنخودمهوخودمومعرفیخودمونخودمونروخودمونهخودمونوخودمونیخودمونیمخودمینخودنمائیخودنماييخودنماییخودکارمخودکشیخوراکهخوراکیخوردبعدخوردخلاصهخوردرفتخوردشحالاخوردمبعدخوردمخوردنوخوردمشخوردمشرتممخوردمشونخوردموخوردمگفتمخوردم‌خوردنامونخوردناونمخوردنشخوردنشونخوردنمونخوردنوااااایخوردنکخوردنیخوردنیشخوردنیهخوردن‬خوردهاگهخوردهمامانمخورده‬خوردودربازشدهمونخورديارهخورديمخوردکیرتخوردیمخوردیموخورشیدخورهشوهرشخورهچیخورهگفت:خوروندخوروندمخوروندنخوزستاتخوسجگلخوشانمخوشبحالخوشبحالشخوشبختانهخوشبختمخوشبختیخوشتراشخوشتراششخوشتونخوشتیپخوشتیپیخوشجالخوشحالخوشحالمخوشحاليخوشحالیخوشحالیشوخوشدستیخوشرنگخوشرنگهخوششونخوشفرمخوشكلهخوشكليخوشكلیخوشمزتوخوشمزسخوشمزشوخوشمزهخوشمزگيخوشمزگیخوشمونخوش هیکلخوشوقتمخوشومدیخوشکلاستخوشکلشخوشکلمخوشکلهخوشکلیخوشکلیشخوشکلیوخوشگذرونیخوشگلخوشگلاخوشگلتخوشگلترخوشگلترینخوشگلتوخوشگلشخوشگلشمخوشگلشوخوشگلمخوشگلمنهخوشگلهخوشگلوخوشگلولیخوشگليخوشگلیخوشگلیشخوشگلیمخوشگلیهكوچیكترخوش‌ترکیبشخونآلودخونتونخونتونخیلیخونتونمنمخوندمنمخوندیدخوندیمخوندینخونریزیخونسردخونسردیخونشانخونشونخونشونخونهخونشونمنمخونصفحهخونمونخونمونبعلهخونمونمنخونمونهخونمونوخونهاینخونهبعدخونه خالیخونهداشتمخونهرفتیمخونهمهرادخونهمیایخونهولیخونه‌یخونوادشخونوادمخونوادهخونوادهاتخونوادگیخونگرمخيابونشونخیابانخیابونخیابوناخیابونابهرحالخیابوناشکخیابونشونخیابونهایخیابونوخیابونیخیابونیهبلندخیاطهاسمشخیالاتخیالاتمخیالاتیخیالتونخیالشونخیالمونخیانتخیانتشخیرخواهانهخیلبوناخیلــــیخیلیایخیلیهاخیلیییخیلییییییخیلی‌هایخیییلیخییییلیخیییییلیخیییییلییدائمیشوندائیم,داخلسوراخشداخلشوداخلیشداد:کهداداشاتداداشامداداشتداداشتوداداششداداشمداداشموداداشمیخامداداشهداداشیداداشیییییدادالوداداونشبدادخلاصهدادرضادادسرشودادشتمدادشركتشوندادمازدادماندادماگهدادمایندادمریما:اینکهدادمسلامدادمشوندادموندادمپسدادمگفتدادمگفت:شبدادنامدادنبیدادندادشدادنهاموندادنهاونقدردادنیهداده:شمامن:اگهدادهیچکسداديكیدادگاهدادگفتمدارایهدارمحددارمخودمدارمدستدارمزنگدارمسرشودارممندارمولیدارمکسدارمیهدارم……بهدارند؛دارنپسرخالمدارهاونمدارهبعدشدارهخلاصهدارهخیلیدارهدگدارهرضادارهشیمادارههمیشهدارهوقتیدارهوماهاندارهچتدارهگفتدارهگفتمداره‌بهمداره…وایداروخانهداروسازیدارونگهداریدبداریممهساداریمکلاداریم‬داریم‬‫برایدارینوداریوشداریگفتمداسداستانداستاناداستان