آرامشی که با سکس همراهه

0 views
0%

من زهره هستم دوست پسرمم حمیدرضاست ساعت شش غروب که کارمون تموم شد حمیدرضا اومد دنبالم و رفتیم خونه اش به اهل بیت گفته بودم میرم خونه دوستم که اگه دیر رفتم مشکلی پیش نیاد به رضا گفته بودم دلم سکس آروم و رمانتیک میخواد و اونم قولش رو بهم داده بود رسیدیم خونش و من لباسام رو عوض کردم دیگه چون خسته کار بودم به آرایشم دست نزدم و همون طور کمرنگ موند رضا تی شرتش رو درآورده بود تو بغل هم دراز کشیدیم و یه کم صحبت کردیم بازی دستاش رو تنم رو دوس داشتم انگشتاش که کشیده میشد رو شکمم خیلی خوب بود آرامش میریخت تو جونم مخصوصا وقتی که دستش می اومد بالا و انگشتاش میرفت پشت گردنم و شصتش لاله گوشم رو نوازش میکرد چشمام خمار و سنگین شده بود سرم رو گذاشت رو بالش و خیمه زد رو تنم نصف سنگینی تنش رو انداخت روم چند ثانیه نگاهم کرد و بعد شروع کرد به خوردن لبام نرم و سبک لبهام رو میبوسید زبونش رو میکرد تو دهنم و بازی میداد لبای داغش رو میکشید رو لبم گوشه لبم رو میک میزد کم کم کل صورتم رو داشت لیس میزد خیلی خوشم می اومد منم دستم رو انداخته بودم دور گردنش و حال میکردم بلوزم رو درآورد روی سینه ام رو یه گاز کوچولو گرفت و یکی از سینه هام رو از سوتین کشید بیرون اول یه کم تو دستش فشارش داد بعد لیسیدش آخرم نوکشو کرد تو دهنش و مکید دستش داشت میرفت پشتم که سوتینم رو باز کنه که نذاشتم یه چرخ خوردیم حالا اون دراز کشیده بود اول بلند شدم و شلوارم رو درآوردم پاهام رو انداختم دو طرفش و با شورت و سوتین نشستم رو شکمش سرم رو بردم پایین و یه راست رفتم سراغ گوشش جایی که خیلی بهش حساس بود شروع کردم با سر و صدا گوشش رو خوردن اومدم پایین و گردنش رو هم خوردم و سر خوردم طرف شکمش همون طوری که تمام تنش رو زبون میزدم شلوار و شورتش رو با هم درآوردم منتظر بود برم کیرشو بخورم اما من رو شکمش مانور میدادم و پایین نمیرفتم آروم نالید برو بخورش رفتم پایین تر و زبونم رو کشیدم لای پاهاش و تخماش رو یه لیس ملایم زدم زبونم رو آروم میکشیدم رو تخماش و حال میکرد اما دوس داشت کیرشو بخورم موهامو گرفت تو مشتش و سرم رو ثابت نگه داشت بعد کیرشو کرد تو دهنم منم شروع کردم به ساک زدن وقتی مطمئن شد دارم میخورم و دیگه شیطونی نمیکنم موهامو ول کرد سر کیرشو میک میزدم و محکم میکشیدمش تو دهنم اونم از سر لذت ناله میکرد گاهی وقتام کیرشو ول میکردم و تخماشو لیس میزدم یه کم که گذشت بلند شد و اول یه لب ازم گرفت بعد سرپا ایستاد و منم چهار زانو نشستم بین پاهاش بازم موهامو مشت کرد و کیرشو تو دهنم تلنبه زد خوشم نمی اومد و دوس داشتم زودتر تموم بشه دو دقیقه ای این کار و انجام داد و بعد منو بلند کرد و شورتم رو درآورد نشست رو مبل و منم پاهامو انداختم دورش و نشستم روش کیرشو که از آب دهن من خیس خیس بود گذاشتم روی کسم و شرع کردم به عقب جلو کردن لبامون هم تو هم گره خورده بود و جفتمون داشتیم حال میکردیم دستش