آرش و مانی

0 views
0%

من قدم 169 و وزنم 68 بدن عضلانی و بدن سازی شدش و دستای مردونش رو نگاه میکردم که رفت نشست تو وان و آب رو که با دوش متحرک از ولرم بودنش مطمن شده بود به داخل وان باز کرد قرار شد اول اون خودشو بشوره بعد من دراز کشید تو وان و دوباره کیرش برام خود نمایی میکرد آب تقریبا 20 سانت تو وان بالا اومده بود که صدای مرد ها اومد دره حموم مارو زدن و گفتن سریع بیاین بیرون که غذاتون سرد نشه آرش گفت مانی تو هم بیا تو وان دو تایی بشوریم که سریع بریم پاهاشو جمع کرد منم انتهای وان نشستم میخواستم یکم جا به جا شم که پام سر خورد و سرم تقریبا محکم خورد به گوشه وان آرش فورا بغلم کرد و منو گذاشت رو پاهاش پاهاشو کامل بازکرد که من راحت دراز بکشم تو بغلش سرمو گذاشت رو سینش و با دست جایی که ضربه خورده بود رو میمالید سرم درد میکرد ولی نه خیلی آرش از بس حول شده بود حواسش نبود که کیرش دقیقا روی سوراخ کون منه و کیرش میشه گفت نیمه سیخ شده بود عین یه دختر که بغل عشقش میخوابه تو بغلش بودم و سرم رو سینش بود و اون موهامو ناز میکرد یکم خودمو کشیدم بالا کونم هنوز روی کیرش بود لپشو بوس کردم از بزرگتر شدن کیرش زیر کونم فهمیدم که دیگه ناخود آگاه نیست و داره لدت میبره با یه دستش کمرمو گرفته بود و با یه دست سرمو نتونستم تحمل کنم صورتمو بردم و جلو لباشو بوسیدم یکم شوکه شده بود دل و زدم به دریا و گفتم آرش عاشقتم دوست دارم دوست دارم زنت شم میخوام دوست دخترت باشم من عاشق کیرت شدم اینو گفتم و یکم کونمو جا به جا کردمو دستمو به کیرش مالیدم واقعا بزرگ بود داشتم کیرشو میمالیدم و هر لحظه بزرگ تر میشد و اونم فقط ذل زده بود بهم که دوباره در حموم رو زدن و گفتن زود باشین کلی ناراحت شدم و میخواستم از رو پاهاش بلند شم که ارش از کمرم گرفت و رو به پایین فشار داد جوری که کونم دوباره رفت روی کیرش و به داییم که در زده بود گفت شما بخورین ما خوئمون میایم میخوریم لبخند زدم بهش گفتم پاهاتو یکم باز کن میخواستم راحت تر بشینم که اخم کرد و گفت بلند شو وایسا سر پا حالیم کرد که تنها کسی که دسنور میده اونه و من باید فقط اطاعت کنم این قدر تو صداش ابهت داشت که فوری بند شدم گفت بیرون وان وایسا رفتم بیرون گفت برگرد برگشتم دستاشو حس کردم که لبه های شورتمو گرفت و تا زیر کونم داد پایین آرش تقریبا هفته ای دو بار با دوست دختراش سکس داشت و من اولین تجربه ام بود خیلی استرس داشتم و بدنم سرد شده بود یکم با لپای کونم بازی کرد گفت برگرد و وقتی برگشتم زد زیر خنده از کیرم خندش گرفته بود بلند شد سرپا قد بلندش واقعا جذبم میکرد واییییییی شورتش یه دسته بیل بزرگ از شورتش زده بود بیرون گفت زانو بزن خواستم شورتمو کامل دربیارم که گفت کی گفت به اون دست بزنی زانو بزن گفتم باشه و زانو زدم گفت نشنیدم گفتم چیو گفت چشم گفتنتو گفتم چشم و بیشتر عاشقش شدم عاشق ابهت و جذبش آرش چشماتو ببند شورتمو درار مانی چشم چشامو بستم و آروم شورتشو میدادم پایین که یه چیزی محکم خورد زیر فکم کیرش بود که از شرت زده بود بیرون چشام هنوز بسته بود که گفت دهنتو کامل باز کن انجام دادم گفت دندونت بهش بخوره من میدونم و تو اینو گفت و یه چیز نرم گرم و کلفت رو دم دهنم حس کردم گفت لیسش بزم چند تا لیس زدم که دیگه کشیدش عقب گفت چشمتو باز کن انجام دادم لب وان نشسته بود پاهاشو باز کرد بود و بدنشو رو به عقب داده بود و به