ارسالیداستاناروداستاناشونداستاناییداستانتداستان داغداستان سکس خانوادگیداستان سکس در شمالداستان سکسیداستان سکسی ، کس ایرانی ، جنده خانم ، جنده ایرانیداستان سکسی ایرانیداستانشوداستان عشقیداستانمداستانمانداستانهداستانهاداستانهاییداستانوداستانیداستانیهداشبردداشبوردداشتآرومداشتانقدرداشتاینوداشتباداشتبدنشداشتبهداشتدرداشتسالداشتسمیراداشتشونداشتماینداشتمبهداشتمخالهداشتمرسیدمداشتمشداشتممنداشتمنداشتمهساداشتموداشتمپسرهداشتم‬داشتندداشتنشداشتنمداشتنیداشتهازداشتواسهداشتيمداشتچندداشتیدداشتیمداشتیماداشتیمالانداشتیمتاداشتینداششتمداشگاهمداغداغانمداغبدهداغترینداغجاتونداغونمداغونندامادشدامادموندامنشودامنهايدانستمدانستیمدانشجودانشجوئیدانشجوامدانشجويدانشجویدانشجوییدانشجوییهادانشکدهدانشگاستدانشگاهدانشگاهشدانشگاهمدانشگاهموندانشگاهمونهدانشگاهگفتمدانشگاهیدانشگاهیاشدانشگاهیمدانش‌آموزدانیالداورانداورهاداورهایداگیدایرکتشداییش‬داییهامدایییمدبستاندبستانیدبونشودبیدبیرستاندبیرستانمدبیرستانیدخالتیدختردختراتدختراتمدختراتودختراسدختراشدخترامدخترامادرمدختراموندختراندخترانهدختراهمدخترایدختراییدختر با دختردختر بازیدختر بذاردخترتوندختر جقیدختر جندهدختر حشریدخترخالشدختر خالهدخترخالهدخترخانومیدختر خرابدختر داییدخترداییدخترشودخترعمهدختر عمهدخترعمودختر عمودختر فامیلدختر فراریدختر مدرسه ایدخترمهدخترمودخترم‬دخترهادخترهادختردخترهایدخترهاینودخترهاییدخترهگفتدخترونستدخترونشدخترونهدختر کسدختر کوچولودختر کچولودختر کیر داردختریشودختریمدختریهدرآورددرآوردشدرآوردمدرآوردمرویدرآوردمشدرآوردندرآوردنددرآوردهدرآوردیدراردراورددرازبکشدرازبکشمدرازتردرازکشیددرازکشیدمدرامدهدرانحصاردراورددراوردمدراوردمودراوردندراوردهدراومددراومدمدراومدهدراومدیمدراوورددراووردمدراپارتماندربارهدربندامشبدربیاددربیاردربیارمدربیارمبادربیارمسمیرادربیارمندربیارهدربیارهمهسادربیارچنددربیاریدیگدرتمومدرجه یک، سفید، زن، نفسانی، فاک، با، سیاه و