و دور کمرم حلقه کرده بود و آروم گفت حاضری عزیزم به جای جواب گفتم جووووون کیرشو گذاشتم دم کسم و آروم کردم توش حسی داشتم که با هیچ کلمه ای قابل وصف نیست تمام عشق و حال دنیا اون موقع مال من بود کیرش رو آروم آروم تو کسم عقب جلو میکردم ماهیچه های شکمم رو سفت نگه داشته بودم ته بیشتر حال کنم دو تا دستام رو دو طرف صورتش گذاشته بودم و ثابت نگهش داشته بودم با هر عقب جلو شدنی زبونم دو میکشیدم رو لباش میدونستم الاناست که خسته بشه آخه سکس آروم رو زیاد دوست نداشت دستاش رو سر داد پشتم و سوتینم رو باز کرد منم تنم رو تکیه دادم به سینه هاش و شروع کردم رو کیرش تلنبه زدن کونم رو بالا میبردم و با ضرب مینشستم رو کیرش که حسابی راست شده بود سرعت ضربه هام رو بیشتر کردم دو تا لمبر های کونم رو گرفته بود تو دستاش و فشار میداد سینه هام از شدت ضربه ها بالا و پایین میپرید سرم رو بین گردنش قایم کردم و هر دو تامون غرق حال بودیم کمرم درد گرفته بود و دیگه نمیتونستم تکون بخورم رضا با دستاش کونم رو بالا پایین میبرد دیگه خسته شدم و ازش خواستم دراز بکشیم ولی به جای دراز کشیدن روی همون مبل منو به پشت چهار دست و پا خوابوند و خودش بلند شد ایستاد کیرشو با یه ضربه فرو کرد تو کس خیس و داغم باز تلنبه زد منم کونم رو بالا و قنبل نگه داشته بودم کیرش تو کسم عقب جلو میشد و دستاش دور کمر باریکم حلقه شده بود گفتم سینه هامو بگیر از پشت سینه هام رو گرفت تو دستش و فشار داد داشتم ارضا میشدم شکمش رو چسبوند به کونم و دولا شد روم سرم رو بردم عقب و لبهاش رو میک زدم زبونش تو دهنم بود سینه ام تو دستاش بود کیرش تو کسم بود آخ چه حالی میداد ولی دیگه نمیتونستم جلو خودمو بگیرم گفتم دارم ارضا میشم چیزی نگفت هیچی نمیشنید خفن تو فاز سکس بود منم تصمیم گرفتم دیگه جلوی خودم رو نگیرم و ارضا بشم رضا بلندم کرد و اینبار به پهلو دراز کشیدیم رو زمین یکی از پاهام رو بین پاهاش قفل کرد و کیرشو هول داد تو کسم و دوباره تلنبه زد محکم و پر قدرت کیرش میخورد ته کسم وقتی دیدم دادم ارضا میشم یه کم چرخیدم و حالا دو تا پاهام بین پاهاش قفل بود گفتم تا ته بکنش اینو شنید اولین تلنبه ای که زد آبم اومد بدنم سفت شده بود از سر لذت ناله میکردم رضا هم تلنبه میزن و لاله گوشم رو میک میزد میدونست بعد ارضا شدن دیگه جون تو تنم نمیمونه که سکس رو ادامه بدیم با نفس نفس گفت آبمو کجات بریزم گفتم رو کمرم چند تا دیگه تلنبه سفت و محکم زد و کیرشو کشید بیرون داغی آبش رو روی گودی کمرم حس میکردم خیلیییی حال میداد بهم که ببینم کسی که دوسش دارم از من لذت برده و با من حال کرده بی جون افتاد کنارم و پیشونیم رو بوسید منم چون آبش رو کمرم بود نمیتونستم تکون بخورم منتظر شدم حالش که جا اومد پا شد دستمال آورد و خودمون رو تمییز کردیم دوش رو دیگه گذاشتم برا وقتی رسیدم خونه چون دیر شده بود نوشته

Date: January 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.