دستاش تکیه کرده بود و کیرش یه کیر وحشتناک بزرگ و کلفت و تیره رنگ ترس تمام وجودمو گرفت این کیر منو میکشت گفت بیا جلو سرشو ببوس انجام دادم گفت از تو کمد وازلین رو بردارم و بیام دوباره زانو بزنم و با کیرش بازی کنم تو کمد حمام کنار وازلین یه متر بود وازلین و دادم بهش و متر وباز کردم و کیرشو سانت کردم 21 سانت با اینکه عاشقش بودم ولی نمیخواستم همچین چیزی بره تو کونم گفت معطل نکن بگیر دستت دو دستی کیرشو گرفتم که البته بازم کم بود و تقریبا سه تا دست میتونستن بگیرنش شروع کردم با دست براش جق زدن که سرمو با دست نزدیک کیرش کرد و گفت بخور خیلی کلفت بود به زور سرشو میکردم تو دهنم مو ها مو با دست چنگ زد سرمو از کیرش کشید بیرون و گفت زبونت و بیار بیرون تا نگفتم هم تو نمیبری گفتم چشم و زبونمو آوردم بیرون سرمو برد زیر تخماش و زبونمو میمالید به خایه هاش اصلا خوشم نمیومد چون اولین بار بود میخوام سکس کنم و از این چیزا حالم بهم میخورد ولی اصلا مقاومت نکردم تا یه وقت ناراحت نشه یعد چند دقیقه سرمو با دست کشید بالاتر و عین لیف زبونمو میمالید به تخماش بعد زبونمو گزاشت پایین ترین نقطه کیرش و گفت از اینجا بلیس تا سرش و بدون اینکه زبونت جدا شه دوباره برگرد اینجا و تا وقتی نگفتم بسه تکرار کن بلاخره به آرزوم رسیدم لیسیدن کیرش عین سگی که استخون میلیسه شده ب ودم تقریبا 30 بار این کارو تکرار کردم دهنم کف کرده بود از بس زبونم بیرون مونده بود دوباره مو هامو چنگ زد و سر کیرشو کرد تو دهنم گفت بخور تا جایی که میتونستم سر کیرشو میکردم تو دهنم و هر ازگاهی بوسش میکردم و لیس میزدم و زبون میزدم به سوراخ کیرش تقریبا یه ربع از لیسیدن خایه هاش و تخماش و ساک زدنم داشت میگذشت من داشتم خسته میشدم ولی اون اوج حال کردن بود داشتم میخوردم سر کیرشو که دوبار موهامو چنگ زد سرمو برد عقب گفت باید برات اسم انتخاب کنم گفتم چه اسمی بدون اینکه چیزی بگه دوبار سرمو چسبوند به خایه هاش گفت عین کسی که ده روزه غذا نخورده بخورش و لیس بزن من میخوردم و اون هعی میگفت با اشتییاق تر بخور تند تر زود باش سریع تر تند تر عین سگی شده بودم که بعد از چند روز گرسنگی یه تیکه استخون پیدا کرده اون نشسته بود و پاهاشو باز کرد بود و منم سرمو کرده بودم زیر تخماش و داشتم خایه هاش رو لیس میزدم که دوباره سرمو کشید بیرون گفت ساناز گفتم چی گفت از این به بعد تو ساناز منی تو زنمی و منم شوهرت گفتم چشم شوهرم دوباره داییم در و زد گفت بیاین دیگه چیکار میکنین آرش دوباره گفت باشه میایم دیگه بعد گفت ساناز مدل سگ وایسا وایسادم قلبم داشت میفتاد بیرون یعنی میخواست بکنه وازلین رو مالید سوراخ کونم و لای پام کیرشو گرفت جلو دهنم گفت سرشو تف بندار ساناز گفتم چشم شوهرم و انداختم رفت پشتم کیرشو گذاشت لای پام پاهامو بهم چسبوند و شروع کرد لاپایی زدن تو فضا بودم کیرش از چاک کونم میگذشت و تقریبا به کیر خودم میرسید دستای مردونه و عضلانیش کمرمو مثل کمر یه عروسک گرفت بود و عقب جلو میکرد و دو از طرف فشار میداد که تنگ تر بشه برخورد بدنمامون صدا ی شلپ شلوپ درست میکرد آرش گفت ساناز اینجور نمیشه بلند شو بریم تا بعدا تریبیتو میدم اینجا صدا میده بقیه میفهمن فقط یادت باشه از این به بعد اسم کیر من چنگیزه باید آقا چنگیر صداش کنی فهمیدی گفتم چشم عشقم حوله پوشیدیم و ادامه دارد

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.