سفید، عاشقدرجوابدرحاليکهدرحالیدرحالیکهدرخاستدرختهادرختیآبمدرخشاندرخشیددرخواستدرخواستتدرخونهدرداونیدردسرمدردسرهدردشکایدردعجيبیدردندشتدررسیددررشتهدررفتمدرساشوندرستوحسابیشدرسخوندرسمونودرشتگفت:درشتیادمدرشتیمدرصحنهدرصورتیکهدرمانشدرمورددرمونگاه‬درميارهدرمیاددرمیارمدرمیارهدرمیاریدرمیاورددرمیورددرمیومددرمیوندرندشتدرنهایتدرنیاددروازهدروبازدرودیوارخونهدروردم‬دروغایدروغگودرومدهدرونگراییدرکمالدرگیریدریافتدریاچهدریایيدریاییدزدیدمدزدیدم۱تودستاتمدستاتودستاسودستاشهدستاشودستاشوبهدستاشوندستاشوگذاشتدستامودستاموندستاموگذاشتمدستاموگرفتدستانشدستانماندستانیدستتوندسترسیدستشسرمودستشوئیدستشوندستشوييدستشوکشیدمدستشوگرفتمدستشویيدستشوییدستشوییایندستشوییبادستكاریشدستمالدستمالبعددستماليدستمالیدستموندستمونمدستمو‌دستهاشدستهامدستهامودستهایدستهایشدستهایمدست و پا بستهدستگاهدستگاهشدستگاههایدستگاهیدستگاه‌هادستگیردستگیرمدستگیرهدستیاردستیشاندسشووییدسشوییدسشوییمدسشوییهدسمتالدسکتاپدسکتاپدرسدشستشوییدعوابهشدعواموندعواهاشدعواهاشوندعوایيدفتراشودفترچهدقايقیدقایقيدقایقیدقیقاًدقیقاًچنددقیقتردكترهادلاریشدلایلشدلایلیدلتنگیدلتنگیشدلخراشدلخواهدلخورمگفتمدلخوریدلداريدلداريشدلداریدلداریمدلسوزیدلشورهدلصدایدلفریبشدلفریب‬دلمبعددلنشیندلواپسدلپذیریدلیلشودمبالتدمربودمدممثلادمپاییدمگفتم:دنبالتدنبالتوندنبالشدنبالشندنبالشوندنبالشیمدنبالمدنبالمخلاصهدنبالممنمدنبالمهدنبالمگفتمدنبالهدندانپزشکیدندوناتدندوناشدندوناشودندونامدندونمدندونهاشدنیارودنیاستدهانشاولادهانشوندهناشودهنتازدهنتدرستهدهنشبددهنشوندهنش‌ازدهنممکیرمودهنمنواااایدهنمهمونجوریدهنموندهنمپسدهنمگفتدهنمگفتمدوازدهدواندهدوباردیگهدوبارهدوبار‬دوباهردوبرابردوبلکسدوتارودوتاشودوتاشوندوتاموندوتاييدوتایشوندوتایموندوتاییدوتاییچشممدوجنسستدوجنسمدو جنسهدوجنسهدوختم‌دوختنشدوختهبودمدودقیقهدورانیدوربیندورغشودورهمیدوروبرشدوروزهدوروزیدوزاریمدوزاریهدوزانودوساعتدوسالیدوسانتدوستاتدوستاردوستاشدوستاشودوستاشوندوستامدوستامكیارشدوستاممدوستامودوستاموندوستامیهدوستامیکدوستاندوستانشدوستانمدوستانیدوستایدوستتوندوستدارهدوستداریدوستداریددوست دختردوست دختر پیدا کردندوستشمدوستشودوستفقطدوستممدوستمهدوستمودوستمیدوستهادوستهاشدوستهامدوستهایدوستهاییدوستپسرمدوستی,دوستیشدوستیمدوستیموندوستیودوسدارمدوسدارمدستدوسداشتمدوسشوندوشنبهدوشچوندوشیدش😂😂دوصندلیدوطبقهدوطرفهدوعروسیدوقیقهدولاسواندولایهدولتیهدوماههدومرتبهدونستماوندونستم‬دونستندونستيدونستیمدونست‬دونفرمدونفرهدو نفرهدونفریدو نفریدونمگفتدوهزاردوهزاریمدوهفتهدووندمدوچرخهدوچنداندویدنسعیدویدومنومحکمدویدیمتادو‌روز‌ديديعليديوارخوابيدديوونشديوونهديگه‌ایدکتردکترایدکتر بازیدکترجوندکترهادکترگفتمدکربیندکمه‌شدکولتهدگرگوندیالكتیكدیداراموندیدارموندیدارهادیدداشتمدیدشوندیدمبهشدیدمحاجدیدمداشتمدیدمسرخدیدمنمی‬دیدم‌دارهدیدنتوندیدید‬دیدیمشوندیدیگفتشدیدیگفتمدیدییددیرارضادیرتوندیرتونمدیررفتمدیروزسواردیروزهدیروقتدیرگفتدیشبشوندیواراشدیواربلندجلویدیوارشونیمدیوارهدیواريدیوانمدیوانهدیوانهمریما:نمیزارمدیوانه‌امدیونه‌امدیوونشدیوونمدیوونهدیپلمهدیگراندیگرشاندیگشوندیگعگهدیگه:/ایندیگهانتظاردیگهایندیگهبادیگهتادیگهمنمدیگهموندیگهمگهدیگهگفتدیگهگفتمذارمازذكرشونذهنتونرئالیسمرئیسشونرابرداشترابطمونرابطه‬رابكنمراحتترراحتم‫راحتیمراستشوراستشونراستش‌راستمهیراستموراضیمونراضیه:راغبتررامیبردمرانندهرانندگیرانندگیمرانهاشرانهایرانهایمراهراهراهزیرشوراهكارراهنمائیراهنماییراهنماییتونراهنماییمراههایرایگانرحمانهرختخوابرختخوابارختخوابیرختوابردوبدلرذیلانهرزمایشرزویشنرساندیمرستوانرستورانرسوندمرسوندمشرسوندمورسوندنرسوندهرسوندیرسوندیمرسيدادامهرسيديمرسیدجنینرسیدساعترسیدمشروعرسیدمورسیدندرسیدنشرسیدنمرسیدگیرسیدیمرسیدیمآیفونورسیدیمگفترسیدیگفتمرضاجانرضایتشرعنارورفتاخرایرفتارشرفتارشمرفتارمونرفتاریرفتبعدرفتبلهرفتجالبرفتداشتمرفتدیگهرفتفرشتهرفتمبهرفتمزبونمرفتمشرترفتمو‬رفتمیدونیدرفتمیگفت:رفتنتونرفتنشونرفتهمینکهرفتهوخشترهچهرفتچشامرفتچندرفتیمبیشتررفتیممعمولارفتیم‬رفیقامرفیقممرفیقمونرقاصرقصرقصوندرقصیدمعجبرقصیدنركابیشركسانارمانتیکرمانتیکیرنسانسرنگشونرهروروآرومروابطمونروابطیرواتیشروانشناسروانشناسیروانشناسیدبالاخرهروانشناسیوضعیت:روانکاویروبازکردمروبروئیروبروشروبرومروبروممانیتورروبرويروبرویروبروییروبرگشتمروبستهروبوسیروبگیرروتختيروتختیروترمزروحانیروحمحالترودخانهرودخونهرودربایستیرودررورودرواسیرودروایسیروزانهروزایهروزاییروزجاتونروزدیگهروزشونروزمرهروزنامهروزهاستروزهايروزهایروزپیشروزگارروزگارهقبلاروزگاریروسروستاهایروسریتوروسریشروسریشوروسریمروسریموروسپیمرویروسیروسینهروشدیگهروشسينهروشنفکرانهروشنیهروشکمشروغنیروغیرفعالرولباشچشماشورومامانمرومانتیکرومبلیرومداشتروممثلرومموهامورومهایرومهبابامرومهنمیتونمروميماليدچشاشرومپریدمرومکیرشورومیزیروناشورونهاشرونهاشورونهايروونندورروپوششروپیداروکنارزدمروکونش‬روگذاشتروگذاشتهروگرفتروگرفتمرویائیرویاهاشونرویاهامرویاهایرویاییرویییشوروی‌منرو‌داشترو‌مبلرو‌کمرمرو‬‫لیسريحانهريختراحلهگفت:رگباریرگهاي‬ریاضیاتریاضیم‬ریتمیکریحانهریحانوریختبهریختبیریختمهنوزریختموریختمولیریختندساعتریختیمریزنقشیریلکسصدایریپلایریکاوریزادگاهشزانوهاشزانوهاشمزانوهاشوزانوهاشونزانوهامزایمانزبانتونزبونشخوارکسهزبونشمزبونشوزبونمهمنمزبونموزحمتتونزحمتشو‬زحمتهامونوزدبچگیزدجاتونزدزیرگوشمزدسمیرازدمآخهزدماصلازدمبایدزدمراستشزدمکیرشوزدناولزدنبلدزدنبوسشزدنهاشزدنوسطزدنکنشزدپریدمزدیمامادهزدیمگفتمزدیگفتمزدییعنیزرنگترزشتهمنمزمانیكهزمانیکهزمستانزمستانیزمستونزمستونهزمستونیزمینبعدزمیندرحالیزمینمیفتنزمینهایزمینوقتیزمینیهزنزناشوییزنامونوزنامون‬زنانگیزن بابازن با زنزنبورهازنجندهزن جندهزن خرابزن خوشگلزن داداشزنداداشزندانهزندانهایزندانیزندانیانزن دايىزنداييزنداييمزن داییزنداییزنداییمزندگیتزندگیشزندگیشانزندگیشوزندگیمزندگیموزندگیمونزندگیوزندگییزندیگشزندیگیمزن سن بالازن شوهر دارزن عموزنگ‌زدموزنیخلاصهزهراخانومزهرامستعاروقتیزهرماریزوایایزوجزودباشزودباشخدایاچیکارکنمزودبیادزودتربرداشتمزودتررفتهزودترلختزوديیازودیهازوربرداشتمزورگوییزوریزياديهزيباستزيباييزیادترزیادحسزیادریزیادهتوزیادی‬زیبائیزیبائیشزیباترزیباترینزیباشوزیبایشزیبایيزیباییزیباییشزیباییمزیرآبیزیرانداززیراندازیزیربدنشزیرزمینزیرزیرکیزیرشکممونزیرلمبهزیرمبهشزیرنبودزیرنظرزیرپوشزیرپوشمزیرکانهزیرکیرشزیرگریهزیرگلومزیر۲۴سالزیفردیسئوالوسئوالیساختمانساختمانیساختمونساختمونیساختندساختگیساختگیشوسادهتسلیمشسادگیشساراستسازمانساعاتيساعتایساعتهاساعتهایساعت۱۱ساقهایساكته‬سالانهسالشه‬سالمههیچسالهاستسالهایسالهداشتیمسالهمدتیسالگیمسالگیممنسامسونتمسامسونتموساموراییسانتافهسانتشمسانتیشسانتیمساندویچساندویچینزدیکساپورتساپورتشساکساک زدنساک زنسایتایسایتهایسایزشمسایزشوسایزهدیگهسبزرنگسبزمانتوشوسبزهسبکهمنستارهسکوتباباالوستارهستامونستودنیمنسخترسختر خرابسخنرانیسرازیرسراسیمهسراغشونسراغش‬سرامیكایسرامیکسرایدارسربازهایسربازیسربالاییسرتاسرسرتاسریسرتاپامسرتاپاموسرتاپایسرتونوسرجاشهسرخ‬‫شدهسردرگمسررفتهسرزمینسرسينهسرشمیگهسرشونوسرصورتتوسرعتشوسرعتشوکهسرعتموسركلاسسرماخوردگيسرماخوردگیمسرماروسرمایشسرمایهسرموخمسرمونوسرنافشسرنجامسرنوشتسرنوشتشسرنگو‬سرورانسروسینهسروصداسروصداشسروصداشونوسرویسهسرپاییسرپایینیسرپرستمسرپناهسرپناهیسرکارسرکاردیگهسرکارهباباشسرکاریسرکیرمسرکیرموسرگرمیسرگیجهسریعترسریعمنمسزارینسفارشتونسفارششوسفارشهایسفارشیسفتهمنمسفرکردندسفيدرنگسفيدشوسفیداسسفیدباسفیددختریسفیدشوسفیدشونسفیدش‬سفیدقرمزسفیدیشسفییییدسكسمونسلابتیسلاماینسلامتیسلامماشینسلاممنسلام۲۹سالمهسلطنتیسمبادهسمتشونسمتمبهشسمتموگفتسمرقندسمفونیسناشونوسن بالاسنمهخلاصهسنه گندهسنگدستسنگمثلسنگينيسنگینهسنگینیسنگینیموسه نفرهسه نفریسوئیچشوسوئیچوسواراتوبوسسوارشدمسوارش‬سواركارسوارهاسواریسواریهبستهسواستفادهسوالاتسوالامسوالاییسوالهایسوالیعسوتينشسوتينموسوتینشسوتینشوسوتینمسوتینموسوتینوسوتینیسوتیینسوخارییهسوختمخلاصهسوراخاشسوراخ اشتباهسوراخامونسوراختسوراخشسوراخشوسوراخشولیسسوراخمسوراخمازسوراخموسوراخمکیرشسوراخهسوراخِسوراخیسورپرایزسورپریزسوزناکسوزنوكشيدمسوزونهسولاخیموسوناسوپراسسوپرایسوپر ایرانیسوپرایزسوپرایزشونسوپراییسوپر مدلسوپرهاسوییتیسو‌ءتفاهمهسيلينهسينهاشسپاهیسکسسکس از کونسکس ایرانیسکس با حیوانسکس با حیواناتسکس با خواهرسکس با دختر فامیلسکس با لباسسکس با مامانسکس با محارمسکس خانوادگیسکس خانودگیسکس خشنسکس دختر با دخترسکس سه نفرهسکس فامیلیسکسمآوردمشسکس مادر و پسرسکسمونسکسمونمسکس پارتیسکس پدر و دخترسکس چهار نفرهسکس گروهیسکسیسکسیمونسکندریسکوتچادرسیاحتیسیاه پوستسیاهپوستسیاپوستسیخاومدمسیلوئتسیلویاسیناسیناهایسینشبعدسینشو‬سینشکهسینشگفتسینما,سینمایسینماییسینمایییسینه ، پستونسینهاتسینهاشسینهاشوسینهاشونسینهایسینهایهسینه مصنوعیسینههاشوسینه کوچولوسینه گندهسینه گنده طبیعیسیگارشسیگارمسیگاروسیگاریشاخدارشاخشونشاششاشیدمشاشیدنشاعرانهشاغلهوشامپوزدهشامپوييشام‬روشاندیزشانسه‬شاه کسشاوارششاکیمالهامشاگردششایدحداقلشباهتیشبکلیدشخصیتمشداسم:شداصلاشدافتادمشداولاشداونروزشدحسابی‌شدخلاصهشدخندیدموشدخواهرشدخودششددستششددیدمشدسیامکشدشکممشدطرفایشدعزیزمشدفیرزوهشدلباشوشدمائدهشدمالانشدماونروزشدمبلندشدمتویشدمداوودشدمدوبارهشدمدوستشدمرفتمشدمشایدشدمماهانشدمهساشدموسطشدمچقدرشدمچیزیشدمگفتمشدمیتونمشدناصولاشدنتونشدنمامانمشدنوقتیشدنچراشدهاومدمشدهباباشدهبهششدهبیهوششدهتلمبهشدهدیدمشدهسرمشدهقیافمشدهمنمشدهگفتمشدواقعاشدواییشدوقتیشدپاشدمشدکيرشوشدگفتمشدیاااگفتمشدیدترشدیمازشدیمهمونشدیمکشیدمشدیهنوزشرایطسشرایطوشركتشونشرمساریشرمندهشرمندگیشرمندگیمشرمینمهشروکردشرکتشرکتهاشرکتهاروشرکتهایشستمشتوشستگفتشعر سکسیشغلامونوشكارچي‬شكلهایشلختگیشلواربهشلوارتشلوارتوشلوارتونشلوارسیاهمشلوارش